سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

اصطلاحات انگلیسی و نحوه کاربرد آنها با ترجمه فارسی

آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی

منبع : سایت زبان آموزان 

متون انگلیسی  که در آنها هر یک از اصطلاحات استفاده شده در ادامه آورده شده است :

1. Horse of a different color

2. Take it on the lamb

3. Cat got your tongue

4. Get in someone's hair

5. Jump down someone's throat

6. Shoot off one's mouth

7. Pull someone's leg

8. Get off someone's back

9. People who live in glass houses shouldn't throw stones

10. Fishy

11. Go to the dogs

12. All thumbs

13. Not to have a leg to stand on

14. Shake a Leg

15. Stick Out One's Neck

16. Holy cow!

17. Give Somebody a Cold Shoulder

18. Get the Axe

19. Have a Bone to Pick with Someone

20. When pigs can fly

21. Once in a blue moon

22. Be in the same boat

23. Don't count your chickens

24. Drive somebody up the wall

25. Keep something under your hat

26. Rain cats and dogs

27. Under the weather

28. Cross your fingers

29. Keep an eye open on something

30. Let the cat out of the bag

31. Lose one's head

32. Jump out of the frying pan and into the fire

33. A piece of cake

34. A slap in the face

35. Feel like (doing something) 

 

اصطلاح شماره 1

Horse of a different color

معنی: یک موضوع دیگر، یک مطلب کاملاً متفاوت، وصله ناهمرنگ 

 

 اینجا عکس یک مردی که یک خری را رنگ می کند بوده است که کپی نشده است 

ضمنادر بقیه موارد نیز تصاویر منتقل نشده است

Eric likes to play jokes on his friends, but he makes sure that nobody is hurt by any of his pranks. A prank that hurts someone is a horse of a different color! Being playful is one thing, but hurting someone by one's prank is quite a different matter.

اریک دوست دارد با دوستانش شوخی کند، اما مواظب است که کسی از شوخی‌های او ناراحت نشود. شوخی‌ای که کسی را ناراحت کند یک موضوع کاملاً متفاوت است. شوخ بودن یک چیز است و آزردن دیگری با شوخی چیز دیگری است.  

 

اصطلاح شماره 2

Take it on the lamb

معادل فارسی: در رفتن

 

Poor Rich has always had his problems with the police. When he found out that they were after him again, he had to take it on the lamb. In order to avoid being caught and thrown in jail, he was forced to flee in a great hurry.

بیچاره ریچارد همیشه بـا پلیس مشکل داشته. وقتی فهمیـد که اونا دنبالش هستند، مجبـور شد در بره. برای اینکه گیر نفته و تو زندون نیفته مجبور شد به سرعت فرار کنه

 

اصطلاح شماره 3

Cat got your tongue

معادل فارسی: موش زبانت را خورده (خجالتی) 

 

What's the matter? Cat got your tongue?

موضوع چیه؟ موش زبونت رو خورده؟ (یعنی چرا حرف نمی‌زنی) 

 

اصطلاح شماره 4

Get in someone's hair

معنی: کسی را اذیت کردن

 

- I know that the children get in your hair, but you should try not to let it upset you so much.

- Listen, Jim. I can't help it. The children bother me and make me very angry.

- من می‌دونم که بچه‌ها اذیتت می‌کنند، اما باید سعی کنی نذاری این موضوع تو رو خیلی ناراحت کنه.

- ببین جیم. من نمی‌تونم کاریـش کنم. بچه‌هـا منو اذیـت می‌کنند و منو خیلی عصبانی می‌کنند. 

اصطلاح شماره 5

Jump down someone's throat

معنی: یقه کسی را گرفتن، با عصبانیت با کسی برخورد کردن 

 

You don't have to jump down my throat! I told you that I'd make it home around 11:50. I don't intend to be late!

مجبور نیـستی اینقـدر با عصبانیت با من برخـورد کنی! بهت گفتـم که حـول و حـوش سـاعت 11:50 برمی‌گردم خونه. من قصد ندارم دیر بیام!

  

اصطلاح شماره 6

Shoot off one's mouth

معنی: لاف زدن، غلو کردن 

Jim doesn't play tennis very much, but he's always shooting off his mouth about how good he is. Yet he's fooling nobody. Jim is somewhat of a braggart and everyone knows that he gives opinions without knowing all the facts and talks as if he knew everything about the game.

جیم زیاد تنیس بازی نمی‌کنه، اما همیشه در مورد اینکه چقدر خوب بازی می‌کنه غلو می‌کنه. البته اون کسی رو دست نمی‌ندازه. جیم تا اندازه‌ای یک «لاف زن» هستش و همه می‌دونند که بدون اینکه همه چیز رو بدونه ابراز عقیده می‌کنه و طوری حرف می‌زنه که انگار همه چیز رو درباره بازی می‌دونه.

 

اصطلاح شماره 7

Pull someone's leg

معنی: کسی را دست انداختن 

Hey, Al, I was invited to be a judge for the contest.
- Oh, really? You're pulling my leg!

- هی، اَل، من برای داوری تو اون مسابقه انتخاب شدم.
- واقعاً؟ تو داری من رو دست می‌ندازی! 

 

اصطلاح شماره 8

Get off someone's back

معنی: دست از سر کسی برداشتن

تاریخ ارسال: یکشنبه 6 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 05:59 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo