سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

استاندارد حسابداری شماره 2صورت جریان وجوه نقد

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

41

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

فهرست مندرجات

شماره بند

1 -

6 -

مقدمه 5دامنه کاربرد 10

12

14

تعاریف 11- وجه نقد 13- طبقه بندی جریانهای نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد 17

18 -

27 -

28 -

31 -

33 -

گزارش جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی 26گزارش سایر جریانهای نقدی 35بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی 30مالیات بر درآمد 32فعالیتهای سرمایه گذاری 34

36 -

40 - 44

فعالیتهای تأمین مالی 35گزارش جریانهای نقدی برمبنای خالص 39

وجوه نقد تلفیقی

سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته و صورت جریان

45 -

جریانهای نقدی ارزی 48

جریانهای نقدی ارزی در واحدهای تجاری منفرد 47

49 -

49 -

52 -

جریانهای نقدی ارزی در گروه واحدهای تجاری 48جریانهای نقدی استثنایی و غیرمترقبه 53جریانهای نقدی استثنایی 51جریانهای نقدی غیرمترقبه 53

55 -

جریانهای نقدی مرتبط با مطالبات و بدهیهای بلندمدت عملیاتی 54معاملات غیرنقدی 56

58 -

تعدیلات سنواتی 57سایر موارد افشا 60

تاریخ اجرا 61

مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری 62

پیوستها : نمونه های صورت جریان وجوه نقد

43

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

ای ن استاندارد باید با توج ه ب ه

بکارگرفت ه شود

مقدم ها ی بر استانداردها ی حسابدار یمطالع ه و.

مقدمه

1 .

میزان اطمینان از تحقق جریانهای وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک

کند

ایجاد وجه نقد و درنتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری

است

یا غیر رسمی مدلهایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریانهای وجه نقد آتی

واحدهای تجاری به کار م ی برند

جهت کنترل میزان دقت ارزیابیهای گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیتهای واحد

تجاری و دریافتها و پرداختهای آن را نشان دهد

2 .

ماهیت فعالیت تجاری از جمله نحوه ایجاد و مصرف وج ه نقد توسط واحد تجاری

است

در مورد وضعیت مالی ، عملکرد مالی و همچنین نقدینگی ، توانایی بازپر داخت بدهیها و

انعطاف پذیری مالی فراهم می آورند

صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اساسی دیگر حائز

اهمیت است

3 .

دوره مالی مورد گزارش ارائه می کند، لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریانهای آتی

اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ ، زمان و. اطلاعات مزبور، بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت. علاوه براین ، تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب ب ه طور رسمی. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می تواند.ارزیابی فرصتها و مخاطرات فعالیت تجاری و وظیفه م باشرت مدیریت مستلزم درک. ترازنامه ، صورتهای عملکرد مالی و صورت جریان وجوه نقد تواماً اطلاعاتی را. بدین لحاظ ایجاد ارتباط بین اطلاعات مندرج در.اگرچه صور ت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریا نهای وجه نقد واحد تجاری طی

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

44

وجه نقد کفایت نمی کند

در دوره های مالی قبل رخ داده و بعضاً انتظار می رود منجر به جریانهای وجه نقد دیگری

در یکی از دوره های آتی گردد

صورت جریان وجوه نقد معمولاً باید توأم با صورتهای عملکرد مالی و ترازنامه مورد

استفاده قرار گیرد

4 .

معاملات و رویدادهای یکسان در سطح واحدهای تجاری مختلف نیست ، ارائه آن قابلیت

مقایسه جنبه عملیاتی عملکرد مالی واحدهای تجاری مختلف را افزایش می دهد

5 .

مبتنی بر تغییر در سرمایه در گردش دارای مزایای زیر است

. برخی جریانهای وجه نقد ناشی از معاملاتی است که. بدین لحاظ برای ارزیابی جریانهای وج ه نقد آتی ،.از آنجا که صورت جریان وجوه نقد تحت تأثیر برخوردهای متفاوت حسابداری درخصوص.اطلاعات ارائه شده در صورت جریا ن وجوه نقد در مقایسه با صورتهای جریان وجوه:

الف

مرتبط با نقدینگی و تداوم فعالیت را پنهان کند

وجه نقد موجود ممکن است به خاطر افزایش در موجودی مواد و کالا یا بدهکاران

پنهان بماند

سرمایه در گردش ، دچار مشکل نقدینگی شوند

در گردش لزوماً بیانگر کمبود نقدینگی و خطر توقف فعالیت واحد تجاری نیس ت

. صورتهای جریان وجوه مبتنی بر تغییر در سرمایه در گردش ، ممکن است تغییرات. برای مثال ، کاهش قابل ملاحظه در. بدین ترتیب ، واحدهای تجاری ممکن است علی رغم گزارش افزایش در. به گونه ای مشابه ، کاهش د ر سرمایه.

ب

حسابداری به شمار نمی رود

با تغییرات در سرمایه در گردش از درک و پذیرش بیشتری برخوردار اس ت

. کنترل وجوه نقد، یک ویژگی معمول فعالیت تجاری است و یک تکنیک تخصصی. بدین لحاظ جریان وجوه نقد مفهومی است که در مقایسه.

ج

دارد و لذا جریانهای تاریخی وجه نقد می تواند در این گونه موارد که اطلاعات

مربوط به جریان وجوه م بتنی بر تغییر در سرمایه درگردش فاقد کاربرد است ،

مورد استفاده قرار گیرد

. در مدلهای ارزیابی واحدهای تجاری ، وجه نقد به عنوان یک داده مستقیم کاربرد.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

45

د

اقلام دو ترازنامه واحد تجاری است و درنتیجه حاوی اطلاعات جدیدی نیست و

تنها اطلاعات م وجود را با آرایش متفاوتی ارائه می کند

یادداشتهای توضیحی مربوط متضمن اطلاعاتی است که در صورتهای جریان وجوه

مبتنی بر تغییرات در سرمایه در گردش افشا نمی شود

. صورتهای جریان وجوه مبتنی بر تغییر در سرمایه در گردش عمدتاً متکی به تفاوت. صورت جریان وجوه نقد و.

دامنه کاربرد

6 .

تهی ه و آ ن را به عنوا ن ی ک صور ت مال ی مستق ل ب ه همرا ه سایر صورتها ی مال ی ارائ ه کنند

کلیه واحدهای تجاری باید صورت جریان وجوه نقد را طبق الزامات مندرج در این استاندار د.

7

وجه نقد توسط واحد تجاری هستند

و تلقی یا عدم تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری ، وجود دارد، چر ا که

علی رغم تفاوت این واحدها از لحاظ فعالیتهای اصلی درآمد زا، نیاز آنها به وجه نقد

عمدتاً از دلایل مشابهی ناشی می شود

عملیات ، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماً به وجه نقد نیاز دارند

8 .

به جای ارائه صورت جریان وجوه نقد، ارائ ه اطلاعاتی در زمینه منابع سرمایه ای بانک

مفیدتر خواهد بود

انعطاف پذیری مالی بانکهاست ، با این حال اعتقاد بر این است که صور ت جریان وجوه نقد

اطلاعات مفیدی در مورد منابع وجه نقد و نحوه استفاده از آن در اختیار استفاده کنندگان

صورتهای مالی قرار می دهد

ناخالص عملیاتی توسط بانکها برای استفاده کنندگان صورتهای مالی مفید نخواهد بود،

چر ا که جریانهای وجه نقد ناخا لص عملیاتی اغلب ناشی از تصمیمات اشخاص ثالث

از قبیل سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات مالی است و این جریانهای وجه نقد

. استفاده کنندگان صورتهای مالی نیازمند اطلاعاتی در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف. این نیاز صر ف نظر از ماهیت فعالیتهای واحد تجاری. به عبارت دیگر واحدهای تجاری جهت هدایت.ممکن است استدلال شود که در مورد بانکها، وجه نقد حکم موجودی کالا را دارد و. گرچه منابع سرمایه ای شاخصی مهم برای ارزیابی تداوم عملیات و. با این حال ارائه اطلاعات درباره جریانهای وجه نقد

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

46

خارج از کنترل روزمره مدیریت بانک است

است که گزارش خالص جریان و جوه نقد عملیاتی همراه با ارائه اطلاعاتی در مورد

جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری و تأمین مالی بانک می تواند برای

استفاده کنندگان صورتهای مالی بانکها مفید واقع شود

کاربرد این استاندارد واقع می شود

مورد اشاره ، در پیوست شماره

. بدین لحاظ در ارتباط با بانکها اعتقاد بر این. بدین لحاظ بانکها نیز در دامنه. نمونه ای از صورت جریان وجوه نقد بانکها برمبنای3 این استاندارد ارائه شده اس ت.

9

اطلاعات مفیدی ارائه نمی کند، چرا که برخلاف شرک تهای تولیدی ، جریانهای ورودی

وجه نقدشرکتهای بیمه ، مربوط به حق بیمه های دریافتی است که بنابر ماهیت ، مقدم

بر جریانهای خروجی وجه نقد مربوط به خسارتهای پرداختی است و این تقدم و تأخر

گاه در حدی است که جریانهای ورودی و خروجی از لحاظ زمانی از یکدیگر فاصله

زیادی دارند و لذا صور ت جریان وجوه نقد نمی تواند اطلاعات مفیدی در مورد نقدینگی ،

تداوم عملیات و انعطاف پذیری مالی شرکتهای بیمه ارائه کند

اعتقاد بر این است که صور ت جریان وجوه نقد هرگاه توأم با صورتهای عملکرد مالی و

ترازنامه به کار گرفته شود، تصویری جامع از عملکرد مالی ، وضعیت مالی و انعطاف پذیری

مالی شرکتهای بیمه ارائه می کند

بلندمدت از قبیل بیم ه عمر و بیمه بازنشستگ ی به گونه ای اتکا پذیر قابل تفکیک از

جریانهای نقدی مربوط به سایر فعالیتهای شرکت باشد

مستقل جهت فعالیتهای مربوط

نمی شود، مگرآنکه این جریانهای نقدی مربوط به خود شرکت بیمه باشد و مواردی از قبیل

برداشت وجه نقد از وجوه مربوط به حسابهای مستقل بلندمدت توسط شرکت را شامل

شود

. در مورد شرکتهای بیمه نیز ممکن است استدلال شود که صور ت جریان وجوه نقد،. علی رغم توجیهات بالا،. با این حال هرگاه جریانهای وجوه نقد ناشی از بیمه های(مثلاً از طریق نگهداری حسابهای)، انعکاس آنها در متن صور ت جریان وجوه نقد توصیه.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

47

،

10 . حذف برخی جریانهای نقدی از صورت جریان وجوه نقد شرکتهای بیمه به شرح بند 9

به دلیل عدم ارتباط مستقیم با ارز یابی انعطاف پذیری مالی واحد تجاری صورت می پذیرد

.

با این حال ممکن است استفاده کنندگان صورتهای مالی شرکتهای بیمه نیاز به اطلاعاتی

در مورد کل داراییهای نقدگونه این شرکتها جهت تصمیم گیری در مورد نقدینگی بلندمدت

و تداوم عملیات آنها داش ته باشند

گردش آن دسته از داراییهای نقدگونه که جریان نقدی مرتبط با آنها در صورت جریان

وجوه نقد ارائه نشده است ، در اختیار استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار داد

. در چنین شرایطی می توان اطلاعات اضافی را درمورد.

تعاریف

11 .

اصطلاحا ت ذی ل در ای ن استاندارد با معان ی مشخ ص زیر بکار رفت ه است:

اعم از ریالی و ارزی

اضافه برداشتهای ی ک ه بدو ن اطلا ع قبل ی مورد مطالب ه قرار می گیرد

وجه نقد : عبارت است از موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانکها و مؤسسات مالی(شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسی د ) به کسر.

اشخا ص حقیق ی یا حقوق ی مستق ل از شخصی ت حقوق ی واحد تجار ی و ناشی از سایر رویدادها

جریان وج ه نقد : عبارت است از افزایش یا کاهش در مبلغ وج ه نقد ناشی از معاملات با.

است

فعالیتهای عملیاتی : عبارت از فعالیتهای اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری.

بلندمدت ، داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود و نیز پرداخت و وصول تسهیلات

اعطای ی ب ه اشخاص مستق ل از واحد تجار ی غیر از کارکنا ن

فعالیتهای سرمایه گذاری : عبارت است از تحصی ل یا واگذار ی سرمایه گذاریها ی کوتاه مد ت و.

سرمایه و استقراضهای واحد تجاری

وجه نقد

فعالیتهای تأمین مالی : عبارت از فعالیتهایی است که منجر به تغییرات در میزان و ترکی ب(بجز اضافه برداشتهای منظور شده در محاسبه)، گردد.

ورودی و خروجی ناش ی از فعالیتهای عملیاتی ب ه شرح تعریف مندر ج در همی ن بند و نیز آ ن

دسته از جریانهای نقدی است که ماهیتاً ب ه طور مستقیم قابل ارتباط با سایر طبقات

جریانها ی نقد ی صورت جریا ن وجوه نقد نباشد

جریانهای وج ه نقد ناش ی از فعالیتهای عملیاتی : در ای ن استاندارد شام ل جریانها ی نقد ی.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

48

که دارای اهمیت نسبی اس ت ، از فعالیتهای عادی واحد تجاری ناشی می شود و اقلامی را

در بر می گیرد که ب ه منظور ارائه تصویری م ط لوب از انعطا ف پذیری واحد تجار ی ، افشای

جداگانه آنها ب ه لحاظ استثنایی بودن ماهیت یا وقوع ضرورت می یاب د

استثنای ی مندر ج در صور ت سود و زیا ن ارتبا ط ندارد

جریانهای نقدی استثنایی : به آن دسته از جریانهای ورود ی و خروج ی وج ه نقد اطلا ق می شود. این اقلا م لزوماً با اقلا م.

می شود که دارای اهمیت نسبی اس ت ، از رویدادهای خارج از فعالیتهای عادی واحد تجاری

ناشی م ی شود و اقلامی را در برمی گیرد که ب ه منظور ارائه تصویری مطلوب از انعطا ف پذیری

واحد تجار ی ، افشای جداگانه آنها به لحاظ غ ی ر مترقبه بودن ماهیت یا وقوع آنها ضرورت

می یابد

جریانهای نقدی غیرمترقبه : به آن دسته از جریانهای و ر ودی و خروجی وج ه نقد اطلاق. ای ن اقلا م معمولاً با اقلا م غیر مترقب ه مندر ج در صور ت سود و زیا ن ارتبا ط دارد .

وجه نقد

12 .

مالی اعم از ریا لی و ارزی

می گردد

حسابهای بانکی خارج از کشور توسط واحد تجاری

قبلی مورد مطالبه قرار گیرد باید از مبلغ مذکور کسر گردد

اقلام تشکیل دهنده وجه نقد بدین معنی است که این اقلام بدون اطلاع قبلی قابل برداشت

یا مطالبه باشد

نگهداری آنها تحصیل سود است

شده باشد درصورتی می توان آنها را در محاسبه وجه نقد منظور کرد که مهلت مزبور از

یک روز کار ی تجاوز نکند

13 .

معمولاً درصورت جریان وجوه نقد سایر کشورها تحت عنوان

یاد می شود، نیست

سریع التبدیل به وجه نقد است که اح تمال خطر کاهش در ارزش آن ناچیز بوده و به آسانی و

وجه نقد در این استاندارد تنها به موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانکها و مؤسسات(شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید ) اطلاق. در مواردی که اضافه برداشت در حساب جاری مجاز باشد (مثلاً اضافه برداشت در)،مانده اضافه برداشتهایی که بدون اطلاع. ویژگی دیداری بودن در مورد. سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت وجه نقد تلقی نمی شود، ز یرا هدف از. هرگاه برای تسویه اضافه برداشتهای بانکی مهلتی تعیین.تعریف مذکور در بند 12 دربرگیرنده اقلا می از سرمایه گذاریها و استقراض کوتاه مدت کهمعادل وج ه نقد از آنها. معادل وجه نقد بنابر تعریف رایج عبارت از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

49

بدون اطلاع قبلی قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشد و موعد آن در زمان تحصیل تا

سررسید حداکثر سه ماه باشد به کسر وامها و قرض الحسنه های دریافتی از بانکها و سایر

اشخاص که ظرف سه ما ه از تاریخ تحصیل قابل بازپرداخت است

وجه نقد در تعریف وجه نقد در این استاندارد به دلایل زیر صورت گرفته است

. عدم شمول معادل:

الف

استقراضهای کوتاه مدت براساس یک مرزبندی اختیاری صورت گرفته است

عمل موجب می شود اولاً نقش صورت جریان وجوه نقد در کمک به استفاده کنندگان

صورتهای مالی جهت ارزیابی نقدینگی و انعطاف پذیری مالی تضعیف گردد و ثانیاً

تصویری مصنوعی از نحوه عمل واقعی مدیریت مالی واحدهای تجاری که اغلب

به چنین تفکیکی بین اقلام معادل وجه نقد و سایر فعالیتهای سرمایه گذاری یا تأمین

مالی اعتقاد ندارند، ارائه شود

. تشخیص اقلام معادل وجه نقد از سایر سرمایه گذاریهای کوتاه مدت واحد تجاری یا. این نحوه.

ب

مدیریت فعالیتهای اقتصادی و فرهنگ رایج تجاری کشور دارد

. تعریف وجه نقد بدون شمول اقلام معادل وجه نقد تطابق بیشتری با تفکر حاکم بر.

ج

ناش ی از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت یا جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای تأمین

مالی درصورت جریان وجوه نقد، هماهنگی بیشتری بین این صورت و طبقه بندی

اقلام مربوط در ترازنامه فراهم می آورد

. انعکاس جریانهای نقدی مرتبط با اقلام معادل وجه نقد تحت عنوان جریانهای نقدی.

د

نقدی واحدهای تجاری مختلف را افزایش می دهد

. عدم شمول اقلام معادل وجه نقد در تعریف وجه نقد، قابلیت مقایسه جریانهای.

طبقه بندی جریانهای نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد

14 .

زیر باشد

صورت جریان وجو ه نقد باید منعک س کننده جریانهای نقدی طی دوره تحت سرفصلهای اصلی:

فعالیتها ی عملیات ی،

بازد ه سرمایه گذاریها و سود پرداخت ی باب ت تأمی ن مالی ،

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

50

مالیا ت بر درآمد،

فعالیتها ی سرمایه گذاری ، و

فعالیتها ی تأمی ن مالی

.

در ارائه جریانهای نقد ی ، رعایت ترتیب سرفصلها ب ه شرح بالا و نیز ارائ ه جم ع جریانها ی نقد ی

منعکس شده در هر سرفص ل و جم ع ک ل جریانها ی نقد ی قب ل از سرفص ل فعالیتها ی تأمی ن مال ی

ضرور ت دارد

15 .

وجه نقد باش د

ارزی که به سود و زیان منظور شده است منجمله تفاوتهای ارزی ناش ی از تسعیر جریانهای نقدی

واحدهای تج ا ر ی فرع ی خارج ی ب ه نرخهای ی غیر از نر خ تاری خ ترازنام ه و سایر گردشها ی مربو ط را

نشا ن دهد

.صورت جریان وجو ه نقد همچنی ن باید شامل صورت تطبیق مانده اول دوره و پایان دوره. صورت تطبیق مزبور باید هرگونه تفاوتهای ارزی ناش ی از مانده های وج ه نقد.

16 .

گزارشگری وجه نقد از طریق ارائه اطلاعات مفید، لازم است هریک از جریانهای نقدی

در قالب طبقات همگون که معمولاً قابل ارتباط با فعالیتهای اصلی ب ه وجود آورنده

جریانهای نقدی مربوط است ، در صورت جریان وجوه نقد انعکاس یابد

صورت مزبور در قالب سرفصلهای اصلی به قابلیت مقایسه اطلاع ات در سطح واحدهای

تجاری مختلف کمک می کند، استاندارد حاضر طبقه بندی جریانهای نقدی را تحت

سرفصلهای اصلی مندرج در بند

17 .

که با توجه به تنوع جر یانهای نقدی در واحدهای تجاری مختلف ، می تواند متفاوت باشد

به منظور ارتقای درک استفاده کنندگان از صورتهای مالی و کمک به دستیابی به اهداف. از آنجا که ارائه14 ضروری می شمارد.هریک از سرفصلهای اصلی صور ت جریان وجوه نقد متشکل از سرفصلهای فرعی است.

با این حال توصیه می شود عناوین سرفصلهای فرعی بکار رفته در پیوستهای شماره

1 تا 3

این استاندارد، در صورت اهمیت جریانهای نقدی مربوط در ارائه صورت جریان

وجوه نقد واحدهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد

می توانند علاوه بر سرفصلهای فرعی موصوف ، سرفصلهای فرعی دیگری را که متضمن

. بدیهی است واحدهای تجاری

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

51

اطلاعات مربوط به شرایط خاص آن واحدها باشد، در ارائه صور ت جریان وجوه نقد

بکار گیرند

.

گزارش جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی

18 .

موضوع است که عملیات واحد تجاری تا چه میزان به جریانهای وجه نقد کافی جهت

بازپرداخت وامها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده

و انجام سرمایه گذاریهای جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر

کرده است

اطلاعا ت، برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی مفید خواهد بود

19 .

مبلغ جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی ، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی این. ارائه اطلاعات درباره جزئیات جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی ، در کنار سایر.فعالیتهای عملیاتی عبارت از فعالیتهای اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است .

فعالیتهای مزبور متضمن تولید و فروش کالا و ارائه خدمات است و هزینه ها و درآمدهای

مرتبط با آن در تعیین سود یا زیان عملیاتی درصورت سود و زیا ن منظور می شود

.

جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی اساساً دربرگیرنده جریانهای ورودی و خروجی

نقدی مرتبط با فعالیتهای مزبور است

عملیاتی ب ه شرح زیر است

. مثالهایی از جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای:

الف

. دریافتهای نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدما ت.

ب

. دریافتهای نقدی حاصل از حق امتیاز، حق الزحمه ، کارمزد و سایر درآمدهای عملیات ی.

ج

. پرداختهای نقدی به فروشندگان کالا و خدما ت.

د

. پرداختهای نقدی به کارکنان واحد تجاری یا از جانب آنها.

ه

و سایر پرداختهای بیمه ا ی

. دریافتها و پرداختهای نقد ی یک شرکت بیمه بابت حق بیمه ها، خسارات ، مستمریها.

و

. دریافتها و پرداختهای مرتبط با قراردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیات ی.

ز

. پرداختهای نقدی بابت مزایای پایان خدمت کارکنان و هزینه سازماندهی مجدد.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

52

20 .

محدود شده است ، همواره این احتمال وجود دارد که برخی جریانهای نقدی ماهیتاً به طور

مستقیم قابل ارتباط با هیچ یک از سرفصلهای اصلی نباشد

استاندارد درصورت وجود چنین اقلامی ، جریانهای نقدی مربوط به عنوان جریانهای نقدی

ناشی از فعالیتهای عملیاتی طبقه بندی می شود

فروش مواد اولیه در واحدهای تجاری تولیدی و جریانهای نقدی ناش ی از خدمات جنبی

فعالیتهای اصلی از قبیل حمل موردی کالای فروش رفته است

از آنجا که طبقه بندی جریانهای نقدی در صورت جریان وجوه نقد به سرفصلهای مشخصی. بدین لحاظ ، به موجب این. نمونه این اقلام ، جریانهای نقدی مرتبط با.

21 .

زیر گزار ش کنند

واحدهای تجاری باید جریانهای نقدی ناش ی از فعالیتهای عملیاتی را با بکارگیری یکی از روشهای:

الف

عمده افشا می شود، مگر د ر مورد جریانهای نقدی عملیاتی مورد اشاره در بندها ی

. روش مستقیم که ب ه موجب آن ناخالص وجو ه نقد دریافتی و پرداختی ب ر حسب طبقات36

و

ب

جریانها ی نقد ی ناشی از فعالیتها ی عملیات ی تبدی ل می شود

38 ک ه برمبنا ی خال ص گزار ش می شود، یا. روش غیرمستقیم که ب ه موجب آن سود یا زیان عملیاتی با انجام تعدیلات زیر به خالص:

اثر معاملا ت و رویدادهای ی ک ه دارا ی ماهی ت غیر نقد ی اس ت، و

اثر اقلامی که در محاسبه سود یا زیان عملیاتی دوره جاری منظور شده باشد، لیکن

جریانهای نقدی مرتبط با آنها در دوره های قبل ح ا دث شده یا در دوره های آینده

حاد ث خواهد شد و بالعکس

.

22 .

دریافتها و پرداختهای نقدی عملیاتی

نقدی به فروشندگان و پرداختهای نقدی به کارکنان یا از جانب کارکنان

خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی است ، به طور جداگانه در صورت

جریان وجوه نقد ارائه می شود

سود یا زیان ع ملیاتی در رابطه با موارد زیر، جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای

عملیاتی محاسبه می شود

برای گزارش خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی در روش مستقیم ،(از قبیل دریافتهای نقدی از مشتریان ، پرداختهای) که تشکیل دهنده. در گزارشگری به روش غیر مستقیم ، با انجام تعدیلاتی در:

الف

. اقلام با ماهیت غیرنقدی از قبیل هزینه استهلاک و هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

53

ب

نقدی مرتبط با آن به ترتیب در دوره های قبل حادث شده است یا در دوره های آینده

حادث خواهد شد و بالعکس ، از قبیل افزایش یا کاهش مانده موجودی مواد و کالا

و حسابهای دریافتنی و پرداختنی عملیاتی نسبت به مانده پا یان دوره قبل و نیز

افزایش یا کاهش مانده پیش پرداخت هزینه و خرید کالا و پیش دریافت درآمد و

فروش کالا نسبت به مانده پایان دوره قب ل

. اقلامی که در محاسبه سود یا زیان عملیاتی دوره جاری م نظور شده ، لیکن جریانهای.

لازم به ذکر است که در محاسبه جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ، اقلام

مورد اشاره در بند

23 .

می دهد

شده در دوره های گذشته می تو اند در براورد جریانهای نقدی آتی مفید واقع شود، لیکن

ممکن است در برخی موارد، منافع حاصل از ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان بدین شیوه ،

بر هزینه های تهیه و ارائه این اطلاعات توسط واحد تجاری فزونی نداشته باشد، لذا این

استاندارد کاربر د روش مستقیم را الزامی نمی داند

ارائه شده در روش مستقیم بر هزینه های تهیه این اطلاعات فزونی داشته باشد، به منظور

ارائه اطلاعات مفید، استفاده از روش مستقیم توصیه می شود

24 .

ناشی از فعالیتهای عملیاتی ب ه گونه برجسته ای نشان داده می شود

صورتهای مالی معتقدند که چنین صورتی در ارائه تصویری از کیفیت سود واحد تجاری ،

حائز اه میت اساسی است

از طریق تخمین سود آتی و انجام تعدیلاتی در رابطه با اقلام با ماهیت غیرنقدی و نیز اقلام

مبتنی بر تعهدی عمل کردن درآمد و هزینه براورد می کنند و از ای ن رو ، اطلاعات مربوط به

تعدیلات مزبور در دوره های گذشته می تواند در براورد تعدیلات آتی مفید واقع شود

20 ، درصورت وجود، نیز باید مدنظر قرار گیرد.مزیت اصلی روش مستقیم این است که دریافتها و پرداختهای نقدی عملیاتی را نشان. اطلاع از منابع مشخص دریافتهای نقدی و مقاصد مربوط به پرداختهای نقدی انجام. با این حال در شرایطی که مزایای اطلاعات.مزیت اصلی روش غ یرمستقیم این است که تفاوت بین سود عملیاتی و جریان وجه نقد. بسیاری از استفاده کنندگان. برخی سرمایه گذاران و بستانکاران ، جریانهای نقدی آتی را.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

54

25 .

در ارائ ه جریانها ی نقد ی ناشی از فعالیتها ی عملیات ی، تبعی ت از الگوها ی زیر ضرور ی اس ت:

الف

فعالیتهای عملیاتی در صورت جریان وجو ه نقد ارائه شود و صورت تطبیق خالص جریانهای

نقدی ناش ی از فعالیتهای عملیاتی با سود یا زیان عملیاتی ا ز طریق یادداشتهای توضیحی

ارائ ه شود

. در صورت کاربرد روش مستقی م ، اجزا ی تشکی ل دهند ه خالص جریانها ی نقد ی ناشی از.

ب

صورت جریان وجو ه نقد نمایش یابد و صورت تطبیق آن با سود یا زیان عملیاتی ا ز طریق

یادداشتها ی توضیح ی ارائ ه شود

. در صورت کاربرد روش غیرمستقی م ، خالص ج ریانهای نقدی ناش ی از فعالیتهای عملیاتی در.

26 .

وجوه نقد از شکل واحدی تبعیت کنند

فعالیتهای عملیاتی در صورت جریان وجوه نقد انعکاس یافته و صورت تطبیق آن با سود یا زیان

عملیاتی دوره در یادداشتهای توضیحی افشا شود

توضیحی به این دلیل است که این صورت ، بخشی از صورت جریان وجوه نقد محسوب

نمی شود، چرا که اطلاعات ارائه شده درآن در چارچوب وظایف اصلی صورت اخیر یعنی ارائه

اطلاعات در مورد منابع و مصارف وجه نقد و تغییرات نقدینگی واحد تجاری قرار نمی گیرد، بلکه

ارائه آن اصولاً به منظور ایجاد ارتباط بین اطلاعات مندرج در صورت جریان وجوه نقد و

اطلاعات ارائه شده در سایر صورتها ی مالی اساسی صورت می گیرد

درصورت بکارگیری روش مستق یم ، ضمن درج دریافتها و پرداختهای نقدی عملیاتی در

صورت جریان وجوه نقد، صورت تطبیق یادشده نیز در یادداشتهای توضیحی ارائه می شود

به منظور فراهم کردن قابلیت مقایسه ، لازم است واحدهای تجاری مختلف در تهیه صور ت جریان. در این رابطه ضروری است خالص جریان نقدی ناشی از. انعکاس صور ت تطبیق مزبور در یادداشتهای. باتوجه به مطالب یاد شد ه ،.

گزارش سایر جریانهای نقدی

27 .

سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مال ی

سرمایه گذار ی

جریان وجو ه نقد انعکاس یابد، مگر د ر مورد جریانهای نقدی مشروحه در بن د های

برمبنا ی خال ص گزار ش می شود

کلی ه جریانها ی عمد ه ورود ی و خروج ی نقد ی مرتب ط با هری ک از سرفصلها ی بازد ه، مالیات ب ر درآمد ، فعالیتهایو فعالیتهای تأمین مال ی باید برمبنای ناخالص و به طور جداگانه در صور ت36 و 38 که.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

55

بازد ه سرمایه گذاریها و سود پرداخت ی باب ت تأمی ن مالی

28 .

ساختار سرمایه واحد تجاری قرار گیرد و بدین ترتیب پرداختهای مرتبط با سود و کارمزد تأمین

مالی باید جداگانه نشان داده شود و نیز نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد باید تا حد امکان

با سایر صورتهای مالی اساسی از جمله صورت سود و زیان هماهنگی داشته باشد

به موجب این استاندارد، ارائه خالص جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی نباید تحت تأثیر.

براین اساس ، به استثنای مورد مندرج در بند

سهام ، درآمد سرمایه گذاری و سود و کارمزد تأمین مالی معمولاً در سرفصل جداگانه ای با عنوان

30 ، کلیه مبالغ دریافتی و پرداختی در رابطه با سود

29 .

مالکیت سرمایه گذاریها و سود دریافتی از بابت سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و

کوتاه مدت بانکی و نیز پرداختهای انجام شده به تأمین کنندگان منابع مالی است بجز موارد

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی طبقه بندی می شود.بازده سرمایه گ ذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی دربرگیرنده دریافتهای حاصل از

33

تحت سرفصل

به شرح زیر است

و 35 این استاندارد که تحت سرفصلهای فعالیتهای عملیاتی ، ، مندرج در بندهای 19فعالیتهای سرمایه گذاری و فعالیتهای تأمین مالی طبقه بندی می شود . نمونه اقلامی کهبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی ارائه می ش ود،:

ال ف

. جریانهای نقدی ورودی :

سود و کارمزد دریافتی ، و

سود سهام دریافتی شامل سودسهام دریافتی از شرکتها ی سرمایه پذیر ی که

سرمایه گذاری در آنها به روش ارزش ویژه در حسابها انعکاس یافته اس ت

.

ب

. جریانهای نقدی خروجی :

سود و کارمزد پرداختی

منظور شده باشد

سود سهام پرداختی ، و

حصه ای از اقساط اجاره ب ه شرط تملیک پرداختی که هزینه تأمین مالی محسوب می شود

(اعم از اینکه به حساب دارایی تحصیل شده یا به هزینه دوره)،.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

56

30 .

شرکتهای بیمه هرگاه اقلامی از قبیل سود سهام ، سود تسهیلات دریافتی و پرداختی ، سود پرداختی

به صاحبان سپرده های سرمایه گذاری ، درآمد سرمایه گذاریها و نظایر آن در محاسبه سود

در مورد برخی واحدهای تجاری از قبیل بانکها، مؤسسات مالی ، شرکتهای سرمایه گذاری و

(

در رابطه با اقلام مزبور به عنوان جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی در

صورت جریان وجوه نقد این واحدهای تجاری انعکاس می یابد

زیان ) عملیاتی در صورت سود و زیان منظور شود، کلیه مبالغ دریافتی و پرداختی.

مالیا ت بر درآمد

31 .

اهمیتی ویژه است

با مالیات بر درآمد تحت سرفصل جداگانه ای درصورت جریان وجوه نقد انعکاس می یابد

جریانهای نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد برای اغلب استفاده کنندگان صورتهای مالی دارای. باتوجه به دلایل زیر به موجب این استاندارد، مجموع جریانهای نقدی مرتبط:

الف

. تفکیک جریانهای نقدی مربوط به مالیات بر درآمد برحسب فعالیتهای به وجود آورنده آن

(

نحوه تخصیص اطلاعات مفیدی ارائه نمی کند

عملیاتی ، سرمایه گذاری و تأمین مالی ) اغلب برمبنایی اختیاری امکان پذیر است که این.

ب

جریانهای ورودی و خروجی جداگانه ای تشکیل نمی دهد

به سایر سرفصلهای اصلی صور ت جریان وجوه نقد، لزوماً اطلاعات مورد انتظار را

در مورد جریانهای نقدی واقعی واحد تجاری فراهم نمی آورد

. جریانهای مرتبط با مالیات بر درآمد معمولاً در یک جریان منفرد تبلور می یابد و. بدین لحاظ تخصیص آنها.

32

از بابت مالیات بر درآمد و یا استرداد مبالغ پرداختی از همین بابت است و در برگیرنده

جریانهای نقدی مربوط به سایر انواع مالیاته ا که درآمد مربوط جزء درآمد مشمول مالیات

تلقی نمی شود

. جریانهای نقدی مورد اشاره در بند 31 تنها منحصر به پرداختها یا علی الحسابهای پرداختی(از قبیل مالیاتهای تکلیفی و مالیاتهای مستقیم وضع شده بر تولید یا فروش )

نیست

اصلی در صورت جریان وجوه نقد ارائه می شود

. جریانهای نقدی مربوط به مالیاتهای اخیرالذکر برحسب مورد تحت سایر سرفصلهای.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

57

فعالیتها ی سرمایه گذاری

33 .

مرتبط با تحصیل و فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ، سرمایه گذاریهای بلندمدت و

داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود و نیز پرداخت و وصول تسهیلات اعطایی به

اشخاص مستقل از واحد تجاری بجز کارکنان می باشد

مرتبط با فعالیتهای سرمایه گذاری به شرح زیر است

جریانهای نقدی منظور شده تحت سرفصل فعالیتهای سرمایه گذاری مشتمل بر جریانهای. نمونه هایی از جریانهای نقدی:

الف

. جریانهای نقدی ورودی :

دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام یا اوراق مشارکت

سایر واحدهای تجار ی

.

دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود

.

دریافتهای نقدی مرتبط با اصل سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت بانک ی

.

دریافتهای نقدی حاصل از وصول اصل وامهای پرداخ تی به سایر اشخاص شامل

وصول قرض الحسنه پرداخت ی

.

ب

. جریانهای نقدی خروجی :

پرداختهای نقدی جهت تحصیل سرمایه گذاری در سهام یا اوراق مشارکت سایر

واحدهای تجار ی

.

پرداختهای نقدی جهت تحصیل داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود

.

ای ن پرداختها شامل پرداختهای مرتبط با مخارج توسعه منظور شده به دارایی و

نیز ساخت دارایی ثابت مشهود توسط واحد تجاری اس ت

.

سپرده گذاری نزد بانکها در قالب سپرده های سرمایه گذاری بلند مد ت

.

وامهای نقدی پرداختی به سایر اشخاص شامل قرض الحسن ه

34 .

محدود کردن حجم عملیات انجام می شود

.فعالیتهای سرمایه گذاری گاه جهت حفظ سطح جاری عملیات واحد تجاری و گاه جهت بسط یا. علاوه بر این ، فعالیتهای سرمایه گذاری ممکن است دارای

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

58

اثرات تبعی بر فعالیتهای عملیاتی مثلاً از طریق ا یجاد نیاز به سرمایه در گردش بیشتر باشد

است که معیارهای تشخیص مخارجی که به منظور بسط حجم عملیات واحد تجاری انجام شده از

مخارجی که جهت نگهداشت سطح عملیات صورت گرفته ، در سطح واحدهای تجاری مختلف

متفاوت است واین امر قابلیت مقایسه حاصل از ارائه اطلاعات تحت سرفصلهای اصلی را کاهش

می دهد

از طریق انعکاس در قالب سرفصلهای اصلی و یا یادداشتهای توضیحی عملی سازند

. اعتقاد بر این. توصیه می شود، آ ن دسته از واحدهای تجاری که چنین تمایزهایی را مفید می شمارند، آنها را.

فعالیتها ی تأمی ن مالی

35 .

منابع مالی خارج از واحد تجاری

جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای تأمین مالی شامل دریافتهای نقدی از تأمی ن کنندگان(شامل صاحبان سرمایه ) و بازپرداخت اصل آن است .

افشای جداگانه جریانهای نقدی مزبور جهت پیش بینی جریا نهای نقدی آتی لازم به منظور

ایفای تعهدات به تأمین کنندگان منابع مالی واحد تجاری مفید اس ت

جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای تأمین مالی ب ه شرح زیر است

. نمونه هایی از:

الف

. جریانهای نقدی ورودی :

دریافتهای نقدی حاصل از صدور سها م

.

دریافتهای نقدی حاصل از صدور اوراق مشارکت ، وامها و سایر تسهیلات

کوتاه مدت و بلند مد ت

.

ب

. جریانهای نقدی خروجی :

بازپرداخت اصل اوراق مشارکت ، وامها و سایر تسهیلات دریافت ی

.

پرداخت حصه اصل اقساط اجاره به شرط تملی ک

.

پرداخت هرگونه مخارج

(بجز سود تضمین شده و کارمزد پرداختی بابت تأمین مالی )

در رابطه با اخذ تسهیلات مال ی ، صدور سهام و اوراق مشارکت و سایر راههای

تأمین مال ی

.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

59

دریافتها و پرداختهای نقدی با ماهیت تأمین مالی از یا به واحدهای سرمایه پذیری که

سرمایه گذاری در آنها به روش ارزش ویژه در حسابها انعکاس یافته است ب ه طور جداگانه

تحت همین سرفصل اصلی نمایش می یابد

.

گزارش جریانهای نقدی بر مبنای خالص

36 .

خال ص گزار ش کرد

جریانهای نقدی ناش ی از فعالیتهای عملیات ی ، سرمایه گذاری و تأمین مالی زیر را م ی توان برمبنای:

الف

فعالیتها ی مشتر ی باشد و ن ه واحد تجاری

. دریافتها و پرداختهای نقدی ا ز جانب مشتریا ن ، هنگامی که جریانهای نقدی عملاً بیانگر.

ب

قابل ملاحظ ه و سر رسید اولی ه آنها حداکثر س ه ما ه باشد

. دریافتها و پرداختهای نقدی د ر رابطه با اقلامی که گردش آنها سری ع ، مبلغ آ نها.

37 .

به طور ناخالص ممکن است اطلاعات مفیدی دراختیار استفاده کنندگان صورتهای مالی

قرار ندهد

جریانهای نقدی یاد شده ب ه شرح زیر اس ت

در برخی موارد، گزارش جریانهای نقدی اعم از عملیاتی ، سرمایه گذاری و تأمین مالی. در ای ن موارد جریانهای نقدی برمبنای خالص گزارش می شود . نمونه هایی از:

وصول مالیاتهای غیرمستقیم و عوارض از مشتریان و پرداخت آن به مراجع ذیرب ط

.

پرداختها و دریافتهای ناشی از خرید و فروش سرمایه گذاری به شرط آنکه به دفعات

صورت گرفته باشد، مبالغ مربوط قابل ملاحظه باشد و سرمایه گذاریها دارای سررسید

سه ماه یا کمتر باشد

.

دریافتها و پرداختهای مربوط به استقراضهای کوتاه مدتی که سررسید آنها از س ه ماه

تجاوز نکند

.

38 .

سایر مؤسسا ت مال ی می توا ن برمبنا ی خال ص گزار ش کرد

علاوه بر موارد م ذ کور در بند 36 ، جریانهای نقدی ناش ی از فعالیتهای عملیاتی زیر را در بانکها و:

الف

قرض الحسن ه، پس انداز و سپرده ها ی مدت دار

. دریافتها و پرداختهای نقدی مرتبط با قبول و بازپرداخ ت انوا ع سپرده ها (سپرده ها ی جار ی) .

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

60

ب

. سپرده گذار ی نزد سایر بانکها و مؤسسا ت مال ی و برداش ت از سپرده ها ی مذکور .

ج

. تسهیلا ت و اعتبارا ت پرداخت ی ب ه مشتریا ن و وصو ل اص ل آنها.

39 .

اطلاعات مفیدی دراختیار استفاده کنندگان صورتهای مالی آنها قرار نمی دهد، زیرا جریانهای

نقدی ناخالص عملیاتی در ای ن گونه واحدهای تجاری اساساً جریانهایی است که درنتیجه

تصمیم اشخاص ثالث مبنی بر سپرده گذاری یا اخذ وام ایجاد شده است و جریانهای نقدی

مرتبط با واریز یا برداشت از حسابهای سپرده نزد بانکها خارج از تصمیم مدیریت بانک

می باشد

جریانهای نقدی عملیاتی را ب ه طور خالص گزارش کنند

جریانهای نقدی عملیاتی در کنار گزارش جریانهای نقدی ناشی از سایر فعالیتهای بانکها و

مؤسسات مالی ، اطلاعات مفیدی در اختیار استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار می دهد

گزارش جریانهای نقدی عملیاتی به طور ناخالص توسط بانکها و مؤسسات مالی لز وماً. بدین لحاظ ، به موجب این استاندارد، بانکها و سایر مؤسسات مالی می توانند. اعتقاد بر این است که این نحوه ارائه.

سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

40 .

یا روش بهای تمام شده استفاده شود، در صورت جریان وجوه نقد واحد تجاری سرمایه گذار

تنها جریانهای نقدی بین واحد تجاری و واحد تجاری سرمایه پذیر گزارش می شود

41 .

هرگاه در حسابداری سرمای ه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته از روش ارزش ویژه.صورت جریان وجوه نقد تلفیقی تنها در برگیرنده جریانهای نقدی خارج از گروه است .

بدین ترتیب ، جریانهای نقدی داخل گروه باید در تهیه صور ت جریان وجوه نقد تلفیقی حذف

شود

سود پرداختی بابت تأمین مالی

سرمایه گذاری واحدهای تجاری فرعی در صورتهای مالی تلفیقی از روش ارزش ویژه استفاده

می شود، صور ت جریان وجوه نقد تلفیقی تنها در برگیرنده جریانهای نقدی واقعی بین گروه و

واحد تجاری سرمایه پذیر اس ت

. سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت تحت سرفصل اصلی بازده سرمایه گذاریها وبه طور جداگانه انعکاس می یابد . درمواردی که برای انعکاس.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

61

42 .

تجاری فرعی باید ب ه طور جداگانه تحت سرفصل فعالیت ه ای سرمایه گذاری در صورت جریان

وجوه نقد تلفیقی گزارش شو د

وجه نقد انتقال ی در فرآیند تحصی ل یا فرو ش محاسب ه شود

مب الغ جریانهای نقدی خروجی ناش ی از تحصیل یا جریانهای نقدی ورودی حاص ل از فروش واحدهای. مبالغ مزبور باید ب ه طور خالص و پس از کسر مانده های.

43

یادداشتها ی توضیح ی افشا کند

. واحد تجاری اصلی باید درارتباط با تحصیل و فروش واحدهای تجاری فرعی م و ارد زیر را در:

الف

عمد ه دارای ی و بدهی

. خالص ارزش داراییهای واحد تجاری فرعی تحصیل شده یا فروش رفته ب ر حسب طبقات.

ب

. مابه ازا ی پرداخت ی یا دریافت ی ب ه تفکی ک حص ه نقد ی و غیر نقد ی.

ج

وجوه نقد

. نحوه محاسب ه خال ص ما ن د ه وجه نقد پرداخت ی یا دریافت ی مندر ج در مت ن صور ت جریا ن.

پیوست شماره

44 .

صورت جریا ن وجوه نقد تلفیقی در برگیرنده جریانهای نقدی واحد تجاری فرعی مربوط

برای دوره بعد از تملک یا قبل از فروش واحد تجاری فرعی یعنی همان دوره ای خواهد

بود که صور ت سود و زیان تلفیقی نتایج عملیات واحد تجاری فرعی را منعکس می سازد

2 این استاندارد، نمونه ای از نحوه افشای موارد بالا را نشان می دهد.هرگاه طی دوره مالی ، یک واحد تجاری فرعی به گروهی بپیوندد یا از آن جدا شود،.

جریانهای نقدی ارزی

45 .

قرارداد ی

46 .

آ ن بکار گرفت ه می شود ب ه ریا ل تسعیر شد ه و در صور ت جریا ن وجوه نقد تلفیق ی ارائ ه شود

جریانهای نقدی ناش ی از معاملات ارزی باید با اعمال نرخ ارز رایج در تاریخ تسویه نقدی (یا نرخ) ب ه ریا ل تسعیر شد ه و در صور ت جریا ن وجوه نقد ارائ ه شود.جریانهای نقد ی واحدها ی تجار ی فرع ی خارج ی باید بر هما ن مبنای ی ک ه برا ی تسعیر عملکرد مال ی.

جریانهای نقدی ارزی در واحدهای تجاری منفرد

47 .

معاملات وجه نقد ارزی دریافت یا پرداخت نشده باشد، این معاملات تأثیری برخالص

در مواردی که واحد تجاری معاملاتی را به ارز انجام دهد، تا زمانی که در ارتباط با این

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

62

جریان وجوه نقد نخواهد داشت

دریافتها و پرداختهای ارزی به نرخ رایج در تاریخ تسویه نقدی

حسابها انعکاس می یابد و مبلغ ریالی حاصل ، مبلغی است که در صورت جریان وجوه نقد

انعکاس خواهد یافت

سود و زیان دوره منظور شده باشد و این سود یا زیان ماهیت عملیاتی داشته باشد،

در صورت کاربرد روش غیرمستقیم برای محاسبه خالص جریان وجه نقد حاصل از

فعالیتهای عملیاتی ، تعدیل دیگری در سود عملیاتی ضرورت نخواهد داشت

مشابه ، هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر مانده های عملیاتی تسویه نشده به سود و زیان

منظور شود، نحوه عمل به ترتیب فوق خواهد بود، چرا که مثلاً افزایش حسابهای دریافتنی

در قالب گردش این حسابها، در تعدیلات سود عملیاتی منظور می شود و این افزایش که

دربرگیرنده سود یا زیان ناشی از تسعیر مانده حسابهای دریاف تنی است ، مبالغ منظور شده به

سود و زیان از بابت این تسعیر را خنثی می کند

محاسبه خالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ، در موارد زیر تعدیل سود

عملیاتی از بابت سود یا زیانهای ناشی از تسعیر معاملات تسویه شده و مانده های تسویه

نشده ضرورت می یابد

. در زمان تسویه نقدی اقلام دریافتنی و پرداختنی مربوط ،(یا به نرخ قراردادی ) در. بنابراین هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر معاملات تسویه شده به. به گونه. درصورت کاربرد روش غیرمستقیم جهت:

الف

مانده های عملیاتی تسویه نشده به موجب استانداردهای حسابداری یا قوانین آمره به

سود و زیان دوره منظور نشده باشد

. هرگاه بخشی از سود یا زیان ناشی از تسعیر معاملات عملیاتی تسویه شده و.

ب

غیرعملیاتی تسویه نشده در محاسبه سود عملیاتی دوره منظور شده باشد

. هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر معاملات غیرعملیاتی تسویه شده یا مانده های.

ج

منظور شده باشد

. هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر وجه نقد در محاسبه سود یا زیان عملیاتی دوره.

لازم به ذکر است که در موارد الف و ب ، تعدیلات انجام شده در محاسبه جریانهای نقدی

در سرفصلهای اصلی مربوط منظور می شود

. درارتباط با بند ج ، تعدیلات انجام شده

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

63

به عنوان یکی از عوامل تطبیق ب ین م انده اول دوره و پایان دوره وج ه نقد در

صورت جریان وجوه نقد ارائه می شود

.

جریانهای نقدی ارزی در گروه واحدهای تجاری

48 .

شود، جریانهای نقدی واحد تجاری خارجی برهمان مبنایی که برای تسع یر عملکرد مالی آن

بکار گرفته شده ، به ریال تسعیر و در صورت جریان وجوه نقد تلفیقی انعکاس می یابد

هرگاه بخشی از فعالیت واحد تجاری توسط یک واحد تجاری سرمایه پذیرخارجی انجام.

هرگاه نرخ ارز مورد استف اده جهت تسع یر عملکرد مالی واح د تج اری ، نرخ واقعی

(

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی حذف می شود

تسعیر با نرخ واقعی تفاوت داشته باشد

جریانهای نقدی بین واحدهای تجاری گروه امکان پذیر نخواهد بود

برخورد با مغایرت ایجاد شده ، تهاتر آن با خالص گردش حسابهای دریافتنی یا پرداختنی

درصورت تطبیق سود

عملیاتی اس ت

نرخ تاریخ معامله ) باشد، جریانهای نقدی بین واحدهای تجاری گروه ، به طور کامل در. در مواردی که نرخ مورد استفاده جهت(مثلاً نرخ میانگین ارز طی دوره )، حذف کامل. راه حل عملی جهت(زیان ) عملیاتی با خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای.

جریانهای نقدی استثنایی و غیر مترقبه

جریانها ی نقدی استثنایی

49 .

افشا ی کاف ی در مورد ماهی ت آنها در یادداشتها ی توضیح ی صور ت گیرد

جریانهای نقدی استثنایی عملیات ی باید در صور ت جریا ن وجو ه نقد به طور جداگان ه انعکا س یابد و.

50 .

که دارای اهمیت بوده ، از فعالیتهای عادی واحد تجاری ناشی شده و اقلامی را در بر می گیرد

که به منظور ارائه تصویری مطلوب از انعطاف پذیری مالی واحد تجار ی، افشای جداگانه

آنها به لحاظ استثنایی بودن ماهیت یا وقوع ضرو رت می یابد

درصورت جریان وجوه نقد به طور جداگانه انعکاس می یابد با

جریانهای نقدی استثنایی به آن دسته از جریانهای ورودی و خروجی وجه نقد اطلاق می شود. جریانهای نقدی استثنایی کهاقلام استثنایی که به موجب

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

64

استاندارد حسابداری شماره

به طور جداگانه افشا می شود، لزوماً ار تباطی نداشته و مستلزم قضاوت مستقل است

جریانهای نقدی عملیاتی که طبق تعریف فوق استثنایی تلقی می گردد، ممکن است تأثیری

در سود و زیان عملیاتی دوره نداشته باشد، برای نمونه پیش دریافت عمده از خریداران در

مواردی که دریافت آن معمول نبوده اس ت

51 .

نقدی استثنایی در صورت جریان وجوه نقد مستلزم قضاوت مستقل درباره این جریانهاست

و لزوماً نباید از نحوه برخورد با اقلام مرتبط با این جریانها درصورت سود و زیان تأثیر

پذیرد

گوناگونی است که تماماً باید مبتنی بر خصوصیات کیفی اطلاعات جهت تصمیم گیری

اقتصادی استفاده کنندگان صورتهای مالی باشد

جریانهای نقدی استثنایی اصولاً بدین دلیل صورت می گیرد که توجه استفاده کننده به این

مطلب جلب شود که جریان نقدی مورد اشاره استثنائاً، در سال جاری ایجاد شده است و لذا

در پیش بینی جریانهای نقدی آتی ، وجود یا ع دم وجود این جریان نیز باید مورد ملاحظه قرار

گیرد تا احیاناً با تسری غی ر معقول جریانهای نقدی سال جاری به سنوات آینده ، تصویری

نادرست از انعطاف پذیری مالی واحد تجاری در ذهن استفاده کنندگان صورتهای مالی شکل

نگیرد

استفاده کنندگان صورتهای مالی را از لحاظ دسترسی به اطلاعات مفید تأمین می کند و لذا

لزومی به اطلاق عنوان استثنایی به این اقلام تحت سرفصلهای اصلی نیست ، مگر در مورد

جریانهای وجه نقد استث نایی عملیاتی که به لحاظ اهمیت اطلاعاتی آنها، انعکاس جداگانه

این جریانها تحت عنوان جریانهای نقدی استثنایی ضرورت می یابد

6 با عنوان گزارش عملکرد مال ی در صورت سود و زیان. برخی.باتوجه به مراتب مندرج در بند 50 ، تعیین و انعکاس جریانهای نقدی به عنوان جریانهای. قضاوت مستقل در مورد جریانهای نقدی استثنایی همچنین متضمن ملاحظات. انعکاس برخی جریانهای نقدی تحت عنوان. انعکاس جداگانه جریانه ای وجه نقد استثنایی در قالب سرفصلهای فرعی ، نظر.

جریانها ی نقد ی غیرمترقبه

52 .

اصلی مربوط در صورت جریان وجو ه نقد به طور جداگانه نمایش یابد و افشای کافی د ر مورد

ماهی ت آنها در یادداشتها ی توضیح ی صور ت گیرد

جریانهای نقدی غی ر مترقبه باید ب ر حسب ماهیت و قبل از آثار مالیاتی آ ن تح ت سرفصله ا ی.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

65

53 .

می شود که دارای اهمی ت نسبی بوده ، از رویدادهای خارج از فعالیتهای عادی واحد تجاری

ناشی شده و اقلامی را دربر می گیرد که به منظور ارائه تصویری مطلوب از انعطا ف پذیری

مالی واحد تجاری ، افشای جداگانه آنها به لحاظ غیرمترقبه بودن ماهیت و وقوع ضرورت

می یابد

به موجب استاندارد حسابداری شماره

زیان به طور جداگانه افشا می شود، ارتباط دارد

تحت سرفصلهای اصلی مربوط در صورت جریان وجوه نقد به طور جداگانه نشان داده

می شود

انعکاس جداگانه مالیات مربوط در صورت سود و زیان ، در صورت جریان وجوه نقد

به طور جداگانه نمایش نمی یابد

نقدی مربوط به مالیات بر درآمد برحسب فعالیتهای ب ه وجود آورنده آنها اغلب بر مبنایی

اختیاری امکان پذیر بوده که این نحوه تخصیص اطلاعات مفیدی ارائه نمی کند

جریانهای نقدی غیر مترقبه به آن دسته از جریانهای ورودی و خروجی وجه نقد اطلاق. جریانهای نقدی غیر مترقبه بسیار نادر است و معمولاً با اقلام غیر مترقبه که6 با عنوان گزارش عملکرد مال ی در صورت سود و. جریانهای نقدی غیر مترقبه حسب ماهیت. لازم به ذکر است که جریانهای نقدی مالیاتی مربوط به اقلام غیر مترقبه علی رغم. این نحوه عمل بدین علت است که تخصیص جریانهای.

جریانهای نقدی مرتبط با مطالبات و بدهیهای بلندمدت عملیاتی

54 .

حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی عملیاتی در زمره اقلام تعدیل کننده سود عملیاتی برای

محاسبه خ الص جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی است

محوری در برخورد با حسابهای دریافتنی و پرداختنی اعم از کوتاه مدت و بلند مدت ، عملیاتی

بودن یا نبودن آن است

بلند مدت ، بدهیهای تجاری بلند مدت ، مطالبات و بدهیهای غیرتجاری بلند مدت

وام کارکنان و مالیاتهای تکلیفی تقسیط شده

محاسبه وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی منظور می شود

روش مستقیم برای محاسبه جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ، جریانهای نقدی

مرتبط با حسابهای فوق در سرفصل فعالیتهای عملیاتی در صورت مزبور منعکس می شود

همان گونه که در بند 22 ( ب ) اشاره گردید، در روش غیرمستقیم ، افزایش یا کاهش. این بدان معناست که مسأله. بر این اساس تغییرات در اقلام عملیاتی از قبیل مطا لبات تجاری(مانند)، به عنوان اقلام تعدیل کننده سود عملیاتی جهت. بدیهی است درصورت کاربرد.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

66

یکی از حسابهای بلندمدت غیرتجاری عملیاتی که در صورتهای م الی واحدهای تجاری

انعکاس داشته و نحوه برخورد با جریانهای نقدی مربوط دچار ابهام است ، ذخیره مزایای پایان

خدمت کارکنان است

غیر مستقیم ، تغییرات مانده این حساب طی دوره ، در تعدیل سود عملیاتی مدنظر قرار می گیرد

. از آنجا که حساب مزبور یک بدهی بلند مدت عملیاتی است ، در روش.

در روش مستقیم ، هرگونه پرداخت از بابت مزایای پایان خدمت کارکنان در زمره جریانهای

نقدی عملیاتی منظور می شود

.

معاملات غیر نقدی

55 .

معاملاتی که مستلزم استفاده از وج ه نقد نیست نباید در صورت جریا ن وجوه نقد انعکاس یاب د .

این معاملا ت ، به استثنای معاملات مربوط به فعالیتهای عملیات ی ، د ر صورت با اهمیت بودن باید

در یادداشتها ی توضیح ی ب ه نحو ی مناس ب افشا شود

.

56 .

صورت جریان وجوه نقد تنها منعک س کننده اثرات نقدی معاملات و سایر رویداده ا است .

این امر موجب می شود که معاملات غیر نقدی که در برخی مواقع در مجموعه معاملات و

سایر رویدادهای واحد تجاری دارای اهمیت اس ت ، از نظر استفاده کننده صورتهای مالی

دور بماند

و فراهم آوردن زمینه های لازم جهت پیش بینی بهتر جریانهای نقدی آتی ، افشای اطلاعات

در مورد معاملات غیر نقدی با اهمیت در یادداشتهای توضیحی ضروری است

اثر معاملات غیر نقدی ممکن است در هریک از طبقه بندیهای صورت جریا ن وجوه نقد

قرار گیرد، ارائه این اطلاعات درصورت تعدد موارد به تفکیک سرفصلهای اصلی صورت

جریان وجوه نقد ممکن است ضرورت یابد

تحصیل داراییهای ثابت مشهود در قبال تسهیلات مالی یا صدور سهام ، مباد له موجودی

مواد اولیه یا موجودی کالای ساخته شده با دارایی ثابت مشهود، افزایش سرمایه از محل

مطالبات حال شده بستانکاران و جایگزینی وامهای بلند مدت با وامهای بلند مدت دیگر

اشاره کرد

حسابهای تشکیل دهنده حقوق صاحبان سرمایه است از قبیل افزایش سرمایه از محل

. بدین لحاظ جهت ارتقای کیفیت اطلاعات مندرج در صور ت جریان وجوه نقد. از آنجا که. از نمونه های معاملات غیر نقدی می توان به. تغییرات در چارچوب حقوق صاحبان سرمایه که مبین طبقه بندی مجدد

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

67

اندوخته ها و تخصیص اندوخته از محل سود انباشته ، در زمره معاملات غیر نقدی مستلزم

افشا تلقی نمی شود

.

تعدیلات سنواتی

57 .

مستلزم ارائه مجدد ارقام سنوات قبل است

جریان وجه نقد در دوره جاری نباشد، درصورت جریان وجوه نقد دوره جاری انعکاس

نمی یابد، بلکه حسب مورد ارقام مقا یسه ای صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای

توضیحی مربوط اصلاح می شود

جریان وجه نقد طی دوره است ، برحسب ماهیت در سرفصلهای اصلی مربوط درصورت

جریان وجوه نقد

نوع اول ، تعدیل ذخیره استهلاک داراییهای ثابت مشهود، اصلاح آثار انباشته ناشی از تغییر

در رویه های حسابداری و اصلاح اشتباهات ناشی از عدم ثبت فروشهای نقدی در سنوات

قبل ونمونه تعدیلات نوع دوم ، پرداخت هزی نه های عملیاتی و مالیات سنوات قبل در دوره

جاری است که درارتباط با آنها ذخیره ای در دوره مالی قبل در نظر گرفته نشده اس ت

به موجب استاندارد حسابداری شمار ه 6 با عنوان گزار ش عملکرد مالی ، تعدیلات سنواتی. لذا در مواردی که این تعدیلات متضمن. از سوی دیگر، آن بخش از تعدیلات سنواتی که متضمن(بدون ذکر عنوان تعدیلات سنواتی ) منظور می شود . نمونه تعدیلات.

سایر موارد افشا

58 .

مواجه با محدودیت است در یادداشتهای توضیحی افشا و در صورت لزوم توضیحات کافی در

ای ن مورد ارائ ه کند

واحد تجاری باید مبالغ با اهمیت وج ه نقد را که استفاده از آن توسط گروه واحدهای تجاری.

59 .

محدودیت است ، موضوع با ذکر مبالغ مربوط همراه با توضیحات لازم در یادداشتهای توضیحی

واحد تجاری فرعی افشا می شود

وجه نقد، اقلامی است که دراختیار یک واحد تجاری فرعی مستقر در یک کشور خارجی باشد اما

به علت سیاستهای ارزی یا مقررات قانو نی ، قابل انتقال به سایر کشورها جهت استفاده واحد

تجاری اصلی یا سایر واحدهای تجاری فرعی گروه نیس ت

در مواردی که استفاده از مبالغ با اهمیت وجه نقد یک واحد تجاری فرعی توسط گروه دارای. یکی از نمونه های وجود محدودیت در استفاده از مبالغ.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

68

60 .

نقدینگی واحد تجاری ، مربوط تلقی می شود، در یادداشتها ی توضیحی توصیه می شود

افشای برخی اطلاعات که جهت درک استفاده کنندگان صورتهای مالی از وضعیت مالی و.

برای نمونه افشای مانده استفاده نشده تسهیلات مالی که می تواند در فعالیتهای عملیاتی

آتی یا تسوی ه تعهدات سرمایه ای بکار گرفته شود همراه با ذکر هرگونه محدودیت در

استفاده از این تسهیلات ، اطلاعات مفیدی فراهم می کند

.

تاریخ اجرا

1380

و بعد /1/ 61 . الزامات این استاندارد د ر مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1

از آ ن شرو ع می شود، لازم الاجراست

.

مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری

62 .

شماره

به استثنای موارد زیر، با اجرای الزامات ا ین استاندارد، مفاد استاندارد بین المللی حسابداری7 با عنوان صور ت جریا ن وجوه نقد نیز رعایت می شود:

ال ف

. تفکیک بازده سرمای ه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی و مالیات بر درآمد

از سایرسرفصلهای اصلی جهت ارائه مستق ل

.

ب

. عدم شمول اقلام معادل وجه نقد در تعریف وجه نقد.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

69

پیوستها

نمونه های صورت جریان وجوه نقد

این پیوستها به منظور آشنایی با نحوه اجرای الزامات مندرج در استاندارد حسابداری و

طبقه بندیهای فرعی تحت سرفصلهای اصلی صورت جریان وجوه نقد تهیه شده اس ت و بخشی از

استاندارد حسابداری نیست

تجاری ب ه شرح زیر است

. پیوستهای مذکور شامل نمونه های تشریحی مربوط به سه نوع واحد:

شمار ه پیوست نو ع و احد تجاری رو ش مورد استفاده

1

واحد تجاری منفرد غیرمستقیم

2

گروه واحدهای تجاری مستقیم

3

بانک غیرمستقیم

در نمونه های ارائه شده ، یادداشتهای توضیحی مربوط به صورت جریان وجوه نقد از شماره یک

آغاز شده ، لیکن در عمل ، شماره گذاری آنها بعد از آخرین یادداشت توضیحی مربوط به صورتهای

عملکرد مالی خواه د بود

ارائه اقلام مقایسه ای طبق استاندارد حسابداری شماره

. ضمناً در این نمو نه ها تنه ا اقلام سال جاری ارائه شده ، اما در عم ل ،1 الزامی است .

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

70

شرک ت ال ف

13×

13× 13

(سهام ی خاص )صور ت جریا ن وجوه نقد برا ی سا ل مال ی منته ی ب ه 29 اسفندما ه 2سال 1 × یادداشت سال 2

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

فعالیتها ی عملیاتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

000 1 ر 7

بازد ه سرمایه گذاریها و سود پرداخت ی بابت تأمی ن مالی

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

200

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت

100

سود سهام دریافتی

(

(

650

000 ر 2سود پرداختی بابت تسهیلات مالی ( 150سود سهام پرداختی ( 500 ر 1

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود

پرداختی بابت تأمین مالی

مالیا ت بر درآمد

(

مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بردرآمد) ( 900 ر 2

فعالیتها ی سرمایه گذار ی

وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

(

(

(

100وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت ( 600وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود ( 200وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود ( 100 ر 1

وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود

150

وجوه نقدی غیرمترقبه خسارت دریافتی از بیمه

(

100جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری ( 550 ر 1

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

200 ر 3

فعالیتها ی تأمی ن مال ی

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

200

دریافت تسهیلات مالی

(

100بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی ( 150

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

150

خالص افزایش در وجه نقد

350 ر 3

مانده وجه نقد در آغاز سال

000 ر 30

مانده وجه نقد در پایان سال

350 ر 33

یادداشتها ی توضیح ی

... تا ... مندر ج در صفحا ت ... تا ... جزء لاینف ک صورتها ی مال ی است .

پیوس ت شمار ه

1 واحد تجار ی منفرد

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

71

شرک ت ال ف

(سهام ی خاص )

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1 -

است

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر:

13×1 13×2

میلیون ریال میلیون ریال

سود عملیاتی

500 ر 5

هزینه استهلاک

500

خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(

(

(

400افزایش موجودی مواد و کالا ( 300افزایش سفارشات و پیش پرداختها ( 400افزایش حسابهای دریافتنی عملیاتی* ( 100

افزایش حسابهای پرداختنی عملیاتی

* 500

افزایش پیش دریافتهای عملیاتی

300

خالص سایر درآمدها و هزینه ها

** 600

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

2 -

000 ر 7معاملات غیرنقدی طی دوره مالی مورد گزارش به قرار زیر اس ت :

13×1 13×2

میلیون ریال میلیون ریال

تحصیل ده دستگاه کامیون در قبال واگذاری محصولات شرکت

100

تحصیل ساختمان جدید شرکت در قبال افزایش سرمایه

830

730

*

حسابهای دریافتنی و پرداختنی عملیاتی شامل هر دو گروه حسابهای دریافتنی و پرداختنی کوتاه مدت و بلند مدت می باشد.

**

وجوه نقد نیز قابل طبقه بندی نبوده است

منظور خالص اقلامی است که در تعیین سود (زیان) عملیاتی منظور نشده و در سایر سرفصلهای اصلی صورت جریان(بند 20 استاندارد حسابداری).

پیوس ت شمار ه

1 (ادامه)

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

72

گرو ه ب

13 ×

13× 13

صور ت جریا ن وجوه نقد تلفیق ی برا ی سا ل مال ی منته ی ب ه 29 اسفندما ه 2سال 1 × یادداشت سال 2

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

فعالیتها ی عملیاتی

وجوه نقد دریافتی از مشتریان

000 ر 75

پیش دریافت از مشتریان جریان نقدی استثنایی

(

(

(

(

000 5 ر 120وجوه نقد پرداختی به فروشندگان ( 000 ر 110وجوه نقد پرداختی به کارکنان و از جانب کارکنان ( 000 ر 60مزایای پایان خدمت پرداختی به کارکنان ( 800سایر وجوه نقد پرداختی ( 000 ر 12

جریان خالص خروج وجوه نقد درارتباط با عملیات متوقف

(

شده جریان نقدی استثنایی ( 000 ر 1

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

200 1 ر 11

بازد ه سرمایه گذاریها و سود پرداخت ی باب ت تأمی ن

سود تضمین شده دریافتی

(

(

500سود تضمین شده پرداختی ( 000 ر 2حصه سود تضمین شده اقساط پرداختی اجاره به شرط تملیک ( 400

سود سهام دریافتی از شرکتهای وابسته

(

20سود سهام پرداختی ( 700 ر 2

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و

(

سود پرداختی بابت تأمین مالی ( 580 ر 4

مالیا ت بر درآمد

(

مالیات بر درآمد پرداختی ( 900 ر 2

فعالیتها ی سرمایه گذار ی

(

( 000

خرید دارایی ثابت مشهود ( 000 ر 2ر 18 ) خرید شرکت فرعی (پس از کسر وجه نقد تحصیل شده ) 2

فروش دارایی ثابت مشهود

50

جریان نقدی غیرمترقبه

: خسارت دریافتی از شرکت بیمه 000 6 ر 4

فروش بخشی از عملیات واحد تجاری

000 3 ر 5

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

(

(

(

000 ر 2ایجاد سپرده سرمایه گذاری بلندمدت بانکی ( 000 ر 2جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری ( 950 ر 10جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی ( 230 ر 7

فعالیتهای تأمین مالی

وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

000 ر 5

دریافت تسهیلات مالی

600 ر 3

خالص تسهیلات مالی دریافتی

(

(

(سررسید کمتر از سه ماه ) 000 ر 4بازپرداخت تسهیلات مالی ( 900حصه اصل اقساط پرداختی اجاره به شرط تملیک ( 200 ر 1

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

500 ر 10

خالص افزایش در وجه نقد

270 ر 3

مانده وجه نقد در آغاز سال

(

100تأثیر تغییرات نرخ ارز ( 150

مانده وجه نقد در پایان سال

220 ر 3

یادداشتها ی توضیح ی

... تا ... مندر ج در صفحا ت ... تا ... جزء لاینف ک صورتها ی مال ی است .

پیوس ت شمار ه

2 - گروه واحدهای تجاری

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

73

گرو ه ب

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1 .

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است :

13×1 13×2

میلیون ریال میلیون ریال

سود عملیاتی

000 ر 20

هزینه استهلاک

(

(

(

000 ر 4خالص کاهش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ( 50افزایش در موجودی مواد و کالا ( 500 ر 12افزایش در حسابهای دریافتنی عملیاتی * ( 000 ر 4

افزایش در حسابهای پرداختنی عملیاتی

(

* 650 ر 4جریان خالص خروج وجه نقد درارتباط با فعالیتهای متوقف شده ( 000 ر 1

خالص سایر درآمدها و هزینه ها

** 100

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

200 ر 11

2 .

خرید شرکت فرعی ب ه شرح زیر اس ت :

13×1 13×2

میلیون ریال میلیون ریال

داراییهای ثابت مشهود

000 ر 13

سرمایه گذاریها

200

موجودی مواد و کالا

000 ر 10

حسابهای دریافتنی

000 ر 12

پیش پرداخت مالیات

300 ر 1

موجودی نقد

(

(

(

(

800

500 ر 1حسابهای پرداختنی ( 000 ر 22وامها و تسهیلات اجاره به شرط تملیک ( 900 ر 3مالیات پرداختنی ( 200حقوق سهامداران اقلیت ( 100ر 11

سرقفلی

800

(

000 ر 17ر 28کسر می شود : مابه ازای غیرنقدی تخصیص اوراق سهام ( 300 ر 9

ناخالص مابه ازای نقدی

(

500 ر 19کسر می شود : موجودی نقد تحصیل شده ( 500 ر 1

جریان خالص خروج وجه نقد بابت خرید شرکت فرعی

000 ر 18

*

بلند مدت است

حسابهای دریافتنی و پرداختنی عملیاتی شامل هر دو گروه حسابهای دریافتنی و پرداختنی کوتاه مدت و.

**

صورت جریان وجوه نقد نیز قابل طبقه بندی نبوده است

منظور خالص اقلامی است که در تعیین سود (زیان) عملیاتی منظور نشده و در سایر سرفصلهای اصلی(بند 20 استاندارد حسابداری).

پیوس ت شمار ه

2 (ادامه)

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

74

گرو ه ب

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

3 .

فروش بخشی از عملیات واحد تجاری ب ه شرح زیر اس ت :

13×1 13×2

میلیون ریال میلیون ریال

داراییهای ثابت مشهود

800

موجودی مواد و کالا

000 ر 5

حسابهای دریافتنی

400

(

600ر 6زیان حاصل از فروش ( 400 ر 1

وجه نقد دریافتی

000 ر 5

4 .

معاملات عمده غیرنقدی طی سال به شرح زیر اس ت :

13×1 13×2

میلیون ریال میلیون ریال

4

. ال ف. تحصیل داراییهای ثابت مشهود از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک 900 ر 2

4

200

. ب . تخصیص اوراق سهام به عنوان بخشی از مابه ازای خرید شرکت فرعی 300 ر 9ر 12

5 .

پیرو تغییر سیاستهای فروش محصولات تولیدی گروه در سال جاری ، نسبت به پیش دریافت

%50

درصورت جریان وجوه نقد به عنوان یک جریان نقدی استثنایی انعکاس یافته اس ت

6 .

آتش سوزی مبلغ

نقدی غیرمترقبه درصورت جریان وجوه نقد انعکاس یافته است

از بهای کالا از مشتریان اقدام شد که از این بابت مبلغ 000 ر 120 میلیون ریال.طی سال مورد گزارش از بابت خسارت وارده به ساختمان اصلی شرکت اصلی در اثر000 ر 4 میلیون ریال از شرکت بیمه دریافت شده که به عنوان جریان.

پیوس ت شمار ه

2 (ادامه)

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

75

پیوس ت شمار ه

3 - بانک

بان ک نمون ه

13 ×

13× 13

(شرک ت سهام ی عام )صور ت جریا ن وجوه نقد برا ی سا ل مال ی منته ی ب ه 29 اسفندما ه 2سال 1 × یادداشت سال 2

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

فعالیتها ی عملیات ی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

900 1 ر 106 ر 1

بازد ه سرمایه گذاریها و سود پرداخت ی باب ت تأمی ن مال ی

سود سهام دریافتی

(

900 ر 9سود سهام پرداختی به سهامداران ( 800 ر 67

جریان خالص خروج وجه نقدناشی ازبازده سرمایه گذاریهاو

(

سودپرداختی بابت تأمین مالی ( 900 ر 57

مالیا ت بر درآمد

(

مالیات بر درآمد پرداختی ( 000 ر 88

فعالیتها ی سرمایه گذار ی

(

وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری مستقیم و مشارکتهای حقوقی ( 600 ر 14

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری و مشارکتهای حقوقی

(

700 ر 5وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود ( 500 ر 189

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

(

200 ر 111جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری ( 200 ر 87

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

800 ر 873

فعالیتها ی تأمی ن مالی

افزایش سرمایه نقدی

000 ر 6

جریان خالص ورود وجه نقد

(

800 ر 879زیان تسعیر ارز وجه نقد ( 300 ر 142

خالص افزایش وجه نقد

500 2 ر 737

مانده وجه نقد در ابتدای سال

900 ر 322 ر 6

مانده وجه نقد در پایان سال

400 ر 060 ر 7

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

76

پیوس ت شمار ه

3 - (ادامه)

بان ک نمون ه

(شرک ت سهام ی عام )

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1 -

فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر می باشد

صورت تطبیق سود قبل از کسر مالیات بردرآمد با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از:

13×1 13×2

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

سود قبل از کسر مالیات بر درآمد

* 400 ر 341

هزینه استهلاک

300 ر 43

هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاریها ومشارکتهای حقوقی

(

(

(

* 800 ر 30سود سهام سرمایه گذاریها و مشارکتهای حقوقی * ( 900 ر 19سود فروش سرمایه گذاریها و مشارکتهای حقوقی* ( 100 ر 118سود فروش داراییهای ثابت مشهود* ( 000 ر 198

خالص زیان تسعیر ارز وجه نقد

800

300 ر 142ر 221

خالص افزایش

جاری اشخاص و سپرده های دیداری

(کاهش ) بدهیهای عملیاتی200 ر 412

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و مشابه

500 ر 896

سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و مشابه

100 ر 234 ر 1

حسابهای دولتی

900 ر 39

حصه عملیاتی سایر بدهیها

(

200

600 ر 18اقلام در راه ( 100 ر 81ر 520 ر 2

خالص

سپرده قانونی

(افزایش ) کاهش داراییهای عملیاتی400 ر 85

سایر سپرده ها

(

900 ر 36اوراق قرضه (مشارکت ) ( 000 ر 100

وام و اعتبار به بانکها

000 ر 368

وام و اعتبار اعطایی و سایر مطالبات

(

(

(

( 100

400 ر 396تسهیلات اعطایی عقود اسلامی ( 800 ر 305 ر 2وثایق تملیک شده ( 300 ر 97حصه عملیاتی سایر داراییها ( 700 ر 18ر 635 ر 1 )

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

900 ر 106 ر 1

*

لذا در نمونه ح اضر سود قبل از کسر مالیات جهت تطبیق با خالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای

عملیاتی انتخاب شده است

اصلی طبقه بندی می شود باید در تبدیل سود قبل از مالیات به جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای

عملیاتی مد نظر قرار گیرد

باتوجه به اینکه در صورت سود و زیان نمونه مصوب شورای پول و اعتبار، سود عملیاتی مشخص نمی شود،. بدیهی است در این حالت اقلامی که به طور جداگانه در سایر سرفصلهای.

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

77

پیوس ت شمار ه

3 - (ادامه)

بان ک نمون ه

(شرک ت سهام ی عام )

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

2 -

خالص افزایش وجه نقد منعکس شده در صورت جریان وجوه نقد به شرح زیر است :

13

تغییرات طی سال ×1 13×2

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

700

450

ر 600 441 ر 120 اسکناس و مسکوک و فلزات بهادار 300 ر 562ر 596 ر 450 3 ر 475 موجودی نزد بانکهای داخلی پس از پایاپای 900 ر 071 ر 4

نقود بیگانه و موجودی نزد بانکهای خارجی

( 600

( 000

400

400 ر 546 ر 350 3 ر 742 ر 050 2 ر 804ر 572 ) ( 600 ر 237 ) ( موجودی بانکهای داخلی نزد ما پس از پایاپای ( 200 ر 810ر 90 ) ( 000 ر 220 ) ( موجودی بانکهای خارجی نزد ما پس از پایاپای ( 000 ر 310ر 060 ر 900 7 ر 322 ر 500 6 ر 737

استاندارد حسابداری شماره

2

صورت جریان وجوه نقد

78

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 10 شهریور‌ماه سال 1388 ساعت 01:49 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 1 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo