سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

مراحل و ضوابط واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی

مراحل و ضوابط واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی

مراحل و ضوابط واردات از طریق گشایش اعتبار اسنادی

الف ـ اقداماتی که قبل از گشایش اعتبار اسنادی توسط وارد کننده انجام می شود

.ـ رعایت کامل قانون مقررات صادرات و واردات

2

3

4

ـ رعایت الزامات قانون بودجه سنواتی که هر سال طی بخشنامه جداگانه ای به بانک ها ابلاغ می گردد .ـ اخذ مجوز عدم ساخت / تولید از وزارتخانه ذیربط در صورت لزوم با توجه به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی مربوطه .ـ تکمیل فرم ثبت سفارش

5

ـ انجام تشریفات مناقصه و یا اخذ و ارائه مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خریدهای دولتی بیش از یک میلیون دلار .

تبصره ـ بر اساس مصوبه مورخ

19/4/74 شورای اقتصاد شرکت های سازنده و مجموعه های صنعتی و همچنین سازندگان خودرو که تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار دارند برای خرید قطعات منفصله خودرو ( C .K.D ) مربوط به ساخت انواع خودروهای تولید داخل ( که منحصراً از سازندگان انحصاری خارجی و بر اساس مفاد قراردادهای منعقده خریداری می گردد . ) از شمول بند «5» فوق الذکر مستثنی می باشند .

6 ـ اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور برای کالاهایی که به صورت ( C&F)CFR وارد می شوند . ( با منظور داشتن مراتب مندرج در بخش دوم ) ـ اخذ بیمه نامه ( مشروح مقررات در بخش دوم این مجموعه آمده است .)ـ انجام ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی ( معاونت بازرگانی خارجی )

تبصره ـ کالاهای زیر از تشریفات ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی معاف می باشند

:

کالاهای

خاص نظامی با تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح .

کالاهای

خاص انرژی اتمی با تایید رئیس سازمان انرژی اتمی ایران .

کالاهای

وارداتی از طریق پست به میزانی که قانون مقررات صادرات و واردات تعیین کرده است .

کالاهایی

همراه مسافر به میزانی که قانون مقررات صادرات و واردات تعیین نموده است .

کالاهای

نمونه تجاری و تولیدی به مقداری که قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می نماید .

کتب

ونشریات خارجی و نیز کتب ونشریات علمی که به صورت دیسکت کامپیوتری ( CD ) ارسال می گردد .

کالاهای

اهدایی موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوطه منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود لکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند 20 ماده 37 قانون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهند داشت .

کالاهای

مورد نیاز خانواده های مرز نشین ، شرکت های تعاونی خانوارهای مرز نشین ، ملوانان ، کارکنان شناورها طبق فهرست مندرج در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در حد مقرر آیین نامه مزبور ، گمرک ایران موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نمایند .

واردات

کالا توسط ایرانیان شاغل در خارج از کشور از طریق ثیت سفارش خاص و با هماهنگی وزارتین بازرگانی و کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد .

نظر

به این که کالاهایی که برای نمایش در نمایشگاه های بین المللی تهران وارد کشور می شوند با سپردن وثیقه و یا ضمانت سفارتخانه کشور مربوطه با تایید مرکز توسعه صادرات ایران بدون گشایش اعتبار و ثبت سفارش ترخیص موقت شده و پس از خاتمه کار نمایشگاه یک نمونه از هر کالا یا دستگاه با تایید و مجوز مرکز توسعه صادرات ایران و مستند به مصوبه شماره 45354 مورخ 14/7/69 هیات دولت قابل ترخیص قطعی بوده و بقیه به کشور مبدا عودت داده خواهد شد ، لذا این قبیل کالاها قابل ورود قطعی به کشور نبوده و برای ورود قطعی یک نمونه مورد تایید مرکز توسعه صادرات ایران طی مراحل هشت گانه فوق الزامی است .

ب ـ گشایش اعتبار اسنادی

وارد

کننده کالا پس از اخذ مدارک و طی مراحل مذکور در بند « الف» فوق ، تقاضای گشایش اعتبار اسنادی را به بانک مورد نظر خود در داخل کشور ارائه می نماید .

بانک

گشایش کننده اعتبار اسنادی پس از کنترل مهر ثبت سفارش با رعایت ضوابط و مقررات و دستور العمل های جاری اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد :

1

ـ اخذ حق ثبت سفارش

به

استناد ماده 5 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی از کالاها و خدمات مصوب 26/3/1336 اخذ حق ثبت سفارش از بعضی از کالاها به شرحی که در قانون بودجه سنواتی تعیین شده ، الزامی می باشد .

در

این رابطه به نحوی که دربند ( الف ـ 2 ) نیز قید شده است الزامات ارزی قانون بودجه کل کشور همه ساله طی بخشنامه جداگانه ای به بانک ها ابلاغ می گردد که لازم است بر اساس مفاد آن اقدام شود .

مبنای

دریافت حق ثبت سفارش در همه موارد عبارتست از ارزش CIF کالا از این رو رعایت نکات زیر ضروری است :

بابت

ثبت سفارشاتی که برای ورود کالا از محل اعتبار اسنادی/ براتی به صورت FOB انجام می گیرد ، حق ثبت سفارش بر اساس یکصد و بیست درصد ( 120% ) ارزش FOB مندرج در اوراق ثبت سفارش محاسبه و اخذ خواهد شد .

بدیهی

است پس از ارائه اسناد و مدارک ذیربط و قابل قبول ، حق ثبت سفارش بر مبنای ارزش CIF به طور قطعی محاسبه و از وارد کننده کالا اخذ خواهد گردید . در این صورت اضافه دریافتی احتمالی مسترد وکسر دریافتی احتمالی اخذ خواهد شد .

در

مورد اعتبارات اسنادی ریالی کرایه حمل و حق بیمه های پرداختی به ریال ، مبالغ ریالی به نرخ روز ثبت سفارش به ارز تبدیل و نتیجه مبنای دریافت حق ثبت سفارش قرار خواهد گرفت .

تبصره

1 ـ کالاهایی که واردات آن به موجب تبصره ذیل بند الف ـ 8 از تشریفات ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی معاف می باشند نرخ ارز روز گشایش اعتبار اسنادی ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت .

تبصره

2 ـ ثبت سفارش خدمات مشمول اخذ حق ثبت سفارش نمی شود .

2

ـ اخذ معادل ریالی وجه اعتبارات اسنادی

نحوه

1

2

دریافت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی به شرح ذیل تعیین می گردد :ـ میزان پیش پرداخت برای واردات کلیه کالاها در روز گشایش اعتباراسنادی با تشخیص ، مسئولیت و ارزیابی آن بانک از مشتری و شرایط اعتباری وی خواهد بود . بدیهی است الباقی هم ارز ریالی بایستی تا روز معامله اسناد از وارد کنندگان وصول گردد.ـ میزان پیش پرداخت برای واردات کلیه کالاها توسط وزارتخانه ها و نهادهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند و از طریق گشایش اعتبار اسنادی وارد می گردند 100% معادل ریالی مبلغ اعتبار در روز گشایش اعتبار خواهد بود .

تبصره

1 ـ شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت مذکور در ماده 4 قانون محاسبات عمومی که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا ذی حساب دستگاه ذیربط از بودجه عمومی عمومی استفاده نمی نمایند صرفاً چنانچه مبادرت به افتتاح اعتباراسنادی بنمایند از شمول مفاد این بند مستثنی بوده و می توانند طبق بند 1ـ2 فوق و رعایت سایر مقررات مربوطه نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند .

تبصره

3

2 ـ واردات از محل تسهیلات ارزی « اعم از تسهیلات ارزی از محل بنام بانک ها و یا حساب ذخیره ارزی » ، بانک جهانی «W.B » و بانک توسعه اسلامی « I.D.B » از این نظر تابع ضوابط و مقررات مندرج در بخش چهارم خواهد بود .ـ به میزان پرداخت هم ارز ریالی توسط واردکننده ، به نرخ روز پرداخت ، معامله قطعی خواهد بود در هر حال تسویه حساب قطعی با مشتری در روز معامله اسناد برای بقیه مبلغ اعتبار انجام خواهد شد .

تبصره

4

5

ـ چنانچه معامله اسناد قبل از سال 81 و پرداخت آن در سال 81 صورت گیرد موضوع تابع مقررات قبلی ، و در صورتی که معامله اسناد در سال 81 ً به بعد ً صورت پذیرد ، مراتب مشمول این دستورالعمل خواهد بود .ـ برای تسعیر مبلغ ثبت سفارش های غیردلاری به دلار ، نرخ فروش ارز در روز خرید بایستی مبنای محاسبه قرارگیرد .ـ نظر به نحوه دریافت پیش پرداخت اعلام شده در بند 1 ـ2 فوق ، آن بانک موظف است به هنگام گشایش اعتبار نسبت به دریافت پوشش کافی به منظور حصول اطمینان از وصول بقیه وجه مبلغ مورد نیاز بنا به اعتبار متقاضی و به تشخیص و مسئولیت خود اقدام نماید .

یادآوری

1 ـ پیش پرداخت های واریز شده به حساب های مربوطه فقط در زمان پرداخت وجه اعتباراسنادی به کارگزار وخرید ارز از این بانک ، قابل برداشت می باشد .

یادآوری

2 ـ با توجه به این که ارسال Short telex یا Pre advice اعتبارات اسنادی و نیز ابلاغ اعتبار اسنادی به صورت Non operative از نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گشایش اعتبار تلقی می گردد ، لذا رعایت کامل کلیه مقررات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی از جمله مفاد بندهای فوق ( اخذ معادل ریالی وجه اعتبارات اسنادی) الزامی است .

3

ـ کنترل بیمه نامه کالای وارداتی

مشروح

مقررات مربوطه در بخش دوم این دستورالعمل خواهد آمد .

4

ـ اخذ تعهد از وارد کننده مبنی بر ارائه پروانه ترخیص کالا

اخذ

تعهد نامه کتبی از وارد کننده مبنی بر ارائه پروانه ترخیص کالا مطابق شرایط کمی و کیفی طبق فرم پیوست الزامی است .

ضمناً

به گمرک ایران تاکید شود که طبق قانون امور گمرکی در ارزیابی و ارزشیابی کالاهای وارده و نحوه انعکاس آن به صورت تعریف شده و هماهنگ ، با سیستم بانکی همکاری لازم را معمول دارد .

5

ـ کنترل کارت بازرگانی

6

ـ کنترل کد اقتصادی

7

ـ کنترل اعتبار مهر ثبت سفارش وزارت بازرگانی

8

ـ اخذ کارمزد خدمات بانکی

بانک

های عامل انواع خدمات بانکی خود را در قبال دریافت کارمزد ارائه می نمایند .

دستورالعمل

کلی در زمینه تعرفه کارمزد انواع خدمات بانکی پس از تصویب شورای پول واعتبار ، از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک ها ابلاغ خواهد شد .

لازم

به یاد آوری است تا صدور دستورالعمل مزبور ،بانک ها می بایست کارمزد انواع خدمات بانکی را بر اساس تعرفه هایی که هیات مدیره بانک با هماهنگی قبلی با سایر بانک ها تصویب و ابلاغ نموده اند اخذ نمایند .

9

ـ چگونگی ارسال اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایش یافته

اطلاعات

اعتبارات اسنادی گشایش یافته توسط بانک ها می بایست طبق دستور العمل های مربوطه به اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شود .

10

ـ شروط مورد تقاضای متقاضیان

درج

شروط مجاز بودن ترانس شیپمنت و گشایش اعتبار به صورت CIF یا CIP (مشروط به رعایت ماده 70 قانون بیمه گری و بیمه مرکزی ) قابل تقسیم و قابل انتقال بودن ، قبول اسناد شخص ثالث ، قبول بارنامه چارتر ، حمل با کشتی غیر طبقه بندی شده یا حمل با کشتی فعال در خطوط غیر منظم و یا کشتی فاقد سن و حمل بر روی عرشه کشتی ( به شرط داشتن پوشش بیمه کافی ) ، تغییر نوع کالا مشروط بر آن که منجر به تغییر تعرفه کالا نگردد ، تغییر هم زمان ذینفع اعتبار ، مبدا حمل وبانک کارگزار ( مشروط به موافقت کتبی ذینفع و بانک کارگزار قبلی ) ، افزایش مهلت ارائه اسناد تا 42 روز در صورت قبول کلیه مسئولیت های مترتبه توسط خریدار بلامانع است .11 ـ تعیین سررسید اعتبارات اسنادی

تعیین

سررسید اعتبارات اسنادی بنا به تقاضای متقاضی حداکثر تا 18 ماه از نظر این بانک بلامانع است .

تبصره

ـ در مواردی که به استناد پروفرما یا قرارداد مربوطه کالای موضوع اعتبارات اسنادی نیاز به دوره ساخت دارد پس از بررسی و تایید بانک گشایش کننده سررسید اعتباراسنادی مربوطه متناسب با دوره ساخت کالا مشخص خواهد شد .

12

ـ تسجیل اسناد

توصیه

می گردد اسناد تجاری توسط نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در محل تایید می گردد ، معهذا حذف شرط مزبور بنا به درخواست خریدار و قبول کلیه مسئولیت های مترتبه توسط وی بلامانع است .

13

ـ تایید اعتبارات اسنادی

در

مواردی که فروشندگان و بانک های کارگزار خارجی تقاضای تایید اعتبارات اسنادی گشایش شده و یا افتتاح اعتبارات اسنادی تایید شده را بنماید انجام تقاضا به شرط موافقت بانک عامل و عدم پوشش نقدی ( cash cover ) بلامانع است .

14

ـ پیش پرداخت ارزی

در

صورت تقاضای پرداخت بخشی از وجه اعتبارات اسنادی به صورت پیش پرداخت درج شرط مزبور در متن اعتبارات حداکثر تا 25% مبلغ اعتبار اسنادی تا سقف 1000000 ( یک میلیون ) دلار یا معادل آن به سایر ارزها در مقابل ضمانت نامه بدون قید وشرط معتبر بانکی به همان میزان بلامانع است .

ج ـ معامله اسناد اعتبارات اسنادی گشایش شده

1

2

3

ـ بانک کارگزار اسناد اعتبارات اسنادی که ظرف مهلت مقرر به بانک مزبور ارائه گردیده و آن ها را با شرایط کمی و کیفی اعتبار منطبق تشخیص دهد ، پذیرفته و حداکثر تا 7 روز کاری بانکی معامله نموده و ضمن اعلام مراتب به بانک گشایش کننده و ارسال اسناد مربوطه ، حساب بانک مزبور نزد خود را بدهکار و وجه قابل پرداخت اسناد را از حساب های معرفی شده در اعتبار اسنادی برداشت و به ذینفع اعتبار اسنادی پرداخت می نماید .ـ بانک گشایش کننده موظف است حداکثر ظرف 7 روز کاری بانکی اسناد دریافتی را رسیدگی ودر صورت عدم مغایرت با شرایط کمی وکیفی اعتبار اسنادی ، ضمن پذیرش و اعلام به بانک کارگزار ، حساب های مربوطه به میزان وجه اسناد نزد خود را بستانکار نماید .ـ چنانچه بانک گشایش کننده مغایرتی در اسناد مشاهد نمود ، ضمن اعلام مراتب به بانک کارگزار آن ها را حسب مورد وصولی و یا تحت رزرو تلقی می نماید .

تبصره

1 ـ ممکن است بانک کارگزار نیز اسناد را مغایر شرایط اعتبار تشخیص داده ، آنها را وصولی تلقی نماید که در این صورت با درخواست و قبولی ذینفع ضمن اعلام مراتب به بانک گشایش کننده آنها را به صورت وصولی برای بانک مزبور ارسال می نماید .

تبصره

4

2 ـ چنانچه بانک کارگزار بدون توجه به مغایرت اسناد ، آنها را معامله و وجه اسناد را پرداخت نماید و بانک گشایش کننده ، اسناد را مغایر تشخیص دهد بانک کارگزار مکلف به استرداد وجه و سود متعلقه بوده و بانک گشایش کننده موظف به مطالبه و پیگیری وصول آنها می باشد .ـ پذیرش و معامله اسناد وصولی و صدور دستور پرداخت آنها به بانک کارگزار منوط به رعایت مقرراتی است که در بخش مربوط به ظهر نویسی اسناد وصولی تشریح گردیده است .

د ـ ظهرنویسی اسناد اعتبارات اسنادی

بانک

های گشایش کننده اعتبارات اسنادی مکلفند اسنادی را که بدون مغایرت و منطبق با شرایط کمی و کیفی اعتبارات اسنادی گشایش شده ارائه می گردد ظهر نویسی و برای ترخیص کالا به وارد کنندگان تحویل نمایند .

تبصره

ـ نظر به این که ظهر نویسی و تحویل اسناد به وارد کننده کالا آخرین مرحله ای است که بانک گشایش کننده به واردکننده کالا دسترسی دارد چنانچه تمام و یا قسمتی از معادل ریالی و یا ارزی وجه اعتبار اسنادی طبق مقررات وصول و یا تضمین و وثیقه معتبر اخذ نشده است لازم است حتماً در این زمینه اقدام لازم توسط بانک مربوطه به عمل آید .

هـ ـ ظهر نویسی اسناد وصولی اعتبارات اسنادی

بانک ها طبق مقررات UCP500 موظف به بررسی اسناد دریافتی ظرف مهلت 7 روز کاری بانکی و سپس اعلام نظر مبنی بر قبول و یا عدم قبولی اسناد ( پس از هماهنگی با خریدار ) به کارگزار می باشند توجه خواهند داشت در مواردی که مغایرت های موجود در اسناد موجب تغییرات در اوراق ثبت سفارش می گردند بایستی مراتب برای اصلاح اوراق مربوطه به وزارت بازرگانی منعکس گردد .

الف ـ مواردی که ظهر نویسی اسناد و پرداخت وجه بر اساس مقررات جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقدور نخواهد بود

.

1

2

ـ حمل کالا قبل از طی مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی .ـ صدور بارنامه به نام شخص دیگری به غیر از بانک گشایش کننده اعتبار و خریدار ( در بخش خصوصی ) .

تبصره

3

(

4

5

6

7

8

9

10

11

ـ در بخش دولتی این موارد با ذکر دلائل قابل بررسی است .ـ تغییر مقصد در صورتی که کالا به گمرکات ورودی جمهوری اسلامی ایران نرسیده باشد.بدیهی است ارائه قبض انبار مبین ورود کالا به گمرکات ورودی کشور خواهد بود . )ـ مغایرت نام خریدار و شماره اعتبار ( تواماً )در بارنامه ( صرفنظر از اشتباهات تایپی ).ـ درج کالای مستعمل به جای نو .ـ گواهی بازرسی حاکی از عدم تطابق کمی و کیفی کالای بازرسی شده با کالای موضوع اعتبار اسنادی .ـ حمل کالا و ارائه اسناد پس از گذشت بیش از شش ماه از انقضای سررسید .ـ در صورتی که تاریخ بارنامه مخدوش باشد و با استفاده از مانیفست و سایر مدارک ، تاریخ حمل قابل تشخیص نباشد .ـ نظر به این که درج عبارت « خلیج فارس » بر روی اسناد تجاری که کالای آن به مقصد یکی از بنادر جمهوری اسلامی ایران در حاشیه خلیج فارس حمل می گردد الزامی است لذا عدم درج آن در بارنامه و سایر اسناد تجاری غیر قابل قبول است .ـ مهر و امضاء بارنامه مخدوش باشد .ـ عدم ارائه سیاهه تجاری .

تبصره

ـ چنانچه اسناد مذکور در بندهای 11 گانه فوق طی مهلت های مقرر در ضوابط جاری اصلاح گردد قابل بررسی است .

ب ـ مواردی که پرداخت وجه اسناد در زمان ظهر نویسی امکان پذیر می باشد

:

1

2

3

4

5

6

7

8

ـ تغییر بانک کارگزار و یا پذیرش اسنادی که توسط کارگزار دیگری ارسال شود مشروط به اخذ تاییدیه کارگزار تعیین شده در اعتبار اسنادی . ـ تاخیر در ارائه بارنامه حداکثر تا 90 روز ( اسنادکهنه ) مشروط به احراز عدم متروکه شدن کالا درگمرک که توسط بانک عامل تایید می گردد و پس از انجام بازرسی مجدد .ـ اغلاط املائی و تایپی موجود در هریک از اسناد .ـ تغییر نوع ارز اعتبار به ارزهای معتبر حداکثر تا سقف مبلغ اعتبار ، در این صورت پرداخت وجه با تایید کارگزار به ارز تعیین شده در اعتبار ، خواهد بود و تسعیر ارز توسط بانک گشایش کننده به نرخ روز ظهر نویسی اسناد صورت می پذیرد .ـ مغایرت در آدرس خریدار و یا بانک در هر یک از اسناد .ـ تغییر نوع حمل ( به عنوان مثال زمینی به دریایی و . . . ) .ـ تغییر شرکت حمل کننده به حمل کننده مجاز دیگر مشروط به موافقت کتبی حمل کننده اولیه .ـ تغییر مقصد در داخل کشور مشروط بر آن که کالا به مقصد مورد نظر رسیده باشد .

تبصره

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ـ در صورت افزایش هزینه حمل در بندهای 6 و 7 و 8 تا سقف مبلغ کرایه حمل تعیین شده در شرایط اعتبار پرداخت می شود و در صورت کاهش مابه التفاوت کسر می گردد . ـ تغییر در تعداد بسته ها و نوع بسته بندی و وزن ناخالص در بسته های کالا مشروط به عدم مغایرت کمیت کالا ، ضمناً ارائه بازرسی مجدد مبنی بر تطابق کمی و کیفی کالا با شرایط اعتبار الزامی است .ـ تغییر در مقدار در صورت کاهش مقدار وزن ، بایستی از مبلغ اعتبار به همان میزان کسر گردد و در صورت افزایش ( به لحاظ کاهش قیمت ) تا 20% وزن و مقدار و حداکثر تا سقف مبلغ اعتبار با تاییدیه وزارتخانه ذیربط قابل قبول است .ـ حمل به دفعات ( Partial Shipment ) در صورت پرداخت وجه به میزان اسناد رسیده منطبق با شرایط اولیه اعتبار با تایید بالاترین مقام سازمان مبنی بر قبول کلیه مسئولیت های مترتبه بلامانع است .ـ مغایرت در مبلغ اسناد (قیمت واحد یا قیمت کل ) در صورت پرداخت وجه به میزان اسناد رسیده منطبق با شرایط اولیه اعتبار با تایید بالاترین مقام سازمان مبنی بر قبول کلیه مسئولیت های مترتبه بلامانع است .ـ درج کالای نو به جای کالای مستعمل در صورت عدم تغییر مبلغ اعتبار .ـ مغایرت در هزینه بازرسی ، در صورتی که هزینه بازرسی کمتر از وجه مندرج در شرایط اعتبار باشد به میزان صورتحساب ارائه شده و در صورتی که بیشتر از وجه تعیین شده به موجب شرایط اعتبار اسنادی باشد پرداخت مازاد مجاز نمی باشد .ـ درج نام کشورهای مجاز دیگر در گواهی مبدا ( علاوه بر کشورهای مندرج در شرایط اولیه ) ویا هرگونه مغایرت نام کشور در گواهی مبداء .ـ مغایرت در درج علائم بسته بندی در اسناد با ارائه قبولی و تایید خریدار جهت شناسایی کالا در گمرک .ـ عدم ارائه نسخ کافی هر یک از اسناد به استثنای بارنامه .

تبصره

18

19

20

21

ـ در مورد کسری نسخ بارنامه ، پرداخت وجه پس از ارائه پروانه سبز گمرکی . ـ عدم وجود هر یک از اسناد فرعی مورد درخواست خریدار .ـ مغایرت های اعتبارات اسنادی که مربوط به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بوده و از محل بودجه عمومی دولت گشایش شده اند . « به جز مغایرت های در بند الف فوق الذکر »ـ مغایرت های اعتبارات اسنادی « به جز مغایرت های در بند الف فوق » مربوط به کالاهای وارداتی مشمول طرح تنظیم بازار ، ( پیوست ) .ـ در کلیه مراتب فوق بایستی این ملاحظه نیز توام باشد که در صورت لزوم پوشش بیمه ای متناسب نیز منظور شود .

ج ـ مواردی که ظهر نویسی اسناد منوط به قبول کارگزار مبنی بر دریافت وجه اسناد پس از ترخیص کالا و ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق شرایط اعتبار به بانک خواهد بود

.

1

2

3

4

5

6

7

ـ شماره و تاریخ پیش سیاهه ( Proferma invoice ) در سیاهه و یا لیست بسته بندی مغایرت داشته باشد .ـ ترانس شیپمنت ـ مغایرت های جزیی در شرح کالای مندرج در اسناد منوط به عم تغییر تعرفه ، پرداخت وجه پس از ارائه پروانه سبز گمرکی یا ارائه بازرسی مجدد در گمرکات حاکی از تطابق کمی و کیفی کالا مطابق با شرایط اعتبار .ـ در صورت عدم وجود لیست بسته بندی ( Packing List ) ارائه گواهی بازرسی مجدد نیز الزامی است . ـ تغییر کشتی از طبقه بندی و لاینر به غیر طبقه بندی و غیر لاینر در صورت پوشش بیمه ای کافی بلامانع است .ـ چنانچه بارنامه به جای Onboard به صورت Ondeck صادر شده باشد با داشتن پوشش بیمه ای کافی بلامانع است .ـ تغییر مبدا حمل مندرج در بارنامه به استثنای کشورهای غیرمجاز

تبصره

8

ـ در صورت کاهش هزینه حمل بندهای 5 و 6 و 7 بایستی مبلغ هزینه اضافی از وجه اعتبار اسنادی کسر گردد . بدیهی است در هر صورت حداکثر کرایه حمل پرداختی طبق صورتحساب مربوطه معادل کرایه حمل طبق شرایط اعتبار اسنادی خواهد بود . ـ اسناد شخص ثالث به جز بارنامه و سیاهه .

توضیح

ـ سایر موارد که قید نگردیده است موکول به کسب نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

و

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ـ تمدید سررسید و اصلاح اعتبارات اسنادی گشایش شده ـ تمدید سررسید و اصلاح اعتبارات اسنادی که از آخرین سررسید آنها بیش از شش ماه گذشته باشد مجاز نبوده و این قبیل اعتبارات می بایست باطل و لیست آنها با ذکر مشخصات کامل و قید مبلغ اعتبار به اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد .ـ تمدید و سررسید و اصلاح اعتبارات اسنادی پس از حمل کالا یا صدور اسناد حمل و یا ابطال اعتبار اسنادی موردی نداشته و مجاز نمی باشد .ـ تمدید سررسید اعتبارات اسنادی گشایش شده بابت کرایه حمل کالا نیز طبق ضوابط مربوط به تمدید اعتبارات اسنادی مفتوحه بابت ارزش FCA (FOB ) کالا بلامانع است .ـ تمدید سررسید اعتبارات اسنادی که طبق مفاد قرارداد یا پروفرمای مربوطه نیاز به دوره ساخت داشته و سررسید آنها پس از بررسی و تشخیص بانک گشایش کننده مطابق دوره ساخت تعیین شده است پس از انقضای سررسید اولیه موکول به موافقت اداره سیاستها ومقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود . ـ تغییر ذینفع اعتبارات اسنادی هم زمان با تغییرات مبادی حمل و تغییر بانک کارگزار به شرط ارائه انصراف کتبی فروشنده اولیه بلامانع است .ـ انجام اصلاحیه هایی که مربوط به اشتباه بانک های گشایش بوده و ارتباطی با درخواست مشتری ندارد .ـ اصلاح اعتبارات اسنادی در رابطه با افزایش میزان کالا به شرط اصلاح مجوز ثبت سفارش در وزارت بازرگانی بلامانع است . ـ اصلاحات مربوط به حذف شروط ارائه گواهی مبداء ، تایید اسناد توسط اتاق بازرگانی محل و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل از شرایط اعتبارات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های تابعه و مشروط به این که بالاترین مقام وزارتخانه مزبور کلیه مسئولیت های مترتبه را بپذیرد و تایید نماید که کالای خاص نظامی است با رعایت سایر مقررات بلامانع است .ـ در خواست درج Fedration of industries of rio groncede sue و یا کلمه اختصاری آن ( Fiergs ) به جای Local chamber of commerce در متن اعتبارات اسنادی که به نفع فروشندگان کشور برزیل گشایش می گردند بلامانع است .

 

7

8

1

 
تاریخ ارسال: شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 01:05 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
<<   1      ...      5     6     7     8      9    صفحات وبلاگ
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo