سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

جملات ساده انگلیسی

ما حالا روی نیمکتها نشسته ایم.
ما هر روز روی نیمکتها می نشینیم.
شما حالا ایستاده ایم.
شما هر روز می ایستید.
من حالا در حال شستن صورتم هستم.
من هر روز صورتم را می شویم.
آنها حالا در حال نوشیدن آب هستند.
آنها هر روز آب می نوشند. 

1- We are sitting on benches now.
We sit on benches every day.


2- You are standing now.
You stand every day.


3- I am washing my face now.
I wash my face every day.


4- They are drinking water now.
They drink water every day. 

این مریم است.
او هر روز قبل از ساعت 6 از خواب بر می خیزد.
او صورت و دستهایش را می شوید و نماز می خواند.
آنها لباسهایش هستند.
او بعد از ساعت 7 لباسهایش را می پوشد. 

This is Maryam.
She gets up before six o’clock every day.
She washes her face and hands and prays.
Those are her clothes.
She puts on her clothes after seven.

 

این احمد است.
او هر روز قبل از ساعت 6 از خواب بر می خیزد.
او صورت و دستهایش را می شوید و نماز می خواند.
آنها صبحانه می خورند و ساعت 8 به مدرسه می روند.
آنها هر روز ساعت 12 ناهار می خورند.
احمد ساعت 6 تکلیفش را انجام می دهد.
آنها قبل از ساعت 8 تکالیفشان را انجام می دهند و ساعت 9 می خوابند.

 

This is Ahmad.
He gets up before six o’clock every day.
He washes his face and hands and prays.
They eat breakfast and go to school at eight o’clock.
They eat lunch at twelve o’clock every day.
Ahmad does his homework at six o’clock.
They do their homework before eight and sleep at nine o’clock.

 

الف- کامل کنید و بگوئید:

 

A-Complete and say:


I am Ali; I get up at 5 o’clock every day.
I wash my face and hand. I pray to Allah before six o’clock.
I put on my clothes. I eat breakfast at seven o’clock.
I go to school at 8 o’clock every day.

 

ب- همان را در مورد دوستتان بگوئید:

 

B-Say the same about your friend:


He is Ahmad. He gets up at 5 o’clock every day.
He washes his face and hands.
He prays to Allah before six o’clock.
He puts on his clothes. He eats breakfast at seven o’clock.
He goes to school at 8 o’clock every day.

الف- به سئوالی تبدیل کنید:

 

A-change into the questions:

Example;
She is a student.
Is she a student?

 

1- We are teachers.

1- Are we teachers?


2- You have a desk.

2- Have you a desk?


3- He has books.

3- Has he books?


4- It is a mosque.

4- Is it a mosque?


5- You are a teacher.

5- Are you a teacher?


6- They have sisters.

6- Have they sisters?

 

ب- با "who" "where" سئوالی کنید:

 

B-Ask questions with "who" "where"


Example:
The book is on the table (where)
Where is the book?

 

1- The men are thirsty. (Who)
Who is thirsty?


2- The boys and gills are reading the Koran. (Who)
Who is reading the Koran?


3- She is praying in the mosque (where)
Where is she praying?


4- The balls are in the garden. (Where)
Where are the balls?


5- We are going to school. (Where)
Where are we going?

 

ج- از now به every day تبدیل کنید:

 

C-Change from "now" to "every day"


Example:
We are sitting now.
We sit every day.

 

1- The man is sleeping now.

1- The man sleeps every day.


2- You are putting on your clothes now.

2- You put on your clothes every day.


3- He is doing his homework now.

3- He does his homework every day.


4- We are drinking tea now.

4- We drink tea every day.


5- I am cleaning the wall now.

5- I clean the wall every day.

 

د- ساعت چند است؟

ساعت چند است؟
ساعت 3 است.

 

D- What time is it?


Example:
What time is it?
It is three o’clock.

 

1- It is a quarter to four.

2- It is a quarter past six.
3- It is seven o’clock.
4- It is half past ten.
5- It is five o’clock.

نکته گرامری:

برای سئوالی کردن جملات حال ساده(یعنی جملاتی که every day دارند) دو فعل کمکی do و dose را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم(does برای سوم شخص مفرد مثل he-she و غیره و do برای بقیه) باید توجه داشته باشید هنگامیکه جمله سئوالی می شود s یا es فعل سوم شخص مفرد حذف می شود:

مثال:
او هر روز تخته سیاه را پاک می کند.
آیا او هر روز تخته را پاک می کند؟
شما هر روز در باغ بازی می کنید:
آیا شما هر روز در باغ بازی می کنید؟

 

He cleans the blackboard every day.

Does He clean the blackboard every day?
You play in the garden every day.
Do you play in the garden every day?


او هر روز به مدرسه می رود.
آیا او هر روز به مدرسه می رود؟
بله، او هر روز به مدرسه می رود.
او هر روز قبل از ساعت 6 از خواب بر می خیزد.
ایا او هر روز ساعت 6 از خواب بر می خیزد؟
بله، او هر زوز قبل از ساعت شش از خواب بر می خیزد.
آیا او هر روز صورت و دستهایش را می شوید؟
بله، او هر روز صورت و دستهایش را می شوید.
ِآیا علی هر روز برای خدا نماز می خواند؟
بله، او هر روز نمار می خواند.
آیا آنها هر روز به معلمشان گوش می کنند؟(به حرف معلمشان گوش می کنند)
بله، آنها هر روز به معلمشان گوش می کنند.
آیا ما هر روز تکالیف خود را انجام می دهیم؟
بله، ما هر روز تکلیفمان را انجام می دهیم.
آیا آنها ساعت 9 از خواب بر می خیزند؟
خیر، آنها ساعت 9 از خواب بر نمی خیزند.
آیا او ساعت 10 صبحانه می خورد؟
خیر، او ساعت 10 صبحانه نمی خورد.

 

1- He goes to school every day.
Does he go to school every day?
Yes, he does. He goes to school every day.


2- He gets up before six o’clock every day.

Does he get up before six o’clock every day?
Yes, he does. He gets up before six o’clock every day.


3- Does he wash his face and hands every day?
Yes he does .
He washes his face and hands every day.


4- Does Ali pray to Allah every day?
Yes, he does.
He prays every day.


5- Do they listen to their teacher every day?
Yes, they do.
They listen to their teacher every day.


6- Do we do our homework every day?
Yes, we do.
We do our homework every day.


7- Do they get up at nine o’clock?
No, they don’t.
They don’t get up at nine o’clock.


8- Does he eat breakfast at ten o’clock?
No, he doesn’t.
He doesn’t eat breakfast at ten o’clock.

 

تمرینات درس بیستم

الف- به فرم منفی تبدیل کنید:
نکته گرامری: برای منفی کردن جملات حال ساده از
doesn’t برای سوم شخص مفرد و از don’t برای بقیه استفاده می شود توضیح اینکه وقتی که جمله منفی باشد فعل سوم شخص مفرد s یا es
نباید داشته باشد.مثال:
او هر روز به مدرسه می رود.
او هرروز به مدرسه نمی رود.
آنها ساعت 12 نهار می خورند.
آنها ساعت 12 نهار نمی خورند.

 

A-Change into the negative:


He goes to school every day.
He doesn’t go to school every day.
They eat lunch at twelve o’clock.
They don't eat lunch at twelve o’clock.


Example:
The boys eat breakfast at eight o’clock.
The boys don’t eat breakfast at eight o’clock.


1- The boys go to school at eight o’clock.
The boys don’t go to school at eight o’clock.


2- We go to school at five o’clock.
We don’t go to school at five o’clock


3- We put on our clothes every day.
We don’t put on our clothes every day.


4- The man eats an apple every day.
The man doesn’t eat an apple every day.


5- Mahin drinks tea every day.
Mahin doesn’t drink tea every day.


6- He does his homework at six o’clock.
He doesn’t do his work at six o’clock.


7- The teacher washes her face and hands at half past six.
The teacher doesn’t wash her face and hands at half past six

 

ب-سئوالات را پاسخ دهید:

 

B-Answer the questions:


Example:
Do you wash your hands at ten o’clock?
No, I don’t. I don’t wash my hands at ten o’clock.
Does he eat lunch at twelve o’clock?
Yes, he does. He eats lunch at twelve o’clock.

 

1- Do you go to school at eleven o’clock?

No, I don’t, I don’t go to school at eleven o’clock.


2- Do we eat lunch at twelve o’clock?
Yes, we do. We eat lunch at twelve o’clock.


3- Does she listen to the teacher every day?
Yes she does. She listens to the teacher every day.


4- Do you pray to Allah every day?
Yes I do. I pray to Allah every day.


5- Does your brother play at twelve o’clock? (No)
No, he doesn’t. My brother doesn’t play at twelve o’clock.

 

درس بیست و یکم

نکته گرامری:

کلمات always (همیشه)-often(اغلب)-usually(معمولاًٌ)-never(هرگز) قید تکرار هستند و محل آنها در جمله قبل از فعل اصلی و بعد از فاعل است.


تذکر: کلمه
never خودش جمله را منفی می کند و نیاز به don’t یا doesn’t در جمله نمی باشد.


او همیشه قبل از ساعت شش از خواب بر می خیزد.
او همیشه در صبح برای خدا نماز می خواند.
او اغلب در ساعت یک ربع به هشت صبحانه می خورد.
او معمولاً ساعت 8 به مدرسه می رود.
او هرگز ساعت 3 نهار نمی خورد.
آیا مهین قبل از ساعت 6 صورت و دستهایش را می شوید؟
بله، او همیشه قبل از ساعت 6 صورت و دستهایش را می شوید.
آیا معلم در داخل کلاس می ایستد؟
بله، او معمولاً در کلاس می ایستد.
چه موقع او نهار می خورد؟
او همیشه ساعت 12 نهار می خورد.
چه موقع او نهار می خورد؟
او معمولاً ساعت 12 نهار می خورد.
چه موقع او نهار می خورد؟
او اغلب ساعت 12 نهار می خورد.
او هرگز ساعت 12 نهار نمی خورد.

 

1- He always gets up before six o’clock.
2- He always prays to Allah in the morning.
3- He often eats breakfast at a quarter to eight.
4- He usually goes to school at eight o’clock.
5- He never eats lunch at three o’clock.
6- Does Mahin wash her face and hands before six o’clock?
Yes, she always washes her face and hands before six o’clock.
7- Does the teacher stand in the classroom?
Yes, she usually stands in the classroom.
When does he eat lunch?
He always eats lunch at twelve o’clock.
When does he eat lunch?
He usually eats lunch at twelve o’clock.
When does he eat lunch?
He often eats lunch at twelve o’clock.
He never eats lunch at twelve o’clock.

 

تمرینات درس بیست و یکم

الف- کلمات داده شده را در جای صحیح بکار ببرید:

 

A-Put the words in the right places:

Example:
We open the door. (Never)
We never open the door.

 

1- We close the windows. (Never)

We never close the windows.


2- I get up at five o’clock (often)
I often get up at five o’clock.


3- She washes her face and hands at five o’clock (always)
She always washes her face and hands at five o’clock.


4- They sit on benches. (Usually)
They usually sit on benches.


5- You read the Koran. (Often)
You often read the Koran.


6- He sits on the table. (Never)
He never sits on the table.

 

ب-سئوالات را پاسخ دهید:

 

B-Answer the questions:

1- When do you wash your face and hands?
I wash my face and hands at five o’clock.


2- When do we eat lunch?
We eat lunch at twelve o’clock.


3- When does your mother pray?
My mother prays before six o’clock every morning.


4- When do they go to school?
They go to school at 8 o’clock every morning.


5- Is Ahmad thirsty? (Yes)
Yes, he is thirsty.


6- What time is it now?
It is 10 o’clock now.


7- Are the pens, pictures and pencils under the table? (No)
No, the pens, pictures and pencils are not under the table.


8- Who is reading the Koran now? (Ali)
Ali is reading the Koran now.


9- Where do you usually pray?
I usually pray in the mosques.

 

ج-سئوالی کنید:(با کلمات داده شده سئوال بسازید)

 

C-Ask questions:


Example:
Ali is cleaning the blackboard. (Who)
Who is cleaning the blackboard?

 

1- Bahram is opening the door. (Who)
Who is opening the door?


2- Bahram is praying to Allah. (What … doing)
What is Bahram doing?


3- He gets up in the morning. (When)
When does he get up?


4- We are doing our homework now. (What…doing)
What are we doing now?


5- I am going to the mosque now. (Where)
Where are you going now?

 

د-جملات زیر را بخوانید :

 

1- I am opening the box now.
2- She is pointing to the wall now.
3- The woman cleans the table in the morning.
4- He is pointing to his watch now.
5- It is a quarter to eleven.
6- He always sleeps at 10 o’clock.
7- Those are his head, his mouth, his hands and his legs.
8- The teacher counts the students every day.

درس بیست ودوم

هما:صبح بخیر. 

پروین:صبح بخیر.حالتان چطور است؟
هما:خیلی خوب، متشکرم و شما چطورید
پروین:خیلی خوبم؟
هما: حالا به کجا می روید؟
پروین:من دارم به مدرسه می روم. ساعت 8 است.
هما:آیا اغلب ساعت 8 به مدرسه می روید؟
پروین:بله، من همیشه ساعت 8 به مدرسه می روم.
هما:آیا آن کتاب انگلیسی شماست؟
پروین:بله، ما امروز درس زبان انگلیسی داریم.
هما:معلم انگلیسی شما چه کسی است.
پروین:دوشیزه تابان.

هما: لطفا اسمش را دوباره بگو.

پروین: دوشیزه تابان.
هما:آیا شما در کلاس انگلیسی صحبت می کنید؟
پروین:بله، ما همیشه با دوشیزه تابان انگلیسی صحبت می کنیم.
او انگلیسی را خیلی خوب صحبت می کند. آیا شما می توانید انگلیسی صحبت کنید.
هما:بله، من می توانم؛ ما یک معلم انگلیسی خوبی داریم.
پروین:این مدرسه من است. خداحافظ.
هما:خداحافظ.

 

Homa: good morning.
Parvin: good morning. How are you?
Homa: very well, thank you, and you?
Parvin: very well.


Homa: where are you going now?
Parvin: I’m going to school. It’s eight o’clock.
Homa: do you often go to school at eight o’clock?
Parvin: yes, I always go to school at eight.


Homa: is that your English book?
Parvin: yes, it is. We have an English lesson today.
Homa: who is your English teacher?
Parvin: Miss Taban.


Homa: please repeat her name.
Parvin: Miss Taban.
Homa: do you speak English in the classroom?
Parvin: yes, we always speak English with Miss Taban.
She speaks English very well. Can you speak English?


Homa: yes, I can. We have a good English teacher.
Parvin: this is my school. Good-bye.
Homa: good-bye.

 

الف- لطفاً به دیوار اشاره کنید:

 

A-Please point to the wall.

 

الف-لطفاً به جعبه اشاره کیند.
ب-من در حال اشاره کردن به جعبه هستم.
الف: لطفاً دانش آموزان را بشمارید.
ب- من در حال شمردن دانش آموزان هستم:یک، دو، سه...
الف-لطفاً یک صندلی رسم کنید(بکشید)
ب- من در حال کشیدن عکس یک صندلی هستم.
الف- آیا می توانید سئوال مرا جواب بدهید؟
ب- بله، من می توانم.
الف-آیا می توانید روی تخته سیاه بنویسید؟
ب:بله ، من می توانم.
الف-لطفاً بیایید اینجا.

 

A: please point to the box.
B: I am pointing to the box.
A: please count the students.
B: I am counting the students: one two three…
A: please draw a chair.
B: I am drawing a chair.
A: can you answer my question?
B: yes, I can.
A: can you write on the blackboard?
B: yes, I can.
A: come here, please.

 

تمرینات درس بیست و دوم 

A-make sentences with these words:
Please-count-draw-point-come-repeat


1-please open the door.

2-please count the students.

3-he is drawing a picture.

4- Please point to the wall.
5-he is coming here.

6-please repeat after the teacher.

 

ب-سئوالات را پاسخ دهید:

 

B-Answer the questions:

Example:
Can you draw a picture? (Yes)
Yes, I can draw a picture.

 

1- Can you write your name? (Yes)
Yes, I can write my name.


2- Can the students close the windows? (No)
No, the students can not close the windows.


3- Can Mehri write her name? (Yes)
Yes, Mehri can write her name.


4- Can you answer the questions? (No)
No, I can not answer the questions.


5- Can you walk to school today? (Yes)
Yes. I can walk to school today.


6- Please come here. What are you doing?
I am coming there.


7- Count the pictures. What are you doing?
I am counting the pictures.


8- Please draw a box. What are you doing?
I am drawing a box.


9- What are we doing now?
We are speaking English now.


10- Who can speak English?

We can speak English.

 

 

ج- لغات را در جای صحیح بگذارید:

 

C-Put the words into the right places:


Example:
He counts the students. (Always)
He always counts the students.

 

1- She plays at five o’clock. (Usually)

She usually plays at five o’clock.


2- You get up before six o’clock. (Always)
You always get up before six o’clock.


3- They drink tea at twelve o’clock. (Never)
They never drink tea at twelve o’clock.


4- He reads the Koran in the morning. (Usually)
He usually reads the Koran in the morning.


5-I clean the blackboard. (Often)
I often clean the blackboard.


6- She prays in the mosque. (Often)
She often prays in the mosque.

 

د-پاسخ کوتاه بدهید:

 

D-Give short answer:


Example:
Is he playing?
Yes, he is not, he isn’t.
Does he play?
Yes, he does. No, he doesn’t

 

1- Does he speak English?

Yes, he does. No, he doesn’t.


2- Do they walk every day?
Yes, they do. No, they don’t.


3- Are they reading books?
Yes, they are. No, they aren’t.


4- Is he a teacher?
Yes, he is. No, he isn’t.


5- Am I a student?
Yes, you are. No, you aren’t.


6- Have you a watch?
Yes, I have. No, I haven’t.


7- Do you sleep before eight o’clock?
Yes, I do. No, I don’t.


8- Is he washing his hands?
Yes, he is. No, he isn’t.


9- Are they cleaning the blackboard?
Yes, they are. No, they aren’t.


10- Do they clean the blackboard after the class?
Yes, they do. No, they don’t.

 

الف- منفی کنید:

 

A-Change into the negative:

1- The students have many watches.
The students haven’t many watches.


2- Mr.Farshid cleans the blackboard every day.
Mr.Farshid doesn’t clean the blackboard every day.


3- These are clocks.
These aren’t clocks.


4- We are washing our faces now.
We are not washing our faces now.


5- They play in the afternoon.
They don’t play in the afternoon.

 

ب-سئوالی کنید:

 

B-Change into the questions:


1- This is a clean classroom.
Is this a clean classroom?


2- He has a good brother.
Has he a good brother?


3- They are going back home work.
Are they going back home work?


4-I listen to my teacher every day.
Do you listen to your teacher every day?


5- The man is reading the Koran now.
Is the man reading the Koran now?

 

ج- از "now" به "every day" تبدیل کنید:

 

C-Change from "now" to "every day":


Example:
He is standing now.
He stands every day.

 

1- The girl is sitting at that table now.

The girl sits at that table every day.


2-I am praying to Allah now.
I pray to Allah every day.


3- We are not doing our homework now.
We do our homework every day.


4- He is not standing in the classroom now.
He doesn’t stand in the classroom every day.


5- You are doing your homework now.
You do your homework every day.

 

د-مطابق نمونه جملات را تغییر دهید

 

D-Change the sentences like the example:


Example:
It is a book (on the table)
There is a book on the table.

 

1- It is a bag. (Under the bench)
There is a bag under the bench.


2- They are students. (In the classroom)
There are students in the classroom.


3- It is a window. (In the room)
There is a window in the room.


4- They are apples. (In the box)
There are apples in the box.


5- They are boys. (In the mosque)
There are boys in the mosque.

 

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 19 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 05:58 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo