سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

فهرست کتب و نشریات منتشره سازمان حسابرسی

 

 

u         استانداردها و دستورالعملهای حسابداری

 

 

3

راهنمای تهیه و تنظیم صورتهای مالی

کار گروهی

جایگزین شده با نشریه 137

4

استانداردهای حسابداری و حسابرسی/ استانداردهای حسابداری

ترجمه شریفی و دیگران

موجود نیست

5

مقدمه ای بر استانداردهای بین المللی حسابداری

ترجمه تقوی/. مستاجران

جایگزین شده با نشریه 88

6

استاندارد بین المللی حسابداری (1) – افشای رویه‌های .....

ترجمه تقوی/ عالی‌ور

جایگزین شده با نشریه 88

7

استاندارد بین المللی حسابداری (2) – ارزشیابی و نحوه ارائه .....

ترجمه تقوی و دیگران

جایگزین شده با نشریه 88

8

استاندارد بین المللی حسابداری (3) – صورتهای مالی تلفیقی

ترجمه تقوی و دیگران

جایگزین شده با نشریه 88

9

استاندارد بین المللی حسابداری (4) – استهلاک

ترجمه اکبری و دیگران

جایگزین شده با نشریه 88

10

استاندارد بین المللی حسابداری (5) – افشای اطلاعات در .....

ترجمه تقوی و دیگران

جایگزین شده با نشریه 88

12

استاندارد بین المللی حسابداری (7) – صورت تغییرات در ....

ترجمه عالی‌ور و دیگران

جایگزین شده با نشریه 88

13

استاندارد بین المللی حسابداری (8) – اقلام غیر عادی و .....

ترجمه نویسی و دیگران

جایگزین شده با نشریه 88

14

استاندارد بین المللی حسابداری (9) - فعالیتهای تحقیق و توسعه

ترجمه علی‌مدد و دیگران

جایگزین شده با نشریه 88

15

استاندارد بین المللی حسابداری (10) – پیشامدهای احتمالی و .....

ترجمه علی‌مدد و دیگران

جایگزین شده با نشریه 88

16

استاندارد بین المللی حسابداری (11) – قراردادهای پیمانکاری

ترجمه علی‌مدد/ ارباب سلیمانی

جایگزین شده با نشریه 88

18

استاندارد بین المللی حسابداری (13) – نحوه ارائه داراییها و .....

ترجمه حقیقی و دیگران

جایگزین شده با نشریه 88

24

شرکت سهامی عام نمونه

کار گروهی

جایگزین شده با نشریه 166

28

استاندارد حسابداری – واحدهای قبل از بهره‌برداری

ترجمه عالی‌ور/ نظری

موجود نیست

30

استاندارد بین المللی حسابداری (16) – اموال، ماشین آلات و....

ترجمه عالی‌ور و دیگران

موجود نیست

32

استاندارد حسابداری – تغییرات حسابداری

ترجمه نویسی/ عالی ور

ضمیمه نشریه 65

35

استاندارد حسابداری – هزینه های تحقیق و توسعه

ترجمه عالی‌ور و دیگران

موجود نیست

39

استاندارد بین المللی حسابداری (18) – شناخت درآمد

ترجمه ارباب سلیمانی/ علی‌مدد

جایگزین شده با نشریه 88

42

استاندارد حسابداری – داراییهای نامشهود

کار گروهی

موجود نیست

45

استاندارد حسابداری – نحوه گزارش نتایج عملیات و .....

ترجمه عالی ور/ نویسی

موجود نیست

49

استاندارد بین المللی حسابداری (21) – اثرات تغییر نرخ ارز

ترجمه ارباب سلیمانی/ علی‌مدد

جایگزین شده با نشریه 88

56

استانداردهای حسابداری – مبادلات غیرپولی

ترجمه ارباب سلیمانی/ علی‌مدد

موجود نیست

57

استانداردهای بین المللی حسابداری (20) – کمکهای بلاعوض ....

ترجمه عالی ور/ ارباب سلیمانی

جایگزین شده با نشریه 88

88

استانداردهای بین المللی حسابداری

ویرایش ارباب سلیمانی / عالی‌ور

موجود نیست

89

راهنمای بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری

ترجمه شباهنگ

چاپ دوم 1377

96

رهنمودهای حسابداری

کمیته رهنمودهای حسابداری

جایگزین شده با نشریه 122

103

استاندارد بین المللی حسابداری (7) – صورت گردش وجوه نقد

ترجمه عالی‌ور

چاپ پنجم 1374

106

رهنمودهای حسابداری

کمیته رهنمودهای حسابداری

جایگزین شده با نشریه 122

119

استانداردهای خدمات حسابداری و بررسی صورتهای مالی

ترجمه حقیقی / کمالی زارع

چاپ چهارم 1388

122

رهنمودهای حسابداری

کمیته رهنمودهای حسابداری

جایگزین شده با نشریه 145

137

شرکت سهامی عام نمونه (صورتهای مالی)

کمیته فنی

چاپ چهارم 1380

145

استانداردهای حسابداری

کمیته فنی

جایگزین شده با نشریه 160

156

شرکت سهامی عام نمونه (صورتهای مالی تلفیقی)

الف

 

کمیته فنی

 

چاپ ششم 1387

160

استانداردهای حسابداری

کمیته تدوین استانداردها

چاپ سیزدهم 1387

161

استاندارد بین المللی حسابداری (30) – موارد افشاء صورتهای ....

ترجمه علی‌مدد/ ارباب سلیمانی

چاپ اول 1381

164

استاندارد حسابداری (موسسات مالی اسلامی)

ترجمه علی‌اکبر جابری

چاپ اول 1382

166

شرکت سهامی عام نمونه (صورتهای مالی)

کمیته فنی

چاپ سیزدهم 1387

172

استاندارد حسابداری شماره 26 فعالیتهای کشاورزی

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1383

-

استانداردهای حسابداری شماره 27 طرحهای مزایای بازنشستگی

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1384

176

راهنمای بکارگیری استانداردهای حسابداری شماره 16

بزرگ اصل/ نهندی

چاپ پنجم 1388

179

راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 8

بزرگ اصل

چاپ چهارم 1388

-

استانداردحسابداری شماره 18 صورتهای مالی تلفیقی و .....

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1385

-

استانداردحسابداری شماره 19 ترکیبهای تجاری تجدیدنظرشده

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1385

-

استانداردحسابداری شماره 28 فعالیتهای بیمه عمومی

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1385

-

استانداردحسابداری شماره 4 ذخایر بدهیهاو داراییهای احتمالی

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1385

-

استانداردحسابداری شماره 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1385

180

راهنمای بکارگیری استانداردهای حسابداری شماره 4 و 5 ، ذخایر

مدرس/ شوروزی

چاپ چهارم 1388

182

راهنمای بکارگیری استانداردحسابداری شماره 15

پورحیدری

چاپ چهارم 1388

183

خلاصه استانداردهای حسابداری برای مدیران غیرمالی

کمیته تدوین استانداردها

چاپ دوم 1387

184

راهنمای‌بکارگیری‌استاندارد‌حسابداری‌شماره22گزارشگری‌مالی‌م...

نهندی

چاپ چهارم 1388

185

راهنمای‌بکارگیری‌استاندارد‌حسابداری‌شماره9پیمانهای بلندمدت

بزرگ‌اصل

چاپ چهارم 1388

190

راهنمای‌بکارگیری‌استاندارد‌حسابداری‌شماره21حسابداری‌اجاره‌ها

مدرس- شوروزی

چاپ سوم 1388

191

راهنمای ‌بکارگیری ‌استاندارد ‌حسابداری ‌شماره 3 ‌درآمد عملیاتی

مدرس- شوروزی

چاپ سوم 1388

-

استانداردهای حسابداری 1386

مدیریت تدوین استاندارها

چاپ اول 1386

192

راهنمای‌بکارگیری‌استاندارد‌حسابداری‌شماره11‌داراییهای‌ثابت‌مشهود

پورحیدری- خانم رحمانی

چاپ سوم 1388

193

راهنمای‌بکارگیری‌استاندارد‌حسابداری‌شماره17‌داراییهای‌‌نامشهود

پورحیدری

چاپ سوم 1388

194

راهنمای‌بکارگیری‌استاندارد‌حسابداری‌شماره23و20حسابداری‌مشارکت...

نهندی

چاپ اول 1388

 

 

 

 

 

u         اصول و مبانی حسابداری

 

 

75

حسابداری مالی – جلد اول

شباهنگ

چاپ سیزدهم 1387

78

اصول حسابداری – جلد اول (کتاب سال 1371)

علی‌مدد/ ملک‌آرایی

چاپ بیست و نهم 1388

81

حسابداری مالی – جلد دوم

شباهنگ

چاپ دهم 1387

86

اصول حسابداری – جلد دوم (کتاب سال 1371)

علی‌مدد/ ملک‌آرایی

چاپ بیستم 1388

101

مبانی و روشهای عمومی حسابداری

علی‌مدد/ ملک‌آرایی

چاپ بیست‌ و‌ششم 1388

 

 

 

 

 

u         حسابداری میانه

 

 

50

صورت تغییرات در وضعیت مالی

عالی‌ور

موجود نیست

65

تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات

ترجمه نویسی و دیگران

چاپ دهم 1386

66

نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص

ارباب سلیمانی/ ملک‌آرایی

چاپ شانزدهم 1388

67

حسابداری اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات

ملک‌آرایی

چاپ پانزدهم 1386

69

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

اکبری

جایگزین شده با نشریه129

70

حسابداری وجوه نقد، سرمایه گذاریها و مطالبات کوتاه مدت

ب

 

تیموری/ گودرزی

 

چاپ ششم 1378

74

حسابداری سرمایه گذاریهای بلندمدت

نظری

جایگزین شده با نشریه 117

76

صورتهای مالی اساسی

عالی‌ور

چاپ سیزدهم 1383

79

حسابداری بدهیهای جاری و احتمالی

گودرزی/ تیموری

چاپ دهم 1386

80

حسابداری موجودی مواد و کالا

نظری

چاپ چهاردهم 1388

84

حسابداری داراییهای نامشهود و مخارج انتقالی

گودرزی/ تیموری

چاپ نهم 1388

90

حسابداری استهلاک

اکبری/ علی‌مدد

چاپ دوازدهم 1386

94

حسابداری شرکتهای سهامی

نظری

چاپ چهاردهم 1388

97

صورت گردش وجوه نقد

عالی‌ور

موجود نیست

100

حسابداری تغییر قیمتها

تیموری

چاپ دوم 1377

117

حسابداری سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار

نظری

چاپ دهم 1386

129

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

اکبری

چاپ سیزدهم 1388

142

شناسایی درآمد

تیموری

چاپ سوم 1388

175

حسابداری میانه جلد اول صورتهای مالی

بزرگ‌اصل

چاپ هفتم 1388

 

 

 

 

 

u         حسابداری پیشرفته

 

 

120

حسابداری پیشرفته – جلد اول (کتاب در خور تشویق 1377)

شباهنگ

چاپ هشتم 1388

144

حسابداری پیشرفته – جلد دوم (کتاب در خور تشویق 1377)

شباهنگ

چاپ چهارم 1387

 

 

 

 

 

u         حسابداری صنعتی و مدیریت

 

 

36

حسابداری صنعتی– جلد اول

ترجمه نویسی و دیگران

چاپ سی‌وهفتم 1388

48

حسابداری صنعتی– جلد دوم

ترجمه نویسی و دیگران

چاپ بیست و سوم 1388

77

اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی

سجادی نژاد

چاپ هفتم 1385

82

حسابداری صنعتی– جلد سوم

ترجمه عالی‌ور/ شباهنگ

چاپ هفدهم 1388

109

اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی– جلد دوم

سجادی نژاد

چاپ سوم 1386

128

قیمت گذاری انتقالات داخلی

ترجمه عالی‌ور

چاپ سوم 1387

131

حسابداری مدیریت

شباهنگ

چاپ هفدهم 1388

140

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

ترجمه عزیزی/ مدرس

چاپ ششم 1387

158

حسابداری صنعتی– جلد اول مفاهیم و ... (کتاب در خور تشویق 82)

عالی‌ور

چاپ نهم 1388

177

حسابداری صنعتی– جلد دوم هزینه‌یابی، ارزیابی عملکرد و .....

عالی‌ور

چاپ چهارم 1388

 

 

 

 

 

u         مبانی نظری و تئوری حسابداری

 

 

68

افشا در گزارشگری مالی

عالی‌ور

موجود نیست

113

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران

هیات تدوین استانداردها

چاپ پنجم 1388

151

ساختار تئوری حسابداری

ترجمه تیموری

چاپ دوم 1386

157

تئوری حسابداری – جلد اول (کتاب در خور تشویق 1381)

شباهنگ

چاپ هشتم 1387

167

تئوری حسابداری – جلد دوم (کتاب در خور تشویق 1381)

پ

 

شباهنگ

 

چاپ پنجم 1388

168

بیانیه‌ای درباره تئوری حسابداری و پذیرش تئوری

بزرگ‌اصل

چاپ پنجم 1388

 

 

 

 

 

u         حسابداری دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی

 

 

134

حسابداری سازمانهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی/ جلد اول

ترجمه مهدوی

چاپ هفتم 1387

141

اهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی

ترجمه صفار/ رحیمیان

چاپ اول 1379

146

حسابداری سازمانهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی /جلد دوم

ترجمه مهدوی

چاپ پنجم 1387

187

حسابداری سازمانهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی /جلد سوم

ترجمه مهدوی

چاپ اول 1386

 

 

 

 

 

u         مباحث خاص در حسابداری

 

 

26

مسایل مربوط به تداوم فعالیت

ترجمه گروهی

موجود نیست

29

اهمیت در حسابداری

ترجمه گروهی

موجود نیست

51

حسابداری پیمانکاری

علی‌مدد/ ملک‌آرایی

جایگزین‌شده‌با نشریه 126

55

روش شمارش موجودیها

ملک‌زاده و دیگران

موجود نیست

126

حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

علی‌مدد/ ملک‌آرایی

چاپ شانزدهم 1387

133

حسابداری و حسابرسی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی

ترجمه قوامی

چاپ چهارم 1388

153

اوراق مشارکت– سوابق، مقررات و حسابداری

علی‌مدد

چاپ چهارم 1388

162

حسابداری برای مدیریت موفق مزرعه– گاوداری شیری

ترجمه ملک‌آرایی/ فرزین

چاپ دوم 1385

173

حسابداری برای مدیریت موفق مزرعه– کشت غلات و .....

ترجمه ملک‌آرایی/ فرزین

چاپ دوم 1388

189

حسابداری برای مدیریت موفق مزرعه– گاوداری گوشتی

ترجمه ملک‌آرایی/ فرزین

چاپ اول 1386

 

 

 

 

 

u         مدیریت مالی

 

 

92

مدیریت مالی– جلد اول

شباهنگ

چاپ یازدهم 1387

102

مدیریت مالی– جلد دوم

شباهنگ

چاپ ششم 1387

 

 

 

 

 

u         استانداردها و دستور العملهای حسابرسی

 

 

1

راهنمای تهیه و تنظیم کاربرگهای حسابرسی

کار گروهی

موجود نیست

21

استانداردهای مسئولیت و وظایف حسابرس مستقل

ترجمه گروهی

موجود نیست

22

استانداردهای تنظیم و ارائه گزارش حسابرس

ترجمه گروهی

موجود نیست

33

اولین، دومین و سومین استاندارد گزارشگری

ترجمه ارباب‌سلیمانی و دیگران

موجود نیست

37

استاندارد گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی مقایسه‌ای

ترجمه گروهی

موجود نیست

40

استاندارد تاریخ گزارش حسابرس مستقل و .....

ترجمه گروهی

موجود نیست

41

استاندارد مسئولیت حسابرس مستقل نسبت به کشف .....

ترجمه گروهی

موجود نیست

47

استاندارد گزارشگری نسبت به عدم رعایت یکنواختی و .....

ترجمه گروهی

موجود نیست

52

استانداردهای عمومی حسابرسی

ترجمه ارباب‌سلیمانی/ عالی‌ور

موجود نیست

60

مقدمه ای بر رهنمودهای بین المللی حسابرسی

ت

 

ترجمه ارباب‌سلیمانی/ علی‌مدد

 

موجود نیست

61

رهنمود بین المللی حسابرسی (1) – هدف و دامنه حسابرسی .....

ترجمه علی‌مدد/ ارباب‌سلیمانی

موجود نیست

62

رهنمود بین المللی حسابرسی (2) – موافقتنامه حسابرسی

ترجمه ارباب‌سلیمانی/ علی‌مدد

موجود نیست

63

رهنمود بین المللی حسابرسی (3) – اصول بنیادی حاکم بر  .....

ترجمه علی‌مدد/ ارباب‌سلیمانی

موجود نیست

71

رهنمود بین المللی حسابرسی (4) – برنامه ریزی

ترجمه علی‌مدد/ ارباب‌سلیمانی

موجود نیست

72

رهنمود بین المللی حسابرسی (13) – گزارش حسابرسی

ترجمه ارباب‌سلیمانی / علی‌مدد

موجود نیست

95

دستورالعمل حسابرسی

کار گروهی

چاپ پنجم 1388

107

مقدمه ای بر استانداردهای بین المللی حسابرسی

ترجمه ارباب‌سلیمانی/ علی‌مدد

موجود نیست

108

مبانی نظری استانداردهای بین المللی حسابرسی

ترجمه علی‌مدد/ ارباب‌سلیمانی

موجود نیست

110

استانداردهای بین المللی حسابرسی و خدمات مربوط قرارداد .....

ترجمه ارباب‌سلیمانی/ علی‌مدد

موجود نیست

115

دستورالعمل حسابرسی طرحهای عمرانی

کار گروهی

چاپ اول 1376

121

بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی

ترجمه نیکخواه

چاپ سوم 1388

123

آیین رفتار حرفه‌ای

کمیته فنی

چاپ هشتم 1388

127

استانداردهای حسابرسی دولتی

ترجمه قوامی

چاپ سوم 1386

130

استانداردهای حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری

ترجمه ارباب‌سلیمانی / آریا

چاپ اول 1378

132

حسابرسی بانکهای تجاری

ترجمه قوامی

چاپ پنجم 1386

148

حسابرسی کامپیوتری

ترجمه حقیقی

چاپ پنجم 1386

150

دستورالعمل حسابرسی (بخش تجدید نظر شده)

کار گروهی

چاپ ششم 1387

155

گزارشگری مالی و حسابرسی شرکتهای در حال تصفیه

کار گروهی

چاپ پنجم 1388

169

استانداردهای حسابرسی بخش 5-50 : تایید خواهی .....

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1383

170

استانداردهای حسابرسی بخش53 : نمونه گیری در .....

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1383

171

استانداردهای حسابرسی بخش57 : تداوم فعالیت

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1383

-

استانداردهای حسابرسی 1386

کمیته تدوین استانداردها

چاپ دهم 1388

-

استانداردهای حسابرسی بخش 24 : مسئولیت حسابرس در .....

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1384

-

استانداردهای حسابرسی بخش70 : گزارش حسابرسی .....

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1384

-

استانداردهای حسابرسی بخش 71 : اطلاعات مقایسه ای

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1384

-

استانداردهای حسابرسی بخش 72 : سایر اطلاعات مندرج در .....

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1384

-

استانداردهای حسابرسی بخش 340 : رسیدگی به اطلاعات …

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1384

-

استانداردهای حسابرسی بخش 50 : شواهد حسابرسی

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1385

-

استانداردهای حسابرسی بخش1-50 : شواهدحسابرسی – اقلام ...

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1385

-

استانداردهای حسابرسی 1386

کمیته تدوین استانداردها

چاپ اول 1386

186

استانداردهای حسابرسی با ساختار آموزشی

کمیته تدوین استانداردها

چاپ سوم 1388

 

 

 

 

 

u         حسابرسی

 

 

23

آمار و کاربرد آن در حسابرسی

ترجمه تقوی

موجود نیست

38

آشنایی با حسابرس و گزارش حسابرسی

ترجمه تقوی و دیگران

موجود نیست

54

حسابرسی داخلی

ث

 

نظری/ عالی‌ور

 

موجود نیست

85

استفاده از تکنیکهای آماری در .... (کتاب در خور تشویق 1370)

شباهنگ

چاپ سوم 1374

87

اصول حسابرسی– جلد اول

ترجمه ارباب‌سلیمانی/ نفری

چاپ بیست‌ و ششم 1388

93

مشکلات حسابرسی واحدهای تجاری کوچک

ترجمه نفیسی/ارباب‌سلیمانی

چاپ اول 1375.

105

اصول حسابرسی– جلد دوم

ترجمه ارباب‌سلیمانی

چاپ هفدهم 1388

118

کنترل داخلی چارچوب یکپارچه– جلد ا ول

ترجمه پوریانسب/ مهام

چاپ اول 1377

135

کنترل داخلی چارچوب یکپارچه– جلد دوم

ترجمه پوریانسب/ مهام

چاپ چهارم 1387

136

حسابرسی داخلی اثر بخش

ترجمه کمالی زارع/ارباب‌سلیمانی

چاپ ششم 1388

143

بررسی تحلیلی یا استفاده از ..... (کتاب در خور تشویق 1380)

اکبری / علی‌مدد

چاپ اول 1379

154

نمونه پرسشهای چهار گزینه‌ای حسابرسی

ترجمه فاضلی/ امانی

چاپ هشتم 1387

159

نقش اقتصادی حسابرسی در ..... (کتاب درخورتشویق 1380)

ترجمه امیراصلانی

چاپ سوم 1388

174

حسابرسی داخلی

ترجمه ارباب‌سلیمانی/ کمالی زارع

چاپ دوم 1385

188

حسابرسی تقلبات و کارشناس مالی (حسابداری) دادگاهی

مدیریت بررسیهای فنی و حرفه‌ای

چاپ اول 1386

 

 

 

 

 

u         حسابرسی جامع

 

 

98

حسابرسی عملکرد مدیریت (کتاب در خور تشویق 1374)

شباهنگ

چاپ پنجم 1388

112

حسابرسی عملیاتی

ترجمه صفار

چاپ چهارم 1385

149

راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی

ترجمه مهیمنی/ عبداله‌پور

چاپ پنجم 1387

 

 

 

 

 

u         حسابرسی کامپیوتری

 

 

73

ارزیابی کنترلهای داخلی در سیستمهای کامپیوتری

ترجمه آریا

موجود نیست

83

حسابرسی سیستمهای کامپیوتری

ترجمه و تألیف آریا

چاپ هشتم 1388

116

حسابرسی کامپیوتری بکارگیری نرم افزارهای عمومی در .....

ترجمه آریا

چاپ دوم 1384

152

حسابرسی شبکه های کامپیوتری

تألیف آریا

چاپ اول 1380

181

کاربرد فناوری اطلاعات بر کنترلهای داخلی

ترجمه آریا و فرقاندوست‌حقیقی

چاپ اول 1385

 

 

 

 

 

u         فرهنگها

 

 

91

فرهنگ اصطلاحات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری

آریا

چاپ اول 1372

111

فرهنگ اصطلاحات حسابداری– جلد اول

سجادی‌نژاد / اکبری

جایگزین شده بانشریه178

138

فرهنگ اصطلاحات حسابرسی

ارباب‌سلیمانی

چاپ اول 1379

165

فرهنگ اصطلاحات حسابداری– جلد دوم

دکتر اکبری

جایگزین شده بانشریه178

178

فرهنگ اصطلاحات حسابداری- اکبری

دکتر اکبری

چاپ دوم 1385

 

 

 

 

 

u         قوانین و مقررات

 

 

2

مجموعه قوانین مربوط به شرکتهای ملی شده تحت نظر دولت

-

موجود نیست

25

مالیاتهای تکلیفی

محمدتقی نژاد عمران

موجود نیست

44

مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی

ج

 

محمدتقی نژاد عمران

 

موجود نیست

58

تکالیف کارفرمایان در اجرای مقررات تامین اجتماعی

کار گروهی

موجود نیست

59

گزیده ای از قوانین و مقررات تجاری، مالی و عمومی

علی‌مدد/ ملک‌آرایی

چاپ اول 1364

147

مجموعه قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی

-

چاپ اول 1380

163

مختصر حقوق مدنی

دکتر موحد

چاپ اول 1382

 

 

 

 

 

u         سایر موضوعات

 

 

27

گزارش نویسی

ترجمه گروهی

موجود نیست

34

نظام حسابداری و حسابرسی در 28 کشور

ترجمه گروهی

موجود نیست

43

ارز و عملیات بازار پولی

ترجمه تقوی/ تیموری

موجود نیست

46

برنامه ریزی و تهیه جداول زمانی تولید

ترجمه لاری/ عالی‌ور

موجود نیست

53

اقتصاد ایران

ترجمه تقوی و دیگران

موجود نیست

99

تجزیه و تحلیل سیستمها

ترجمه عزیزی

چاپ اول 1374

104

ارزش، پول، تورم

ترجمه تیموری

موجود نیست

125

مفاهیم و روشهای اساسی آمار

مدنی

چاپ چهارم 1387

139

سیاستهای مالی و فرایند توسعه

ترجمه طلوع مکانیک

چاپ اول 1379

 

همایش آشنایی مدیران غیرمالی با گزارشهای مالی سالانه

کار گروهی

چاپ اول 1386

چ

 

 

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 06:28 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
<<   1      ...      3     4      5      6     7      ...      21   >> صفحات وبلاگ
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo