سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

برخی ازالزامات قانونی مهم و مقررات پذیرش شرکتها در بازار Nasdaq

برخی ازالزامات قانونی مهم و مقررات پذیرش شرکتها در بازار Nasdaq

در سالهای اخیر بازار Nasdaq در سطح ملی و بین المللی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. در واقع این بازار به مرکز بورسهای بین المللی تبدیل شده است. امروزه این بازار به جایگاه رقابتی در بورس ها به شکل کاملاً ساختار یافته با تعداد شرکتهای زیادی تبدیل شده همچنین رقابت بین رقبای جدید از طریق تکنولوژی screen-based رقابت را تشدید کرده است.پیش شرط لازم برای پذیرش در بازار Nasdaq آن است که ابتدا توسط کمیسیون اوراق بهادار (SEC) به تایید برسد بر اساس قانون مصوب بورس اوراق بهادار در سال 1936 شرکتها را ملزم هستند که به سهامی عام تبدیل شده و اطلاعات در مورد عملیات، شرایط مالی سهامداران و مدیریت را منعکس نماید. شرکتهایی که در بورس Nasdaq پذیرفته می شوند دقیقاً بایستی همان الزامات و مقررات در ارتباط با شرکتهایی که قوانین بخش 1- b 12 قانون را نیز مراعات می کنند داشته باشند.

علاوه بر این شرکت بایستی معیارهای کمی و کیفی تعیین شده توسط NASD را نیز دارا باشد.


لاوه بر این شرکت بایستی معیارهای کمی و کیفی تعیین شده توسط NASD را نیز دارا باشد.

استانداردهای کمی و مقداری حاوی اطلاعات فراوانی برای سرمایه گذاران هستند این استانداردها شامل موارد زیر هستند:

جدول شماره (1) الزامات پذیرش اولیه اوراق بهادار در بازار Nasdaq را در سطح جهانی نشان می دهد

جدول شماره (2) برخی الزامات نقدینگی پذیرش در بازار Nasdaq را نشان می دهد.

جدول شماره (1) الزامات پذیرش اولیه بازار Nasdaq در سطح جهانی

الزامات

استاندارد 1

استاندارد 2

استاندارد 3

قوانین مرتبط به بازار

قبل از مالیات (درآمد ناشی از عملیات مداوم قبل از مالیات)

میزان تجمعی در طی سه سال مالی > 11 میلیون دلار و در دو سال مالی اخیر> 2/2 میلیون دلار و سه سال مالی اخیرحداکثر > 0 میلیون 

ندارد

در دسترس نیست

(1)(C) 4426

جریان نقدی

وجود ندارد

میزان تجمعی آن در سه سال مالی اخیر > 5/27 میلیون دلار و در هر سال مالی اخیر > 0 دلار

در دسترس نیست

(2) (C) 4426

سهم سرمایه بازار

Market capitalization

ندارد

متوسط > 55 میلیون دلار در طی 12 سال اخیر

تجمعی > 850 میلیون دلار در طی 12 ماه

(C)(2) 4426

(8)(3)(C) 4426

درآمد (فروش)

Revenue

 

ندارد

سال مالی اخیر>110 میلیون دلار

سال مالی اخیر>80 میلیون دلار

(d) 4426

قیمت Bid

5 دلار

5 دلار

5 دلار

(1)(C) 4310

بازارسازان

3

3

3

4351 و 4350

حاکمیت شرکتی

بله

بله

بله

4460 و 4351 و 4350

 

(1) The National Association of Secunties Dealers Inc (Nasdaq)

 

 


 الزامات نقدینگی :

شرکتها بایستی تمامی معیارها در یک طبقه خاص را دارا باشند.

جدول شماره 2 مربوط به شرکتهایی است که بتازگی پذیرفته شده اند.

شرکتهای تازه پذیرفته شده

الزامات

شرکتهایی که اقدام به انتشار عرضـــه اولیه می کنند.

شرکتهای فصلی

شرکتهای وابسته

قوانین مرتبط با بازار

سهامداران ذینفع

450 میلیون یا 2200

450 یا 2200

یا 550 و 1/1 میلیون

450 یا

2200 یا 550 و

1/1 میلیون دلار

(1)(b) 4426

تعداد سهام شناور

1.250.000

1.250.000

1.250.000

(2)(b) 4426

ارزش بازار سهام آنها که به شکل عام در اختیار مردم است

70 میلیون دلار

110 میلیون دلار یا 100 میلیون و 110 میلیون دلار

70 میلیون دلار

(3)(b) 4426

 

الزامات حاکمیت شرکتی :

بعد از استانداردهای پذیرش، ضرورت دوم در خصوص کیفیت اطلاعاتی است که به بازار داده می شود. در MMS/Nasdaq از طریق الزامات تعیین شده بوسیله SEC و سایر موارد مقرراتی توسط فدرال رزرو این اطمینان حاصل شده است. این اطلاعات شامل طیف گسترده ای از اطلاعات و گزارشات لازم است که به سهامداران شرکت داده می شود. فرم Q-10 SEC در خصوص گزارشات سه ماهه و فرم K-10 در خصوص گزارشات سالانه موارد زیر را تصریح می کند.

-       توضیح دقیق آینده شرکت

-       خلاصه اطلاعات مالی

-       تجزیه و تحلیل و توضیح مدیریت که توضیح دقیقی از نتایج مالی و ارزیابی روندهای آینده شرکت را ارائه می کند.

-       توصیف و تشریح وضعیت داراییهای تحت تملک شرکت

-       نام و عنوان مدیران و هیئت مدیره اجرائی

-       جزئیات پاداشهای مدیریتی

-       گزارشاتی بر مبنای پیشرفتهای قانونی

-       تحلیل قیمت بازار و سودهای پرداختی به سهامداران

-       گزارش فروشهای اخیر.

-      

 

صورتهای مالی تکمیلی

-       اطلاعات مالی اضافی نباید موجبات گمراهی سهامداران گردد.

شرکتهای عضو NMS/Nasdaq بایستی به سهامداران خود طی گزارشات سالانه تعیین شده بوسیله توسط SEC تحت قوانین KS-10 اطلاعات مورد نیاز سهامداران را فراهم سازد. سرمایه گذاران با مطالعه این اطلاعات تصویری بسیار خوب از عملکرد گذشته و حال و آینده شرکت پیدا می کنند. علاوه بر این شرکت بایستی بر اساس فرم K-8 نیز گزارش عملکرد خود را ارائه کند. تمامی این اطلاعات و اسناد توسط SEC و Nasdaq بایگانی و نگهداری می شود. Nasdaq از این اطلاعات اساساً برای تضمین و اطمینان از اینکه شرکت به شکل مداوم شرایط پذیرش را داشته باشد استفاده می کند. در صورت وجود اشتباهات عمدی و سهوی در ارائه اطلاعات SEC شرکت را در خصوص صورتهای مالی مورد بازخواست قرارداده و تا زمانیکه پاسخ مناسب دریافت نکند معاملات آن را متوقف می کند.

اطلاعات ضروری SEC

بر اساس قوانین SEC شرکت Nasdaq بایستی اطلاعات خاصی در خصوص اوراق بهاداری که در Nasdaq ارائه کند قانون بند 17-b10 SEC شرکتها را ملزم می کند تا 10 روز قبل از اجرا گزارشات زیر به Nasdaq بفرستند:

-       میزان سود تقسیمی یا توزیع جریان نقدی شامل سود تقسیمی یا توزیع هر نوع اوراق بهادار

-       تجزیه سهم

-       حقوق یا دیگر عرضه پذیره نویسی ها

هنگام انتشار حق تقدم یا Warrant بایستی 10 روز قبل از اجراء گزارش ارائه گردد.

بر اساس قوانین بند 17-a13 و 17-d15 شرکتها بایستی حداکثر 10 روز بعد از یا روز بعد از تاریخ تغییر نام شرکت و یا تغییر بیشتر از 5 درصد از سهام یا تعداد سهام منتشره در بازار Nasdaq آگاه نمایند. این الزامات، اطلاعاتی در خصوص شرکتهایی که برای سرمایه گذاران مهم هستند را فراهم می کند.

اطلاعات کیفی معاملات:

در یک بازار کیفی بایستی کلیه اطلاعات مهم در خصوص نظارت به عموم و اخباری که روی ارزش شرکت و اوراق بهادار اثر گذاشته یا روی تصمیمات سرمایه گذاران اثر می گذارد نیز منعکس گردد. این اطلاعات شامل موارد زیر است :

-       ادغام اکتسابها یا سرمایه گذاری مشترک

-       تجزیه سهم یا توزیع سود

-       سودها یا عایدات غیر معمول

-       تولید محصول جدید یا بهبود محصول جدید

-       تغییر کنترل یا تغییر مهم در مدیریت

-       تصمیم در بازار خرید اوراق بهادار

-       خرید یا فروش مهم دارائیها

-      

 

عرضه خصوصی یا عمومی مقادیر قابل توجهی اوراق بهادار

-       انتشار برنامه ریزی شده مقادیر قابل توجهی اوراق بهادار اضافی

-       تغییر اساسی برنامه های سرمایه گذاری

-       مشاجرات کارگری مهم

-       برنامه خرید یا تصاحب سهام شرکت

-       مناقصه یا خرید سهام سایر شرکتها

شرکتهای عضو NMS/Nasdaq بایستی تمامی اخبار در ارتباط با عرضه عمومی را به اطلاع سرمایه گذاران برسانند. بایستی از انجام کلیه معاملات  در زمان  ممنوعیت معامله خودداری گردد هدف این کار انتشار اطلاعات مورد نیاز به بازار سهام و داشتن زمان و وقت کافی برای سرمایه گذاران برای امکان دسترسی مساوی و عادلانه به اطلاعات  است. معامله بعد از انتشار اخبار به مدت 30 دقیقه ممنوع بوده و بعد از آن  معامله مجاز می شود ولی ممکن است این زمان برای انتشار اخبار کافی نباشد. در برخی اوقات وقت بیشتری برای انتشار اخبار اختصاص داده شده است.

برخی ملاحظات قانونی در بازار Nasdaq

قوانین گسترده ای برای پذیرش اولیه شرکتها و اوراق بهادار اولیه شرکتها در این بازار تدوین شده به منظور اینکه اعتماد عمومی نسبت به بازار سهام به وجود آمد و روشها و رویه های موجود در این بازار برای جلوگیری از تقلب و دستکاری در محافظت از منافع سرمایه گذاران و منافع عمومی وضع شده است. برای این منظور Nasdaq مقرراتی برای عرضه اولیه یا تعلیق شرکتها تحت شرایط خاصی وضع کرده است.

مقررات Hearng & Appeals

شرکتی که بدنبال پذیرش اصلی و اولیه باشد بایستی ضمن رعایت الزامات پذیرش اولیه، تقاضایش را طی درخواست کتبی به Nasdaq ارائه دهد. درخواست بایستی کتبی بوده و طی 7 روز کاری به شکل الکترونیکی به آدرس hearing@nasdaq.com از تاریخ اعلام درخواست اولیه داده شود. درخواستها می تواند ظرف 7 روز کاری از طریق نامه یا فاکس به آدرس Nasdaq ارسال گردد.

افشاء اطلاعات مهم

شرکتهایی که در بازار نزدک پذیرفته می شوند بایستی کلیه اطلاعات و اخبار راجع به شرکت را منعکس نمایند. اخبار مهم اطلاعاتی است که روی ارزش اوراق بهادار شرکت یا تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر می گذارد.

افشاء اطلاعات بایستی سریعاً صورت گیرد در برخی از مواقع جلوی معامله سهم گرفته می شود تا کاملاً آن اخبار و اطلاعات به بازار منعکس گردد.

Market Watch نظارت بر بازار

 

وظیفه نظار بازار نظارت بر فعالیتهای شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام و اخباری است که به شکل مداوم توسط شرکتهای پذیرفته شده Nasdaq در خصوص حجم و معامله بر مبنای قیمتهای واقعی و سیستمهای نظارتی ارائه می گردد.

نظار بازار محتوای اخبار را تایید یا تکذیب نمی کنند بلکه شرکتها بایستی با مشاورین خود در این خصوص مذاکره نمایند.

Trading halt

وقتی اخباری توسط شرکت ارائه می گردد ممکن است نیاز باشد که معاملات آن سهم متوقف شود تا تمامی سرمایه گذاران بتوانند دسترسی کاملی به اطلاعات داشته و اثر آن اطلاعات را بر سهام ارزیابی کنند.

انتشار اطلاعات طی ساعات زمانی خاصی صورت می گیرد.

امنیت اطلاعات information security

نظار بازار اساساً در خصوص مواردی که افشاء نشده به بحث و گفتگو می پردازند اخبار مرتبط با فعالیت های غیرمعمول بازار و شرکت توسط تحلیل گران نظار بازار بررسی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود.

پذیرش اوراق بهادار جدید در بازار

شرکتهایی که در صددند تا طبقه ای جدید از اوراق بهادار که در فهرست Nasdaq نیستند را به بازار عرضه نمایند بایستی فرم مخصوص را از این بابت تکمیل نمایند.

راهنمای انتشار اخبار Guide to Notifications

شرکتها بایستی هنگام انجام اقداماتی که در جدول زیر آمده این موضوع را به اطلاع بازار برسانند جدول زیر این اقدامات را خلاصه می کند.

جدول شماره 3 راهنمای انتشار اخبار به بازار

اقدام شرکت

فرم Nasdaq

حداکثر زمان

ارسال یک کپی به A یا B

پذیرش سهام اضافی

تکمیل فرم پذیرش سهام اضافی

حداکثر 10 روز

A

تجزیه سهام آتی و توزیع سود

تکمیل فرم پذیرش سهام امانی

15 روز

A/13

تجزیه سهام معکوس

تکمیل فرم جایگزینی

10 روز

B

توزیع سود نقدی

تکمیل فرم توزیع سود نقدی

10 روز

B

تغییر در تعداد سهام ........در دسترس (5% یا بیشتر)

تکمیل فرم تغییر تعداد سهام در دسترس

10 روز

B

تغییر نام شرکت

تغییر فرم تغییر در مقررات پذیرش

10 روز

A/13

تغییر در نماد معاملاتی

تغییر در فرم ثبت شرکت

حداکثر 2 روز

B

تغییر در ارزش اسمی

تغییر در فرم ثبت شرکت

10 روز

B

تغییر در نام معامله گر

هیچگونه فرمی ندارد فقط درخواست کتبی

به محض وقوع

B

 

A: شرکت بررسی صلاحیتهای نزدک (LLC)

 

B: شرکت اطلاعات عملیات نزدک (LLC)  

تکنولوژِیها و خدمات ابداعی و ابتکاری و در حال رشد نزد ک nasdag

پیشرفتهای چشمگیر تکنولوژیکی موجبات تحولات و پیشرفتهای چشمگیر خدمات را در نزدک موجب گردیده است تمامی زندگی و دنیای مدرن امروزی ما در نتیجه پیشرفتهای چشمگیر و نوآوریهای جدید حادث گردیده است اما هیچکدام از این پیشرفتها به اندازه کامپیوتر موثر و نافذ نبوده است .تکنولوژی کامپیوتری امکان انجام معاملات در عرض چند ثانیه را فراهم ساخته است در نتیجه هزینه کالاها و خدمات پایین آمده است. این موضوع میزان ذخیره ثروت جهانی را افزایش داده است. بکارگیری تکنولوژیهای جدید تمامی بخشهای اقتصادی را با انقلابی مواجه ساخته است همچنین بخشهای خدمات مالی نیز تغییر شکل یافته و صنعت خدمات مالی نیز تغییرات چشمگیری یافته چرا که امکان دسترسی به مراکز اصلی بازارهای جهانی را فراهم ساخته است بازار نزدک را می توان پیشگام این تغییرات تکنولوژیکی قلمداد کرد. این بازار اولین بازاری است که معاملات و تجارت به شکل screen-based را به شکل موثری پیاده کرده و جایگزین عملی و کاربردی برای معاملات به شکل تک مکانی single-locate می باشد.

نزدک این طرح را گسترش داده به گونه ای که درحال حاضر دارای ایستگاههای متعدد معاملاتی است که کل بازارها و معامله گران را شامل می شود.

نزدک با موفقیت توانسته مدل بازارهای دور را پیاده کند در حال حاضر بورس سهام لندن (LSE) و بورس سنگاپور (SES)  با سیستم بازار سازی چند جانبه بر مبنای screen-based و تسهیلات معاملات Floorless کار می کند و بازارهائی شبیه به نزدک در ژاپن و نقاط دیگری در اروپا گسترش و بسط یافته است.

یکی از دلائل گسترش بازار نزدک آن بود که بازار نزدک به طور کامل از تکنولوژیهای کامپیوتری و شبکه های مرتبط با یکدیگر در عرصه جهانی استفاده می کند به نحوی که به سرعت می توانند به بازارهای دیگر متصل شود در نتیجه به سرعت می تواند ساختارهای بازارهای موجود خود را بهبود بخشیده و ساختارهای جدیدی که قبلا وجود نداشته را تدارک دیده و اضافه نمایند.

 

 

 

 

پیشرفتهای تکنولوژیکی بازار

تسهیلات کامپیوتری و ارتباطی در بازار بورس سهام نزدک می تواند روزانه امکان معامله میزان حجم بیشتر از 300 میلیون سهم را شکل دهد. با برنامه های گسترش طراحی شده این امکان به بیشتر از 450 میلیون سهم در روز قابل افزایش می باشد. از طریق این شبکه و چارچوب ارتباطات کامپیوتری حجم معاملات نزدک می تواند به بیشتر از دو میلیون معامله در روز افزایش یابد که هر معامله تقریبا کمتر از 2 ثانیه انجام می گیرد.

کامپیوتر اصلی و مرکزی در Trumbull connectict مستقر گردیده است.سایت دیگر در Rockville Maryland نیز خدمات پشتیبانی کامپیوتری برای تداوم عملیات و پشتیبانی از سایت اصلی را بعهده دارد.

نزدک اولین بازار جهانی است که تسهیلاتی برای بازسازی شبکه ها و انجام عملیات امن فراهم آورده است.بیشتر قیمتها و اعلام مظنه ها از آن طریق در بازارنزدک به یکدیگر متصل شده و موسسات مالی و شرکتهای اوراق بهادار با یکدیگر معامله می کنند . تقریباً این شبکه با بیشتر از ترمینالهای بورس اوراق بهادار در 50 کشور دیگر در ارتباط می باشد.

سطوح خدمات ارائه شده به وسیله نزدک

شرکتهای بازار نزدک می توانند بین این سه سطح خدمات یکی را انتخاب نمایند.

خدمات سطح اول : از طریق بالغ بر از 189000 ترمینال اجاره شده بوسیله اعضای سازمانی و فردی در شبکه های روئیتر ، Telekurs، ADP و دیگران اجاره می شود.بین این ترمینالها بالغ بر بیش از  آنها در ایالات متحده آمریکا مستقرند، باقیمانده در 51 کشور دیگر واقع هستند . این خدمات به بهترین شکلی در مورد تمامی مناقصه ها و مزایده های کلیه اوراق بهادار موجود در بازار نزدک به معامله گران و فروشندگان ارائه می گردد. علاوه بر این اطلاعات در مورد شاخصهای بازارهای مختلفی به شکل صوتی و تصویری ارائه می گردد.

کامپیوترهای نزدک به یکدیگر مرتبط شده و با کامپیوتر اداره تحقیقات بورس نظیر Datastream  و Telerate و کامپیوترهای آسوشیتدپرس مرتبط بوده که جداول سهام نزدک را برای بالغ بر 220 روزنامه شامل چهار روزنامه در اروپا و یکی در کشورهای آسیایی جنوب شرقی تدارک می بیند.

این خدمات همچنین در خصوص آخرین قیمت و حجم معاملات سهام پذیرفته شده در بورس نیویورک و معاملات اطلاعات خریدار است. این اطلاعات جزئیات معاملات انجام شده بوسیله معامله گران ظرف 90 ثانیه بعد از انجام معامله را نشان می دهد که در تمامی ترمینالهای مشابه که اطلاعات قیمتی نزدک را منتشر می کند قابل مشاهده می باشد.

خدمات سطح 2 و 3 : از طریق کامپیوترهای شخصی اعضاء مهیا می گردد. در یک صف خدمات سطح دوم از طریق نمایش ترکیبی از افرادی که از طریق بازار سازان معامله می کنند همچنین اطلاعات داخل بازار (بالاترین مزایده و پایین ترین قیمت مناقصه بین تمامی بازارسازان رقیب) ، شاخصها و حجم معامله و خلاصه اطلاعات بازار را منعکس می نماید. موسسات مالی اساساً از خدمات سطح دوم برای کنترل برتفوی اوراق بهادار خود در نزدک و تصمیمات معاملات بر آن اساس استفاده می نمایند.نزدک همچنین از طریق صوتی و تصویری و تبادل اطلاعات بازار امکان معامله بازارسازی انفرادی را به افراد می دهد.

خدمات سطح سوم به بیشتر از تعداد 400 بازارساز این اجازه و اختیار را می دهد که از طریق تبادل سهام نزدک معامله نمایند یعنی قیمتهای خود را بروز کرده اطلاعات و حجم معاملات روزانه را همان طور که در سطح دوم دریافت می گردد را دریافت نمایند. این خدمات همچنین برای بازارسازانی که با امکان دسترسی به بازار هستند از طریق صفحه desktop ترمینالها نیز تدارک دیده می شود به نحوی که امکان اجرای خودکار عملیات و ارائه خدمات order-routing افزایش می یابد.

ترمینالهای ایستگاههای کاری نزدک

Nasd اقدام به توسعه و گسترش نرم افزاری نموده که بانک اطلاعاتی ایجاد می کند . از طریق این نرم افزار مشترکین می توانند از طریق سیستمهای کامپیوتری خود به ترمینالهای چند صفحه ای و چند کار کردی (چند وظیفه ای) نزدک دسترسی پیدا کند.

ترمینالهای سطح سوم نزدک بر مبنای اطلاعات این پایگاه و بانک اطلاعاتی به طور مدام در طول روز معاملات به روز می گردد. استفاده از این تکنولوژی امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای انجام معاملات را افزایش داده در نتیجه بهره وری را افزایش می دهد .در کنار سطح دوم و سوم ترمینالهای ایستگاهای کاری نزدک  شامل این مشخصات و ویژگیها می باشد:

-Market minding  امکان بروز رسانی خودکار قیمت را برای بیشتر از 30 نوع اوراق بهادار مهیا می سازد

-سیستم هشدار حد قیمتی برای آخرین قیمت حراج مزایده یا مناقصه (خرید و فروش)برای اوراق بهادار مشخص شده حاکم است .

- تغییرات قیمتی درون بازار (بهترین قیمت فروش یا خرید)،اجرای معاملات ومظنه و قیمتگذاری بازارسازان یا پارامترهای مرتبط با حجم معامله برای بیشتر از 100 اوراق بهادار در هر معامله را امکان پذیر می سازد.

-        گزارشاتی در خصوص اجرای معاملات روزانه به شکل خودکار مداوم داده می شود.

  اطلاعات در ارتباط با اصلاح قیمت که روی صفحه منعکس می شود به شکلی کاملا نمایان توجه کاربران را به خود جلب می کند. خدمات خاصی نیز بر اساس نیازهای فردی هر مشترک به هر یک از مشترکان داده می شود. منوی چند وظیفه ای با چندین خط امکان انتخاب خدمات را تسهیل میکند.

Nasd همچنین سرور دیجیتالی دارد که به مشترکین اجازه می دهد که به خطوط داده های نزدک دسترسی داشته که از آن طریق می توانند به شبکه های بومی و محلی دسترسی پیدا کنند این خطوط ظرفیت حمایت و پشتیبانی و تقویت بیشتر از 16 ترمینال مجزا را بطور همزمان دارا می باشد.

مزیت اصلی این سرور دیجیتال intertace آن است که مشترکین (اعضاء) می توانند اطلاعات قابل مقایسه ای را در مقایسه با آنچه که از طریق خدمات ایستگاههای کاری نزدک دریافت می دارند را دریافت کنند. آنها می توانند از برنامه های بسط داده شده داخلی خود برای نمایش اطلاعات نزدک که بر صفحه کامپیوترهای شخصی و در ترمینالهای خود نمایش داده شده نیز استفاده کنند.در واقع سرور دیجیتال interface اطلاعات و خدمات به موقع (real-time)  سطح سوم را تدارک می بیند.

  

ترجمه :  سید علیرضا میرعرب  مدیر واحد تحقیق و آموزش شرکت داد و ستد آریا

نقش بازار Nasdaq در کارآئی اقتصاد جهانی                                 

                                                                                                                                            

ما اکنون با انبوهی از اخبار در خصوص تغییرات در قیمت سهام مواجه هستیم. روزنامه ها، رادیوها و تلویزیون و حتی پیغامهای تلفنی ضبط شده به شکل پیوسته و مداوم به ما در مورد تحولاتی که در بازار رخ می دهد اخبار و مطالبی را منتقل می نمایند.

این اخبار قابل درک و فهم است چرا که تقریباً بیش از 50 میلیون افرادی که دارای سهام در این کشور هستند چنان فکرشان با این نوسانات کوتاه مدتی که رخ می دهد و موجبات تغییر در ثروتشان می گردد عجین شده است که بواقع از هدف اصلی که این بازارهای ساختار یافته (سازمان یافته) دنبال می کرده اند ذهنشان دورمانده است.

هدف اصلی بورسها کاهش هزینه معاملات است. کاهش این هزینه بوضوح برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است و این موضوع برای اقتصاد به عنوان یک کل شاید از اهمیت کمتری برخوردار باشد. اهمیت این موضوع از این حقیقت نشأت و ریشه می گیرد که در نتیجه کاهش هزینه خرید و فروش اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار را نقدینه تر نموده و بدین ترتیب با ارزش تر می سازد و از این طریق، هزینه سرمایه شرکتها و یا دولتهائی که این اوراق بهادار را منتشر کرده اند نیز کاهش می یابد. کاهش هزینه سرمایه شرکتها این امکان را فراهم می سازد که دولتها بتوانند علاوه بر ساخت کارخانجات بیشتر و جاده های بیشتر، سایر تسهیلات و امکانات بادوام حتی تجهیزات بادوام  را با هزینه کمتر و ارزان تری در اختیار دیگران قرار دهند و بطور کلی همه افراد از آن بهره مند شوند.

دومین وظیفه و کارکرد اصلی مهم بازارهای ساختاریافته (سازمان یافته) عبارتست از تعیین قیمتهای اوراق بهادار در بازار. این قیمتها هزینه سرمایه ناشرین اوراق بهادار را تعیین کرده و وجوه سرمایه گذاران را بین شرکتهای مختلف مطابق ریسک و بازدهی منتظره هدایت و کانالیزه می نمایند.

بر مبنای استانداردهای بین المللی مقایسه بازارهای اوراق بهادار به نحوی کارا می توانند هزینه های معامله را کاهش دهد بدین ترتیب هزینه سرمایه در بازارهای کارآ، پایین تر از بازارهای غیرکارآمدی است که در بسیاری از کشورهای دیگر فعالند بازارکارآ به نحو موفق تری می تواند موجبات تخصیص منابع را فراهم سازند. هزینه سرمایه در ایالات متحده یقیناً مقداری بیشتر از ژاپن است اما این نقطه ضعف آمریکائیها اساساً در نتیجه سیستم مالیاتی کشور آمریکا درخصوص عایدات سرمایه ای (capital gain) است.

(2)

ایالات متحده دارای بازارهای سازمان یافته اوراق بهادار متعددی است. بهترین آنها NYSE بورس نیویورک و بازار Nasdaq می باشد. NYSE قدیمی تر و بزرگتر است و Nasdaq از جهت تکنولوژیکی پیشرفته تر و به سرعت در حال رشد می باشد. این بازارها به شیوه های متعددی سازمان یافته و بر اساس اصول مختلفی عملیات می نمایند.

 

مسئله اساسی گرد آمدن خریداران و فروشندگان کنار هم به گونه ای است که خریداران بتوانند به بهترین قیمت خرید کرده و فروشندگان به بهترین قیمت بفروشند. NYSE این مشکل را از طریق مکانیزم bid و ask (offer) و از طریق متخصصین حل کرده است. متخصصین اشخاصی هستند که به آنها کارمزد داده می شود که به شکل انحصاری معاملات را انجام داده و سفارشات خرید و فروش سهام را به گونه ای تخصصی انجام می دهند. دلالان (کارگزاران) نیز در خدمت ایشان هستند.

 

در بورس این متخصصین دارای وظایف و الزامات تعهدآور بوده و از انجام برخی اقدامات منع شده اند. شاید مهمترین این الزامات و وظایف، تدارک نقدینگی مداوم برای خرید یا فروش یه حساب خود است. سایر الزامات و تعهدات عبارتست از حفظ بازار به شکل منظم یعنی میزان تفاوت بین bid و ask باید منطقی و متعادل باشد.

بازار Nasdaq مسئله گرد آوردن خریداران و فروشندگان را به شیوه ای کاملاً متفاوت حل کرده است. بجای اینکه در این بازار تاکید روی انحصار گران با الزامات و تعهداتی گردد که برای محافظت از منافع عموم مردم طراحی شده اند تکیه Nasdaq بر رقابت است. در این بازار بین معامله گران که بازارسازها نامیده می شوند رقابت وجود دارد ایشان می توانند سهام برای خودشان بخرند یا بفروشند.

برای بحث در مورد اینکه Nasdaq به چه شیوه ای توانسته به اثر بخشی اقتصادی دنیا کمک کند ابتدا بایستی مقایسه ای بین شیوه های مختلفی که NYSE بکار برده تا مسئله اصلی سازمانهای ساختار یافته (بورسهای ساختار یافته) برای گردآوردن خریداران و فروشندگان کنارهم را حل کند را توضیح دهیم.

چهار مشخصه اصلی بازار ایده آل

الف) اطلاعات: سرمایه گذاران بایستی بتوانند به سرعت و با هزینه کم و به شکل کامل و دقیق به تمامی اطلاعاتی که در مورد تصمیمات سرمایه گذاری نیاز دارند دست پیدا کنند. این اطلاعات بایستی با حقایقی در مورد ناشرآن اوراق بهادار همچنین در مورد بازار همراه باشد. اطلاعات راجع به سود، سودهای تضمینی سفارشات و ... از جمله این اطلاعات هستند.

ب) انصاف یا برابری: انجام معامله بایستی منحصراً بر مبنای شرایط از پیش تعریف شده باشد تا تکیه روی ویژگیهای شخصی و انجام معامله بر مبنای سن یا ارتباطات خاص شغلی و غیره

ج) اثربخشی: دو تا جنبه دارد در یک بازار ایده آل معامله بایستی به سرعت، حداقل هزینه و بدون اشتباه باشد ضمناً قیمتها در بازار بایستی به سرعت و با تغییر ارزش واقعی سهم تغییر و تعدیل پیدا کند یعنی با تغییرات ارزش واقعی بازار سازگار شود. در یک بازار مطلوب قیمتها به سرعت تعدیل و سازگار می شوند. اگر قیمتها در بازار در پاسخ به افزایش ارزش واقعی سهام در بازار افزایش پیدا نکند فروشندگان ضرر می کنند و بر عکس اگر ارزش واقعی سهمی در بازار کاهش یابد ولی قیمتها کاهش پیدا نکند در این بازار خریداران ضرر می کنند. مطلوب آن است که مکانیزم اصلاح و تعدیل قیمت بایستی به گونه ای باشد که منافع هردو گروه را تأمین کند.

د) یکپارچگی و پیوند:

 

سرمایه گذاران بایستی نسبت به تمامی موارد شرکت اطمینان داشته باشند. خریداران باید بدانند که چه چیزی از خرید سهم عایدشان می شوند و فروشندگان نیز بدانند که از پولشان چه چیزی دریافت می کنند. آنها باید احساس کنند که نقش عادلانه ایفاء  می کنند و احساس کنند که مزیتی نسبت به دیگران در کسب اطلاعات ندارند ضمن آنکه بایستی از منافع آنها در مقابل تقلب و دستکاری محافظت شود.

 

 

سیستم مطلوب مورد آزمون

عناصر سیستمی که بسیار شبیه به سیستم مطلوب و ایده آل است در حجم و مقیاس پایین و کوچک مورد آزمون قرار گرفته است . در حدود 15 سال قبل سیستم بورس و معاملات آن پیشنهاد شده بود که در آن خطوط کامپیوتر و تلفن بسیاری از مشکلات ذکر شده در بالارا حل نموده بود. سفارشات می توانست به وسیله هر یک از کارگزاران و معامله گران شناخته شده و دارای صلاحیت بدون اینکه محدودیتی از حیث تعداد داشته باشد وارد شود. همچنین آنها می توانستند به حساب خودشان یا حساب مشتریان دیگر این سفارشات را وارد نمایند. این سفارش در کامپیوتر اصلی بورس ذخیره و نگهداری می شد و به شکل اتوماتیک و خودکار دستور خریدها یا فروش ها اجابت و انجام می گردید. اجرای سفارشات مطابق با اولویت و تقدم زمانی ارائه سفارشات بود.

بدیهی بود تمامی سفارشات خرید یا فروش می توانست انجام گرفته و بدین ترتیب فروشندگان می توانستند اطمینان حاصل کنند که به بالاترین قیمت سفارش را فروخته و خریداران نیز اطمینان یابند که به پایین ترین قیمت درخواست آنها تامین گردیده است.

تمامی اطلاعات در زمینه قیمت های خرید و فروش و قیمتهای معاملاتی در دسترس تمامی افراد بود برعکس سیستم NYSE که اطلاعات درخصوص قیمتهای خریدوفروش(bid & offer)تنهامحدودبه متخصصین بازارمی گردد.

در این بازار در وهله اول می توان به اثر بخشی و کارآیی بازار مطمئن بود چرا که تمامی اطلاعات به شکل الکترونیکی در دسترس همه قرار دارد. تنها ارتباط کلامی به ارتباط کلامی بین سرمایه گذاران و کارگزاران محدود می شد که سفارش به شکل سفارش عمومی (public) داده شده بود سایر ارتباطات بین کارگزارن و معامله گران و شرکتهای تهاتر(تسویه) و به شکل کاملاً اتوماتیک و خودکار صورت می گرفت. دومین مرحله کارآئی و اثر بخشی بازار نیز وقتی تحقق می یافت که هیچگونه تحمیل و اجباری به اصلاح قیمتها در بازار یا نیروهای حاکم بر بازار برای تعدیل قیمتها به صورت اجباری وجود نداشت.

در این شرایط، بازرسی و نظارت نیز می توانست به شکل بسیار موثرتر و با هزینه کمتری صورت گیرد چرا که کامپیوتر تمامی اطلاعات و گزارشات مربوط به تمامی سفارشات و خریدها و فروش و معاملات را حفظ و نگهداری می کرد. از آنجا که سفارشات بر مبنای اولویت و تقدم زمانی ارائه سفارشات صورت می گرفت امکان بازرسی و نظارت موثر را فراهم می ساخت در نتیجه سرمایه گذاران نیز تمامی عناصر مورد نیاز برای اخذ اطمینان و اعتماد در یک سیستم منسجم را در اختیار داشتند.

 

این مفاهیم به عنوان یک بازار خودکار و اتوماتیک در مقیاسی کوچک و پایین در بازار بورس سهام Cincinnati و با سیستمی که سیستم Instinet نامیده شد مورد آزمون قرار گرفت. اگر چه این بازار به حجم معاملاتی بسیار بالائی نائل نگشت همچنین تجربیات نشان داد که موانع تکنولوژیکی فراوانی در زمینه توسعه یک سیستم خودکار برای انجام معاملات با حجم بالا در بازار NYSE و Nasdaq نیز وجود داشت.

هر دو بازار NYSE و بازار Nasdaq بتدریج و در جهت رسیدن به یک سیستم ایده آل و مطلوب رشد کردند اما بدلائلی که بعداً بیان خواهد شد احتمال زیادتری وجود دارد که بازار Nasdaq به هدفش است پیدا کند.

 

برخی توضیحات در خصوص تفاوتهای بین بازار Nasdaq و بازار NYSE

Nasdaq و NYSE هر دو از سیستمهای اطلاعاتی مشابهی برای اطلاع رسانی به سرمایه گذاران استفاده می کنند. تمامی شرکتهای پذیرفته در فهرست Nasdaq یا NYSE ملزمند تا گزارشهای سالیانه، فصلی و سایر گزارشهای تحلیلی را به SEC (کمیسیون اوراق بهادار و معاملات) ارائه دهند. تعاریف و روشهای اساسی نگارش و تهیه این اطلاعات و گزارشات بوسیله SEC تعریف و مشخص شده است. علاوه بر این سیستم بازار ملی Nasdaq که به شکل مخفف Nasdaq/NMS نامیده می شود و سیستم NYSE به شکل مداوم طی ساعات کاری بورس فعال بوده و اطلاعات مشابهی در خصوص قیمتهای معاملات با تقریباً سرعتی مشابه در اختیار عموم قرار می دهد. این دو بازار از جهت اطلاعاتی که در زمینه قیمتهای خرید bid و فروش offer ارائه می کنند با یکدیگر متفاوتند. در بازار Nasdaq روی صفحه ترمینال های کامپیوتر تمامی اطلاعات bid و offer برای بازار سازان ثبت و در تمامی سرتاسر دنیا در خصوص یک سهم منعکس می گردد ضمناً همراه با این اطلاعات تعداد سهام خریداری و فروخته شده در ارتباط با یک سفارش خاص منعکس می گردد. این در حالی است که در بازار NYSE تنها سفارشات خرید bid و offer فروش برای متخصصین از طریق یک ترمینال مشخص منعکس می گردد.

سیستمهای بازرسی و نظارت دو بازار نیز فرق می کند. بازار سهام Nasdaq دارای مکانیزم حسابرسی بسیار دقیقی حاکم است که اجازه بررسی مجدد تمامی معاملات را میدهد، در NYSE نیز نسبت به تقلبات و دستکاریها حساسیت وجود دارد.

بازارسازانی که در بازار Nasdaq به رقابت می پردازند دارای سرمایه به مراتب بیشتری برای بازارسازی نسبت به متخصصینی بوده که در بازار NYSE فعال هستند، اما NYSE برای متخصیصن این امکان را فراهم ساخته برای انجام معاملات بلوکهای بزرگ سهام بتوانند از معامله گرانی که خارج از بورس در حال فعالیت هستند نیز استفاده کرده و کمک بگیرند. در نتیجه قابلیت نقد شوندگی دو بازار احتمالاً تفاوت زیادی نخواهد داشت . مطالعه ای تطبیقی که در سال 1985 صورت گرفت نشان داد که توزیع معاملات بر حسب سایز و اندازه معامله در دو بازار شبیه به یکدیگر می باشد.

 

برخی مطالعات تطبیقی دیگر نیز در مورد این دو بازار صورت گرفت. ابن بازارها در برخی جزئیات با یکدیگر تفاوت داشتند و برخی نتایج در نتیجه تفاوت و مفهوم و تکنیکهای اقتصادی در آنها متفاوت بود اما استدلال منطقی که از این تحقیقات می توان گرفت آن بود که در محیط رقابتی امروزه تفاوتهای مهمی از نظر درجه کارآیی و اثر بخشی این دو بازار و تنیجه و کارکرد آنها در حیطه اصلی تنها در قلمرو اقتصاد نمی توان مشاهده کرد. اگر این موضوع صحت نداشت ما الان بایستی شاید صدها مورد از شرکتهایی باشیم که عضو NYSE/Nasdaq بوده و صلاحیت پذیرش در بورس NYSE را داشته و به سمت این بورس حرکت می کردند یا برعکس جریان حرکتی معکوس از NYSE به Nasdaq را مشاهده می کردیم.

جهانی سازی معاملات اوراق بهادار

در محیط بازار آینده، احتمالاً در آینده ای نزدیک مکانیزمهای معامله در Nasdaq به شکل قابل توجهی غالب خواهد شد. تغییر مهم که احتمالاً واقع خواهد شد فرایند جهانی سازی معاملات اوراق بهادار خواهد بود. اخیراً شرکتهای آمریکایی اجازه پیدا کرده اند تا به بورس سهام توکیو بپیوندند و تعداد شرکتهای آمریکائی که در بورس توکیو در حال پذیرش هستند رو به افزایش است.

اکنون سه بازار مهم مالی بین المللی عبارتند از نیویورک، لندن، و توکیو. بیشتر این بازارها در هر روز کاری مدت 20 ساعت باز هستند. حجم جریانات سرمایه در این بازارها به شکل چشمگیری در حال افزایش است. آمریکا در 10 سال گذشته بیشترین میزان معاملات را بخود اختصاص داده و منابع خارجی فراوانی را جذب کرده تمایل به سمت تنوع بخشی بین المللی دلائل این افزایش چشمگیر به شمار می رود. شرکتهای آمریکایی و دیگر شرکتهای توسعه یافته در حال افزایش سرمایه خود در بازارهای ملی و بومی خود بوده بنظر می رسد این روند ادامه یابد. بازار جهانی و مکانیزم معاملاتی که در Nasdaq استفاده می شود نسبت به مکانیزمهای استفاده شده در NYSE از اولویت برخوردار شده است. چرا که مکانیزم Nasdaq توانائی تکامل و پیشرفت تدریجی برای رسیدن به سیستم مطلوب مورد نظر را دارا می باشد. بواسطه وجود بازارسازان امکان انجام معاملات عمده و بلوکهای گسترده به نحو عادلانه و تخصیص سفارشها به شکل عادلانه به بازارسازان و تخصیص سفارشات بر مبنای تقدم زمانی سفارش داده شده آنهم به شکل اتوماتیک امکان تقلب را کاهش داده و هیچگونه مانع تکنولوژیکی در راه این اقدام وجود ندارد.

در حال حاضر سیستم اجرای سفارشات خرد Nasdaq (که اصطلاحاً SOES نامیده می شود) محدود به سفارشاتی می شود که از 1000 سهم شرکتهای عضو NYSE/Nasdaq و 500 سهم یا کمتر از سهام شرکتهای Nasdaq تجاوز نمی کند. هیچگونه دلیل تکنولوژیکی یا اقتصادی برای این حدود بالاتر وجود ندارد. خریداران و فروشندگان یا معامله گران می توانند برای انجام سفارشاتی بیشتر از این حدود آماده باشند.

در سال 1990 Nasdaq به طور قابل توجهی ظرفیت مبادلات اتوماتیک و اجرای سفارشات را افزایش داد این خدمات از طریق خدمات selectnet مهیا گردید.

Selectnet موجبات افزایش اثربخشی و کارآیی بازار را فراهم ساخت چرا که به معامله گران اجازه می داد بدون نیاز به ارتباطات شفاهی و از طریق بازارسازان بتوانند سفارشات خود را به تمامی بازارسازان ارسال نمایند. هر بازار سازی که می توانست به بهترین نحوی سفارش را انجام دهد آن سفارش را انجام می داد. تمامی سفارشات از طریق selectnet به طور اتوماتیک تایید می شد و برای تسویه به شرکت تهاتری (تسویه) ارسال می گردید.

 

 

 

 


تکامل Nasdaq

 

برتری سیستم ایده آل Nasdaq برای انجام معاملات بومی را می توان به عنوان ویژگی و مزیت اساس این بازار در مقایسه با NYSE دانست. برای انجام معاملات در سطح جهانی این اولویت  نیاز است. بازار سهام Nasdaq می تواند برای انجام این معاملات در عرصه جهانی تکامل یابد این در حالی است که پیشرفت و تکامل سیستم و مکانیزمهای معاملات در NYSE به چنین سیستمی احتمالاً غیر ممکن است چرا که در NYSE تمامی سفارشات بایستی به سمت متخصصین بازار کانالیزه و هدایت گردد و آنها در این زمینه مشارکت نمایند. بدین ترتیب بازار سهام Nasdaq می تواند به سمت سیستم ایده آل و مطلوب معاملات جهانی تکامل یابد در حالیکه NYSE این امکان و توانایی را ندارد.

 نحوه نظارت بر عملیات کارگزاران و معامله گران

 

نظارت بر عملکرد کارگزاران و معامله گران در خصوص معاملات صورت گرفته بوسیله شرکتهای عضو NASD و میزان دقت و سلامت مالی و عملیاتی این شرکتها اندازه گیری می شود. کنترل کنندگان بازار و معاملات کارگزاران و معامله گران به دنبال محافظت از منافع مشتریان و کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنها می باشد.

تعداد تقریباً 750 متخصص حرفه ای NASD نظارت مستمری بر کار معامله گران کارگزاران، دقت و تمرکز دارند. تعداد خاصی از این افراد (14 نفر) در دفتر مرکزی (واشینگتون ) کار می کنند و تعداد 13 نفر دیگر در شهر های دیگر آمریکا سان فرانسیسکو، لوس آنجلس ، و.... نیویورک و بوستون . هر کدام از این ادارات و دفاتر NASD شکایات دریافت شده از سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار می دهد و از یک بانک اطلاعاتی متمرکز بعنوان ابزاری مقرراتی و اضافی برای کنترل و نظارت بر این مصنوعات استفاده می کنند.

شکایت همراه با این انحرافات قوانین دولت فدرال و قوانین NASD و تخطی از قوانین انجام معاملات منصفانه ممکن است نیازمند بررسی های خاصی برای کشف دلایل بروز این تخطی ها باشد .

 

قوانین NASD برای انجام معاملات عادلانه

قوانین وضع شده NASD برای انجام معاملات و مبادلات عادلانه (منصفانه) یک عضو نیازمند هدایت یک عضو و تامین استانداردهای معاملات صادقانه و نیز اصول مبادلات منصفانه می باشد.NASD این قوانین را برای اجرای استانداردهای صداقت و راستی ، پیوند (یکپارچگی) و معاملات عادلانه با مشتریان شامل تحویل وجوه و تسویه وجوه مربوط به خرید و فروش . پیروی از دستورالعملها و غیره می گردد.

قوانین و آیین نامه های دیگری نیز بر NASD حاکم است که روابط یک شرکت با مشتریان را هدایت و کنترل می نماید. این قوانین شامل موارد زیر می گردد:

-توصیه هائی به مشتریان : توصیه هائی برای خرید یا فروش به مشتریان یا مبادله انواع اوراق بهادار میگردد و یک عضو بایستی به شکلی منطقی بر مبنای این توصیه ها و براساس شرایط و نیازهای مالی خود اوراق بهادار را نگه داشته یا خرید و فروش نماید . قوانین اعمال معاملات عادلانه شامل این چهار مسئولیت می گردد.

1-اوراق بهاداری که دارای قیمتی پایین تر از قیمت عادلانه هستند.

2-فعالیت های مازاد که اغلب اختلاط (Churning) نامیده می شود معامله بحساب مشتریان برای ایجاد کمسیون (کارمزد) برای نماینده ها یا سودهای شرکت از مصادیق بارز این تقلب نامیده می شود.

3-فعالیتهای تقلبی نظیر  انجام معاملات به حساب شخصی یا معاملات بدون اجازه مشتریان و استفاده از وجوه یا سرمایه های مشتریان از مصادیق این تقلب به شمار میروند.

4-توصیه های خریداری فراتر از توانایی مشتریان چنین تعهداتی را اجابت می کند. بدین معنی که خریداری سهام فراتر از توانائی خریداران از مصادیق بازار تقلب به شمار می روند.

 

قیمتها و کارمزدهای عادلانه (منصفانه)

هنگام تعیین هزینه ها و کارمزدهای معاملات اعضاء بایستی موضوع قانون و کمسیونهای عادلانه NASD را بخاطر داشته باشند چرا که بر اساس این قانون کارمزد وقیمت بایستی به گونه ای عادلانه تعیین شود بگونه ای که متناسب با قیمتهای عادلانه بازار باشد و خریدار و فروشنده از واقعیتهای بازار منحرف نشود . بعبارت دیگر شرکت بایستی بهترین  قیمت را برای مشتری در زمان انجام مبادله و معامله تدارک ببیند.

 

قوانین اضافی NASD

قوانین دیگری در ارتباط ، الزام شرکتها به ارائه قیمتها به صورت شفاف ،افشاء دقیق اطلاعات مالی به مشتریان و سایر عناصر و فرایندهای اساسی مرتبط با معاملات صادقانه و عادلانه نیز وضع و تصویب گردیده است.

 

قانون ضد تقلب NASD

این قانون استفاده از هر گونه دستکاری یا شیوه های تقلب و دستکاری در خرید و فروش را ممنوع می کند .

 

قوانین SEC که بوسیله NASD تقویت شده است

NASD قوانین اوراق بهادار دولت ایالات متحده و قوانین SEC همچنین قوانین مرتبط به اعمال و رفتار عادلانه و منصفانه را تقویت کرده است . برخی از این قوانین بشرح زیر است :

-قانون سرمایه خالص (خالص سرمایه) که نیازها و الزامات مالی شرکتهای اوراق بهاداری که بایستی در عرصه کار و کسب باقی بمانند را هدایت و مدیریت می نماید.

-الزامات شرکتها برای ارائه وضعیت صورتهای مالی ماهانه ، سه ماهه که به نام Focus شناخته شده (این واژه مخفف Financial and operational Combined Uniform Single شکل واحد و یکپارچه صورتهای مالی و عملیاتی بایستی گزارش شود.

-قانون محافظت یا مراقبت از مشتریان که نحوه تخصیص وجوه مشتریان و اوراق بهادار را هدایت و مدیریت می کند

ویژگیها و الزامات شخصی افراد شاغل صنعت اوراق بهادار بایستی مورد نظارت قرار گرفته و مشخص گردد.

-قوانین ضد تقلب SEC که جلوی استفاده از شیوه های تقلبی دستکاری ، افشاء در زمینه معاملات اوراق بهادار را می گیرد.

-قانون Cold-call طراحی شده تاکید زیادی روی تاکتیکهای فروش گمراه کننده همراه سهام خود     Penny stock دارد.

 

نظارت داخلی بر عملیات شرکتها

NASD بطور جدی و به شکل کاملاً سختی  الزامات و نیازهای خاصی را تعیین کرده و بر اساس آن شرکتها بایستی بطور جدی پرسنل و افراد خود را تحت نظارت قرار دهند. سیستم نظارتی سازمان بایستی تمامی جنبه های شرکت را بپوشاند . مدیریت شرکت بایستی بطور جدی مطمئن شود که تمامی نظار شایستگی لازم را از جهت آشنایی با قوانین و مقررات ، آشنایی با خط تولید شرکت و صلاحیت اعمال اختیارات و قدرت را دارا هستند.

شرکت بایستی بطور منظم فعالیتهای هر یک از ادارات و نیازهای خاص را تعیین کرده و بر اساس آن شرکتها بایستی بطور جدی پرسنل و افراد خود را تحت نظارت قرار دهند. سیستم نظارتی سازمان بایستی تمامی جنبه های شرکت را بپوشاند . مدیریت شرکت بایستی بطور جدی مطمئن شود که تمامی نظار شایستگی لازم را از جهت آشنایی با قوانین و مقررات ، آشنایی با خط تولید شرکت و صلاحیت اعمال اختیارات و قدرت را دارا هستند.

شرکت بایستی بطور منظم فعالیتهای هر یک از ادارات را خصوصاً در زمینه مدیریت و اداره حسابهای مشتریان و جلوگیری از بی نظمیها را مورد بررسی قرار دهد . هر کدام از نمایندگان مجاز شرکت بایستی در بررسی سالیانه شکایات و موضوعات مرتبط با قوانین مشارکت کنند . این نمایندگان بایستی از طریق مصاحبه های تلفنی یا ویدئو کنفرانسهایی مورد ملاحظه قرار گیرند.

تخطی از قوانین و الزامات NASD دارای نتایج و پیامدهای مشخصی است اگر از این قوانین تخطی صورت گیرد  بدلیل کوتاهی از اعمال نظارت مناسب بایستی بطور مکرری مورد تبیهات و جرایم مشخص قرار گیرد.

 

الزامات ثبت(Registration  requirement )

نظار بازار، افرادی که بایستی مورد نظارت قرار گیرند و شرکتهای کارفرما تمامآ موضوع تعیین و الزامات ثبت هستند .افرادی که در جستجوی کسب مجوز هستند بایستی به وسیله یک شرکت عضوNASD و افراد وابسته به NASD مورد حمایت و تقویت مالی قرار گیرند . متقاضیان کسب مجوز بایستی فرم ثبت نام که فرم u-4 نامیده می شود را با جزئیات کامل شامل تحصیلات ، سابقه کار ، مکان اقامت و هرگونه مسائل و مشکلات مقرراتی یا تطابق با قوانین که مورد تصویب و تعهد قرار گرفته است را تکمیل نمایند این فرمها به دقت بایستی مورد کنترل قرار گیرد. و صلاحیت آنها بوسیله اداره سپرده گذاری ثبت نام مرکزی بر مبنای صدها و هزاران گزارش نمایندگان اوراق بهادار حفظ و نگهداری می گردد این مشخصات به شکل دائم به روز می گردد . اثر انگشتها که مداوم به وسیله FBI کنترل می گردد نیز بایستی ارائه گردد.

اگر فرم مشخصات فردی (U-4) افراد پذیرفته شود افراد متقاضی بایستی مورد تست و آزمون صلاحیتهای دیگری قرار گیرند. نمایندگان بیمه معمولاً آزمونی را برای اخذ مجوز و لیسانس محدود می گیرند که به آنها اجازه می دهد که تنها دارائیهای مادام العمر یا صندوقهای مشترک را بفروشند. هر فردی که بخواهد اوراق بهادارش را در نزدک به فروش رساند بایستی بوسیله یک شرکت کارگزاری که مورد آزمون و بررسی کمیسیون عمومی اوراق بهادار قرار گرفته اند تقویت و حمایت مالی شوند این آزمون یک امتحان 6 ساعته است که بطور متوسط در حدود 65 درصد این آزمون را می گذرانند.

NASD الزام به تقویت مالی متقاضی را به منظور تضمین مالی اینکه متقاضی بعد از گذراندن آزمون تحت نظارت و سرپرستی کارخواهد کرد را الزامی و اجباری کرده است . گذراندن سایر آزمونها نیز می تواند میزان صلاحیت افراد را از نظر تطابق با اصول تضمین نماید .

همانند افراد ،شرکتهایی که در عرصه اوراق بهادار وارد می شدند نیز بایستی استانداردهای  SECو NASD را مراعات نمائید. هرشرکتی که در بازار اوراق بهادار فعالیت می کند ،بایستی الزامات عمومی و نظارتی را در زمینه نگهداری و گزارش دهی رعایت کند . شرکتها بایستی قانون سرمایه خالص مصوب SEC را که استانداردهای مالی بر حسب نوع شرکت و نحوه تعیین و چگونگی مدیریت بدهیها دارائیهای نقدی و نحوه محاسبه آنها را رعایت نمایند.

 

عملیات کنترل (نظارت)

وقتی شرکتی یا فردی در بورس فعال می گردد مشمول قوانین ارزیابی و نظارتی (کنترلی) NASD قرار می گیرد SEC به NASD اختیار داده تا بیشتر از 5500 عضو خود را که در  بازار بورس نیویورک (NYSE) فعال هستند را کنترل نماید. بر اساس بررسیهای On-site شرکتهای عضو NYSE بطور پیوسته مورد بررسی قرار گرفته، NASD تمرکز خود را به بررسی رویه های فروش اعضاء و سیستم مقرراتی و معاملات خارج از بورس (OTC) ، اوراق بهادار شهرداری و صندوقهای مشترک و برنامه های مشارکت در مالیات (پوشش مالیاتی) معطوف می دارد.

هر ماهه اعضاء NASD بایستی بخش اول گزارش FOCUS کمسیون اوراق بهادار (SEC) را تکمیل کنند.

این گزارش ارقام مالی و عملیاتی شامل مقیاس حجم معامله ، وضعیت نقدی ، مقدار افشای اطلاعات مشتریان ، موجودی منابع پولی و اوراق بهادار دیگر گارگزاران و دلالان ، سود و زیان و وضعیت سرمایه شرکتها را در بر دارد شرکتها بایستی هر سه ماه یکبار گزارشهای بخش دوم گزارش Focus را برای شناخت مشکلات واقعی و بالقوه را تکمیل نمایند.

NASD اخیراً شرکتهای عضو را ملزم کرده که بایستی به طور الکترونیکی اطلاعات Focus را ارائه کنند  این اطلاعات مستقیماً به کامپیوترهای NASD برای بررسی و تجزیه و تحلیل الکترونیکی ارسال می گردد.

این فرایند در بردارنده اطلاعات مالی و اطلاعات عملیات مهم برای NASD بوده که از طریق افشاء امکان بروز مشکلات بالقوه مهم از منافع سرمایه گذاران حمایت می کند.

شرکتهایی که میزان سرمایه خالصشان کمتر از سطح و استاندارد لازم است اجازه فعالیت درعرضه بازار اوراق بهادار داده نمی شود.آنها ملزمند تا سطح سرمایه خود را به سطح مورد نیاز برسانند.

گزارشات مالی سالیانه شرکتهای عضو بوسیله حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرار می گیرد همچنین SEC ملزم کرده که این گزارشات بوسیله NASD نیز مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد.

نحوه محافظت از منافع سرمایه گذاری از طریق سیستم مقررات و قوانین NASD

انسجام بازار اوراق بهادار مبتنی بر کیفیت و مقدار نظارت مقررات و قوانین بر آن بازار است و سرمایه گذاران نیاز به کسب اطمینان و حصول اعتماد نسبت به بازار دارند.

در نزدک برنامه های مقرراتی و کنترلی از طریق انجمن معامله گران اوراق بهادار (NASD) اعمال می شود.

NASD تحت قوانین مصوبه بورس در سال 1934 تشکیل شده است . تقریباً تمامی کارگزاران و معامله گران که در بورس معامله می کنند و به عضویت SEC در آمده اند بایستی عضو NASD  باشند.

اصول هدایتگر و راهنمایی NASD  به شکل خود تنظیم (self-regulation) می باشد. NASD در واقع بزرگترین سازمان خود تنظیم اوراق بهادار در صنعت اوراق بهادار در ایالات متحده می باشد.

1-شناخت (دانش):افراد حرفه ای اوراق بهادار اطلاعات دست اول صنعت را درک می کنند.

آنها بهتر از افراد خارج از بازار با مفهوم صنعت آشنا هستند و می دانند در چه مواردی اشتباهاتی را باید اصلاح کنند و چگونه اصلاح کنند.

2-از جنبه انگیزشی : اعضاء NASD انگیزه قوی برای تدارک و تبیین قوانین دقیق و متناسب با بازارها، جلوگیری از تخطی از قوانین نشان دادن شیوه های تنبیهی و انضباطی از بازار دارند.

3-از جنبه اقتصادی : NASD  به شکل خود مدیریتی اداره و به شکل شخصی اداره می شود پرداخت کنندگان مالیات هیچ بخشی از هزینه های عملیاتی (نزدیک به 175 میلیون دلاری در 1990) مربوط به NASD پوشش نمی دهند.کل بودجه NASD بوسیله اعضاء و شرکتهای منتشر کننده اوراق پوشش داده می شود.

4-کنترل عمومی : اختیارات و قدرت NASD ناشی از قدرت قانونی است که از ناحیه دولت فدرال به آن داده شده است. SEC تمامی مقررات و قوانین و همچنین تغییرات این قوانین را مورد نظر دارد. در نتیجه SEC ممکن است پیشنهادات یا اقدامات NASD را تعدیل کرده یا تصویب کند یا حتی در برخی موارد آنها را رد کند در این زمینه دپارتمان justice ، اداره تحقیقات فدرال و کمیسیون اوراق بهادار دولتی تماماً در عرصه صنعت اوراق بهادار با یکدیگر در تعامل هستند. NASD نیز بر مبنای روشی مبتنی بر همکاری و تعاون با این موسسات در حال کار می باشد. به عبارت دیگر میزان اثر بخشی و انسجام عملیات بازار سهام نزدک بوسیله کنترل عمومی در سطح دولت فدرال ، ایالتی و سطح محلی و بومی محافظت می گردد.

سابقه تاریخی مقرراتی NASD و نزدک

برای مدت بالغ بر 50 سال ، NASD دنباله رو قوی سیستم مقرراتی  و قانون گذاری بوده است. در سالهای اخیر NASD برنامه ای به منظور ارزیابی و آزمون شرکتهای کارگزاری و معامله گر تدارک دیده که در آن از افراد حرفه ای به منظور بررسی صنعت اوراق بهادار استفاده کرده و از روشهای پذیرفته شده و استانداردهای موجود استفاده کرده است در سال 1963 ، SEC نسبت به معرفی سیستم خودکار (اتوماسیون) مبادرت ورزید که در جهت حذف و رفع بسیاری از مسائل اساسی و مشکلاتی که در زمینه عملیات و مقررات دست به گریبان بازار OTC بوده است اقدام کرده است. NASD سیستم قیمت گذاری خودکاری را معرفی کرد که موجبات افزایش اثر بخشی و کارآیی بازار را فراهم آورد و ظرفیت NASD برای قانون گذاری آن را افزایش داد.

همراهی NASD درجهت سیستم قانون گذاری و مقرراتی با کنگره منجر به ایجاد در روابط خوب کنگره با SEC گردید. به منظور تضمین و اطمینان از اینکه برنامه های مقرراتی (قانون گذاری) مورد تاکید قرار گیرد به شکل مداوم NASD نسبت به تجدید نظر و ارزیابی فعالیتهای مقرراتی و قانون گذاری اقدام کرده است به عنوان مثال سیستمهای کامپیوتری برای حمایت از دپارتمان نظارت بر بازار و نظارت و اعمال تنبیهات بیشتر در مواقع بروز انحرافات یا خطاها اعمال گردید.

 

روش کنترل بازار

NASD مسئولیت خود مقرراتی (خود تنظیمی) خود را از طریق یک برنامه جامع و منسجم و متمرکز کامپیوتری تحت عنوان برنامه کامپیوتری نظارت بر بازار سهام نزدک اعمال کرده که از این طریق ارزیابی و کنترل مداوم شرکتهای عضو در عرصه ملی اعمال نموده است . SEC نیز نسبت و نظارت به بازار و ارزیابی NASD و سایر سازمان های خود انتظام (که SROS  نامیده می شوند.) نظارت و مسئولیت خود بر این عملیات سازمان های خود انتظام و غیره را اعمال می کند.

نظارت بر بازار عبارتست از کنترل و نظارت مداوم معاملات بازار نزدک که بوسیله دپارتمان نظارت بر بازار در مرکز عملیات NASD در Rockvill Margland  یعنی 20 مایل دورتر از مرکز اصلی NASD در قسمت پایین شهر Washington D.C صورت می گیرد . بازار سهام نزدک یک بازار الکترونیکی Screen–based است که مرکب از بازار سازان متعددی است که در سرتا سر کشور با یکدیگر مرتبط بوده و به آخرین تکنولوژیها مجهز هستند صورت می گیرد. نظارت و بازرسی بر این بازار از طریق سیستمهای کامپیوتری اعمال می گردد.

اطلاعات تاریخی در زمینه قیمت حجم معاملات هر سهم نزدک بر اساس کامپیوترهای اصلی و مرکزی بازار در Trumbull connceticut نگهداری و ضبط می شود.

کشف معاملات صورت گرفته با استفاده از اطلاعات محرمانه

NASD مقررات خاصی در ارتباط با کنترل و جلوگیری از معاملات محرمانه وضع کرده است کمیته نظارت بر بازار گروهی 12 نفره مرکب از مدیران شرکتهای اوراق بهادار است که نسبت به مطالعه و تحقیق در زمینه بازار و اطلاعات مرتبط با معاملات بازار می پردازد . این کمیته اقدامات انضباطی و تنبهی خاصی در زمینه انجام معاملات جلوگیری از انجام معاملات تا تعلیق انجام معاملات و ... وضع کرده است . علاوه بر این کمیته بطور متوسط در سال گذشته بیشتر از 50 مورد موارد گزارش شده توسط SEC در زمینه مبادلات صورت گرفته با استفاده از اطلاعات محرمانه را مورد رسیدگی و بررسی قرار داده است .

پیشرفتهای ایجاد شده در جهت ارائه خدمات در بازار نزدک

 

از طریق شبکه الکترونیکی پیشرفته نزدک خدمات ابتکاری مرتبط با بازار را در این صنعت ارائه می کند این خدمات شامل موارد زیر می باشد.

1)سیستم اجرای سفارشات خرد(کوچک) [1](SOES) می تواند بطور خودکار سفارشات تا 1000 سهم را در مورد سهام موجود در بازار ملی نزدک و بیشتر از 500 سهم را در دیگر بازارهای مرتبط با نزدک پیاده و اجراء کند. SOES سیستمی است که ابزاری موثر برای اداره سفارشات کوچک (خرد) و تضمین اجرای سفارشات به بهترین قیمت در بازار در زمان ارائه و ثبت سفارش به شمار می رود.

همچنین SOES بطور خودکار معاملات را به نزدک گزارش کرده و جزئیات انجام معاملات را به شرکت پایاپای و تسویه و تهاتر گزارش می دهد و بدین ترتیب از صرف زمان قابل ملاحظه ای برای انجام امور دفتری و ثبت صرفه جوئی می شود. خدمات سفارش محدود که بعنوان بخشی ازعملیات SOES است در آن فایل جداگانه ای برای مشتری پذیرفته و نگهداری می شود وقتی بازارساز دید که قیمت به آن حد مطلوب رسیده است در آنصورت آن سفارش را اجراء می کند.

خدمات سفارش محدود همچنین برای انطباق خودکار سفارشات مشتریان نیز صورت می گیرد. این سفارشات شامل هر گونه سفارش که قیمتش بین قیمت خرید و فروش (ask,bid) باشد نیز می شود.اگر آنها خواسته هر دو طرف معامله را تامین و اجابت نمایند در آنصورت سفارشات به آن قیمت اجراء و انجام می گردد. اما اگر دو طرف حد پایین و بالا را تامین نکنند با قیمت متوسط (میانگین) خرید و فروش سفارشات انجام می گیرد.

این فایل چنین سفارشاتی 5 دقیقه قبل از اجرای خودکار سفارشات توسط بازارسازان فرصت اجرای سفارش را برای اولین بازارسازان به آنها میدهد. اگر هیچ اقدامی در جهت اجرای سفارش صورت نگیرد در آنصورت اجرای سفارش به شکل خودکار اتفاق می افتد.

2)SelectNet : سرویس مذاکره و اجرای online  است که به شرکت اجازه می دهد تا سفارشات به هر سایز و بهر حسابی را به یک بازار ساز خاص یا تمامی بازارسازان داخل ترمینال نزدک بدون استفاده از تلفن ارسال و ثبت نمایند. شرکتهایی که به عضویت بازار نزدک در می آیند می توانند ازاین خدمت برای دسترسی سریع، کم هزینه و اجرای موثر سفارشات که در حجم سفارشات SOES ارائه می شود استفاده کنند این خدمات فرصت کشف قیمت و بهترین اجراء را فراهم می آورد.

این خدمت به کار گزاران و معامله گران اجازه می دهد تا معاملات در بازار نزدک را به شیوه های مختلفی انجام دهند.

برای مثال شرکتها می توانند سفارشات بدون اولویت را به تمامی بازارسازان با یک پیام ارسال کنند.

3)سیستم اجرای کامپیوتری پیشرفته (ACES)[2] : سیستمی منعطف با امکانات استفاده و کاربری آسان برای اجرای سفارشات است که به معامله گران و کارگزاران ACES  و نزدک خدمات ارایه می کند و امکان مشارکت در این سیستم اجرای خودکار عملیات را می بخشد . ACES سیستمی کار کردی طراحی کرده که در ان هزینه های سنگین ناشی از شروع و بکارگیری سیستم وقتی که به تنهایی بکار گرفته شود در ان خبری نیست. با استفاده از ACES  بازار سازان سفارشات در زمینه اوراق بهادار خاصی با مقادیر مشخص با بهترین قیمت مشخص شده در بازار نزدک بطور خودکار را اجراءمی نمایند وقتی سفارشات به ACES وارد می شود اجراء می گردد.

مشخصات ACES به کارگزاران و دلالان اجازه می دهد تا به شکل قانون مندی سهام شرکتها معامله کرده و حداقل سایز سفارش برای هر اوراق بهادار و برای هر شرکت از قبل تعریف و مشخص می شود. کارگزار یا معامله گر می تواند سفارشات را معلق کرده یا امکان ذخیره یک یا چند یا تمامی شرکای معامله خود را به منظور اجرای خودکار سفارش را دارا میباشد.

4)تایید معاملات خودکار [3](ACT) : در واقع خدمات این سیستم پیشرفته ترین تکنولوژی در مقایسه با خدمات دیگر ارائه شده در بازار را دارا می باشد.ACT طرفهای معامله را قادر می سازد تا از طریق معامله به شکل تلفنی از همان سیستم اجرای خودکار سفارشات نزدک استفاده کند. ACT  با صرف 20 دقیقه پس از انجام معامله تایید معاملات را برای  حدود 90 درصد معاملات نزدک را انجام می دهد تمامی سفارشات بطور خودکار ازطریق ACT گزارش می شود.

5)خدمات پذیرش و رفع مغایرت معاملات (TARS) [4]: بانک اطلاعاتی online است که در جهت حل مغایرتها تسویه حساب بین شرکتها در خصوص معاملات استفاده می شود.مشترکین (اعضاء) می توانند تمامی اطلاعات شامل اطلاعات روزانه را در صفحه کامپیوتر خود مشاهده کنند این اطلاعات توسط شرکت تسویه اوراق بهادار تهیه شده و شامل اقلام برجسته و مهم می باشد.

TARS همچنین می توانند کار ثبت اصلی اطلاعات معاملات برای اتاق تهاتررا انجام دهد این خدمات بواسطه پیوند با اتاقهای تهاتر درسطح بورسهای جهانی خدمات تجارت بین المللی را گسترش و توسعه داده است.

ترجمه :  سید علیرضا میرعرب  مدیر واحد تحقیق و آموزش شرکت داد و ستد آریا

فرآیند عرضه سهام به عموم مردم (IPO) از طریق بازارهای فرا بورسی                            

دیباچه                                                                                                               

بازار OTC به دلیل فقدان مقررات دست و پاگیر پذیرش در بورسهای ساختار یافته محل ظهور و عرضه اولیه سهام شرکتهایی است که بدلایل مختلفی نتوانسته اند در بورسهای اصلی سهام خود را عرضه نمایند. این بازار محل عرضه سهام شرکتهای بیمه ، صندوق های مشترک، شرکتهای تولیدی، بانکها و ... است که بدلایل متعدد امکان عرضه سهام آنها در بورسهای اصلی فراهم نگردیده است. بسیاری از شرکتهای فعال در کشور که با مشکل تامین مالی و منابع لازم مواجه هستند در این شرایط واقع هستند.

از طرف دیگر در راستای سیاستهای خصوصی سازی دولت محترم در عرضه سهام شرکتهای مشمول اصل 44 بنظر می رسد که بسیاری از شرکتهای فوق می توانند از طریق بازار خارج از بورس امکان عرضه سهام آنها به عموم فراهم گردد.

(2)

نکته دیگری که در این جا لازم است به آن اشاره شود آن است که در بورسهای پیشرفته از طریق بانکهای سرمایه گذاری این سهام عرضه می شود و در صورت عدم استقبال خریداران بانک سرمایه گذار متعهد به خرید سهام شرکت می باشد. در کشور ما بدلیل فقدان بانک سرمایه گذاری از یک طرف شرکتها نسبت به فروش تمامی سهامشان مطمئن نیستند از طرف دیگر خرید و تخصیص از طریق کارگزاران صورت می گیرد بنابراین امکان دستکاری در سفارشات خرید وجود دارد.

این دلائل سبب گردیده مقاله حاضر در زمینه امکان عرضه اولیه (IPO) بر بازار Nasdaq انتخاب شود و مطالعه آن به تمامی مدیران، دست اندرکاران، مدیران سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری پیشنهاد می شود.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 25 آذر‌ماه سال 1388 ساعت 12:27 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo