سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

سوالات آزمون کارشناس رسمی رشته حسابداری

 

نمونه سئوالات آزمون انتخاب کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری

سا ل 1375/5/29
۱- شرکت سهامی مزین با سرمایه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد ریال ) که ۳۵% آن پرداخت و بقیه توسط سهامداران تعهد گردیده در ۱/۵/۱۳۷۵ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است حق تمبر سهام این شرکت که بر اساس قانون مالیاتها باید پرداخت گردد عبارتست از :
الف )
۷۰۰٫۰۰۰ ریال ب) ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
ج)
۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال د) هیچکدام

۲- شرکت سهامی سهند متعلق به بخش خصوصی در عملکرد سال ۱۳۷۴ بابت فعالیت تولیدی واقع در کرج که پروانه بهره برداری آن توسط وزارت صنایع صادر گردیه ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات ابراز نموده است و همچنین در سال مزبور ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سودبانکی و مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اجاره ملک دریافت کرده است در صورتی که دفاتر شرکت عینا توسط حوزه مالیاتی پذیرفته شده باشد درآمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات عبارتست از :
الف)
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ب) ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
ج)
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال د) ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳- شرکت سهامی میعاد در عملکرد سال ۷۳ مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال زیان ابراز نموده بود که حوزه مالیاتی مبلغ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال آن را پذیرفته است. این شرکت در ترازنامه عملکرد سال ۷۴ خود مبلغ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات ذکر کرده است حوزه مالیاتی با قبول دفاتر برگشت هزینه درامد مشمول مالیات سال مزبور را ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تشخیص داده است چه میزان از زیان عملکرد سال ۷۳ قابل استهلاک از درآمد سال ۷۴ می باشد؟
الف)
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ب ) ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
ج )
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ د) ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴- اجرای طرح های عمرانی شرکت های دولتی از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع :
الف) مقررا مالی داخلی شرکتهاست ب) اساسنامه شرکتهاست ج) قانون دیوان محاسبات
د) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت است

۵- در وزارتخانه ها وموسسات دولتی انجام مزایده در مورد معاملات متوسط :
الف ) به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش انجام می پذیرد
ب) با حراج انجام می پذیرد
ج) با انتشار آگهی مزایده عمومی انجام می پذیرد
۵۰ هزار ریال
د) به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز انجام می پذیرد

۶- مفهوم تامین اعتبار در دستگاه دولتی یعنی :
الف) مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین بمنظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ب) بدهی های قابل پرداخ سنوات گذشته که در بودجه مربوطه اعتباری برای آنها منظور نشده است.
ج) اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین .
د) تعیین و انتخاب کالا و خدمات که تحصیل و یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه اجرایی ضروری است.

۷- شرکت نسبی الف و شریک به نسبت ۲ و۱ شریک بوده اند ولی سود بین آنها به نسبت مساوی تقسیم می شده است شرکت مذکور منحل و ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بدهی وجود دارد که دارایی های شرکت کفاف پرداخت آن را نمی دهد چه مبلغ میتوان از شریک اول که بیش ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بدهی دارد وصول نمود؟
الف )
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ب) ۸٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال
ج)
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ د) ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۸- آندسته از موسسین شرکتهای سهامی که آورده غیر نقدی دارند باید:
الف ) قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورده غیر نقدی در اختیار مجمع عمومی بگذارند .
ب) بعد از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس و قبل از تشکیل مجمع عمومی مذکور نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورده غیر نقدی در اختیار مجمع عمومی بگذارند.
ج) بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس و قبل از ثبت شرکت نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزیابی آورده غیر نقدی در اختیار ثبت شرکت ها قرار گیرد .
د) ارزیابی اورده غیر نقدی توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها صورت گیرد.

۹- در شرکت سهامی خاص در موقعیکه سلب حق تقدم از سهامداران نسبت به سهام جدید مطرح باشد موقعی میتواند تصمیم گیری شود که:
الف ) شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است به مجمع عمومی معرفی شوند.
ب) سلب حق تقدم در گزارش هیات مدیره ذکر شود.
ج) گزارش هیات مدیره علل سلب حق تقدم را توجیه کند و گزارش بازرسقانونی حاکی از تایید عوامل و جهات ذکر شده باشد.
د) نیازی به اجرای موارد فوق نیست و گزارش بازرس قانونی قرائت شده باشد.

۱۰- هر کس بعنوان شریک ضامن در شکت تضامنی موجود داخل شود:
الف ) تعهدی نسبت به بدهی های گذشته شرکت ندارد .
ب) در پذیرش یا عدم پذیرش بدهی های قبلی شرکت مختار باشد.
ج) مسئول بدهی های شرکت مربوط به قبل از ورود متناسب با سهم سرمایه خود میباشد
د) مسئول بدهی هایی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است.

۱۱- معاملات غیر منقول :
الف) تجاری محسوب میشود ب) تجاری محسوب نمیشود
ج) در صورتیکه متعاملین هر دو شرکت تجاری باشند تجاری محسوب میشود.
د) در صورتیکه یکی از متعاملین شرکت تجاری باشد تجاری محسوب میشود.

۱۲- مدیران و مدیر عامل شرکت ها در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی :
الف) به تنهایی مسئول می باشند.
ب) فقط مدیر عامل مسئول می باشد.
ج) دادگاه مسئول را تعیین می کند.
د) منفردا یا مشترکا مسئول میباشند و نسبت مسئولیت توسط دادگاه تعیین میگردد.

۱۳- حساب وجوه هدایا برای مصارف خاص به کدامیک از طرق زیر نگهداری میگردد؟
الف) در حساب های دستگاه اجرایی تحت عنوان سایر منافع و ماهیانه همراه با سایر حسابها به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میشود.
ب) در حساب های دستگاه اجرایی تحت سرفصل معین و ماهیانه
ج) در دفاتر بطور جداگانه ثبت و همه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میشود.
د) در دفاتر بطور جداگانه ثبت و هر شش ماه یکبار به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می رسد.
۱۴- در سیستم حسابداری دولتی اقلام دارایی های ثابت و استهلاک انها به شرح ذیل در حسابها ثبت میگردد.
الف) در حسابهای مربوطه ثبت و نهایتا داراییها و استهلاک مربوط در صورت های مالی منعکس میگردد.
ب) داراییها در حسابها ثبت میگرددو استهلاک آنها ثبت نمی گردد.
ج) داراییها و استهلاک آنها در حسابهای سرمایه ای ثبت نمی گردد ولی در حساب هزینه ها منعکس میشود
د) هیچکدام

۱۵- کدامیک از عوامل زیر وجه امتیاز حسابداری دولتی با حسابداری موسسات بازرگانی است؟(منظور از امتیاز برتری نیست بلکه تفاوت می باشد.)
الف) هدف ب) مدیریت ج) درآمد د) همگی

۱۶- یکدستگاه دولتی میخواهد بهای پرداختی بابت خرید ساختمان اداری خود را ثبت دفاتر مالی نماید از کدام سرفصل ها باید استفاده شود ؟
الف) داراییهای ثابت – بدهکار صندوق – بستانکار ب) حساب داراییها – بدهکار بانک – بستانکار
ج) حساب هزینه قطعی – بدهکار بانک پرداخت-بستانکار د) حساب اموال –بدهکار سرمایه – بستانکار
۱۷- برای ثبت حساب دولتی در دفاتر حسابداری کدامیک از سرفصل های زیر پس از تصویب بودجه و ابلاغ آن بدهکار میگردد؟
الف) مازاد تخصیص نیافته ب) درآمد پیش بینی شده ج) اعتبارات د) هچکدام

۱۸-اخیارات بودجه دولت شامل چند ماده از مواد هزینه میباشد؟
الف)
۱۲ ماده ب) ۱۸ ماده ج) ۱۹ ماده د) هیچکدام

۱۹- چنانچه مدیران شرکت در مواردی با انجام روشهای مورد نظر حسابرسی موافقت ننمایند و در نتیجه رسیدگی به بعضی از اقلام با اهمیت برای حسابرس امکان پذیر نگردد این قبیل موارد می بایست:)فرض کنید موارد مذکور دارای اثرات اساسی در صورت مالی نباشند.)
الف) بعنوان محدویت رسیدگی مطرح و گزارش حسابرسی مشروط شود
ب) بعنوان عدم توافق در گارش حسابرسی مشروط شوند
ج) مورد بعنوان نکات ضعف مدیریت در نامه مدیریت درج شود .
د) حسابرس باید گزارش عدم اظهار نظر ارائه نماید.

۲۰- مدیریت شرکت از ارسال درخواست تاییدیه برای حسابهای بدهکاران و حسابهای بانکی جلوگیری نموده است حسابرس در گزارش خود این موضوع به چه ترتیب عنوان می نماید؟
الف) به موضوع رسیدگی و اسناد و مدارک موجود حاکی از اشکال عمده نبوده اکتفا می نماید و گزارش خود را ارائه می نماید
ب) با بررسی سوابق وصول مطالبات در سال بعد و اسناد و مدارک و صورتحسابهای بانکی در سال جاری و سال آتی اگر با اشکال عمده برخورد نماید موضوع را در گزارش حسابرسی خود عنوان می کند.
ج) موضوع دارای اهمیت بوده و موجب صدور گزار با اظهارنظر منفی (مردود) میگردد.
د) موضوع دارای اهمیت بوده و به دلیل محدویت رسیدگی موجب صدور گزارش حسابرسی بصورت عدم اظهار نظر خواهد شد.

۲۱- در صورتیکه شرکت مورد رسیدگی در طی سال مورد رسیدگی تغییر روش حسابداری داشته باشد و موضوع در یادداشت های پیوست صورتهای مالی افشا شده و حسابرس نیز تغییر روش مذکور را منطقی بداند در گزارش حسابرسی :
الف) تنها به ذکر موضوع در یادداشت های پیوست اکتفا میکرد.
ب) در استاندارد گزارشگری بصورت دو پاراگراف موضوع بصورت پاراگراف خبری در پاراگراف میانی گزارش حسابرسی درج میشود.
ج) در استاندارد گزارشگری تغییر روش در بند اظهارنظر بایستی تصریح و تایید شود.
د) در بند اظهار نظ موضوع مورد اشاره قرار گیرد .
۲۲- کدام روش بهترین راه است برای اینکه حسابرسان اطمینان حاصل کنند که هر نام منعکس شده در صورت حقوق و دستمزد به یکی از کارکنان واقعی شرکت تعلق دارد
الف) بازدید از کارگاهها و تایید هر یک از کارکنان از طریق مطابقت با کارت شناسایی آنها
ب) توزیع چکهای حقوق و دستمزد توسط شرکت را بطور سر زده نظارت کنند .
ج) رسیدگی به مدارک کارگزینی از لحاظ دقیق و کامل بودن .
د) رسیدگی به مطابقت نام کارکنان مندرج در اظهارنامه های مالیاتی با مدارک حسابداری .
۲۳- حسابرس مستقل در رسیگی به حساب سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها به کدامیک ا روشهای رسیدگی به اسناد و مدارک خرید ….. عمل میکنند.
الف) بررسی صورت های مالی در شرکت های سرمایه پذیر
ب) بررسی صورت های مالی شرکت های سرمایه پذیر و مشاهده اوراق سهام
ج) اوراق سهام مذکور د) اخذ تاییدیه از شرکت سرمایه پذیر
۲۴- حسابرس مستقل شرکت سعید ، هنگام تطبیق اطلاعات مندرج در پاسخ تاییدیه بانکها با دفاتر شرت متوجه میشود که کارمزد وام دریافتی که مبلغ قابل توجهی دارد در حسابها انعکاس نیافته است این موضوع چگونه است در گزارش حسابرس مستقل منعکس خواهد شد؟
الف) در گزارش نکات ضعف کنترل های داخلی درج خواهد شد.
ب) در صورتیکه شرکت از انعکاس مبلغ فوق در حسابها خوداری کند موضوع بصورت بند گزارش حسابرسی انعکاس یافته و اظهار نظر مشروط خواهد شد .
ج) درج بصورت بند شرط و عدم اظهار نظر
د) در یادداشتهای همراه صورت های مالی بعنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه درج خواهد شد.

۲۵- داود، مهدی و حمید در یک شرکت تضامنی به ترتیب به نسبت ۵-۳-۲ در سود و زیان سهیم هستند در تاریخ پایان سال مالی تصمیم به انحلال می گیرن . ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند همان سال به شرح زیر است:
ترازنامه در تاریخ
۲۹/۱۲/**

داراییها: بدهیها و سرمایه:
وجه نقد(صندوق)
۵۰٫۰۰۰ بدهیها : ۶۰٫۰۰۰
سایر دارایها
۲۵۰٫۰۰۰ سرمایه :
داود
۸۰٫۰۰۰
مهدی
۹۰٫۰۰۰
حمید
۷۰٫۰۰۰
جمع
۳۰۰٫۰۰۰ جمع ۳۰۰٫۰۰۰

در این تاریخ داراییها بمبلغ ۱۲۰٫۰۰۰ ریال بفروش میرسد و کل بدهیها پرداخت میگردد . وتمام وجه نقد موجود در صندوق تقسیم میشود. به هریک از شرکا چند ریال میرسد؟

جواب
داود
مهدی
حمید
۱
۱۵٫۰۰۰
۵۱٫۰۰۰
۴۴٫۰۰۰
۲
۴۰٫۰۰۰
۴۵٫۰۰۰
۳۵٫۰۰۰
۳
۵۵٫۰۰۰
۳۳٫۰۰۰
۲۲٫۰۰۰
۴
۶۰٫۰۰۰
۳۶٫۰۰۰
۲۴٫۰۰۰

۲۶- موجودی کالا در پایان دوره مالی مبلغ ۹۰٫۰۰۰ ریال کمتر از واقع ارزیابی شده است اگر زیان در سال مالی مذکور بدن توجه به اشتباه مزبور ۴۸٫۰۰۰ ریال باشد. سود یا زیان چند ریال خواهد بود؟
الف) زیان
۴۲٫۰۰۰ ریال ب) سود ۴۲٫۰۰۰ ریال
ج) سود
۱۳۸٫۰۰۰ ریال د) زیان ۱۳۸٫۰۰۰ ریال

۲۷- نرخ تبدیل در حالیکه شرکت ایرانی میخواهد حواله بانکی صادر شده به نام خود به پول خارجی را به ریال تبدیل کند عبارتست از :
الف) نرخ روزانه فروش ب) نرخ مدت دار
ج) نرخ روزانه خرید د) نرخ متقابل

۲۸- در یک شرکت تعاونی مصرف معاف از مالیات مقرر است معادل ۶% سرمایه مندرج در ترازنامه پایان سال برای پاداش بکار انداختن سرمایه اعضای تعاونی از یک طرف به حساب هزینه و از طرف دیگر به حساب شرکاء عضو (اعضا) به نسبت سرمایه در جریان آنان منظور گردد اطلاعات زیر در دست است:
- این شرکت مبلغ
۱۵٫۰۰۰ ریال تحت عنوان فوق از سال گذشته انتقالی دارد که قرار است بین اعضای فعلی تقسیم شود.
- اعضای شرکت از سال قبلی تا پایان سال مورد عمل تغییر نکرده و فقط سرمایه آنان اضافه شده است.
- سرمایه شرکت هر ماهه به ترتیب در
۱۲ ماه سال مورد عمل ماهیانه یک میلیون ریال اضافه شده بصورتی که در پایان سال شرکت بالغ بر ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال گردیده است برای احتساب پاداش بکار انداختن سرمایه هر یک از اعضا از کدامیک از نرخهای زیر باید استفاده نمود؟
الف)
۷% ب) ۸% ج) ۵% د) هیچکدام

۲۹- در شرکتی فروش در چهار سال گذشته روند صعودی داشته است ولی نمودار مقایسه ای سود نشان دهنده کاهش می باشد به نظر شما کدامیک از موارد زیر مورد توجه قرار میگیرد؟
الف) نرخهای فروش مورد رسیدگی و توجه قرار میگیرد
ب) جابجایی هزینه های جاری و سرمایه ای در بهای تمام شده کالای فروش رفته مورد توجه قرار میگیرد.
ج) ارزشگذ اری موجودی پایان سال مورد توجه قرار میگیرد.
د) چگونگی محاسبات قیمت تمم شده کالای فروش رفته و ارزیابی موجودیها تواما مورد توجه قرار میگیرد.

۳۰- موسسه تاکسی سرویس تندرو استهلاک اتومبیلهای خود را از سال بعد از خرید به روش مجموع سنوات چهار سال محاسبه و آن را در حساب سود وزیان و ذخیره استهلاک ملحوظ می دارد در شهریور ۷۴ بمنظور خرید یکدستگاه اتومبیل بمبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سه دستگاه از اتومبیلهای خود را که در تاریخ ۱/۶/۷۱ بمبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۱/۷/۷۲ بمبلغ ۳۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۱/۲/۷۳ بمبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خریداری کرده بود . بترتیب بمبالغ ده میلیون ریال و بیست میلیون ریال فروخته است . از این بابت چه مبلغ به حساب سودو زیان خود منظور خواهد نمود؟
الف )
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال زیان ب) ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سود
ج)
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سود د) ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال زیان

۳۱- برای تولید یک قطعه منفصله چهار روش تولید با هزینه هایی به شرح زیر وجود دارد .
شرح
روش
۱
روش
۲
روش
۳
روش
۴
هزینه های متغییر هر واحد به ریال
۲٫۱۰۰
۱٫۲۰۰
۱٫۰۰۰
۵۰۰
هزینه های ثابت ماهیانه
۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

چنانچه شرکت بخواهد ماهانه ۵٫۰۰۰ از این قطعه تولید نماید چه روشی از تولید مناسب است ؟
الف) روش
۱ ب) روش ۲ ج) روش ۳ د) روش ۴

۳۲- شرکت یک نوع محصول تولید می کند نرخ فروش هر واحد ۱۰٫۰۰۰ ریال است این شرکت در اولین سال فعالیت خود ۱۰۰٫۰۰۰ واحد تولید و ۸۰٫۰۰۰ واحد آنها را به فروش می رساند . موجودی در جریان ساخت پایان دوره ندارد هزینه های سال اول بشرح زیر است:
شرح
هزینه های ثابت
هزینه های متغییر هر واحد
هزینه مواد اولیه
-
۲٫۰۰۰ ریال
هزینه دستمزد مستقیم
-
۱٫۲۵۰ ریال
هینه های سربار ساخت
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۷۵۰ ریال
هزینه اداری و فروش
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱٫۰۰۰ ریال

با توجه به اطلاعات فوق سود شرکت در سال اول بر اساس هزینه های مستقیم (متغییر) چند میلیون ریال است؟
الف)
۱۱۴ ب) ۲۱۰ ج) ۲۳۴ د) ۳۳۰

۳۳- شرکت تولیدی الف از یک نرخ مواد اولیه ماهیانه ۳٫۰۰۰ واحد مصرف می نماید. قیمت تمام شده مواد اولیه مصرفی را با روش میانگین متحرک در پایان هر ماه بحساب قیمت تمام شده محصول منظور می نماید این شرکت در اول سال ۷۵ مقدار ۴٫۰۰۰ واحد از مواد به قرار هر واحد ۱٫۵۰۰ ریال موجود دارد خریدهای سه ماهه اول سال شرکت بقرار زیر است . فروردین ۲٫۰۰۰ واحد نرخ هر واحد ۲٫۱۰۰ ریال – اردیبهشت ۳٫۰۰۰ واحد نرخ هر واحد ۱٫۹۰۰ ریال – خرداد ۵٫۰۰۰ واحد نرخ هر واحد ۱٫۹۶۰ ریال – نرخ مواد موجود در اول تیر ماه ۱۳۷۵ کدامیک از ارقام زیر است :
الف)
۱٫۸۵۰ ریال ب) ۱٫۹۰۰ ریال ج) ۱٫۹۵۰ ریال د) هیچکدام

۳۴- شرکت زاگرس سه نوع محصول تولید و بفروش می رساند اطلاعات مربوط به محصولات به شرح زیر است:
شرح محصول الف محصول ب محصول ج

قیمت فروش هر واحد ریال ۶٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰ ۹٫۰۰۰
هزینه متغییر هر واحد ریال
۴٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰
چنانچه مبالغ فروش سه محصول با هم برابر باشند . یعنی هریک از محصول یک سوم از کل فروش شرکت را تشکیل دهند و هزینه های ثابت سالانه
۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد مبلغ فروش در نقطه سربسر کل سه محصول عبارتست از :
الف)
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ب) ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
ج)
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال د) ۳۰٫۳۷۵٫۰۰۰ ریال

۳۵- در شرکت آلفا درجه تکمیل کالای در جریان ساخت ابتدای دوره ۵۰% و درجه تکمیل کالای در جریان ساخت پایان دوره ۶۰% می باشد. ضایعات عادی شرکت هنگامیکه درجه تکمیل به ۷۵% می رسد شناسایی میگردد هزینه های ضایعات به کدامیک از حسابها منظور خواهد شد؟
الف) فقط به حساب کالای ساخته شده
ب) فقط به حساب کالای در جریان ساخت پایان دوره
ج) بین کالای در جریان ساخت پایان دوره و کالای ساخته شده تقسیم خواهد شد
د) به حساب کالای در جریان ساخت اول دوره

۳۶- برای محاسبه قیمت تمام شده واحد محصول در موسسه تولیدی که پنج محصول مختلف با علامت الف – ب- ج- د و ه تولید می نماید نرخ هزینه های پرسنلی کارگران (دستمزد) را بایستی :
الف) به نسبت مواد مصرفی تسهیم نمود.
ب) به نسبت مساحت قسمت های تولیدی تسهیم نمود.
ج) بر اساس زمان سنجی برای هر محصول تعیین نمود.
د) به نسبت بهای ماشین آلات تسهیم نمود.

==========================

سوالات آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه رشته حسابداری
نمونه سئوالات آزمون انتخاب کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری
سا ل
۲۱/۱۲/۱۳۷۷
۱- فرق بین حسابرسی رعایت و حسابرسی اثبات را بطور خلاصه بیان فرمائید.
۲- فرق بین عدم توافق و بند ابهام را بطور خلاصه بیان کنید.
۳- در صورت وجود شرایط انتخاب اظهار نظر مردود و اظهار نظر (عدم اظهارنظر) برای حسابرس ، حسابرس بایستی کدام اظهارنظر را انتخاب نماید. ذکر دلیل الزامی است.
۴- شرکت الف یک قلم از دارایی خود را از تاریخ ۱۵/۶/۱۳۷۳ مورد بهره برداری قرارداده است . قیمت تمام شده این دارایی ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مدت استهلاک ۵ سال میباشد. با توجه به قانون مالیات ها :
اولا) میزان استهلاک عملکرد سال
۱۳۷۳ دارایی مزبور را محاسبه نمایید.
ثانیا) اگر این دارایی در اسفند ماه
۱۳۷۵ با صرف هزینه ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعمیر اساسی شده باشد. میزان استهلاک این دارایی را برای عملکرد سال ۱۳۷۶ محاسبه نمایید.
۵- در ۲۵/۳/۱۳۷۵ در اثر آتش سوزی کلیه موجودی کالای یک فروشگاه محصولات پلاستیک فروشی در آتش سوخت. بمنظور برآورد زیان حاصل از آتش سوزی اطلاعات زیر جمع آوری شده است .
فروش از اول فروردین تا
۲۵/۳/۱۳۷۵ مبلغ ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
خرید از اول فروردین تا
۲۵/۳/۱۳۷۵ مبلغ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
موجودی کالا در اول فروردین
۱۳۷۵ مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
درصد سود ناویژه به بهای تمام شده
۲۰%
زیان حاصل از آتش سوزی را محاسبه فرمائید.
۶- شرکت الف هر واحد محصول خود را ۷۵۰ ریال می فروشد اطلاعات زیر در دست است.
۱- میزان تولید سالیانه ۳۰٫۰۰۰ واحد
۲- هزینه ثابت شرکت ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال
۳- هزینه متغییر هر واحد محصول ۳۵۰ ریال
مطلوبست :
۱- میزان تولید در نقطه سربسر
۲- چنانچه شرکت بخواهد مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال فقط سود داشته باشد چه میزن باید تولید نماید۰
۷- مانده حسابهای دائمی حساب مستقل وجوه تعهدات سنواتی اعتبارات جاری ذیحسابی دستگاه اجرائی ب در ابتدای سال ۱۳۷۶ به شرح زیر است.
پیش پرداخت سال قبل
۱۰٫۰۰۰ ریال
علی الحساب سال فبل
۱۵٫۰۰۰ ریال
بانک پرداخت عمومی
۱۰٫۰۰۰ ریال
حساب انتقالی آغاز سال
۳۵٫۰۰۰ ریال
عملیات مربوط به تعهدات سنواتی اعتبارات جاری طی سال
۱۳۷۶ به شرح زیر انجام گرفته است.
- در فروردین ماه مبلغ
۱۰٫۰۰۰ ریال مانده بانک تحت عنوان مانده مصرف نشده سال قبل بحساب خزانه واریز شده است.
- تعهدات مربوط به
۵٫۰۰۰ ریال علی الحساب سال قبل قطعی و بحساب هزینه منظور شده است.
- مبلغ
۱۰٫۰۰۰ ریال از پیش پرداخت سا ل قبل بعلت انجام نشدن تعهد بصورت نقدی بحساب ذیحسابی واریز گردیده است که متعاقب آن ذیحسابی وجه مزبور را به خزانه واریز نموده است .
- مبلغ
۸٫۰۰۰ ریال تعهدات سنواتی از محل ردیف عمومی (۷۰۲۱۰۱ ) از خزانه درخواست وجه شده است و وجه آن دریافت گردیده است.
- مطلوبست :
۱-ثبت عملیات حسابداری مربوط به افتتاح حسابها و عملیات طی سال در دفتر روزنامه و نقل به دفتر کل .
۲- ثبت عملیات مربوط به بستن حسابها در دفتر روزنامه و نقل آن به دفتر کل.
۸- حسن و جعفر در یک شرکت نسبی شریک بوده اند . که در اول سال ۱۳۷۵ منحل گردیده است :
اطلاعات زیر در دست می باشد:
۱- سرمایه حسن ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و جعفر ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مقرر بوده است که سود و زیان به نسبت جعفر ۲و حسن ۱ باشد که بهمین ترتیب عمل شده است.
۲- این شرکت معادل ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تضمین تقی را نموده که بعد از انحلال معلوم شده این شخص قادر به پرداخت تعهد خود نمی باشد.
به فرض اینکه جعفر فقط
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال دارایی قابل توقیف بیشتر نداشته باشد و دارایی قابل توقیف حسن ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد. سهم هریک از شرکاء را در تامین پرداخت این تضمین معین نمائید.
۹- اطلاعات زیر در مورد حسابهای فروشگاه خندان مربوط به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۷ در دست است.
صندوق
۳۰۰٫۰۰۰۰ وسائط نقلیه ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰
بدهکاران
۲۰٫۱۵۰٫۰۰۰ بانک ۵٫۹۳۰٫۰۰۰
موجودی کالا
۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ پیش پرداخت اجاره ۸ ماهه ۸۸۰٫۰۰۰
اسناد پرداختنی
۲۹٫۴۶۰٫۰۰۰ ذخیره استهلاک اثاثیه ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
بیمه پرداختنی
۳۵۰٫۰۰۰ ذخیره استهلاک وسایط نقلیه ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
اثاثیه فروشگاه
۵٫۴۰۰٫۰۰۰

در پایان شهریور ۱۳۷۷ بعلت حادثه ای قسمتی از مدارک و مستندات از بین رفته است اطلاعات زیر در دست است .
۱- کلیه وجوه دریافتی فروشگاه بابت فروش نقدی بصورت روزانه به بانک واریز می شده است.
۲- از کل وجوه واریزی به بانک مبلغ ۵۰٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال بابت فروش های نسیه بوده است.
۳- مبلغ ۳۰٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال از مطالبات شرکت ناشی از فروش های نسیه در پایان شهریور وصول نشده بود.
۴- ۳۴۰٫۰۰۰ ریال از مطالبات در تیر ماه سوخت تلقی شده است.
۵- مدیر فروشگاه مبلغ ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال در طول مدت برای هزینه شخصی از طریق بانک برداشت نموده است.
۶- موجودی کالا در پایان دوره به نرخ خرید ۳۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال ارزیابی شده است.
۷- استهلاک اثاثیه ده ساله و استهلاک وسایط نقلیه به روش نزولی و با نرخ ۳۰% محاسبه میشود.
۸- موجودی بانک در ۳۱/۶/۱۳۷۷ مبلغ ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال است.
۹- کلیه خریدها بمبلغ ۴۵٫۲۷۵٫۰۰۰ ریال از طریق بانک پرداخت شده و فقط یک قبض برق به مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰ ریال معوق است.
۱۰- فروشگاه در پایان شهریور هیچگونه بدهی نداشته است.
۱۱- هزینه های آب و برق و پرسنلی جمعا ۳٫۸۷۰٫۰۰۰ ریال از طریق بانک پرداخت شده و فقط یک قبض برق به مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰ ریال معوق است.
۱۲- همیشه ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بعنوان تنخواه گردان در صندوق نگهداری شده است.
صورتحساب سود و زیان ششماهه اول
۱۳۷۷ و ترازنامه پایان شهریور ۱۳۷۷ را تنظیم نمائید.

========================

نمونه سئوالات آزمون انتخاب کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری
سا ل
۱۴/۱۱/۱۳۷۹
۱- شرکت سهامی خاص مزین که سهام آن کلا با نام بوده و متعلق به بخش خصوصی است در عملکرد سال ۱۳۷۸ دارای درآمدهای زیر بوده است :
۱) درآمد ویژه حاصل از فعالیت صنعتی در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال .
۲) درآمد حاصل از اجاره ملک ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال .
۳) سود سپرده بانکی ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۴) درآمد حاصل از فروش یک واحد از املاک ملکی شرکت که ارزش دفتری و ارزش معاملاتی آن در زمان انجام معامله به ترتیب ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بوده به مبلغ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال . درآمد مشمول مالیات شرکت در عملکرد سال ۱۳۷۸ برای محاسبه مالیات بر درآمد عبارتست از :
الف)
۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ب) ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
ج )
۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال د) ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲- شرکت سهامی عام مشهید که سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است در عملکرد سال ۱۳۷۸ دارای درآمدهای زیر بوده است :
الف) سود سهام دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر قبل از کسر مالیات
۸۰۰٫۰۰۰۰۰۰ ریال
ب) درآمد ویژه حاصل از فروش سهام از طریق بورس اوراق بهادار تهران
۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
ج) درآمد ویژه حاصل از فروش حق تقدم سهام از طریق بورس اوراق بهادار تهران
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
د) درآمد ویژه حاصل از فروش سهام شرکت غیر بورسی
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
در صورتیکه طبق تصویب ارکان صلاحیتدار شرکت
۵۰% سود تقسیم و بقیه بصورت تقسیم نشده در شرکت باقی مانده باشد و د رتاریخ تشکیل مجمع عمومی ۲۰ در صد سهام این شرکت متعلق به یک شرکت ۱۰۰% دولتی و بقیه متعلق به بخش خصوصی بوده باشد. درآمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات سهم دولت عبارتست از :
الف)
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ب) ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
ج)
۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال د) ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳- در شرکتهای تجاری که دفاتر آنها مورد پذیرش حوزه مالیاتی قرار گیرد کدام یک از موارد زیر جزء هزینه های قابل قبول آنها منظور میگردد:
الف) مالیات بر درآمد شرکت ب) مالیات سالانه املاک
ج) جرائم پرداختی به دولت و شهرداریها د) هیچکدام
۴- در صورتیکه بر اثر فروش سال قابل استهلاک ، زیان متوجه موسسه گردد زیان حاصل :
الف) معدل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش قابل احتساب در سود وزیان همان سال می باشد.
ب) معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش تا سه سال قابل محاسبه در حساب سود و زیان خواهد بود.
ج) معادل حاصل فروش و رقم مستهلک شده قابل احتساب در حساب سود وزیان همان سال و سالهای بعد خواهد بود.
د) معادل حاصل فروشو رقم مستهلک نشده قابل احتساب در حساب سود وزیان همان سال و سه سال بعد خواهد بود.
۵- تکلیف مودیانی که در اظهارنامه ، ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی خود از نظر محاسبه اشتباه کرده اند چیست ؟
الف) به هیچ وجه مجاز به تصحیح اشتباه محاسبه خود نمی باشند.
ب) به هنگام رسیدگی به اظهارنامه و صورتهای مالی ، ممیز مالیاتی مراتب اشتباه را به آنها اعلام و مودی با اعلام مامورین تشخیص مالیات می تواند اشتباه محاسبه خود را تصحیح نماید.
ج) با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مودی میتواند نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان اصلاحی را تسلیم نماید.
د) مودی میتواند ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ، کتبا تقاضای تصحیح اشتباه را تسلیم حوزه نماید.
۶- ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره اشخاص حقوقی منحله عبارتست از :
الف) ارزش دارایی شخص حقوق منحله منهای بدهی
ب) ارش دارایی شخص حقوقی منحله منهای بدهی و سرمایه
ج) ارزش دارایی شخص حقوقی منحله منهای بدهی و سرمایه و مالیاتهایی که پرداخت نشده است.
د) ارزش دارایی شخص حقوقی منحله منهای بدهی و سرمایه پرداخت شده و ذخیره هایی که مالیات آن قبلا پرداخت شده است.
۷- شرکتی که در بورس پذیرفته شده مجمع عمومی فوق العاده را برای افزایش سرمایه تشکیل داده است . مجمع افزایش سرمایه را تصویب کرده ( از محل آورده نقدی) ، عده ای از سهامداران از شرکت بابت سود سهام سنوات قبل طلبکارند و به همین مناسبت در مهلت قانونی مندرج در اعلامیه پذیره نویسی بهای سهام جدید را نپرداخته اند.شرکت برای اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده چه اقدامی باید بکند که قانونی و اصلح باشد.
الف) مجددا مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهد.
ب) حق تقدم سهامداران طلبکار را بفروشد و خالص آن را به حساب صاحبان سهام مزبور منظور کند.
ج) از محل طلب سهامداران افزایش سرمایه آنان را تامین کند.
د) افزایش سرمایه رابه میزانی که سهامداران مشارکت کرده اند (پذیره نویسی کرده اند ) در ثبت شرکت ها به ثبت برساند.
۸-با تصویب هیئت مدیره و با تصویب هیات مدیره و شرکت مدیر ذینفع در رای گیری یکدستگاه از اتومبیلهای شرکت بمبلغ ۵۰ میلیون ریال به یکی از اعضای هیات مدیره فروخته شده و طبق مندرجات ماده ۱۲۹ قانون تجارت موضوع به اطلاع بازرس قانونی شرکت نیز رسیده است در این رابطه مدارک مورد نظر حسابرس در اختیارش قرار نگرفته است. کدام جمله در این مورد صحیح است؟
الف) این موضوع فقط در گزارش بازرس قانونی درج میشود.
ب) این موضوع در گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی درج میشود.
ج) این موضوع فقط در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی درج میشود.
د) موضوع بصورت بند شرط در گزارش حسابرسی درج و مضافا بازرس نسبت به معامله انجام شده اظهارنظر می نماید.
۹- مدیران شرکت برای اداره شرکت :
الف) واجد همه اختیارات هستند ولواینکه این اختیارات در اساسنامه از آنها سلب یا محدود شده باشد.
ب) واجد همه اختیارات هستند مگر اختیاراتی که در اساسنامه سلب یا محدود شده باشد.
ج) فقط اختیاراتی را دارند که صریحا در اساسنامه به آنها تفویض شده است.
د) هیچکدام از عبارات فوق درست نیست.
۱۰- مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت در کدامیک از اقدامات زیر در شرکت مورد تصدی ممنوعیت دارند؟
الف) انجام معامله با اشخاص حقوقی ب) تحصیل وام یا اعتبار از شرکت
ج) انجام معامله با شرکتهای مشابه د) هیچکدام
۱۱- مانده حسابهای وجوه اختیارات عمرانی سازمان دولتی (الف) در پایان سال ۱۳۷۸ به شرح زیر می باشد.
- دریافتی از خزانه بابت طرحهای عمرانی مبلغ
۷۰۰٫۰۰۰ ریال
- هزینه های طرحهای عمرانی مبلغ
۶۳۵٫۰۰۰ ریال
- پیش پرداخت سالجاری مبلغ
۲۵٫۴۰۰ ریال
- علی الحساب سالجاری مبلغ
۱۵٫۷۰۰ ریال
- بانک- پرداخت طرحهای عمرانی مبلغ
۲۴٫۰۰۰ ریال
جمع اقلام قابل انتقال به سال بعد کدامیک از گزینه های زیر است؟
الف)
۲۱٫۰۰۰ ریال ب) ۷۲۴٫۰۰۰ ریال
ج)
۶۷۶٫۰۰۰ ریال د) ۶۵٫۰۰۰ ریال
۱۲- با توجه به قانون برنامه سوم توسعه ، رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمات در امر واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی در صلاحیت کدام مرجع می باشد؟
الف) سازمان بازرسی کل کشور ب) هیئت داوری تعیین شده
ج) دیوان محاسبات کل کشور ج) کمیسیون اصل
۹۰ مجلس شورای اسلامی
۱۳- با توجه به قانون برنامه سوم و ضوابط و مقررات اعلام شده از طرف بانک مرکزی برای معاملات بیش از یک میلیون دلار کدامیک از تشریفات ذیل بایستی انجام پذیرد؟
الف) فقط مناقصه بین المللی
ب) ترک تشریفات مناقصه توسط هیات موضوع ماده
۸۳ قانون محاسبات عمومی
ج)انجام مراحل مناقصه بین المللی ،محدود و یا اخذ ترک تشریفات مناقصه از شورای اقتصاد
د) استعلام از شرکتهای معتبر بین المللی و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی
۱۴- به موجب مصوبه هیئت مدیره محترم وزیران مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بعنوان پرداخت وام به موسسه غیر دولتی در اختیار دستگاه اجرائی قرار گرفته است طبق موافقت نامه مبادله شده بمبلغ مذکور در فصل چهارم پرداخت وام به بخش خصوصی منظور گزدیده است . اعمال حساب پرداخت مبلغ مذکور به چه طریقی میبایستی انجام گیرد ؟
الف) پس از پرداخت وجه ،موسسه مذکور در حسابها بدهکار و سال آینده وجه وصول و دستگاه آنرا به مصرف برساند.
ب)وجه بعنوان وام پرداخت لیکن در حسابها به هزینه قطعی منظور و در سال آینده پس از وصول به حساب درآمد عمومی منظور گردد.
ج) پس از پرداخت وجه ، کلا به هزینه قطعی منظور و سال آینده پس از وصول به اعتبارات جاری دستگاه اضافه گردد.
د) با درخواست ذیحساب دستگاه اجرائی ، وام مستقیما توسط خزانه پرداخت و در سال آینده وصول گردد.
۱۵- انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که ۱۰۰% سهام آن متعلق به دولت باشد به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی امکان پذیر است یا خیر؟
الف) امکان پذیر است.
ب) با تقاضای وزیر مربوط و موافقت مجمع عمومی بشرط آنکه (با در نظر گرفتن ذخائر استهلاک) اموال انتقال یافته از
۵۰% سرمایه شرکت تجاوز نکند با تهیه صورتمجلس و اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.
ج) با تقاضای وزیر و موافقت مجمع عمومی با تهیه صورتمجلس امکان پذیر خواهد بود.
د) با تقاضای وزیر و موافقت مجمع عمومی و اطلاع وزارت دارایی امکان پذیر است.
۱۶- در موارد اظطراری نظیر سیل و آتش سوزی و عدم دسترسی به اصل مدارک جهت منظم نمودن به اسناد و صورت حسابهای ماهیانه به تشخیص کدام مرجع ، ذیحساب مربوط می تواند نسخ دیگر و یا تصویر مدارک را بجای مدارک اصلی به اسناد و صورتحسابها ضمیمه نماید؟
الف) دیوان محاسبا کشور ب) وزارت امور اقتصادی و دارایی
ج) بالاترین مقام دستگاه اجرائی د) هیئتی مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۷- فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز وزارتخانه ها چگونه انجام میشود؟
الف ) بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیئت وزیران (بشرط آنکه وجه به حساب درآمد عمومی واریز شود).
ب) بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیئت وزیران بجز اموال مربوط به نفائس ملی و بناهای تاریخی و کارخانجات اسلحه سازی (وجه به حساب درآمد عمومی واریز شود) .
ج) بنا به دستور وزیر مربوط به شرط آنکه وجه به حساب درآمد عمومی واریز شود.
د) امکان پذیر نیست.
۱۸- حسابرس برای اثبات مالکیت دارائیهای ثابت طبق موازین حسابرسی باید:
الف) از
۱۰۰% افزایش حساب دارائیهای ثابت مشاهده عینی بعمل آورد.
ب)
۱۰۰% اسناد مالکیت داراییهای ثابت را مشاهده کند
ج)
۱۰۰% اسناد افزایش دارائیهای ثابت را مشاهده کند
د) با توجه به قضاوت حرفه ای میزان نمونه های انتخابی را مشاهده نماید.
۱۹- کدامیک از عبارات زیر در رابطه با رسیدگی به هزینه حقوق و دستمزد کاملتر و مناسب تر است؟
الف) حسابرس لیست حقوق و دستمزد را با گزارش کارکرد کارکنان ، احکام استخدامی ، مجوز پرداخت و مالیات مربوطه کنترل می نماید.
ب) حسابرس لیست حقوق و دستمزد رابمنظور اطمینان از صحت محاسبات و درج صحیح در سند حسابداری کنترل می نماید.
ج) حسابرس لیست حقوق و دستمزد را با احکام استخدامی ، محاسبات مخصوصا مربوط به کسور قانونی کنترل می نماید.
د) حسابرس لیست حقوق و دستمزد را با احکام استخدامی ، محاسبات مخصوصا محاسبات مربوط به کشور قانونی کنترل نموده مضافا در مورد دریافت وجه از کارمنان تاییدیه اخذ می نماید.
۲۰- حسابرس بمنظور اطمینان از ثبت کلیه فروشها و به منظور اطمینان از رعایت اصل تطابق درآمد و هزینه کدامیک از موارد زیر را انجام میدهد؟
الف) اخذ تاییدیه از مشتریان شرکت ب) اخذ تاییدیه از مدیران و مشتریان شرکت
ج) رسیدگی نمونه ای به فاکتورهای فروش د) تجزیه و تحلیل و بررسی معاملات چند روز آخر سال و چند روز بعد از سال مورد رسیدگی .
۲۱- برای اثبا ت وجود موجودیهای جنسی و کاردر جریان پیشرفت کدامیک از روشهای زیر مناسبتر است؟
الف) شمارش موجودیها توسط حسابرس
ب) شمارش موجودیها توسط حسابرس و اخذ تاییدیه از مدیریت شرکت
ج) نظارت بر امر شمارش موجودیها
د) شمارش موجودیها توسط حسابرس و اخذ تاییدیه از بازرس قانونی شرکت
۲۲- شرکت الف از شرکت ب که حسابهای آن در دست رسیدگی است بابت کالای خسارت دیده درخواست مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نموده که این مطلب توسط هیئت مدیره شرکت ب مورد قبول نبوده و موضوع ادعای شرکت الف جهت تعیین تکالیف در دست بررسی می باشد. بر اساس استانداردگزارشگری جدید کدامیک از موارد زیر در این مورد صادق است :
الف)موضوع با شرح کامل در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشامیشود.
ب) موضوع با شرح کامل و مناسب در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا شده و حسابرس گزارش مشروط می دهد.
ج) موضوع با شرح کامل و مناسب در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا شده و حسابرس گزارش مردود می دهد.
د) موضوع با شرح کامل و مناسب در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا شده و حسابرس گزارش عدم اظهارنظر می دهد.
۲۳- کارشناس ، هنگام کارشناسی شرکتی متوجه میشود که صلاحیت لازم برای امر کارشناسی ارجاعی را ندارد او می بایستی :
الف) با اطلاع دادگاه درخواست نماید که کارشناس دیگری را انتخاب نماید.
ب) با اطلاع دادگاه و شرکت مورد نظر ،امر کارشناسی را انجام دهد.
ج) بدون اطلاع به دادگاه ،امر کارشناسی را انجام داده و گزارش ارائه دهد
د) از ارائه هر گونه گزارش خودداری نماید.
۲۴- در فرم گزارش حسابرسی که اخیرا بعنوان استاندارد جدید حسابرسی مطرح است:
الف) مجموعه رسیدگی حسابرس و نتیجه رسیدگی در یک پاراگراف مطرح میشود.
ب)موضوع رسیدگی به صورتهای مالی و مسئولیت هریک از مدیران شرکت و حسابرس به ترتیب در امر تهیه صورتهای مالی و اظهارنظر نسبت به آنها ، حدود رسیدگی حسابرسان و نتیجه رسیدگی و اظهارنظر در پاراگرافهای جداگانه مطرح میشود.
ج) حدود رسیدگی حسابرسان و صورتهای مالی مورد رسیدگی در یک پاراگراف و سپس نتیجه رسیدگی و اظهار نظر در پاراگراف مطرح میشود.
د) هیچکدام از موارد بالا.
۲۵- روش های حسابرسی عبارتند از: عملیاتی که حسابرس می بایست انجام دهد تا بتواند:
الف) موارد سوء استفاده و تقلبات را کشف کند.
ب) پرونده های حسابرسی را تکمیل نماید.
ج) اطلاعات ، شواهد و مدارک لازم جهت اظهارنظر تخصصی و حرفه ای خودرا فراهم نماید .
د) نکات ضعف مشاهده شده را به اطلاع سهامداران برساند.
۲۶- جزو اقلام هزینه مالی سال مورد رسیدگی ، مبلغ توجهی مرتبط با زیان تعدیل بدهی ارزی وجود دارد که بدهی مزبور قبلا به نرخ رسمی در دفاتر وجود داشته لیکن در پایان سال بر مبنای ارز شناور تعدیل شده است برخورد حسابرس با این موضوع چگونه باید باشد؟
الف)گزارش حسابرسی بصورت اظهارنظر منفی
ب) عدم افشاء موضوع بصورت هزینه استثنایی ، بر حسب محدودیت رسیدگی است
ج) تاثیری در ارائه گزارش ندهد
د) عدم افشاء موضوع با قید آن بصورت هزینه استثنایی ، موجب صدور گزارش با اظهارنظر مشروط میگردد
۲۷- حسابرسان با اجرای روشهای تحلیلی به این نتیجه میرسند که نسبت سود ناویژه صاحبکار از ۳۰% در سال قبل به ۲۰% درسال جاری کاهش یافته است . حسابرسان کدام کاررا باید انجام دهند؟
الف)ارائه نظر مشروط به دلیل ناتوانی صاحبکار در تداوم فعالیت
ب) اصراردر افشاء طی یادداشتهای همراه صورتهای مالی
ج) ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت از لحاظ این کاهش
د) توجه به احتمال وجود اشتباه در صورتهای مالی
۲۸- رسیدگی های حسابرسان دیوان محاسبات به حسابهای دستگاههای دولتی مشابه کدام یک از حسابرسیهای زیر است؟
الف) حسابرسی عملیاتی ب) حسابرسی برنامه
ج) حسابرسی صورتهای مالی د) حسابرسی رعایت
۲۹- کدامیک از موارد زیر حاکی از اجرای یک آزمون کنترل (رعایت) وجوه نقد می باشد؟
الف) ارسال تاییدیه بانکی ب) رسیدگی به نحوه امضاء چکها
ج) شمارش وجوه نقد د) مقایسه صورت مغایرت بانکی تهیه شده با مانده حساب بانک در دفاتر شرکت
۳۰- شرکتی یک نوع محصول تولید می کند نرخ فروش هر واحد ۱۰٫۰۰۰ ریال است . این شرکت در اولین سال فعالیت خود ۱۰۰٫۰۰۰ واحد تولید و ۸۰٫۰۰۰ واحد آنها را بفروش می رساند . موجودی در جریان ساخت پایان دوره ندارد هزینه های سال اول به شرح زیر است:
شرح هزینه ثابت- ریال هزینه متغییرهر واحد-ریال
هزینه مواد اولیه –
۲٫۰۰۰
هزینه دستمزد مستقیم –
۱٫۲۵۰
هزینه سربار ساخت
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۵۰
هزینه های فروش و اداری
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰
با توجه به اطلاعات فوق سود شرکت در سال اول بر اساس هزینه یابی مستقیم (مغییر) چند میلیون ریال است؟
الف)
۱۱۳ میلیون ریال ب) ۲۱۰ میلیون ریال
ج)
۲۳۴ میلیون ریال د) ۳۳۰ میلیون ریال
۳۱- هزینه تبلیغات برای هر واحد محصول فروش رفته در سال ۱۳۷۷ مبلغ ۸٫۰۰۰ ریال بود اگر سطح قیمتها (هزینه ها) ۱۰% افزایش و حجم تولید وحجم فروش ۴۰% کاهش داشته باشد. هزینه تبلیغات در سال ۱۳۷۸ نسبت به سال قبل چند درصد تغییر خواهد کرد؟
الف )
۱۰% افزایش ب) ۳۲% افزایش ج) ۳۴% کاهش د) ۲۰%کاهش
۳۲- شرکت ساختمانی خانه گستر مستمرا از روش حسابداری درصد پیشرفت کار برای قراردادهای ساختمانی خود استفاده کرده است . در طی سال چهارم این شرکت عملیات یک قرارداد ساختمانی ۳۰۰ میلیون ریالی را که در سال پنجم تکمیل گردید آغاز نمود . سوابق حسابداری مشتمل بر اطلاعات زیر می باشد:
شرح سال چهارم سال پنجم
صورتحسابهای پیشرفت کار به مشتریان
۹۵۰ میلیون ریال ۲۰۵ میلیون ریال
هزینه های انجام شده
۹۰ میلیون ریال ۱۸۳ میلیون ریال
دریافتی از مشتریان
۸۰ میلیون ریال ۲۱۱ میلیون ریال
برآورد هزینه های لازم برای تکمیل قرارداد
۱۸۰ میلیون ریال
چه مبلغی شرکت خانه گستر بعنوان درآمد قرارداد در سال چهارم شناسایی کرده است؟
الف)
۸۰ میلیون ریال ب) ۹۰ میلیون ریال
ج)
۹۵ میلیون ریال د) ۱۰۰ میلیون ریال
۳۳- شرکت تولیدی پاوه محصولی بنام (الف) تولید و از قرار هر واحد ۶۳ ریال به فروش می رساند . هزینه های تولید هر واحد محصول بر اساس ظرفیت کامل ۲۰۰٫۰۰۰ واحد به شرح زیر است.
شرح ریال
مواد مستقیم
۱۲
دستمزد مستقیم
۱۵
سربار کارخانه
۱۸
جمع
۴۵

شرکت یک سفارش خاص به تعداد ۲۰٫۰۰۰ واحد از یک توزیع کننده خارجی دریافت داشته در ارتباط با این سفارش ، تنها هزینه فروش ۹ ریال باب حمل هر واحد خواهد بود . شرکت از وجود ظرفیت برای تولید واحدهای های اضافی اطمینان دارد . کمترین قیمتی که شرکت بعنوان بهای فروش در نظر خواهد گرفت عبارتست از :
الف)
۳۲ ریال ب) ۳۶ ریال ج) ۴۵ ریال د) ۵۴ ریال
۳۴- شرکت پلور قطعه ای بنام g را تولید میکند که در فرایند تولید اصلی خود مورد استفاده قرارمی دهد. هزینه های هر قطعه g بر اساس تولید ۱۰٫۰۰۰ واحد به شرح زیر است .
شرح ریال
مواد مستقیم
۳
دستمزد مستقیم
۱۵
سربار متغییر ساخت
۶
سربار ثابت
۸
جمع
۳۲
شرکت خرمشهر تولید و فرش
۱۰٫۰۰۰ قطعه g را از قرار هر واحد ۳۰ ریال پیشنهاد نموده است . در صورت پذیرش این پیشنهاد می توان از امکانات ان برای تولید قطعه h استفاده نمود که منجر به صرفه جویی مبلغ ۴۵٫۰۰۰ ریال خواهد شد. علاوه بر این ۵ ریال از هزینه های ثابت هر قطعه g حذف میگردد راه حل انتخاب شده عبارت خواهد بود از:
الف) مبلغ
۳۰٫۰۰۰ ریال صرفه جویی در تولید
ب) مبلغ
۱۵٫۰۰۰ ریال صرفه جویی در تولید
ج) مبلغ
۳۵٫۰۰۰ ریال صرفه جویی در خرید
د)مبلغ
۶۵٫۰۰۰ ریال صرفه جویی در خرید
۳۵- شرکت تولیدی رازی نسبت حاشیه فروش ۴۰% و نسبت حاشیه ایمنی ۲۰% و در سال ۱۳۷۸ سود قبل از کسر مالیات ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد. فروش سالانه شرکت عبارتست از :
الف)
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ب)۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ج) ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال د) ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳۶- در شرکتی فروش نقطه سربسر معادل ۳۴ میلیون ریال و نسبت حاشیه فروش ۵۰% و هزینه های متغییر هر واحد ۱۰۰ ریال و موجودی اول دوره صفر بوده است . سود شرکت به روش هزینه یابی جذبی ۱۲ میلیون ریال و به روش هزینه یابی مستقیم ۸ میلیون ریال می باشد . تعداد فروش در این دوره عبارتست از :
الف)
۲۴۰٫۰۰۰ واحد ب) ۲۰۰٫۰۰۰ واحد
ج)
۱۶۰٫۰۰۰ واحد د) ۱۵۰٫۰۰۰ واحد
۳۷- اگر یک شرکت سهامی قسمت عمده سهام عادی شرکت دیگری را نقدا خریداری نماید و به این ترتیب حقوقی در منافع شرکت فرعی بدست آورد حسابداری این تحصیل منافع ترجیحا به چه روشی باید انجام گیرد؟
الف) اتحاد منافع ب) خرید ج) ارزش ویژه د) به هر سه روش
۳۸- موجودی کالای شرکتی در پایان سال مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (قیمت تمام شده ) بوده که قیمت فروش فروش آن مبلغ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بوده است . در اثر حادثه آتش سوزی که در اوایل سال بعد رخ میدهد . بنظر شما موجودی پایان دوره به چه مبلغی باید در صورتهای مالی نشان داده شود؟
الف)
۱۵٫۰۰۰۰۰۰ ریال ب) ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
ج)
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال د) ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳۹-شرکت تولیدی شیرآلات ایران یکی از ماشین آلات خود را بهسازی نموده است . با این بهسازی بدون اینکه عمر مفید آن افزایش یابد ظرفیت تولید ی آن ۲۵% و قیمت فروش آن ۲۰% افزایش یافته است .هزینه بهسازی باید:
الف) به بدهکار حساب استهلاک انباشته ماشین آلات منظور شود.
ب) به حساب بهای تمام ده ماشین آلات منظور شود.
ج) بین حساب بهای تمام شده ماشین آلات و حساب استهلاک انباشته ماشین آلات به نسبتی که مدیریت تصمیم میگیرد تسهیم شود.
د) به حساب هزینه های جاری شرکت منظور شود.
۴۰- آقایان الف و ب شرکای یک شرکت تضامنی هستند و سود وزیان را به نسبت ۲ و ۱ بین خود تقسیم می کنند. سرمایه هر یک مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال است. آقای ج بعنوان شریک جدید وارد شرکت می شود. و در یک سوم سود وزیان سهیم می گردد. و ازاین بابت مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ ریال نقدی می پردازد. سرقفلی شرکت تضامنی کدام یک از مبالغ زیر است؟
الف)
۲۰۰٫۰۰۰ ریال ب) ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال
ج)
۶۰۰٫۰۰۰ ریال ج) ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۴۱- موجودی کالا در پایان سال مالی مبلغ ۹۰٫۰۰۰ ریال کمتر از واقع ارزیابی شده است . اگر زیان خالص سال مالی بدون توجه به اشتباه مزبور معادل ۳۸٫۰۰۰ ریال باشد . سود وزیان چند ریال خواهد بود؟
الف) زیان
۳۲٫۰۰۰ ریال ب) سود ۴۲٫۰۰۰ ریال
ج) سود
۱۳۸٫۰۰۰ ریال د) زیان ۱۴۸٫۰۰۰ ریال
۴۲- شرکت شیراز موتور در فروردین ماه ۱۳۷۸ ماشین آلاتی را با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و مورد بهره برداری قرارداده است. و با نرخ ۲۰% (نزولی) سالانه مستهلک می کنند.مانده های زیر از حسابهای دفتر کل شرکت در ارتباط با قرارداد یاد شده در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۷۸ استخراج شده است:
دارایی ثابت به قیمت تمام شده
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
بستانکاران اجاری
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
سود تضمینی و کارمزد (سود متعلق)
۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
کدام گزینه جهت انعکاس مانده حساب داراییها در ترازنامه پایان سال
۱۳۷۸ صحیح است؟
الف) دارایی ثابت تملیک شده به ارزش به ارزش دفتری در ترازنامه منعکس می گردد.
ب) دارایی تملیک شده به ارزش
۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در ترازنامه منعکس می گردد.
ج) دارایی تملیک شده به ارزش
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در ترازنامه منعکس می گردد .
د) دارایی تملیک شده جزو داراییهای ثابت در ترازنامه منعکس نمی گردد.
۴۳- در مواردی که کالایی به صورت بلاعوض به شرکتی اهدا شود چگونه با آن برخورد میشود ؟
الف) بهای آن به نرخ روز بعنوان درآمد غیر مترقبه منظور میشود.
ب) به نرخ انتظامی در حسابهای انتظامی اعمال میشود.
ج) بهای روز آن بعنوان اندوخته سرمایه ای در حسابها اعمال میشود.
د) از ثبت آن در حسابها خوداری میشود.
۴۴- مانده حساب بانک طبق صورتحساب بانکی شرکت ارکیده در پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۸ مبلغ ۲٫۴۸۳ ریال است اقلام باز شامل کارمزد بانکی ثبت نشده بمبلغ ۴۸ ریال ، یک فقره چک معوق بمبلغ ۴۶۸ ریال ، یک فقره واریزی ناشناس به حساب بانکی بملغ ۸۳۴ ریال و یک فقره چک صادره بابت خرید کالا بمبلغ ۲۳۸ ریال است که در دفاتر بمبلغ ۳۸۴ ریال ثبت شده است؟
مانده طبق دفاتر شرکت در پایان اسفند ماه
۱۳۷۸ چند ریال است؟
الف)
۲٫۷۹۳ ریال ب) ۲٫۷۸۰ ریال
ج)
۱٫۱۲۶ ریال د) ۲٫۳۸۱ ریال
۴۵- شرکت بهمن طی سال گذشته، بخشی از موجودی خود را در نتیجه آتش سوزی از دست داد . تجربیات گذشته نشان می دهد که سود ناویژه شرکت طی سنوات گذشته بطور مساوی ۲۵% بهای تمام شده کالای فروش رفته است. طی سال گذشته فروش خالص شرکت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ، خرید خالص ۶۰۰٫۰۰۰ ریال ،موجودی کالای اول سال ۴۰۰٫۰۰۰ ریال و موجودی کالای پایان سال پس از آتش سوزی ۵۰٫۰۰۰ ریال بوده است . بهای تمام شده کالای از بین رفته در آتش سوزی چند ریال است؟
الف)
۲۰۰٫۰۰۰ ریال ب) ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
ج)
۲۵۰٫۰۰۰ ریال د) ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
۴۶- اطلاعات مربوط به حسابهای دریافتنی شرکت بهاره بشرح زیر است:
مانده حسابهای دریافتنی در تاریخ
۲۹/۱۲/۷۷ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال
فروش نسیه سال
۱۳۷۸ ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال
وجوه دریافت شده از مشتریان
۴۷۵٫۰۰۰ ریال
حذف حسابهای دریافتنی در تاریخ
۳۰/۹/۱۳۷۸ ۱۲۵٫۰۰۰ ریال
بازیافت مطالبات سوخت شده سال قبل
۲۵٫۰۰۰ ریال
مطالبات مشکوک الوصول در
۲۹/۱۱/۱۳۷۸ ۱۶۵٫۰۰۰ ریال
مانده حسابهای دریافتنی شرکت بهاره قبل از منظور نمودن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ،در تاریخ
۲۹/۱۲/۱۳۷۸ چند ریال است؟
الف)
۱٫۸۲۵٫۰۰۰ ریال ب) ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال
ج)
۱٫۸۵۰٫۰۰۰ ریال د) ۱٫۷۶۰٫۰۰۰ ریال
۴۷- سرمایه شرکت آلفا از ۸۰٫۰۰۰ ریال سهم عادی ۵٫۰۰۰ ریالی و ۱۰٫۰۰۰ سهم ممتاز ۱۰۰٫۰۰۰ ریالی (۸%) تمام پرداخت شده تشکیل یافته است . به سهامداران ممتاز در زمان انحلال شرکت از بابت هر سهم مبلغ ۱۱۰٫۰۰۰ ریال پرداخت میشود. حقوق صاحبان سهام طبق ترازنامه در پایان سال ۱۳۷۸ به شرح زیر است:
۱۰٫۰۰۰ عدد سهم ممتاز ۱۰۰٫۰۰۰ ریالی (۸%) ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۸۰٫۰۰۰ عدد سهم عادی ۵٫۰۰۰ ریالی ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
صرف سهام
۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
سود(زیان) انباشته
۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ارزش دفتری هر سهم عادی چقدر خواهد بود؟
الف)
۵٫۰۰۰ ریال ب) ۲۶٫۲۵۰ ریال
ج)
۲۸٫۱۸۲ ریال د) ۲۵٫۰۰۰ ریال
۴۸- شرکت سامان ، بخشی از کالای تولیدی خود را از طریق حق العملکاران به فروش می رساند . در اولین دوره فعالیت مذکورمقادیری کالا برای برای حق العملکاران ارسال شده است . که ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال هزینه حمل و ۸۰۰٫۰۰۰ ریال هزینه بیمه آنها بوده است . ده درصد از کالای ارسالی در بین راه مفقود شده که با تحمل زیانی ، بمبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال از این بابت مبلغ ۶۵۰٫۰۰۰ ریال از بیمه دریافت شد. صورتحسابهای فروش کالای امانی نشان می دهد که ۷۵% کالای دریافتی توسط حق العملکار بمبلغ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بفروش رفته و بابت هزینه تخلیه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت هزینه های جاری نیز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پرداخت نموده است . همچنین کارمزد خود را بر اساس ۱۵% مبلغ فروش محاسبه نموده است.
سود (زیان) کالای امانی در دفاتر شرکت سامان چند ریال می باشد؟
الف)
۶۰۰٫۰۰۰ ریال ب) ۶۲۵٫۰۰۰ ریال
ج)
۶۵۰٫۰۰۰ ریال د) ۶۷۵٫۰۰۰ ریال
۴۹- در یک شرکت مدنی که بین اشخاص الف و ب تشکیل یافته و دفاتر جداگانه جهت ثبت معاملات نگهداری میشود .الف ۲% فروش ، کارمزد دریافت میکند. و در مقابل مطالبات سوختی را که از مشارکت ناشی میشود بعهده می گیرد . اگر مطالبات سوخت ، ناشی از فروش های الف ۲۲۰ ریال و ب ۳۳۰ ریال باشد. حساب مشارکت در دفاتر الف از این بابت به چه مبلغی بدهکار یا بستانکار میشود؟
الف) بدهکار
۴۲۰ ریال ب) بدهکار ۳۳۰ ریال
ج) ثبتی ندارد د) بستانکار
۳۳۰ ریال
۵۰- در شرایط تورمی ، ارزشیابی موجودی کالای پایان دوره به روش اولین صادره از آخرین وارده سبب میشود:
الف) هزینه های توزیع و فروش بیشتر نشان داده شوند.
ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته بیشتر نشان داده شود.
ج) سود عملیاتی بیشتر نشان داده شود.
د) مالیات بیشتری بعنوان مالیات بر درآمد توسط شرکت پرداخت شود.

=============================

نمونه سئوالات آزمون انتخاب کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری
سا ل
۲۷/۰۲/۱۳۸۱

۱-شرکت کمند که متعلق به بخش خصوصی میباشد،در سال ۱۳۷۸ برای فعالیت تولیدی خود واقع در کرج که پروانه بهره برداری آن توسط وزارت صنایع صاد رشده ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات ابراز نموده است . همچنین این شرکت در سال مذکور ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سود سپرده بانکی و مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اجاره ملک دریافت کرده است . در صورتیکه دفاتر شرکت عینا توسط حوزه مالیاتی پذیرفته باشد. درآمد مشمول مالیات شرکت برای محاسبه مالیات چقدر است؟
الف)
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ب) ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
ج)
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال د) ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲- چنانچه مدیران شرک در مواردی با انجام روشهای مورد نظر حسابرسی موافقت ننمایند و در نتیجه رسیدگی به بعضی از اقلام با اهمیت برای حسابرس امکان پذیر نگردد این قبیل موارد می بایست (فرض کنید موارد مذکور دارای اثرات اساسی در صورتهای مالی نباشد.) :
الف) بعنوان محدویتهای رسیدگی مطرح و گزارش حسابرسی مشروط شود.
ب) بعنوان عدم توافق در گزارش حسابرسی مشروط شود.
ج) بعنوان نکات ضعف مدیریت درج شود.
د) حسابرس باید گزارش عدم اظهارنظر ارائه نماید.
۳- برای تولید یک قطعه منفصله چهارروش تولید با هزینه هایی بشرح زیر وجود دارد :
شرح
روش
۱
روش
۲
روش
۳
روش
۴
هزینه متغییرهر واحد به ریال
۲٫۱۰۰
۱٫۲۰۰
۱٫۰۰۰
۵۰۰
هزینه ثابت ماهیانه
۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

چنانچه شرکت بخواهد ماهیانه ۵۰۰۰ قطعه از این محصول تولید نماید مناسب است؟
الف) روش اول ب) روش دوم ج) روش سوم د) روش چهارم
۴- در ۲۵ خرداد ۷۱ در اثر آتش سوزی کلیه موجودی کالای فروشگاه خرده فروشی الف در آتش سوخت . بمنظور برآورد زیان حاصل از آتش سوزی اطاعات زیر جمع آوری شده است :
فروش
۱/۱/۷۱ تا ۲۵/۳/۷۱ ۷۲٫۰۰۰ ریال
خرید
۱/۱/ ۷۱ تا ۲۵/۳/۷۱ ۷۰٫۰۰۰ ریال
موجودی کالا در
۱/۱/۷۱ ۱۰٫۰۰۰ ریال
درصد سود ناویژه به قیمت تمام شده
۲۰%
زیان ناشی از آتش سوزی عبارت است از:
الف)
۲۴٫۰۰۰ ریال ب) ۲۲٫۴۰۰ ریال
ج)
۲۰٫۰۰۰ ریال د) ۸٫۰۰۰ ریال
۵- شرکای شرکت تضامنی الف و ب که سود وزیان را به نسبت مساوی تقسیم می کنند تصمیم به انحلال شرکت گرفته اند ترازنامه شرکت در تاریخ انحلال به شرح زیر است :
نقد
۲۰٫۰۰۰ ریال سرمایه الف ۵۰٫۰۰۰ ریال
سایر داراییها
۷۰٫۰۰۰ ریال سرمایه ب ۳۰٫۰۰۰ ریال
- وام ب
۱۰٫۰۰۰ ریال
جمع
۹۰٫۰۰۰ ریال جمع ۹۰٫۰۰۰ ریال

توزیع ۳۰٫۰۰۰ ریال وجه نقد بصورت مطمئن و با رعایت قانون تجارت به چه ترتیب است؟
الف) بابت وام به شریک ب و سرمایه شریک ب بطور مساوی
ب) بابت سرمایه شریک ب و سرمایه شریک یک الف بطور مساوی
ج) بابت سرمایه شریک الف
۲۰٫۰۰۰ ریال
د) بابت وام شریک ب و سرمایه شریک الف بطور مساوی
۶- مانده کالای نزد شعبه به قیمت فروش (چهر سوم قیمت تمام شده ) در اول دوره و پایان دوره مالی با هم برابر است . کالای ارسسالی در طول دوره مالی ۸۰۰ ریال و برگشتی از شعبه به مرکز ۸۰ ریال است . فروش شعبه به قیمت سیاهه (قیمت کالای دریافتی از مرکز) ۱۰۰% صورت گرفته است . سود شعبه چند ریال است؟
الف)
۲۰۰ ریال ب) ۲۴۰ ریال ج) ۲۵۲ ریال د) ۳۷۲ ریال
۷- شرکت ایران محصول آلفا را هر واحد ۵ ریال میفروشد . هزینه های ثابت مبلغ ۲۱۰٫۰۰۰ ریال و هزینه های متغییر ۶۰% مبلغ فروش میباشد. مبلغ فروش باید چقدر باشد تا سود عملیاتی ۱۰% مبلغ فروش باشد؟
الف)
۷۰۰٫۰۰۰ ریال ب) ۴۷۲٫۵۰۰ ریال
ج)
۵۲۵٫۰۰۰ ریال د) ۴۲۰٫۰۰۰ ریال
۸- در انتخاب نمونه آزمایشی در حسابرسی انتخاب نمونه بستگی دارد به ….
الف) استانداردهای حسابرسی ب) روشهای مالی شرکت مورد رسیدگی
ج) رهنمودهای حسابرسی د) کفایت کنترلهای داخلی
۹- بهترین دلیل برای اینکه حسابرسان موظفند به معاملات اشخاص وابسته رسیدگی کنند کدام است؟
الف) احتمال متفاوت بودن محتوای معاملات با شکل آنها
ب) این معاملات نوعی تقلب مدیران است
ج) غیر قانونی بودن این معاملات
د) کنار گذاشتن این معاملات بعنوان یکی از مراحل تهیه صورتهای مالی تلفیقی
۱۰- در شرکت الف یک دارایی قابل استهلاک به قیمت تمام شده ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۶/۶/۷۷ مورد بهره برداری قرارگرفته است . نرخ استهلاک این دارایی طبق آیین نامه مربوط ۲۰% می باشد . ذخیره استهلاک دارایی مربوط در سال ۱۳۷۷ عبارتست از :
الف)
۲۴۰٫۰۰۰ ریال ب) ۱۲۰٫۰۰۰ ریال
د)
۱۳۰٫۰۰۰ ریال د) ۱۴۰٫۰۰۰ ریال
۱۱- در شرکتهای سهامی تعیین حق الزحمه بازرس قانونی با کدامیک از ارگانهای شرکت است؟
الف) مجمع عمومی عادی ب)مجمع عمومی فوق العاده
د) هیئت مدیره د)مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۲- در سازمانهای دولتی مسئولیت تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات از نظر صحت انجام آن با چه مرجعی است؟
الف) سازمان برنامه و بودجه ب) ذیحساب دستگاه
ج)رئیس دانشگاه د) رئیس ذیحساب دستگاه
۱۳- موجودی کالای شرکت الف در پایان سال ۱۳۷۴ بدلیل حجم زیاد قابل شمارش نبوده و حسابرس در خرداد ماه ۱۳۷۵ مشغول رسیدگی به حسابهای سال قبل می باشد. بنظر شما حسابرس شرکت الف کدامیک از اقدامات زیر را باید در مورد موجودیهای مذکور انجام دهد؟
الف) مانده دفتری موجودی ها را مورد قبول قرارداده و موضوع عدم شمارش را با اهمیت تلقی ننماید.
ب) از شرکت بخواهد که تنها موضوع را در یادداشتهای پیوست صورت های مالی افشا نماید.
ج) از مسئولین شرکت بخواهد که موجودیها در خرداد ماه شمارش و ضمن مطابقت با سوابق مربوط و در نظر گرفتن اقلام وارده و صادره اول فروردین لغایت تاریخ شمارش ، میزان صحیح موجودیها در پایان سال قبل تعیین گردد.
د) بدون هیچ اقدامی ، گزارش حسابرسی را بصورت مردود ارائه دهد.
۱۴- شرکت داده پردازی کامپیوتری را درسال ۱۳۷۴ مبلغ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال فروخته است. قیمت تمام شده کامپیوتر ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بوده و استهلاک انباشته تا تاریخ فروش ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است .در صورت جریان وجوه نقد تهیه با روش غیر مستقیم چگونه این معامله انعکاس می یابد؟
الف)
۴۰۰٫۰۰۰ ریال از سود خالص کسر میشود و جریان ورودی سرمایه گذاری ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال درج میشود.
ب)
۴۰۰٫۰۰۰ ریال به سود خالص اضافه میشود و جریان ورودی سرمایه گذاری ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال درج میشود.
ج) جریان وجوه ورودی سرمایه گذاری
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال گزارش میشود.
د) جریان وجوه ورودی تامین مالی
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال گزارش میشود.
۱۵- روشهای حسابرسی عبارتند از: عملیاتی که حسابرس می بایست انجام دهد تا بتواند :
الف) موارد سوء استفاده و تقلبات را کشف نماید
ب) پرونده های حسابرسی را تکمیل نماید
ج)اطلاعات ، شواهد و مدارک لازم جهت اظهارنظر تخصص و حرفه ای خود را فراهم نماید
د) نکات ضعف مشاهده شده را به اطلاع سهامداران برساند
۱۶- شرکت زاگرس سه نوع محصول تولید و به فروش می رساند . اطلاعات مربوط به محصولات به شرح زیر است :
شرح محصول الف محصول ب محصول ج
قیمت فروش هر واحد ریال
۶٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰ ۹٫۰۰۰
هزینه متغییر هر واحد ریال
۴٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰
چنانچه مبالغ فروش سه محصول با هم برابر باشند یعنی هر یک از محصول یک سوم از کل فروش شرکت را تشکیل دهند و هزینه های ثابت سالانه
۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد. مبلغ فروش در نقطه سربسر کل سه محصول عبارتست از :
الف)
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ب) ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
ج)
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال د) ۳۰٫۳۷۵٫۰۰۰ ریال
۱۷- حسابرس مستقل شرکت سهامی عام آلفا در رسیدگی به حسابهای سال ۱۳۷۲ متوجه میشود که زیان سنواتی از سرمایه فزونی داشته است ، با بررسی گزارشهای هیئت مدیره به این نتیجه می رسد که تامین زیان از محل سود سنوات آتی امکان ندارد حسابرس با این موضوع چگونه برخورد می نماید.
الف) موضوع مرتبط با اصل تداوم فعالیت بوده که بصورت بند شرط در گزارش حسابرس مطرح و با توجه به اهمیت موضوع اظهار نظر انجام خواهد گرفت .
ب) موضوع از نظر رعایت مفاد قانون تجارت به بازرس مرتبط است و حسابرس به آن توجه نمی کند.
ج) موضوع تداوم فعالیت شرکت در یادداشت پیوست صورتهای مالی درج میشود
د) موضوع بعنوان محدودیت رسیدگی در گزارش درج میشود و اظهار نظر حسابرس منتفی خواهد بود.
۱۸- هزینه های تبلیغات فروش کالا و ارائه خدمات و توسعه صادرات بشرح زیر جزو هزینه های قابل قبول است:
الف) بطور کلی تا
۵% داخلی و ۷% فروش صادراتی
ب) بطور کلی تا
۲% فروش داخلی و ۱۰% فروش صادراتی
ج) سال اول بهره برداری
۵% سال دوم ۳% و سنوات بعد ۲% فروش داخلی و ۷% قیمت کالاهای صادراتی طبق تصویب نامه هیئت وزیران
د) کلا تا
۱۰۵ جزو هزینه های قابل قبول است.
۱۹- درآمد مشمول مالیات ۱۳۷۴ شرکت خدمات مالی بمبلغ ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین و مشخص و به مودی ابلاغ شده است .مودی ۵ فقره فیش کسر شده و واریز شده ،جمعا بمبلغ ۱۳٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال را ارائه نموده است . کدامیک از موارد زیر را برای تسویه حساب مالیاتی سال مذکور بایستی پرداخت نماید:
الف)
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال ب) ۴٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال
ج)
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال د) مبلغ دیگری پرداخت نمی نماید
۲۰- مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت در کدام یک از اقدامات زیر در شرکت مورد تصدی ممنوعیت دارند؟
الف) انجام معامله با اشخاص حقوقی ب) تحصیل وام یا اعتبار از شرکت
ج) انجام معامله با شرکتهای مشابه د) هیچکدام
۲۱-حسابرس برای اثبات مالکیت داراییهای ثابت طبق موازین حسابرسی بایستی :
الف) از
۱۰۰% افزایش حساب داراییهای ثابت مشاهده عینی بعمل آورد
ب)
۱۰۰% اسناد مالکیت داراییهای ثابت را مشاهده نماید.
ج)
۱۰۰% اسناد افزایش حساب داراییهای ثابت را مشاهده نماید.
د) با توجه به قضاوت حرفه ای میزان نمونه های انتخابی را مشاهده نماید.
۲۲- کارشناسی ، هنگام کارشناسی متوجه میشود که صلاحیت لازم برای امر کارشناسی ارجاعی را ندارد او می بایستی :
الف) با اطلاع دادگاه و شرکت مورد نظر ، امر کارشناسی را انجام دهد.
ب) از دادگاه درخواست نماید که کارشناس دیگری را انتخاب نماید
ج) بدون اطلاع به دادگاه ، امر کارشناسی را انجام داده و گزارش ارائه نماید
د) از ارائه هر گونه گزارش خودداری نماید.
۲۳- کدامیک از موارد زیر حاکی از یک آزمون کنترل (رعایت)وجوه نقد می باشد؟
الف) ارسال تاییدیه بانکی
ب) رسیدگی به نحوه امضاء چکها.
ب) شمارش وجوه نقد
د) مقایسه صورت مغایرت بانکی تهیه شده با مانده حساب بانک در دفاتر شرک
۲۴-شرکتی سک نوع محصول تولید میکند . نرخ فروش هر واحد ۱۰٫۰۰۰ ریال است. این شرکت در اولین سال فعالیت خود ۱۰۰٫۰۰۰ واحد تولید و ۸۰٫۰۰۰ واحد آنها را بفروش می رساند. موجودی در جریان ساخت پایان دوره ندارد. هزینه های سال اول به شرح زیر است :
شرح هزینه ثابت – ریال هزینه متغییر هر واحد – ریال
هزینه مواد اولیه –
۲٫۰۰۰
هزینه دستمزد مستقیم –
۱٫۲۵۰
هزینه سربار ساخت
۱۲۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰ ۷۵۰
هزینه های فروش و اداری
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰
با توجه به اطلاعات فوق سود شرکت در سال اول بر اساس هزینه یابی مستقیم (متغییر) چقدر است؟
الف)
۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ب) ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
ج)
۲۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال د) ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲۵- شرکت پاور قطعه ای بنام g را تولید مینماید که در فرآیند تولید اصلی خود مورد استفاده قرار میدهد . هزینه های هر قطعه g بر اساس تولید ۱۰٫۰۰۰ واحد به شرح زیر است:
شرح ریال
مواد مستقیم
۳
دستمزد مستقیم
۱۵
سربار متغییر ساخت
۶
سربار ثابت
۸
جمع
۳۲
شرکت خرمشهر تولید و فروش
۱۰٫۰۰۰ قطعه g را از قرار هر واحد ۳۰ ریال پیشنهاد نموده است. در صورت پذیرش این پیشنهاد میتوان از امکانات آن برای تولید قطعه h استفاده نمود که منجر به صرفه جویی مبلغ ۴۵٫۰۰۰ ریال خواهد شد. علاوه بر این ۵ ریال از هزینه های ثابت هر قطعه g حذف میگردد راه حل انتخاب شده عبارت خواهد بود از :
الف) مبلغ
۳۰٫۰۰۰ ریال صرفه جویی در تولید
ب) مبلغ
۱۵٫۰۰۰ ریال صرفه جویی در تولید
ج) مبلغ
۳۵٫۰۰۰ ریال صرفه جویی در خرید
د) مبلغ
۶۵٫۰۰۰ ریال صرفه جویی در خرید
۲۶- شرکت تولیدی شیر آلات ایران یکی از ماشین آلات خود را بهسازی نموده است با این بهسازی بدون اینکه عمر مفید آن افزایش یابد ظرفیت تولیدی آن ۲۵% و قیمت فروش آن ۲۰% افزایش یافته است . هزینه بهسازی باید:
الف) به بدهکار حساب استهلاک انباشته ماشین آلات منظور شود
ب) به حساب بهای تمام شده ماشین آلات اضافه شود
ج) بین حساب بهای تمام شده ماشین آلات و حساب استهلاک انباشته ماشین آلات به نسبتی که مدیریت تصمیم میگیرد تسهیم شود
د) به حساب هزینه های جاری شرکت منظور شود.
۲۷-در یک مشارکت مدنی که بین اشخاص الف و ب تشکیل یافته و دفاتر جداگانه جهت ثبت معاملات نگهداری میشود . الف ۲% فروش ، کارمزد دریافت میکند و در مقابل مطالبات سوختی را که از مشارکت ناشی میشود بعهده میگیرد . اگر مطالبات سوخت ، ناشی از فروش های الف ۴۲۰ ریال و ب ۳۳۰ ریال باشد. حساب مشارکت در دفاتر الف از این بابت به چه مبلغی بدهکار یا بستانکار میشود؟
الف) بدهکار
۴۲۰ ریال ب) بدهکار ۳۳۰ ریال
ج) ثبتی ندارد د) بستانکار
۳۳۰ ریال
۲۸- قیمت تمام شده کالای فروش رفته شرکت الف در سال ۷۲ معادل ۷۵۰ ریال بوده است . کلیه خریدهای شرکت نسیه است . با توجه به اطلاعات زیر وجه نقد پرداخت شده برای خرید کالا در سال ۷۲ معدل کدامیک از گزینه های زیر است؟
شرح مانده اول سال
۷۳ مانده پایان سال ۷۲
موجودی کالا
۶۳۰ ۶۰۰
حسابهای پرداختنی
۳۲۰ ۳۰۰

الف) ۷۴۰ ب) ۷۲۰ ج) ۷۵۰ د) ۲۰
۲۹- در حسابداری انبارها غالبا اختلافاتی بین موجودی های واقعی و موجودی طبق حسابهای مربوط بوجود می آید عوامل این اختلاف بهر دلیلی که باشد بایستی شرح زیر در حسابها تصحیح گردد
الف) انتقال به حساب موجودیها بر اساس شمارش
ب) انتقال به حساب انباردار
ج) انتقال به حساب قیمت تمام شده
د)انتقال به حساب کسری و اضافه انبار
۳۰- حسابرس مستقل وقتی اظهارنظر منفی نسبت به صورتهای مالی ارائه می نماید که:
الف) هیئت مدیره از ارائه گواهینامه مدیران خودداری نماید
ب) بر اساس نتیجه رسیدگی اقلام دارایی و بدهی بصورت غیر واقعی در حسابها انعکاس داشته باشد.
ج) وقتی که پاسخ تایید بدهکاران دریافت نشده باشد.
د) وقتی که حسابرس در شمارش موجودیهای جنسی در پایان سال حضور نداشته باشد.

======================

نمونه سئوالات آزمون انتخاب کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری
سا ل
۲۸/۰۶/۱۳۸۲
۱- استانداردهای حسابرسی را برشمرده و در مورد هر یک از آنها توضییح مختصری بیان نمایید.
۲- کارخانه صابون سازی دارای سه مرحله تولید می باشد و صابونهای یاس- مروارید- بنفشه را تولید می کند . تولید محصولات در مرحله اول مشترکا انجام میشود و سپس قسمتی از محصول این مرحله جهت تکمیل و تولید صابون یاس به مرحله دوم و قسمتی دیگر جهت تکمیل و تولید صابون مروارید به مرحله سوم تحویل میشوند و محصول بنفشه در پایان مرحله اول از خط خارج و پس از بسته بندی به همان صورت فروخته میشود .
۳- هزینه مراحل تولید در تیر ماه گذشته عبارت بوده است از :
شرح مرحله اول – ریال مرحله دوم- ریال مرحله سوم- ریال
مواد
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰
دستمزد
۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
سربار
۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰
جمع
۹٫۶۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
میزان تولید محصولات و بهای فروش هر واحد آنها بشرح زیر بوده است :

تولید صابون یاس ۶٫۰۰۰ واحد بهای فروش هر واحد ۲٫۳۰۰ ریال
تولید صابون مروارید
۳٫۰۰۰ واحد بهای فروش هر واحد ۲٫۱۰۰ ریال
تولید صابون بنفشه
۳٫۰۰۰ واحد بهای فروش هر واحد ۹۰۰ ریال
اگر هزینه های مشترک بر اساس ارزش بازار در نقطه تفکیک (در مرحله اول) بین محصولات تسهیم شود بهای تمام شده هر واحد از هر یک از محصولات چقدر است؟
۴- وضعیت مالی فروشگاه پیمان در تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ بشرح زیر است:
اثاثیه
۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰
بستانکاران
۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰
وسایط نقلیه
۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰
پیش پرداخت اجاره
۱٫۵۰۰٫۰۰۰
بدهکاران
۸٫۰۰۰٫۰۰۰
ذخیره استهلاک اثاثیه
۲٫۹۶۰٫۰۰۰
ذخیره استهلاک نقلیه
۲٫۵۳۷٫۵۰۰
موجودی کالا
۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰
موجودی صندوق
۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰
مالیات معوق
۳٫۳۰۲٫۵۰۰
موجودی بانک
۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

در پایان شهریور ۸۱ بعلت آتش سوزی قسمت عمده اسناد و مدارک نابود شده است با تحقیقات بعمل آمده اطلاعات زیر حاصل گردیده است:
۱- مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از مطالبات دوره قبل سوخت گردیده است .
۲- از مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال معاملات سالجاری ۳۰% وصول و بقیه بعلت ورشکستگی مشتری غیرقابل وصول است .
۳- جمع فروشهای نسیه سال جاری ۳۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال و خریدهای نسیه این دوره ۳٫۰۸۰٫۰۰۰ ریال بوده است.
بابت خریدهای نقدی چک صادر شده است .
۴- وصول بدهکاران که مستقیما به حساب بانک واریز شده ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بوده است .
۵- مانده بدهی به اشخاص بابت خرید کالا ۱۵٫۰۵۰٫۰۰۰ ریال میباشد.
۶- اجاره ماهیانه فروشگاه ۷۵۰٫۰۰۰ ریال است.
۷- استهلاک اثاثیه ده ساله و استهلاک نقلیه ۲۵% نزولی تعیین شده است.
۸- فروشهای نقدی ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال بوده است.
۹- سایر هزینه های فروشگاه ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
۱۰- موجودی کالا در خارج از محدوده آتش سوزی بوده ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
۱۱- موجودی صندوق قبلا به حساب باک واریز شده و موجودی بانک ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
۱۲- فروشگاه بابت مالیات بدهی ندارد.

مطلوبست :
ترازنامه پایان شهریور و صورت سود وزیان شش ماهه
۱۳۸۱٫

تاریخ ارسال: یکشنبه 19 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 03:49 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo