سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

اگهی دعوت به آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۳۸۹


اگهی دعوت به آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی

هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی در اجرای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلا ح به عنوان حسابدار رسمی ، مصوب سال

1372 و آیین نامه’’ تعیین صلاحیت حسابداران

1374

از داوطلبان واجد شرایط زیر برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی دعوت به عمل می آورد. /7/ رسمی و چگونگی انتخاب آنان ‘‘ موضوع تصویب نامه شماره 9045 ت 13875 / ه مورخ 23

الف

) شرایط داوطلبان :

-1

-2

-3

-4

-5

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .نداشتن سابقه محکومیت موثرکیفری .حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .نداشتن سوابق سوء حرفه ای ، مالی و اداری .داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ( لیسانس ) از دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری یا رشته های مشابه یا مدارک حرفه ای شناخته شده بین المللی .

تبصره

(

پذیرش مدارک عضویت در سایر مجامع حرفه ای ، به منظور برخورداری از معافیت آزمونهای حسابداری و حسابرسی یا جایگزینی مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری یا رشته های مشابه منوط به ،

طرح موضوع در هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و اتخاذ تصمیم در مورد آن است

-6

تشخیص هیات تشخیص صلاحیت حس ابداران رسمی دارای تجارب مفیدی در امور حسابداری ، خدمات مالی ، طراحی سیستم ، مدیریت مالی ، تدریس حسابداری و حسابرسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سایر تجارب مفید

باشند ، هر دو سال سابقه کار تمام وقت آنان در امور فوق می تواند معادل یکسال سابقه کار حسابرسی مورد قبول قرار گیرد

1 : منظور از رشته های مشابه رشته هایی هستند که با تایید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، حداقل 18 واحد از دروس آنها ، حسابداری ، حسابرسی و مدیریت مالی باشد .AICPA) و انجمن حسابداران رسمی آمریکا ( ACCA) انجمن حسابداران رسمی انگلستان (ICAEW ) تبصره 2 : مجامع حرفه ای بین المللی مورد پذیرش عبارت است از : انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز( CGA ) انجمن حسابداران کانادا0داشتن حداقل شش سال سابقه کار تمام وقت حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ( لیسانس ) که حداقل دو سال آن در داخل کشور باشد ( اشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان حداقل سه سال باشد ، در صورتیکه به) 0

تبصره

عمل خواهد بود

1 : در مواردی که مدرک تحصیلی کارشناسی ( لیسانس ) متقاضی غیر مرتبط باشد ، اما مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری مرتبط باشد ، سوابق کار مفید از تاریخ اخذ اولین مدرک تحصیلی ملاک. به هرحال پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر از کارشناسی ( لیسانس ) منوط به گذراندن حداقل 18 واحد دروس حسابداری ، حسابرسی و مدیریت مالی در طول دوره های تحصیلی یادشده است 0

تبصره

داوطلبانی که تجارب مفید آنها در امور یاد شده در این بند حداقل به مدت

نزد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را تکمیل نمایند

-7

2 : داوطلبانی که حداقل 3 سال تمام وقت سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ( لیسانس ) در سازمان حسابرسی یا نزد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارا هستند و همچنین سایر6 سال باشد، به شرط دارا بودن سایر شرایط ، می توانند در آزمون شرکت نمایند و در صورت قبولی کمبود سابقه کار حسابرسی در سازمان حسابرسی یا.موفقیت در آزمونهای موضوع بند’’ د ‘‘ زیر :

-1

ب ) مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون :

-1

3 (

-3

-4

-5

-6

500

ب

) مدارک مورد نیاز پس از آزمون :

-1

-2

-3

-4

گواهی عدم سوء پیشینه به تایید مراجع مربوطه .گواهی حسن عملکرد از موسسات حسابرسی و یا تایید سه نفر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران .گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر .تاییدیه مدرک تحصیلی یا مدارک حرفه ای از مرجع ذیربط .

ج

) نکات مهم :

-1

1-1 )

1-2 )

که حسب مقررات مربوط ، شاغل تمام وقت مشمول بیمه نبوده است ، درج سوابق پرداخت مالیات حقوق متقاضی در گواهی اشتغال الزامی می باشد

1-3 )

-2

ارسال فرم درخواست ثبت نام و پرداخت وجه ثبت نام اقدام نمایند

-3

سوابق حسابرسی با شرایط زیر پذیرفته می شود :اشتغال تمام وقت به عنوان حسابرس در سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی مستقل معتبر .درج نوع کار متقاضی ( با قید تمام وقت یا پاره وقت ) در طول خدمت و آخرین سمت وی ، سوابق بیمه از جمله حوزه پرداخت حق بیمه و شماره بیمه شده ، در گواهی اشتغال (درمورد سوابق کار در ایران) . درموارد استثنایی.سوابق کار حسابرسی در سال 1381 و بعد از آن صرفاً نزد سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه یا ارائه گواهی پرداخت مالیات بر حقوق مورد قبول است.کلیه متقاضیانی که در سال های گذشته مدارک ثبت نام برای شرکت درآزمون ارسال کرده و کارت شرکت در آزمون برای آنها صادر شده است ، در صورت تمایل به ثبت نام برای آزمون سال جاری صرفا باید نسبت به تکمیل و.داوطلبان قبول مشروط سال 1388 که مجاز برای آزمون می باشند ، باید نسبت به ارسال فرم تکمیل شده درخواست ثبت نام و پرداخت وجه ثبت نام اقدام نمایند .

د

) آزمون :

١

-2

-3

-4

صلاحیت متقاضیان برای امضای گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی به صورت مستقل احراز شود

-5

١

-6

6-1 )

6-2 )

-7

نرسیده است ، امتحان دهد

-8

- آزمون در روز جمعه 5 آذر سال 1389 صبح و بعدازظهر برگزار می شود .تاریخ و محل دریافت کارت و محل برگزاری آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد .آزمون شامل بخشهای حسابداری ( % 30 ) ، حسابرسی ( % 30 ) ، قانون مالیاتها ( % 20 ) و قوانین تجاری ، مالی ، محاسباتی و قوانین مرتبط (% 20 ) است .آزمون به صورت تشریحی و چند گزینه ای (تستی) خواهد بود . سئوالات حسابداری و حسابرسی بر حسب مورد با استانداردهای حسابداری و حسابرسی مصوب سازمان حسابرسی مغایرتی نخواهد داشت و در سطحی خواهدبودکه.هر پاسخ درست تستی یک نمره و هر پاسخ نادرست ٣نمره منفی خواهد داشت .نصاب لازم برای قبولی داوطلبان در آزمون بشرح زیر است .کسب % 60 نمره سئوالات گزینه ای (تستی) هر درس .کسب % 60 نمره سئوالات تشریحی هر درس .چنانچه داوطلب در % 50 از آزمونهای مقرر مطابق بند 6 فوق قبول شده باشد ، می تواند حداکثر تا دو سال بعد از آزمون در آزمون دو سال آینده شرکت نموده و فقط درس یا دروس ی را که نمره آن به حد نصاب قبولی.دارندگان مدارک دکتری حسابداری یا مدارک حرفه ای بین المللی مورد تائید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، ازآزمونهای حسابداری و حسابرسی معاف خواهند بود .

ه

1389

) مهلت ثبت نام و ارسال مدارک :تنها از طریق پست سفارشی به آدرس تهران _ کد پستی /05/ کلیه داوطلبان واجد شرایط بایستی مدارک مورد نیاز به همراه (( فرم درخواست ثبت نام آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی )) را حداکثرتا تاریخ 07

1114943661

دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی واقع در طبقه دوم ساختمان سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارائی خیابان داور ارسال نمایند .

تذکر

:

-1

-2

به درخواستهایی که بعد از مهلت مقرر تحویل پست گردیده باشد و یا مدارک مربوط به آنان ناقص باشد و یا منطبق با شرایط مندرج دربند’’ الف ‘‘ بالا نباشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .وجه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد .

هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

 

علاقه مندان م یتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شمار ههای

39902187 و 33967297 دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی تماس بگیرند.
 
فرم درخواست ثبت نام برای آزمون ورودی حسابدار رسمی
1- نام :                                                                           
                                                                                                                                               
2- نام خانوادگی :                                                               
                                                                                                                                                                                                                                               
3- فرزند :                                                         4- شماره شناسنامه :                                      5- صادره از :                                                        6- متولد سال :                 7- شماره ملی:     
 
8- مدرک تحصیلی نام رشته نام دانشگاه          تاریخ اخذ
کارشناسی ( لیسانس )                               
کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس )                               
دکتری                           
             
9- مدرک حرفه ای بین المللی ، تاریخ اخذ وکشور ارائه دهنده :
10- سوابق حرفه ای ( منطبق با مدرک و گواهیهای کار ) :
 
سوابق حرفه ای    نام موسسه / شرکت/ سازمان           از         تا          سمت      شماره بیمه شده
حسابرسی                                                           
حسابداری                                                           
سایر                                                     
تدریس                                                   
شغل فعلی                                    کنون                 
 
11- نشانی :
محل کار :                                                                کدپستی :                                تلفن :
منزل :                                                                                                                                            کدپستی :                                             تلفن :
                تلفن همراه :                   
 
اینجانب ……………………………………………………….. ضمن اعلام دارا بودن شرایط مورد نیاز برای شرکت در آزمون ورودی حسابداررسمی ، موضوع بند الف ) شرایط داوطلبان شرعاًو قانوناً ، درستی کلیه اطلاعات و اظهارات ارائه شده را تعهد می کنم و مسئولیت هر گونه موارد خلاف واقع و کتمان حقایق را می پذیرم .
نام و نام خانوادگی :                                                      تاریخ تنظیم :                                                                                               امضاء :                          
تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوطرف کارت ملی .که مشخصات متقاضی در پشت آن درج شده باشد ) . × -2 شش قطعه عکس 4تصویر مدرک کارشناسی ، آخرین مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک عضویت در مجامع حرفه ای بین المللی به تایید مراجع رسمی کشور . (در مورد رشته های مشابه ارسال ریز نمرات تائید شده الزامی است).گواهی سابقه کار حسابرسی تمام وقت با ذکر نداشتن سوابق سوء حرفه ای ، مالی و اداری به انضمام گواهی بیمه و یا پرداخت مالیات بر حقوق .تصویر گواهی انجام و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی در مورد آقایان .تکمیل ((فرم درخواست ثبت نام آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی )) .ریال به حساب 0201248736001 سیبا نزد بانک ملی ایران شعبه میدان جوانان کد 1114 بنام جامعه حسابداران رسمی ایران . / -7 اصل فیش پرداخت مبلغ 000.
تاریخ ارسال: چهارشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 02:17 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo