سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

مواد قانون م .م که درحسابرسی مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد

مواد قانون م .م که درحسابرسی مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد

1-ماده 48 ق. م.م در خصوص حق تمبر افزایش سرمایه ومهلت دو ماه درموردپرداخت ان

2-ماده 52 ق.م.م.درخصوص نحوه محاسبه اجاره املاک (75درصد مبلغ اجاره)وقابل توجه می باشد که املاکی که مجانا"در اختیار شرکتها قرار میگیرد غیر اجاری تلقی میگیرد(اجاره املاک در خصوص اشخاص حقوقی بنرخ 25درصد واشخاص حقیقی ماده131 اعمال میگردد)مضافا"به اینکه مالیات مکسوره ظرف مدت ده روز باید پرداخت گردد

3-مالیات نقل وانتقال به ارزش معا ملاتی وبنرخ 5درصد محاسبه میگردد.ومشمول مالیلت دیگری نمیباشد(ماده

 59 ق م.م)

4- مالیات اولین نقل وانتقال ساختمانهای نوساز موضوع ماده 77 ق.م.م. که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار انها نگذ شته است علاوه بر مالیات موضوع ماده 59 ق م.م. مشمول مالیات بنرخ 10 درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود

5-مفاده مواد 82 و83 و84 و85 و86 و87 و90 و91 و92 ودر خصوص حقوق ومزایا می باشد بدقت مطالعه شودو20 درصد جر یمه مشمول کمتر یا اصلا محاسبه نشده تعلق می گیرد (درصورت عدم ارسال لیست حقوق ومزایا  مبلغ مذکور در ذیل لیست یا جدول مربوطه درج ومشمول 2 درصد جریمه می گردد)

6-ماده102 در خصوص مضاربه یا مشارکت مورد توجه قرار بگیرد

7-ماده 103 درخصوص کسر مالیات وکلا بعهد شرکتهای غیر دولتی نیست ولیکن در مورد حق المشاوره باید 5

درصد مالیات کسر گردد

8-ماده 104 مربوط به مالیاتهای تکلیفی میباشد دقت لازم درخصوص کسروپرداخت  بموقع ان بعمل اید درغیر اینصورت نسبت به محاسبه مجدد ومحاسبه جریمه اقدام شود (20درصد.کمتر محاسبه شده ودیر پرداخت شده یا اصلا"کسر و پرداخت نشده)

9-تبصره یک ماده 104 در صورت انعقاده قرارداد. کارفرما مکلف رونوشت قراردادهای مربوطه راظرف مدت سی روز به اداره امور مالیاتی تحویل ورسید اخذ نماید(جمع کل قراردادهای ارسال نشده در ذیل قسمت ششم درج ومشمول 1 درصد جریمه می گردد)

10- ماده 119 ق.م.م درخصوص درامدهای اتفاقی.مالیات ان مشمول ماده 131 قانون م.م میگردد

11-ماده 132 قانون م.م در خصوص معافیتهای فعالیتهای تولیدی ومعدنی می باشد

12-ماده 138 ق م.م در خصوص معا فیتهای طرحهای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحدهای موجودمیباشد

13-ماده141 ق.م.م درخصوص معافیتهای صادرات میباشد

14-ماده 143 ق.م.مدرخصوص معافیتهای شرکتهای بورسی میباشد(معادل 10درصد 25درصدمساوی5/22 درصد)

15-ماده145 ق.م.م درخصوص معافیتهای سودهای بانکی وغیرمی باشد و همچنین تبصره 4 ماده 105ق.م.م هم درخصوص معافیتهای سود سهام می باشد

16-مفاده مواد 147 و148 در خصوص هزینه های استهلاک وقابل قبول میباشد که باید با دقت مطالعه شود وائینامه های مربوطه با دقت بررسی گردد

17-ماده 151 درخصوص نحوه محاسبه استهلاک می با شد که باید با دارائیهای ثابت مطابقت داده شود

18-ماده 169 ق م.م درخصوص عدم ارسال معاملات فصلی می با شد (مشمول 1 درصد جریمه می گردد)

19-مفاده مواد 197 و199 ق.م.م درخصوص تعلق جریمه به موارد عدم ارسال لیست حقوق ومزایا ورونوشت قرادادهاو همچنین عدم کسر مالیاتهای تکلیفی (اعم از حقوق وپیمانکاران )وتاخیر در پرداخت کسورات مالیاتی

20-ماده 181 ق.م.م درخصوص بازدیده هیات 3 نفره از شرکتها

21-مواد وتبصرهای 13 و16 و17 ائین تحریر ونگهداری دفاتر قانونی

تاریخ ارسال: جمعه 28 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 01:46 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo