سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

استاندارد قراردادحسابرسی و قراردادتیپ حسابرسی مالی

حسابداری,حسابرسی، استاندارد حسابداری ‏استاندارد حسابرسی، حسابدار رسمی، قرارداد حسابرسی‌,حسابرسیهای‌ بعدی‌,حسابرس‌ و صاحبکار,صورتهای‌ مالی‌ ,دامنه‌ حسابرسی‌، مسئولیت‌ حسابرس‌   بخش‌ 21 : قـرارداد حسابرسـی‌‏

استانداردهای‌ حسابرسی‌

بخش‌ 21   :    قـرارداد حسابرسـی‌

 

 

                                                  فهـرسـت‌

 

   

                                                                              بند       

     کلیات‌                                                                  3 - 1

     قرارداد حسابرسی‌                                                  7 - 4

     حسابرسیهای‌ بعدی‌                                                9 - 8

     تغییر در نوع‌ خدمت‌ حسابرس‌                                     17 - 10

     تاریخ‌ اجرا                                                                 18

     پیوست‌ : نمونه‌ قرارداد حسابرسی‌

 

  

 

 این‌ استاندارد باید همراه‌ با مقدمه‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ ارائه‌ شده‌ در بخش‌ 10 مطالعه‌ شود.


استانداردهای‌ حسابرسی‌

بخش‌ 21   :    قـرارداد حسابرسـی‌

 

 

کلیـات‌

1 . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در موارد زیر است‌:

 الف‌) توافق‌ حسابرس‌ با صاحبکار درباره‌ شرایط‌ انجام‌ کار.

 ب‌ ) چگونگی‌ برخورد حسابرس‌ با درخواست‌ صاحبکار درباره‌ تغییر خدمت‌ حسابرس‌ از حسابرسی‌ به‌ خدمتی‌ با سطح‌ اطمینان‌ پایین‌تر.

                                            

2 .حسابرس‌ و صاحبکار باید در مورد شرایط‌ کار حسابرسی‌ توافق‌ کنند . شرایط‌ مورد توافق‌ در قرارداد حسابرسی‌ یا به‌ شکل‌ مناسب‌ دیگری‌ مستند می‌شود.

 

3 . این‌ استاندارد به‌ منظور کمک‌ به‌ حسابرس‌ در تهیه‌ و تنظیم‌ قراردادهای‌ مربوط‌ به‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ می‌شود. ضوابط‌ ارائه‌ شده‌ در این‌ استاندارد در مورد خدمات‌ مرتبط‌ حسابرسی‌ (یعنی‌، بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌، اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌ یا تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌) نیز کاربرد دارد. در مواردی‌ هم‌ که‌ هدف‌ و دامنه‌ کار به‌ موجب‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ مشخص‌ شده‌ است‌ یا خدماتی‌ چون‌ مشاوره‌ مالیاتی‌، حسابداری‌ و مدیریت‌ ارائه‌ می‌شود، تنظیم‌ قراردادهای‌ جداگانه‌ ضروری‌ است‌.

 

قرارداد حسابرسی‌ 

4 . تنظیم‌ قرارداد حسابرسی‌ پیش‌ از شروع‌ کار، هم‌ به‌ نفع‌ صاحبکار و هم‌ به‌ نفع‌ حسابرس‌ است‌؛ زیرا، از هرگونه‌ برداشت‌ نادرست‌ از کار جلوگیری‌ می‌کند. قرارداد حسابرسی‌ که‌ حسابرس‌ برای‌ صاحبکار می‌فرستد، پذیرش‌ کار، هدف‌ و دامنه‌ حسابرسی‌، حدود مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ صاحبکار و شکل‌ گزارشهایی‌ را که‌ ارائه‌ خواهد داد، مشخص‌ و مستند می‌کند.

 

نکات‌ اساسی‌ قرارداد حسابرسی‌

5 . شکل‌ و محتوای‌ قرارداد حسابرسی‌ ممکن‌ است‌ برای‌ صاحبکاران‌ مختلف‌، متفاوت‌ باشد؛اما، هر قرارداد حسابرسی‌ موارد زیر را دربر می‌گیرد:

 . هدف‌ از حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌.

 . مسئولیت‌ مدیریت‌ نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌.

 . دامنه‌ حسابرسی‌، از جمله‌ اشاره‌ به‌ اصول‌ و ضوابط‌ انجام‌ کار و همچنین‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌.

 . شکل‌ هرگونه‌ گزارش‌ اعلام‌ نتایج‌ کار و تاریخ‌ تقریبی‌ ارائه‌ آن‌.

 . تذکر این‌ واقعیت‌ که‌ به‌ دلیل‌ انجام‌ رسیدگیها بر مبنای‌ نمونه‌گیری‌ و سایر محدودیتهای‌ ذاتی‌ حسابرسی‌ و همچنین‌، محدودیتهای‌ ذاتی‌ هر سیستم‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌، این‌ خطر اجتناب‌ناپذیر وجود دارد که‌ برخی‌ اشتباهات‌ و یا تحریفهای‌ با اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌، کشف‌ نشده‌ باقی‌ بماند.

 . امکان‌ دسترسی‌ بدون‌ محدودیت‌ حسابرس‌ به‌ هرگونه‌ سند، مدرک‌ و سایر اطلاعات‌ موردنیاز درارتباط‌ با کار حسابرسی‌.

 . چگونگی‌ و ترتیب‌ برنامه‌ریزی‌ حسابرسی‌.

 . تاییدیه‌هایی‌ که‌ حسابرس‌ باید درباره‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در مورد حسابرسی‌، از مدیریت‌ دریافت‌ کند (تاییدیه‌ مدیران‌).

 . امضای‌ قرارداد توسط‌ صاحبکار به‌ عنوان‌ پذیرش‌ و تایید کتبی‌ شرایط‌ قرارداد حسابرسی‌.

 . مشخص‌ کردن‌ سایر گزارشهایی‌ که‌ در نظر است‌ به‌ صاحبکار ارائه‌ شود.

 . حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، مبانی‌ محاسبه‌ آن‌ و ترتیب‌ ارسال‌ و پرداخت‌ صورتحسابها.

 

6 . در موارد مقتضی‌، نکات‌ زیر نیز می‌تواند در قرارداد حسابرسی‌ درج‌ شود:

 . چگونگی‌ و ترتیب‌ استفاده‌ از خدمات‌ سایر حسابرسان‌ یا کارشناسان‌ در برخی‌ از زمینه‌های‌ حسابرسی‌.

 . چگونگی‌ و ترتیب‌ استفاده‌ از خدمات‌ حسابرسان‌ داخلی‌ و سایر کارکنان‌ واحد مورد رسیدگی‌ درجهت‌ انجام‌ کار حسابرسی‌.

 . چگونگی‌ و ترتیب‌ هرگونه‌ ارتباط‌ با حسابرس‌ قبلی‌ در حسابرسی‌ نخستین‌.

 . اشاره‌ به‌ هرگونه‌ توافق‌ دیگری‌ که‌ بین‌ حسابرس‌ و صاحبکار به‌ عمل‌ آمده‌ است‌.

 نمونه‌ قرارداد حسابرسی‌ در پیوست‌ این‌ استاندارد ارائه‌ شده‌ است‌.

 

حسابرسی‌ اجزای‌ واحد مورد رسیدگی‌

7 . هنگامی‌ که‌ حسابرس‌ واحد مورد رسیدگی‌، حسابرسی‌ شرکتهای‌ فرعی‌، شعب‌ یا قسمتهای‌ آن‌ (یعنی‌، اجزای‌ تشکیل‌ دهنده‌ واحد مورد رسیدگی‌) را نیز به‌ عهده‌ دارد بایدبا در نظر گرفتن‌ عوامل‌ زیر درباره‌ تنظیم‌ قرارداد حسابرسی‌ جداگانه‌ برای‌ هریک‌ از اجزای‌ واحد مورد رسیدگی‌ تصمیم‌گیری‌ کند:

 . منصوب‌ کننده‌ حسابرس‌ هریک‌ از اجزای‌ واحد مورد رسیدگی‌.

 . لزوم‌ ارائه‌ گزارش‌ جداگانه‌ برای‌ هریک‌ از آنها.

 . الزامات‌ قانونی‌.

 . حدود و میزان‌ هرگونه‌ کار انجام‌ شده‌ توسط‌ حسابرسان‌ دیگر.

 . میزان‌ مالکیت‌ واحد مورد رسیدگی‌ در هریک‌ از اجزای‌ آن‌.

 . میزان‌ استقلال‌ مدیریت‌ هریک‌ از اجزای‌ واحد مورد رسیدگی‌.

 

 حسابرسیهای‌ بعدی‌

8 .حسابرس‌ در حسابرسیهای‌ بعدی‌ باید با در نظر گرفتن‌ وضعیت‌ موجود، نسبت‌ به‌ ضرورت‌ تجدیدنظر در شرایط‌ قرارداد حسابرسی‌، تصمیم‌گیری‌ کند. 

 

9 . عواملی‌ که‌ ممکن‌ است‌ تجدیدنظر در مفاد قرارداد حسابرسی‌ را ایجاب‌ کند، شامل‌ موارد زیر است‌:

 . هرگونه‌ نشانه‌ای‌ از برداشت‌ نادرست‌ صاحبکار از هدف‌ و دامنه‌ حسابرسی‌.

 . هرگونه‌ تجدیدنظر در شرایط‌ قرارداد یا گنجانیدن‌ شرایط‌ جدیدی‌ در آن‌.

 . تغییر در مدیریت‌ ارشد، هیات‌ مدیره‌ یا مالکیت‌ واحد مورد رسیدگی‌.

 . هرگونه‌ تغییر عمده‌ در موضوع‌، نوع‌ یا حجم‌ فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌.

 . الزامـات‌ قانونـی‌.

 هرگونه‌ تغییر در مفاد قرارداد باید با تایید کتبی‌ واحد مورد رسیدگی‌ انجام‌ شود.

 

تغییر در نوع‌ خدمت‌ حسابرس‌

10 .در مواردی‌ که‌ پیش‌ از تکمیل‌ کار از حسابرس‌ خواسته‌ می‌شود، خدمت‌ خود را به‌ کاری‌ با سطح‌ اطمینان‌ پایین‌تر تغییر دهد، حسابرس‌ باید نسبت‌ به‌ درست‌ بودن‌ یا نبودن‌ پذیرش‌ درخواست‌ مزبور تصمیم‌گیری‌ کند . در مواردی‌ که‌ حسابرس‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ به‌ این‌ سمت‌ منصوب‌ شده‌ باشد، تغییر مزبور امکان‌پذیر نیست‌.

 

11 . درخواست‌ واحد اقتصادی‌ از حسابرس‌ برای‌ تغییر نوع‌ خدمت‌ می‌تواند به‌ هریک‌ از دلایل‌ زیر باشد:

 الف‌ - تغییر در نیاز به‌ خدمت‌ درخواستی‌.

 ب‌   - برداشت‌ نادرست‌ واحد اقتصادی‌ از ماهیت‌ حسابرسی‌ یا خدمات‌ مرتبط‌ مورد درخواست‌.

 پ‌   - محدودیت‌ ایجاد شده‌ در دامنه‌ رسیدگی‌ اعم‌ از آن‌ که‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ تحمیل‌ شده‌ یا بر اثر شرایط‌ موجود پدید آمده‌ باشد.

حسابرس‌ باید دلیل‌ ارائه‌ شده‌ برای‌ درخواست‌ مزبور، به‌ ویژه‌ آثار هرگونه‌ محدودیت‌ در دامنه‌ حسابرسی‌ را به‌ دقت‌ بررسی‌ کند.

 

12 . تغییر در نیاز به‌ خدمات‌ درخواستی‌ و برداشت‌ نادرست‌ واحد مورد رسیدگی‌ از ماهیت‌ خدمات‌ مورد درخواست‌ اولیه‌، معمولا دلیلی‌ منطقی‌ برای‌ درخواست‌ تغییر نوع‌ خدمت‌ محسوب‌ می‌شود. برعکس‌، چنانچه‌ به‌ نظر رسد درخواست‌ تغییر در نوع‌ خدمت‌ به‌ دلیل‌ نادرستی‌، نقص‌ یا رضایت‌بخش‌ نبودن‌ اطلاعات‌ واحد مورد رسیدگی‌ است‌، چنین‌ دلایلی‌ منطقی‌ نخواهد بود.

 

13 . حسابرس‌ مستقلی‌ که‌ انجام‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ را طبق‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ پذیرفته‌ است‌، پیش‌ از پذیرش‌ تغییر کار حسابرسی‌ به‌ یکی‌ از خدمات‌ مرتبط‌ باید آثار حقوقی‌ و پیامدهای‌ قراردادی‌ این‌ تغییر را نیز ارزیابی‌ کند.

 

14 . اگر حسابرس‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد که‌ توجیهی‌ منطقی‌ برای‌ تغییر نوع‌ خدمت‌ وجود دارد و  در صورتی‌ که‌ کارهای‌ انجام‌ شده‌ وی‌ با استانداردهای‌ حسابرسی‌ مربوط‌ به‌ خدمت‌ جدید منطبق‌ باشد، گزارشی‌ متناسب‌ با شرایط‌ خدمت‌ جدید صادر خواهد کرد. برای‌ جلوگیری‌ از سردرگمی‌ استفاده‌کنندگان‌، گزارش‌ مزبور به‌ موارد زیر اشاره‌ای‌ نخواهد داشت‌:

 الف‌ ) خدمت‌ مورد توافق‌ قبلی‌.

 ب‌ ) هرگونه‌ روش‌ حسابرسی‌ که‌ برای‌ ارائه‌ خدمت‌ قبلی‌ انجام‌ شده‌ است‌؛ مگر آن‌ که‌ خدمت‌ حسابرس‌ به‌ اجرای‌ روشهای‌ رسیدگی‌ مورد توافق‌ تغییر یافته‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌، ذکر روشهای‌ اجرا شده‌، بخشی‌ از گزارش‌ است‌.

                                            

15 . در مواردی‌ که‌ نوع‌ خدمت‌ تغییر می‌یابد، حسابرس‌ و صاحبکار باید درباره‌ شرایط‌ قرارداد جدید توافق‌ کنند.

 

16 .حسابرس‌ در مواردی‌ که‌ توجیهی‌ منطقی‌ برای‌ تغییر نوع‌ خدمت‌ وجود ندارد نباید با تغییر درخواستی‌ موافقت‌ کند. مثالی‌ در این‌ زمینه‌، موردی‌ است‌ که‌ حسابرس‌ در اجرای‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ نتوانسته‌ باشد شواهد کافی‌ و قابل‌ قبولی‌ را برای‌ اثبات‌ مطالبات‌ واحد مورد رسیدگی‌ بدست‌ آورد

 و واحد مورد رسیدگی‌ به‌ منظور پیشگیری‌ از صدور گزارش‌ مشروط‌ یا عدم‌ اظهارنظر، درخواست‌ تغییر خدمت‌ از حسابرسی‌ به‌ بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌ می‌کند.

 

17 .چنانچه‌ حسابرس‌ نتواند با انجام‌ آن‌ تغییر مورد درخواست‌ صاحبکار موافقت‌ کند و اجازه‌ نیابد که‌ خدمت‌ مورد قرارداد را به‌ پایان‌ رساند باید از انجام‌ آن‌ کار کناره‌گیری‌ کند و درباره‌ این‌ که‌ آیا به‌ موجب‌ قرارداد، قوانین‌ و مقررات‌، آیین‌ رفتار حرفه‌ای‌ یا الزامات‌ دیگر مکلف‌ به‌ گزارش‌ دلایل‌ کناره‌گیری‌ خود به‌ هیات‌ مدیره‌، صاحبان‌ سرمایه‌ یا دیگران‌ می‌باشد یا نه‌، تصمیم‌گیری‌ کند.

 

 

 

تاریخ‌ اجرا

 18 . این‌ بخش‌ برای‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آن‌ منتهی‌ به‌ 29 اسفند 1378 یا پس‌ از آن‌ می‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

 


استانداردهای‌ حسابرسی‌

بخش‌ 21   :    قـرارداد حسابرسـی‌

 

پیوست‌

 

نمونه‌ قرارداد حسابرسی‌

 

 

 نمونه‌ زیر برای‌ قرارداد حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ در ارتباط‌ با مطالب‌ این‌ استاندارد ارائه‌ شده‌ است‌ که‌ می‌تواند برحسب‌ شرایط‌ و نیازهای‌ هر مورد و در صورت‌ ضرورت‌، با کسب‌ نظر مشاور حقوقی‌ تعدیل‌ شود.

 

 سربرگ‌ موسسه‌ حسابرسی‌ (حاوی‌ نشانی‌) 

 

قـرارداد حسابـرسـی‌

 

عطف‌ به‌ درخواست‌ ... (نام‌ واحد مورد رسیدگی‌) ... از این‌ ... (حسابرس‌) ... برای‌ حسابرسی‌ ترازنامه‌ ... (واحد مورد رسیدگی‌) ... در تاریخ‌ ... و صورتهای‌ سود وزیان‌، سود (زیان‌)انباشته‌ و جریان‌ وجوه‌ نقد آن‌ برای‌ سال‌ / دوره‌ مالی‌ منتهی‌ به‌ تاریخ‌ مزبور، همراه‌ با یادداشتهای‌ توضیحی‌ مربوط‌، این‌ قرارداد  بین‌ ... و ... که‌ از این‌ پس‌ به‌ ترتیب‌ "حسابرس‌" و "واحد مورد رسیدگی‌" نامیده‌ می‌شوند با شرایط‌ زیر منعقد می‌گردد.

 

موضوع‌ قـرارداد

1 . حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ یادشده‌ در بالا با هدف‌ اظهارنظر درباره‌ آنها .

 

تعهدات‌ حسابرس‌

2 . انجام‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ .این‌ استانداردها ایجاب‌ می‌کند عملیات‌ حسابرسی‌ چنان‌ برنامه‌ریزی‌ و اجرا شود که‌ از نبود اشتباه‌ و یا تحریفی‌ با اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌، اطمینانی‌ معقول‌ بدست‌ آید. حسابرسی‌ از جمله‌ شامل‌ رسیدگی‌ نمونه‌ای‌ به‌ شواهد پشتوانه‌ مبالغ‌ و اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ است‌. به‌ گونه‌ای‌ که‌ همراه‌ با سایر رسیدگیها مبنایی‌ معقول‌ برای‌ اظهارنظر نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ فراهم‌ آورد.

 

3 .گزارش‌ اشتباهات‌ یا تحریفهای‌ با اهمیتی‌ که‌ در صورتهای‌ مالی‌ کشف‌ می‌شود. توضیح‌ اینکه‌ به‌ دلیل‌ انجام‌ رسیدگیها بر مبنای‌ نمونه‌گیری‌ و دیگر محدودیتهای‌ ذاتی‌ حسابرسی‌ و همچنین‌، محدودیتهای‌ ذاتی‌ هر سیستم‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌، این‌ خطر اجتناب‌ناپذیر وجود دارد که‌ برخی‌ اشتباهات‌ یا تحریفهای‌ با اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌، کشف‌ نشده‌ باقی‌ بماند.

 

4 .اظهارنظر درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ (گزارش‌ حسابرس‌ ) .حسابرس‌ با توجه‌ به‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ و براساس‌ نتایج‌ رسیدگیهای‌ به‌ عمل‌ آمده‌، حسب‌ مورد، نظر مقبول‌، مشروط‌، مردود یا در موارد وجود محدودیتها و ابهامات‌ اساسی‌، عدم‌ اظهارنظر ارائه‌ می‌کند.

 

5 .گزارش‌ جداگانه‌ نقاط‌ضعف‌ با اهمیتی‌ که‌ در سیستمهای‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌ واحد مورد رسیدگی‌ کشف‌
 می‌شود.

 

تعهدات‌ واحد مورد رسیدگی‌

6 . تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ تایید و امضا شده‌ توسط‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ حداکثر تا ... (تاریخ‌ ... / مدت‌ ... پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ ) . . . . تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ مطلوب‌ مستلزم‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مدارک‌ کافی‌ حسابداری‌، استقرار و اعمال‌ کنترلهای‌ داخلی‌ مناسب‌، انتخاب‌ و بکارگیری‌ اصول‌ و روشهای‌ مناسب‌ حسابداری‌ شامل‌ حفاظت‌ از داراییهای‌ واحد مورد رسیدگی‌ توسط‌ مدیریت‌ است‌.

تبصره‌ : صورتهای‌ مالی‌ عبارت‌ است‌ از ترازنامه‌ و صورتهای‌ سود و زیان‌، سود (زیان‌) انباشته‌ و جریان‌ وجوه‌ نقد همراه‌ با یادداشتهای‌ توضیحی‌، حاوی‌ افشای‌ کافی‌ طبق‌  استانداردهای‌ حسابداری‌.

 

7 . ارائه‌ کلیه‌ اطلاعات‌، اسناد، مدارک‌ و دفاتر(دستی‌ و یا کامپیوتری‌) مورد نیاز برای‌ انجام‌ عملیات‌ حسابرسی‌.

 

8 . ارائه‌ تاییدیه‌ای‌ توسط‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ درباره‌ اطلاعاتی‌ که‌ در ارتباط‌ با حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ یاد شده‌ دربالا به‌ حسابرس‌ داده‌ می‌شود.

 

9 . تامین‌ محل‌ کار، امکانات‌ و تسهیلات‌ مناسب‌ و همچنین‌ همکاری‌ کارکنان‌ واحد مورد رسیدگی‌ در تهیه‌ و ارائه‌ صورت‌ ریز و جداول‌ تفصیلی‌ مورد نیاز برای‌ اجرای‌ هرچه‌ بهتر عملیات‌ حسابرسی‌.

 

10 . پرداخت‌ بموقع‌ صورتحسابهای‌ حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌.

 

حـق‌الـزحمـه‌

11 . مبنای‌ تعیین‌ حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، مدت‌ کارکرد حسابرسان‌ مامور انجام‌ کار است‌ که‌ متناسب‌ با پیشرفت‌ کار صورتحساب‌ می‌شود. نرخ‌ حق‌الزحمه‌ ساعتی‌ هریک‌ از حسابرسان‌ بر حسب‌ تجربه‌ و مهارت‌ و در نتیجه‌ میزان‌ مسئولیتی‌ که‌ به‌ عهده‌ دارند، متفاوت‌ است‌. طبق‌ بررسیهای‌ به‌ عمل‌ آمده‌، حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، شامل‌ حق‌الزحمه‌ ساعات‌ کار مستقیم‌، سایر هزینه‌های‌ مستقیم‌  (از قبیل‌ هزینه‌های‌ فوق‌العاده‌ ماموریت‌ خارج‌ از مرکز و ایاب‌ و ذهاب‌) و سربار قابل‌ تخصیص‌، در مجموع‌ به‌ میزان‌ ... ریال‌ برآورد می‌شود.

 

سـایـر مـوارد

12 . این‌ قرارداد از تاریخ‌ مبادله‌ تا ... اعتبار دارد.

 

13 . هرگونه‌ اختلاف‌ طرفین‌ قرارداد در اجرای‌ مفاد آن‌ از طریق‌ هیاتی‌ سه‌ نفره‌ متشکل‌ از نماینده‌ واحد مورد رسیدگی‌، نماینده‌ حسابرس‌ و یک‌ شخص‌ مورد قبول‌ دو طرف‌، حل‌ و فصل‌ خواهد شد.

 

14 . این‌ قرارداد در 14 ماده‌ و یک‌ تبصره‌ و در 2 نسخه‌ که‌ هر دو نسخه‌ در حکم‌ واحد است‌، تنظیم‌ و در تاریخ‌ ... به‌ امضای‌ طرفین‌ قرارداد رسیده‌ است‌ .

 

 

قرارداد

پیرو انتخاب موسسه حسابرسی ................به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت [1]......................در مجمع عمومی عادی (عادی به طور فوق العاده)‌ مورخ ...............صاحبان سهام، این قرارداد بین شرکت................. به نشانی ........................................... و موسسه حسابرسی ............................به نشانی .........................که از این پس به ترتیب ”شرکت“ و ”موسسه“ نامیده می شوند با شرایط زیر منعقد می گردد: 

ماده  1 - موضوع قرارداد

حسابرسی صورتهای مالی مربوط به سال /دوره مالی منتهی به .............که توسط هیات مدیره ”شرکت“ تهیه، امضاء و ارائه می شود (موضوع بند 1-3 ماده 3 ) و همچنین انجام سایر وظایف بازرس قانونی[2] مقرر در اصلاحیه قانون تجارت، اساسنامه ”شرکت“ و سایر قوانین مرتبط و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال/ دوره مالی مذکور توسط موسسه.

ماده 2- تعهدات موسسه

تعهدات موسسه به شرح زیر است:

1-2- انجام حسابرسی صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابرسی. این استانداردها ایجاب می کند که عملیات حسابرسی چنان برنامه ریزی و اجرا شود که از نبود تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینانی معقول بدست آید. حسابرسی شامل رسیدگی کامل به شواهد و مدارک پشتوانه مبالغ مندرج در صورتهای مالی و اطلاعات افشا شده در آن است. حسابرسی مذکور، همچنین ارزیابی اصول و رویه های حسابداری استفاده شده و برآوردهای عمده به عمل آمده توسط مدیریت و نیز ارزیابی کلی چگونگی ارائه صورتهای مالی را شامل می شود.

2-2- گزارش تحریفهای با اهمیتی که در صورتهای مالی کشف می شود. توضیح اینکه به دلیل انجام رسیدگیها بر مبنای نمونه گیری و دیگر محدودیتهای ذاتی حسابرسی و همچنین محدودیتهای ذاتی هر سیستم حسابداری و کنترل داخلی، این خطر اجتناب ناپذیر وجود دارد که برخی تحریفهای با اهمیت در صورتهای مالی، کشف نشده باقی بماند.

3-2- اظهارنظر درباره صورتهای مالی. موسسه با توجه به استانداردهای حسابرسی و بر اساس نتایج رسیدگیهای به عمل آمده ، حسب مورد نظر مقبول، مشروط، مردود یا در موارد وجود محدودیتها و ابهامات اساسی، عدم اظهارنظر ارائه می کند.

4-2- گزارش نقاط ضعف با اهمیتی که در سیستم های حسابداری و کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی کشف       می شود. علاوه بر گزارش درباره صورتهای مالی ، چنانچه موسسه از نقاط ضعف با اهمیتی در سیستم های حسابداری و کنترل داخلی شرکت آگاه شود در صورت لزوم، گزارش جداگانه ای نیز در این ارتباط ارائه خواهد کرد.

ماده 3- تعهدات شرکت

1-3- تهیه و ارائه صورتهای مالی توسط شرکت جهت سال/دوره مالی موضوع قرارداد در موعد مقرر در اساسنامه، طبق استانداردهای حسابداری. صورتهای مالی مزبور شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد شرکت و یادداشتهای توضیحی مربوط خواهد بود که به تایید و امضای هیات مدیره شرکت رسیده باشد. توضیح اینکه تهیه و ارائه صورتهای مالی مطلوب مستلزم حفظ و نگهداری مدارک کافی حسابداری، استقرار و اعمال کنترلهای داخلی مناسب، انتخاب و بکارگیری اصول و روشهای مناسب حسابداری و حفاظت از دارائیهای شرکت توسط مدیریت آن است.

2-3- شرکت ضمن ارائه کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک و دفاتر (دستی و رایانه ای) مورد نیاز جهت عملیات حسابرسی و انجام وظایف بازرس قانونی حسب درخواست موسسه، محل، امکانات و تسهیلات لازم جهت انجام موضوع قرارداد را در اختیار کارکنان موسسه قرار داده و همکاریهای لازم را به منظور اجرای هر چه بهتر موضوع قرارداد با موسسه به عمل خواهد آورد.

3-3- ارائه تاییدیه­ای (‌تاییدیه مدیران) توسط مدیریت شرکت درباره اطلاعاتی که در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی یاد شده در بالا به حسابرس داده می شود.

4-3- شرکت تقبل می نماید حق الزحمه موضوع این قرارداد را بر اساس مفاد ماده 4 پرداخت نماید. چنانچه در جریان انجام حسابرسی ، به هر دلیلی و یا بنا بر تقاضای مسئولین شرکت، انجام عملیات متوقف شود حق الزحمه متناسب با کار انجام شده پرداخت خواهد شد.

ماده 4- مبلغ قرارداد

1-4- حق الزحمه حسابرسی که بر اساس سطح کنونی فعالیت شرکت و ساعات کار و میزان مهارت و تخصص حسابرسان برآورده گردیده مبلغ .........ریال می باشد.

2-4- سایر هزینه های مترتب بر عملیات حسابرسی مانند کارشناسی و ایاب و ذهاب، هزینه مسافرت، خوراک و اقامت، به عهده شرکت  است و همراه با مبلغ حق الزحمه (‌به جز در مواردی که مستقیماً توسط شرکت  تامین می شود) در صورتحساب درج خواهد شد.

3-4- چنانچه در سطح فعالیت و ساعات پیش بینی شده حسابرسی تغییر قابل ملاحظه ای به وجود آید ، برآورد جدید از       حق الزحمه مورد انتظار به مدیریت ارائه خواهد شد. هر گونه ماموریت درخواستی اضافه بر آنچه که در ماده (2) این قرارداد آورده شده و همچنین ارائه گزارشهای مورد نیاز مجامع عمومی فوق العاده و گزارشهای ویژه حسابرسی ، موکول به موافقت موسسه و تعیین حق الزحمه جداگانه می باشد. در صورتی که انجام حسابرسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، اقدامات قانونی از جمله اخذ مجوزهای لازم توسط شرکت انجام می پذیرد و پرداخت هزینه اقامت و رفت و آمد (‌در صورت عدم تامین شرکت) و هزینه غذا و فوق العاده ماموریت در چارچوب مقررات مربوط، بر اساس صورتحساب موسسه به عهده شرکت می باشد.

4-4- حق الزحمه فوق به صورت زیر قابل پرداخت می باشد:

الف- 50% در هنگام امضاء قرارداد به عنوان پیش پرداخت

ب- 30% پس از ارائه گزارش حسابرسی ضمنی حسب مورد

ج- 20% یا 50% پس از ارائه گزارش حسابرسی نهائی به انضمام سایر هزینه های جنبی موضوع بند 2-4

ماده 5- سایر موارد

1-5- مدت اعتبار این قرارداد حداکثر تا تاریخ .................... است.

2-5- هر نوع اختلاف طرفین در اجرای مفاد این قرارداد از طریق ارجاع به جامعه حسابداران رسمی ایران حل و فصل خواهد شد.

3-5- اگر به عللی خارج از حیطه اقتدار و اراده طرفین ، انجام تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد امکان پذیر نباشد، مادام که علل مزبور ادامه دارد، عدم انجام تعهداتی که متاثر از این عوامل است، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نمی شود.

4-5- شرکت از هر پرداخت منحصرا به میزان 5% مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را کسر خواهد نمود.

شرکت به منظور رعایت مفاد قانون مذکور تعهد می نماید که 5% مکسوره از هر پرداخت به شرح فوق را ظرف مدت مقرر قانونی منحصراً طی یک فیش مستقل به نام موسسه به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده و اصل فیش واریز مربوطه را حداکثر ظرف مدت یک هفته از هر پرداخت به موسسه تحویل دهد. چنانچه در اثر عدم اجرا و یا تاخیر در اجرای مقررات قانونی و تعهدات فوق الذکر از طرف شرکت، موسسه مشمول پرداخت جرایم مصرحه در قانون مالیاتهای مستقیم گردد، پرداخت تمامی اینگونه جرائم به عهده شرکت می باشد.

5-5- این قرارداد در....... نسخه که هر........ نسخه آن در حکم واحد است تنظیم و در تاریخ .................به امضای طرفین قرارداد رسیده و رعایت مفاد آن برای طرفین الزام آور است.

 

                      شرکت .............                                                                                  موسسه حسابرسی1-      حسب مورد به جای شرکت از عنوان مناسب استفاده شود. 

2-      در مواردی که موسسه وظیفه بازرس قانونی را به عهده ندارد، موضوع قرارداد تعدیل خواهد شد.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 17 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 03:50 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo