سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

بررسی نقش حسابداری پیمانکاری ساختمان

بررسی نقش حسابداری پیمانکاری ساختمان

بررسی نقش حسابداری پیمانکاری ساختمان برقعی فصل اول: کلیات تحقیق: 1-1- پیشگفتار : تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند . 1-2- بیان مسئله:تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.حال برای روشن شدن موضوع به طرح سئوالاتی می پردازیم:1-آیاحسابداری پیمانکاری ساختمان می تواندبه روشن شدن مراحل حسابداری کمک نماید؟2-آیاپیمانکاران می توانندباتکیه برحسابداری پیمانکاری ساختمان به تسهیل قراردادها کمک نمایند؟3-آیاحسابداری پیمانکاری ساختمان می تواندباتکیه برمواردقراردادهادرعرصه بین المللی موفق باشد؟4-آیاباتکیه برحسابداری پیمانکاری ساختمان می توان به فعالیت های اقتصادی پرداخت؟1-3- اهمیت موضوع:حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.1-4- فرضیات تحقیق1-بین حسابداری پیمانکاری ساختمان و روشن شدن مراحل حسابداری رابطه وجوددارد.2- پیمانکاران باتکیه برحسابداری پیمانکاری ساختمان می تواننددر تسهیل قراردادها کمک نمایند.3-بین حسابداری پیمانکاری ساختمان وموفقیت درقراردادهای بین المللی موفق رابطه وجوددارد.4-باتکیه برحسابداری پیمانکاری ساختمان می توان به فعالیت های اقتصادی پرداخت.1-5- اهداف تحقیق:الف:هدف کلیبررسی نقش حسابداری پیمانکاری ساختمان وتاثیرآن برتسهیل قراردادهاب:اهداف جزئی1- حسابداری پیمانکاری ساختمان روشی برای روشن شدن مراحل حسابداری می باشد.2- پیمانکاران باتکیه برحسابداری پیمانکاری ساختمان انجام قراردادهاراآسان می نمایند.3- حسابداری پیمانکاری ساختمان درموفقیت قراردادهای بین المللی موثراست.4- حسابداری پیمانکاری ساختمان می تواند به فعالیت های اقتصادی بپردازد.فصل دوم: ادبیات تحقیق2-1- ارکان اصلی عملیات پیمانکاری : در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد : کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند . پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد . قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است که منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است . موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد . 2-2- انواع قراردادهای پیمانکاری :‌قرارداهای پیمانکاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولا یکی از دو حالت کلی زیر را دارا است .  الف) قراردادهای مقطوع : در این نوع قراردادها ، پیمانکار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای کل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر کار ( مثلا یک متر خاکبرداری ) توافق می کرد در برخی از موارد ، طبق مادة خاصی بهای واحد هر کار یا مبلغ کل پیمان بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد ، مصالح ، ویتامین D  سایر هزینه ها با پیمانکار است که اگر کمتر از مبلغی که از کارفرما دریافت می کند خرج نماید برایش سود محسوب می شود .ب) قراردادهای اسانسی : در این وع پیمان ها ، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الرحمه ثابتی به پیمانکار پرداخت می شود یکی از خصوصیات قراردادهای پیمانکاری این است که مدت اجرای قرارداد معمولا به بیش از یک دورة مالی تسری می یابد لکن تول مدت اجرای قرارداد نباید ملاک شناخت قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرد . ج) قرار داد مدیریت اجرائی  علاوه بر دو نوع قراردادهای ذکر شده از قرارداد زیر نیز می توان استفاده نمود : در این نوع قراردادها بهای مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پیمانکار پرداخت می شود و هر مبلغ معین و مشخص که در ابتدای قرارداد توافق شده و در پایان کار به عنوان حق الزحمه به پیمانکار پرداخت می شود . در قرارداد نوع دوم که قرارداد اسانسی می باشد حق الزحمه درصدی از هزینه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصی است و به هزینه ها مربوط نمی شود . 2-3- مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکارکار :مراحل اجرای طرح در موسسات خصوصی و عمومی تفاوت ماهوی ندارند ، و موسسات خصوصی کمابیش در اجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات دولتی تبعیت می کنند اجرای طرحهای عمرانی در موسسات خصوصی همانند موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که ذیلا در 5 مرحلة جداگانه آورده شده است : مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح : موسسات بخش خصوصی معمولا طرح های ساختمانی ، تاسیسات و تجهیزاتی خود را بادر نظر گرفتن منابع مالی ، پیش بینی و سپس نقشه ها و اسناد و مشخصات اجرایی ار راسا یا با کمک موسسان مشاور تهیه می کنند مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است : 2-4- خدمات تحقیقاتی و بنیادی :مطالعات این مرحله شامل : مطالعات منطقی ، اجتماعی و اقتصادی است که بر مبنای نتایج حاصل از آنها ، تصمیم گیری کلی در مورد برنمه ها و شناخت طرح ها به عمل می آید . مطالعات شنالهایی طرح : مطالعات این مرحله شامل : تحقیقات و بررسی های لازم به منظور تعیین هدف طرح ، شناخت اجراء قشکله ، داده ها و تهماده ها و همچنین امکانات فنی و اجرایی با توجه به مصالح ساختمانی ، تجهیزات ، نیروی انسانی ، سایر امکانات و محدودیت ها و بالاخره حدود سرمایه گذاری ، زمان اجراء ، کاسبات اقتصادی ، تعیین بهره وری و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است . حاصل این مطالعات به شکل گزارشی تدوین می گردد که مبنای اتخاذ تصمیم در مورد اقدامات بعدی خواهد بود . 2-5- تهیه طرح مقدماتی : بعد از شناخت طرح ئو تعیین مشخصات کلی آن برمبنای بررسی ها و یا مطالعات توجیهی حتی و اقتصادی خاص ، مطالعات مقدماتی طرح انجام می شود . خدمات مربوط به مطالعات مقدماتی شامل مطالعات تحقیقاتی و آزمایش های لازم به منظور طراحی و تهیة نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی ، تعیین محل های مناسب و بر آورد کلی ابعاد و حجم کار و مخارج هریک از راحل های پیشنهادی و همچنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثرات اجتماعی هر یک از آنها می باشد . تهیة کننده طرح مقدماتی مناسب ترین راه حل را با ذکر دلیل لازم توجیه می کند مطالعات و تحقیقات ، نقشه بر داری ها و بر رسی ها و آزمایش های این مرحله باید به اندازه ای کامل باشد که امکان بر آورد مخارج دورة‌مطرح و هزینه های بهره برداری را به منظور اتخاذ تصمیم منطقی فراهم سازد و نتیجة این مطالعات و روش انجام مراحل بعد به شکل گزارشی تدوین می شود تهیة نقشه ها و مشخصات اجرائی طرح : تصویب طرح مقدماتی توسط دستگاه اجرایی ( مجری طرح )‌مبنای تهیة نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح قرار خواهد گرفت . خدمات این مرحله شامل انجام مطالعات ، بررسی ها ، تحقیقات و نقشه برداری ها و آزمایش های لازم به منظور تهیة کلید اسناد عملیات اجرائی طرح از جمله : نقشه های اجرایی و مشخصات فنی اختصاصی ، نقشه محل نتیج آزمایش ها ، برنامه زمانی اجرای کار ، صنایع تهیة مصالح ، بر آورد مقادیر کار و پیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح می باشد . مرحله 2 : ارجاع کار به پیمانکار در ارجاع کار به پیمان کار مراحل زیر باید طی شود : تکثیر اسناد و مدارک مناقصه : بعد از تصویب گزارش ها ، نقشه ها و سایر اسناد و عملیات اجرایی ( موضوع بند 4-1  UL ) و حصول اطمینان از مهیا بودن زمین یا محل اجرای طرح ، اسناد و مدارک مناقصه تکثیر و در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرار می گیرد . 2-6- دعوت از پیمانکاران برای انجام طرح : بعد از آماده شدن اسناد و مدارک مناقصه ، مپیمانکاران به طریق زیر از نوع و مشخصات طرح مطلع می شوند و در صورتی که مایل به اجرای رح باشند ، اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما یا مهندسین مشاور خریداری و برای بررسی و مطالعه در اختیار کادر فنی خود قرار می دهند . الف) مناقصه عمومی – در این روش مبلغ و مشخصات طرح و شرایط شرکت در مناقصه از طریق درج آگهی در جراید به اطلاع داوطلبان شرکت در مناقصه می رسد . ب) مناقصه محدود – در این روش دعوتنامه شرکت در مناقصه برای شرکت هایی ارسال می شود که صلاحیت آنها برای شرکت در مناقصه قبلا تعیین و نام آنها در لیست واجدین رایط شرکت های پیمانکاری ( لیست خاص ) درج شده باشد پس به دلیل تخصصی بودن یا ویژگی خاص کار از تعداد محدودی پیمانکار دعوت به عمل می آید . ج) ترک مناقصه : در مواردی که تحت شرایط خاص و بنا به شخصیت مقامات اجرایی انجام مناقصه ممکن و یا به صرفه و صلاح نباشد .پیمانکار از طریق ترک مناقصه مستقیما انتخاب می شود . د) توافق تیهت : در این روش در مواردی که انجام ناقصه میسر و یا به مصلحت نباشد می توان طرح را با توافق قیمت به پیمانکار ارجاع داد . 2-7- تسلیم قیمت پیشنهادی و ضحانت نامه شرکت در مناقصه : چنانچه کادر فنی پیمانکار انجام پیمان را با توجه به امکانات پیمانکار عملی تشخیص می دهد ،‌قیمت کل کار را از روی نقشه ها محاسبه و پیشنهاد می کند قیمت پیشنهادی پیمانکار برای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارک فدبور در آگاهی ، ، نظیر ضحانت نامه بانکی در دو پاکت جداگانه – پاکت الف حاکی ضحانت نامه بانکی وکلید اسناد و مناقصه و پاکت « ب » فقط شامل برگ پیشنهاد مبلغ کل – به مناقصه گزار (‌ کارفرما ) تسلیم می شود . 2-8- انتخاب پیمانکار : کمیسیون مناقصه برای تعیین بدنه مناقصه ، پیشنهادهای واصله را با رعایت آئین نامه معاملات دولتی افتتاح و قرائت می کند . کمیسیون مزبور ابتدا پاکت الف را باز می کند و در صورتی که پیمانکار تمامی شرایط مزبور در مناقصه را رعایت و کلید مدارک را ارسال کرده باشد . مبادرت به افتتاح پاکت ب ( برگ یشنهاد مبلغ ) می کند . مناقصه گزار پس از ارزیابی پیشنهاد ها و تهیة جدول مقایسه ، از بین پیشنهادهایی که تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از قیمت خارج از اعتدالل نباشد . مناسبترین پیشنهاد از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان رنده مناقصه معرفی می کند . ضحانت نامه شرکت در مفاصهدر صورتی که برنده مفاصه از انعقاد قرارداد امتناع ورود به نفع کارفرما صبط خواهد و از نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت می شود . 2-9- مرحله 3 : انعقاد قراردادبا پیمانکار : بعد از اینکه برنده مناقصه تعیین شد قراردادی بین پیمانکار و کارفرما منعقد و ضمانت نامه های شرکت در مناقصه آزاد می شود هم مواردی که در قرارداد ( پیمان ) پیش بینی می شود ، شامل نکات زیر است : نام طرفین قرارداد ( کارفرما  – پیمانکار ) موضوع پیمان : اجرای عملیات کارهای اصلی ، کارهای فرعی و کارهای جدید احتمالی است . کارهای فرعی عملیاتی را شامل می شود که به منظور اجرا و نگهداریعملیات موضوع پیمان ضروری است ، اما جزء کارهای اصلی پیمان محسوب نمی شود به طور کلی منظور از موضوع قرارداد مال یا عملی است که هر یک از قتعاملین تسلیم یا انجام آن را به عهده می گیرند . مبلغ پیمان : مبلغی که پیمان بر اساس آن منعقد می شود و با توجه به شرایط عمومی پیمان مبلغی به آن اضافه یا کسر می گردد . دستگاه ای اجرائی موظفند در ارحاع کارهای اضافی به پیمانکار یا تغییر در مقادیر کار مفاد بخشنامه امحاقید به شرایط عمومی پیمان را رعایت کنند . مدت پنهان : مدتی است که پیمانکار تعهد می کند در طی آن کارگاه را تجهیزات و عملیا مورد پیمان را اجرا کند . تاییدات و تعهدات پیمانکار : به طور خلاصه پیمانکار تایید می کند که هنگام تسلیم پیشنهاد ، مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن به جهل خود استناد نماید 2-10- تعهدات و اختیارات کارفرما : کارفرما متهعد است کلید زمین های را که برای تاسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است در تاریخ هایی که در برنامه تفصیلی اجرائی منضم به پیمان پیش بینی شده است طبق صورت جلسه به پیمانکار تحویل دهد .همچنین کارفرما در مدت اجرای پیمان می تواند توسط دستگاه نظارت ، مهندس مقیم و یا مامورین دیگری عملیات پیمانکار را بازرسی کند . 2-11- ضمانت نامه انجام تعهدات : در موقع امضاء قرارداد پیمانکار باید ضمانت نامه ای ( در حال حاضر 50% مبلغ اولیه پیمان ) از بانک مورد قبول کارفرما طبق نمونه ای که معمولا ضمیمه اسناد مفاقصه است اخذ و تسلیم کارفرما کند ضمانت نامه مذکور باید تاریخ تصویب صورت مجلس تحویل موقت موضوع پیمان معتبر توبه دستور کارفرما قابل تمدید باشد . پیش پرداخت و ترتیب واریز آن : کارفرما موافقت می کند به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات وی درصدی از مبلغ اولیة پیمان را به عنوان پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامة بانکی پرداخت کند . 2-12- جریمة تاخیر : اگر کسی تعهد به امری کند یا تعهد نماید از انجام امری خودداری کند ، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است ، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصیوع شده باشد و یا بر حسب قانون موجب زمان باشد ضرر شامل کلیه زیان هایی است که بر اساس عدم انجام تعهد بژیا تاخیر در آن به متعهدکه وارد شده است . توافق طرفین دربارة میزان خسارت ممکن است به این شکل باشد که میزان خسارترا قبلا ارزیابی نمایند و در قرارداد مبلق مفطوعی را معن کنند که در صورت اجراء  یا عدم اجراء یا در صورت تاخیر ( مثلا : هر روز یا هر ماه تاخیر ) قابل پرداخت باشد جریمة تاخیر معمولا در موارد جداگانه ای در قراردادهای پیمانکاری پیش بینی می شود و خسارتو جرائم قابل پرداخت توسط پیمانکار که ناشی از تاخیر و تکمیل کارها یا سایر علل باشد ، تمامابه عنوان هزینة پیمان تلقی می گردد 2-13- مرحلة 4 : اجراء کار ( شروع عملیات ) :       تحویل ، تاسیس و تجهیزکارگاه : بعد از اینکه پیمان منعقد شد ، کارفرما کلیة زمینهایی را که برای تاسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است به پیمانکار تحویل و شخص یا مؤسسه ای را به عنوان دستگاه نظارت به پیمانکار معرفی کند . همچین کارفرما یا دستگاه نظارت برای کنترل مستقیم عملیات کارگاه ، شخصی را به عنوان ناظر مقیم تعیینو کتبا به پیمانکار معرفی می نماید . پیمانکار نیز برای شروع کار و اجرای طرح ، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه تعیین و کتبا با کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی می کند . پیمانکار مسئولیت حسن اجرای تمامی کارهای موضوع پیمان را بر اساس مشخصاتو نقشه های تفصیلی و محاسبات فنی به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما یا نمایندگان او ، در اجرای طرح می شود از میزان این مسئولیت نمی کاهد . پیمانکار دست اول می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمت هایی از عملیات موضوع یمان موافقت نامه هایی با شخص یا اشخاص یا پیمانکاران جزء ( دست دوم ) منعقد کند، مشروط بر آنکه آنان را از واگزاری کار به غیر ممنوع دارد . بهرحال ارجاع کار به پیمانکاران جزء تحت هیچ عنوان از مسئولیت و تعهدات پیمانکار نخواهد کاست از این مرحله بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تخواه گردانی که به هر کارگاه اختصاص می یابد پرداخت می شود . مخارج دورة اجرای طرح :پیمانکاران دارای یک دفتر مرکزی است که عموما در تهران یا در مرکز استان واقع است بعد از امضاء قرارداد معمولا کارگاه جداگانهای در محل اجرای هر طرح احداث می گردد دوره ای که هزینه های مربوط به یک قرارداد سناسهایی می شود با امضاء قرادا آغاز و تا تکمیل آن پایان می یابد . هزینه های قبل از انعقاد قرارداد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی با شند به حساب پیمان انتقال می یابد در غیر این صورت جزئ هزینه های دورة وقوع محسوب خواهد شد مخارج دورة اجرای طرح ببل از تنظیم قرارداد صرفا به وسیلة دفتر مرکزی و بعد از آن توسط دفتر مرکزی و کار گاه  پرداخت می شود . تنظیم صورت وضعیت موقت کارها : اگر قرار باشد که جمع ها بی پیمان در خاتمة عملیات پرداخت شود پیمانکار باید مبلغ معتنابعی سرمایه گذاری کند . از این رو ، معمولا در فواصل موینی دستگاه نظارت ( مهندس ناظر ) با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت فیزیکی کارها ، صورت وضعیت ( سیتواسیون ) تمامی کارهائی را که پیمانکار را از شروع کار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است و همچنین وضعیت مصالح و تدارکات لازمی که در پای کار موجود می باشد تعیین و پس از تایید بر اسا نرخ های منظم به پیمان تقدیم و تسلیم کارفرما می کند . پرداخت وجه صورت وضعیت موقت : کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت از جهت تطبیق ارقام با مبالغ مندرج در پیمان و اعمال تصحیحات لازم وضع کسور زیر تتحه قابل پرداخترا با تنظیم سندی از طریق صدور چاپ پیمانکار پرداخت می کند . الف) جمع وجوهی که بابت صورت وضعیت های قبلی پرداخت شده است . ب) 10% بابت وجه الضمنن ( سپردة حسن انجام کارد ) ج) اقسام پیش پرداخت د) مالیات موضوع مادة 76ه) کسور متفرقه دیگری که بر طبق شرایط عمومی پیمان به عهدة پیمانکار است توضیحات ( موارد بالا ) : توضیح الف) هر صورت وضعیتی ، تمامی کارهای انجام شدهاز شروع کار تا تاریخ تهیه صورت وضعیت را نشان می دهد بنابراین برای تعیین مبلغ کارکرد هر صورت وضعیت باید کار کرد صورت وضعیت قبلی از کارکرد آخرین صورت ضعیت کسر می گردد . توضیح ب) منظور از کسر و نگهداری سپرده حسن انجام کار این است که اگر پیمانکار به علت بالا رفتن قیمت ها ، عدم توانایی یا به هر علت دیگری کار را نیمه تمام گذشت ، یا در دورة تضمین عب و نقصی از کارها مشاهده شد کارفرما بتواند خسارت وارده را از محل سپردة حسن انجام کار جبران نماید بنا به تقاضای پیمانکار ، کارفرما می تواند تضمین حسن انجام کارد را ر مقابل اخذ ضمانت نامه از بانک مورد قبول کارفرما مستر دارد . توضیح ج ) بق تشخیص کلرفرما درصدی از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت بابت پیش پرداخت کسر خواهد شد به نحوی که مبلغ پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت مستهلک شود مبلغ ضمانت نامه پیش پرداخت نیز بر ترتیبی که اقساط ماهانه واریز می گردد و همزمان و متناسبا تقلیل می یابد . توضیح د ) 5/5% علی الحساب مالیاتی که توسط کارفرما در هر پرداخت به پیمانکار ، نسبت به قراردادهایی که پیشنهاد آنها از اوایل سال 52 به بعد تسلیم گردیده کسر می گردد به دو جزء 4% و5/1% تقسیم می شود 4% اول به عنوان مالیات مقطوع به خزانة دولت واریز و 5/1% بقیه به عنوان پیش پرداخت مالیات پیمانکار محسوب و از مالیات متعلق به در آمد پیمانکار کسر می گردد. توضیح ه ) مانند 2/3 درصد حق بیمه و بهداری ، 2/0 درصد سهم صندوق کار آموزی ، و عوارض معدن و آزمایشگاهی تماکی مبالغ مدرج در صورت وضعیت ها و همچنین پرداخت هایی که بابت آن به عمل می آید جنبة موقت وغیر منطقی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیت های بعدی و یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رغع خواهد شد . 2-14- مرحله 5 – خاتمه کار : تحویل موقت : بعد از آنکه عملیات موضوع پیمان طبق مشخصات و نقشه ها وسایر اسناد و مدارک ضمیمه پیمان خاتمه یافت ، پیمانکار می تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تح.یل موقت کند و نمایندة خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل موقت معرفی نماید و در عین حال انجام کارهای جزئی باقی مانده را نیز تقبل کند . دستگاه نظارت پس از بازدید عملیات ، تشکیل کمیسیون تحویل موقت را از کارفرما تقاضا می کند. بعد ااز آنکه اعضای کمیسیون فرنور تعیین شدند ، آزمایش های لازم با حضور اعضای کمیسیون توسط دستگاه نظارت انجام می شود و نتایج آن در صورت مجلس تحویل موقت قید می گردد . کمیسیون تحویل موقت ، فهرستی ار نقائص و معایب و تکمیل کارهای ناتمام  مهلتی برای پیمانکار تعیین و به دستگاه نظارت ماموریت می دهد که درراس مهلت فدبور عملیات را مجددا بازدید کند و اگر بر اساس فهرست نقائص هیچ گونه عیب نقص و کار نا تمامی باقی نمانده باشد در صورت مجلس تحویل موقت و گواهی رفع منقائص و معایب را برای کارفرما ارسال کند تا سپس از تصویب او به پیمانکار ابلاغ شود . ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت : ضمانت نامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیت‌ها به تدریج تقلیل می یابد به نحوی که کل پیش پردذاخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود . ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات : ضمانت نامه انجام تعهدات تاتاریخ تصویب ورت مجلس تحویل موقت معتبر می باشد کارفرما ضمانت منامة مذبور را به محض تصویب صورت مجلس تحویل موقت آزاد خواهد کرد . تهیة صورت وضعیت قطعی : به محض اینکه تحویل موقت تمامی کارها انجام گرفت ، دسنتگاه نظارت به معیت پیمانکار را اقدام به اندازه گیری و تهیة صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد . مقادیر و ارقامی که در صورت وضعیت قطعی منظور می شود به تنهایی قاطع و یکی از ماخذ تصفیه قطعی محاسبات خواهد بود و لوانیکه بین آنها و مقادیر و یا ارقامی که در صورت وضعیت موقت منظور گردیده اختلافی باشد . استرداد نصف وجه الضمان ( سپردة حسن انجام کار )‌: معمولا نصف وجه الضمان پس از تصویب صورت وضعیت قطعی از طرف کارفرما به پیمان کار مسترد می شود تحویل قطعی : در پایان دورة تضمین ( فاصلة زمان بین تحویل موقت و تحویل قطعی ) کارفرما به تقاضای پیمانکار اعضای کمیسیون تحویل قطعی را تعیین و به پیمانکار ابلاغ می کند پس از بازدید کارها توسط کمیسیون مزبور ، هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده نکند ، تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و بلافاصله صور تمجلس مربوط به آن را تنظیم و تصویب آن به پیمانکار را ابلاغ می شود . استرداد نصف دیگر وجه الزمان ( سپردة حسن انجام کار ) : معمولانصف دیگر وجه الزمان پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد می شود . هزینة نگهداری در دورة تضمین :‌هزینه های بهرهبرداری و نگه داری عملیات موضوع پیمان در دورة تضمین به عهدة کارفرما است و هزینه های ناشی از نقص عمل پیمانکار در دورة مزبور به عهدة پیمانکار است . انتقال دارایی مورد پیمان که به دستگاه مسئول بهره برداری : کلیة عوامل و دارائی هایی که پس از اجرای طرح های عمرانی به وجود می آید جزء اموال عمومی به حساب می آید و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرایی یا دستگاه مسئول بهره وری است که انبیه و تاسیسات را در اختیار دارد و این مورد چنانکه کارفرما موسه خصوصی باشد کلیة اموال و حقوق ناشی از پیمان به وی منتقل می شود . سازمان بر اساس وظایف (سازمان کارکسردی)  Fanctional organization       سازمان موسسات پیمانکاری حداقل باید سه قسمت اصلی زیر را داشته باشد. قسمت بر آورده و مهندسین فنرورها و مهندسینقسمت اجرای عملیات ( قسمت ساخت ) سرپرست کل عملیات روسای کارگاهها وقت نگهداران ، انبار دانان ، نگهبانان کارگران قسمت حسابداری هترورها –مبلغ پیشنهادی برای شرکت در مناقصه را محاسبه و تعیین و برای تصویب به سرپرست کل عملیات تسلیم . می کنند تهیه صورت وضعیت ها و بررسی قیمت های پیشنهادی پیمانکاران دست دوم و اعلام نتیجة آن برای تصویب به سرپرست کل عملیات ، جزء وظایففنرورها است وقتی پیمانکار در مناقصه برنده شد مترورهالسیت مواد ، سفارشات خرید و سایر احتیاجات پیمان را تهیه و نسخ آن رابه قسمت حسابداری و رئیس کارگاه ارسال می کنند . روسای کارگاهها :کارگران و کارکنان لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می کنند همچنین با برآورد میزان کار به تهیه صورت وضعیت های ماهانه کمک می نمایند . وقت نگهداران : دستمزد کارگران کارگاه را محاسبه و بر اساس طبقه بندی هزینه ها ، تجزیه و برای رسیدگی و پرداخت به قسمت حسابداری ارسال می کنند . انبار داران : مواد و مصالح ارسال شده به کارگاه را دریافت ، شمارش و گزارش مواد و مصالح تحویل شده را روزانه تظیم و برای قسمت حسابداری ارسال می کنند قسمت حسابداری با تطبیق برگ سفارش خرید و گزارش تحویل کالا ، فاکتور فروشندگان را پرداخت و سپس در اسناد و مدارک مالی ثبت می کند . نگهبانان : معمولا تردد افراد ، اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات ، وسائط نقلیه و مواد و مصالح را به طور شبانه روزی کنترل و از ورود و خروج افراد و وسایل غیر مجاز جلوگیری می کنند بر حسب مورد وظایف دیگری نیز به آنها محمول می شود . لیست حساب های ایران بتون ساز : 2-15-  دارائیهای جاری بانک و صندوق : این حساب مخصوص ثبت وجه نقدی است که در مؤسسات برای دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری یا پرداخت های نقدی آتی نگهداری می شود در برخی موارد ، وصول وجه نقد از مشتریان اجتناب نا پذیر است و همچنین پرداخت های مؤسسه نیز در برخی موارد باید نقدی صورت پذیرد به همین جهت در برخی از مؤسسات ، شخصی به عنوان صندوق دارد استخدام می گردد و متناسب با حداکثر وجهی که در اختیار او قرار خواهد شد از او تضمین های لازم اخذ خواهد شد لازم به یادآوری است که علاوه بر حساب صندوق که در دفتر کل افتتاح شده ، در صورت تعدد ، حسابهای معین نیز نگهداری می شود یک دفتر مخصوص به نام دفتر صندوق توسط صندوقدار نگهداری می شود که جنبه آماری و اطلاعاتی دارد و از سیستم حسابداری دو طرفه پیروی نمی کند این دفتر دریافت ها و پرداخت های نقدی را بلافاصله ثبت خواهد نمود در پایان هر روز وجه موجود در صندوق شمارش شده ، با دفتر صندوق مطابقت داده می شود تا صحت انجام امور دریافت و پرداخت به اثبات برسد . ج صندوق در دفاتر حسابداری بر اساس اسناد حسابداری تکمیل می گردد بدین صورت که به ازای دریافت های نقدی ، حساب صندوق بدهکار و در مقابل پرداخت های نقدی حساب صندوق بستانکار می شود وجوه نقد ، ضمن آنکه برای معاملات نقدی بسیار اهمیت دارد و در دسترس بودن آن در اسرع وقت از امتیازات این دارایی می باشد به همان نسبت نیز می تواند در معرض سوء استفاده قرار گیرد وبنابر این مؤسسات کوچک مب توانن با اعلام آئین نامه های داخلی نسبت به صحت عمل صندوق اطمینان حاصل نمایند . ح تخواه گردان : در مؤسسات ، ممکن است حساب بانک به دلیل لمتیازات زیاد ، جانشین صندوق گردد و کلیة دریافت و پرداخت ها از طریق آن انجام ود البته پرداخت های جزئی را با صدور چاپ از حساب بانکی انجام نمی دهند و در برخی موارد دریافت کنندگان وجوه جزئی از دریافت چک خود داری می کند بنابراین برای تامین مالی پرداخت های جزئی ، مبلغی را تحت تخواه گودان در اختیار یکی از کارکنان مالی قرار می دهند تا با رعایت مقررات و آئین نامه های داخلی مؤسسه نسبت به پرداخت هزینه های جزیی یا خرید بعضی ملزومات ااقدام نمایند . مبلغ تخواه گردان متناسب با هزینه ها و یا پرداخت های جزئی مؤسسه است و از شخصی که تخوان گردان در اختیار او است تضمین لازم دریافت می گردد در مؤسسات پیمانکاری نیز شخصی را به عنوان تخواه گروان معین می نماید و مبالغی رادر اختیار وی قرارمی دهند تا هزینه هایی مانند خرید مواد و مصالح ساختمانی ، دستمزد حمل و نقل و … را پرداخت نماید . ح دریافتنی : حسابهای دریافتنی از جمله حساب های دارایی جاری است و شامل کلیة مطالبی می شود که مؤسسه باید در آینده دریافت نماید عمده ترین این مطالب تژناشی از فروش های نسیة کالا یا عرضة نسیة‌خدمات می باشد در مبادلات تجاری امروزه فعالت های تجاری نسیه بر مبادلات تجار ینقدی فزونی دارد و این مسئله حتی در زمینة تجارت خارجی غیر قابل مشاهده است .حساب ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول : همانطور که گفته شد ، براثر انجام معاملات نسیه حسابهای دریافتنی ایجاد می شود و مسئلة وصول این نوع مطالبات مطرح می گردد بنابراین شناخت مشتریان در اقدام به مبادلات تجاری از مسایل اساسی تجارت می باشد در صورتی که شناخت کافی از مشتریان وجود نداشته باشد وصول مطالبات ممکن است با مشکلات مواجه گردد و چه بسا مطالعات وصول نشوند و عملا امکانات مالی مؤسسه به هدر برود چنانچه احتمال عدم وصول حسابهای دریافتنی وجود داشته باشد آن را به هزینة مطالبات مشکوک الوصول منظور و طرف مقابل آن را ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول می نامند . اسناد دریافتنی :امکان دارد در مقابل مطالبات ناشی از فروش نسیة کالا یا عرضه خدمات به طور نسیه از طرف خریدار یا دریاف کنندة خدمات اسناد قانونی ، مانند سفته و برات دریافت گردد که آن مطالبات در اصطلاح حسابداری اسناد دریافتنی می گویند . ح پیش پرداخت : در برخی موارد قبل از دریافت خدمات یا دارایی وجه ان به فروشنده پرداخت می گردد . مدارک ثبت هزینه ها وقوع یا تحمل آنهاست و بنابراین زمان پرداخت مبالغی بابت پیش پرداخت ها ، هزینه ای وقوع نیافته است و این مبالغ در یک حساب دارایی به نام پیش پرداخت ثبت می گردد . پرداخت بابت بیمه سال آینده ، اجارة 6 ماهه آینده ، آگهی های تجاری ماه آینده نمونه ای از پیش پرداخت ها هستند . ح سپردة حسن انجام کار : صناع سپردة حسن انجام کار که ترد کارفرما نگهداری می شود باید به عنوان یک قلم دریافتنی در صورت های مالی نشان داده میشود یا از طریق یادداشت های همراه صورتای مالی افشاء می گردد. 2-16-  دارائیهای ثابت دارائیهای ثابت به دارائیهای گفته می شود که به طور نسبی دارای عمر طولانی هستند و در جریان عملیات عادی مؤسسات مورد استفاده قرار می‌گیرد این دارایی صرفا برای مؤسسه تهیه‌شده وبه منظور سمایه گذاری یا فروش مجرد تحصیل نشده است دارایی ثابت هر موسسه ، معرف اعتبار بوده و میزان تجهیزات و ماشین آلات مؤسسه طبقه بندی و قدرت کارایی آن نقش سازنده ای دارد.دارائیهای  ثابت مشهود : این دارائیها دارای موجودیت فیزیکی و عینی هستند و به علت داشتن عمر نسبتا طولانی ، در طی سالهای متمادی به طور مؤثر در عملیات واحد های تجاری مورد استفاده قرار می گیرد از جمله این دارائیها می توان : زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ، تاسیسات ، وسائط نقلیه و اثاثیه را نام برد .دارائیهای ثابت نامشهود : این دارائیها موجودیت فیزیکی و عینی ندارند مانند خط تلفن ، ارزش علائم تجری و ..2-17- بدهی ها به حقوق مالی طلبکاران نسبت به دارائیهای یک واحد اقتصادی بدهی گفته می‌شود . به بیان دیگر تعهدات مالی یک واحد اقتصادی به اشخاص غیر از مالک « بدهی » نام دارد انواع بدهی های جاری عبارت است از :‌ 1 – حسابهای پرداختنی    ،  2 – اسناد پرداختنی    ،  3 – پیش دریافت ها حسابهای پرداختنی : حسابهای پرداختنی یکی از انواع بدهی های جاری است و شامل کلیة بدهی هایی می شود که مؤسسه باید در آینده پرداخت نماید عمده  ترین این بدهی ها ناشی از خریدهای نسیه می باشند . اسناد پرداختنی : امکان دارد در مقابل بدهی های ناشی از خرید نسیة کالا و یا دریافت خدمات به طور نسیه مؤسسات به فروشنده و یا عرضه کننده خدمات اسناد قانونی مانند سفته ، برات و … صادر نمایند که با آنها در اصطلاح حسابداری اسناد پرداختی می گویند . پیش دریافت ها : مؤسسه ممکن است قبل از ارائة خدمات مبالغی را از پیش دریافت نماید که جزء بدهی مؤسسه محسوب می شود ، و تحت عنوان حساب پیش دریافت منظور می گردد . در مؤسسات پیمانکاری می توان به پیش دریافت بیمه و پیشین در یافت پیمان کار اشاره نمود بدهی های بلند مدت :‌بهی هایی هستند که مدت زمان آنها بیش از یک سال می باشد مثل وام بلن مدت . دیون رهنی . 2-18- سرمایه : در حسابداری حق مالی مالک یا مالکین واحد اقتصادی نسبت به دارائیهای آن را اصطلاحا سرمایه می نامند اگر مؤسسه در طی فعالیت های مالی خود سود کسب نماید موجب افزایش سرمایه و اگر زیان نماید موجب کاهش سرمایه می‌گردد . در آمدها : مؤسسات بر حسب نوع کسب و کارخدماتی برای مشتریان خود ارائه می کنند ودر ازای آن خدمات ممکن است وجوهی را دریافت ننمایند یا مشتریان تعهد کنن وجوه فوق را در آینده دریافت نمایند در حسابداری به این مبالغ اصطلاحا در آمد گفته می شود و در مؤسسات پیمانکاری نیز در ازای خدماتی که پیمانکار برای کارفرما ارائه می کند مبالغی را به عنوان در آود در یافت می نماید از انواه در آمد های موجود در یک مؤسسه پیمانکاران می توان به در آمدهای متفرقه و کار گواهی شده که صورت و صنعتی است که پیمانکار به کارفرما ارائه می دهد اشاره نمود . هزینه ها : مؤسسات خدماتی به منظور ارائة خدمات به مشتریان ناچارند مخارج گوناگونی را محتمل شوند که این مخارج « هزینه » نامیده می شود در موسسات پیمانکاری نیز برای انجام پیمانکاری که همان ارائة خدمات به کار فرمایان می باشد هزینه هایی را متحمل می شود از جمله هزینة اداری تشکیلاتی ، هزینة حقوق و …ح پیمان : در مؤسسات پیمانکاری یک حساب به نام حساب پیمان ها وجود دارد که به عنوان یک حساب هزینه تلقی می شود مؤسسات پیمانکاری تماه هزینه هایی که برای انجام قرارداد خود انجام می دهند مثلا خرید مصالح و پرداخت دستمزد و هزینة حمل و نقل و … را بستانکار و در مقابل آن حساب پیمان را بدهکار می کنند . ح کارگواهی شده : حساب دیگری که در مؤسسات پیمانکاری وجود دارد ح کارگواهی شده می باشد که به عنوان در آمد در این مؤسسات تلقی می شود و در آمد هایی که به دست می آید را معمولا تحت عنوان ح‌کارگواهی شده منظور می نمایند . × لازم به ذکر است که از تفاوت بین حساب پیمان و ح کار گواهی شده سود ( زیان ) مؤسسه به دست می آید . 2-19- روشهای متداول حسابداری پیمانکاری : مسئلة‌اساسی در حسابداری پیمانکاری چگونگی تخصیص در آمدهاو هزینه های مرتبط با دوره‌های مالی ، در طول مدت قرار داد است برای تعیین سودی که باید در هردورة مالی به حساب منظور شود مؤسسات پیمانکاری از دو روش متداول حسابداری پیروی می کند ، که عبارتند از : 1-     روش کار تکمیل شده ( با محاسبه سود هنگامی که طرح کایانه میزان قابل توجهی تکمیل شده باشد ) 2-    روش درصد پیشرفت کار ( یا محاسبة سود به تناسب کادر جریان پیشرفت هر دوره الف ) روش کار تکمیل شده                   ( Completed – contrack method ) در این روش شناخت در آمد هنگامی صورت می گیرد که کل پیمان یا بخش عمده ای از آن تشکیل شده و صرفا کارهای جزئی باقی مانده باشد . در این روش مخارج پیمان و مبالغ دریافتی در ازاء پیشرفت کار ، در خلال مدت قرار دارد ، انباشته می شود و اما شناخت در آمد پیمان تا زمانی که پیمان عمدتا تکمیل نگردیده باشد صورت نمی گیرد . مزیت اصلی روش کار تکمیل شده است که سود پیمان زمانی تعیین می شود که کار تمام شده یا به مراحل نهایی تکمیل رسیده باشد در این روش خطرشناخت یا شناسایی سودهایی که ممکن است کسب نشوند به حداقل می رسد . اشکال اساسی روش کار تکمیل شده این است که در امدی که در دوره مالی گزارش می شود میزان کار انجام شده در خلال دوره به روی پیمان ها را منعکس نمی کند . برای مثال اگر چند پیمان بزرگ همگی در یک دورة مالی تکمیل شود اما در دوره های قبل ، پیمانی به اتمام نرسیده باشد و یا در بعد پیمانی تکمیل نشود ، با وجود ثبات نسبی فعالیت های انجام شده ظاهرا سطح فعالیت های جاری را منعکس می کند . اما همواره فاصلة‌مداومی بین زمان انجام کار و زمان شناخت سود مربوط به آن وجود دارد . ب) روش درصد پیشرفت کار : در این روش در آمد تناسب پیشرفت عملیات پیمان شناسایی می شود . درآمد مذکور با هزینه های واقع شده برای رسیدن به همان مرحله از پیشرفت کار مقابله می شود و حاصل آن می تواند به عنوان سهم قابل تخصص‌آن قسمتی از کاری که طی دوره های تکمیل شده ، گزارش می شود .   اعمال  روش درصد پیشرفت کار خطر اشتباه در برآورد را به همرا دارد ، بدین جهت تا زمانی که نصبت به سود آوری کل پیمان اطمینانی نباشد ، منظور داشتن سود در صورت های مالی مورد نخواهد داشت و کاربردروش درصد پیشرفت کار نادرست است . انتخاب روش : هر گاه پیمانکاری یکی از روش ها را در مورد حسابداری پیمان شخصی به کار گیرد از ان پس در مورد سایر پیمان هایی که دارای ضوابط مشابه هستند باید از روش تبعیت کند . انتخاب روش حسابداری برای هر پیمان بستگی به میزان اطمینان دارد که پیمان از بر آورد در آمد و مخارج پیمان به دست می آورد . در پاره ای موارد ، پیمانکار به خاطر عدم اطمینان نسبت به برآورد تصمیم به اتخاذ روش کامل کار تکمیل شده می گیرد در موارد دیگر که نتیجة پیمان را می توان به طور قابل اطمینان برآورد کرد ،‌حسابداار تمام یا پاره ای از پیمانها ممکن است با استفده از روش درصد پیشرفت کار صورت گیرد همچنین پیمانکار ممکن است برای قرارداد های مختلف از هر دو روش همزمان استفاده کند . اگر در روش حسابداری قراداد های پیمانکار تغییر داده شود تاثیر این تغییرات و مبلغ ریالی آن همواره با علل تغییر باید افشاء گردد . هر گاه پیمانکار روش حسابداری خود را از درصد پیشرفت کار به روش کار تکمیل شده تغییر دهد ممکن است میزان کلیه اثرات مالی ناشی از تغییرات روش را نتوان تعیین کرد در چنین مواردی دست کم ، افشای مبلغ سود گزارش شده مربوط به سال های گذشتة‌ پیمان هایی که در ابتدایس دورة حسابداری در جریان پیشرفت بوده ضروری خواهد بود . ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی : هر گاه اخرین بر اورده ها از هزینه ها و در آمدهای  یک قرارداد پیمانکار نشان دهندة زیان باشد ، باید زخیره ای معادل کل زیان ، بدو.ن توجه به میزان کار انجام شده ، در نظر گرفته شود ، حتی در مواردی که زیان پیش بینی شده از کل هزینه های آنجام شده تا تاریخ برآورد بیشتر باشد ، باید برای کل زیان پیش بینی شدة آن پیمان ذخیره در نظر گرفت . هرگاه بخش عمده ای از ظرفیت واحد اجرا کنند ( پیمانکار ) برای مدتی طولانی به پیمانی اختصاص داده شود ، هزینه های غیر مستقیم واحد پیمانکاری در طی باقی ماندة قرارداد بعضا به عنوان هزینه های قابل تسهیم مستقیم تلقی و در محاسبه ذخیره برای زیان پیش بینی شده ، در نظر گرفته می شود . در ثورت نیاز در نظر گرفتن ذخیره برای زیان پیمان ، میزان ذخیره بدون توجه به مواد زیر تعیین می گردد . الف – شروع یا عدم شروع عملیات اجرائی پیمان ب – مرحله تکمیا عملیات پیمان ج – میزان سود مورد انتظار از سایر قراردادهای غیر مرتبط با پیمان . از آنجایی که تعیین برآورد میزان زیان آتی پیمان مسکن است با دقت کافی ممکن نباشد ، در بعضی موارد برآورد مبلغ زیان آ”ی امکان پذیر است و در سایر موارد افشای زیان احتمالی به تنهایی ( بدون بر آورد مبلغ ) کافی خواهد بود . دعاوی و تغییر ناشی از قراردادهای پیمانکاری : مبالغ مورد مطالعه پییمانکار ناشی از تغییرات قراداد که به تصویب کارفرما رسیده باشد ، تنها هنگامی به عنوان در آمد شناسایی می شود که پیمانکار مدارک و شواهدی دال بر قبول مورد مطالبه توسط کارفرما ارائه کند . خسارات یا جرئم قابل پرداخت توسط پیمانکار که ناشی از تاخیر در تکمیل کار یا سایر علل باشد عاما به عنوان هزینه پیمان تلقی می شود . تعیین سود پیمان تکمیل شده : الف) روش درصد پیشرفت کار : در روش ردصد پیشرفت کار ، تفاوت حساب کارگواهی شده و حساب پیمان (در آمد   – هزینه) پس از تهیة صورت حساب قطعی و تصفیه با پیمانکار – سود ( یا زیان ) پیمان تکمیل شده را به دست می دهد .ب) روش کار تکیل شده : پس از ثبت آخرین صورت وضعیت تفاوت حساب کارگواهی شده و حساب پیمان – پس از تهیة صورت حساب قطعی و تصفة حساب با پیمانکار – سود ( یا زیان ) پیمان تکمیل شده را به دست خواهد داد ( محاسبه سود پس از ثبت آخرین صورت وضعیت در هر دو روش یکسان است ) 2-20- انتقال سود بستن حساب پیمان تکمیل شده : حساب پیمان پس از خاتمه طرح ، بهای تمام شده ( مخارج اجرای طرح ) را به دست خواهد داد ، که پس از مقبلة ارزش با کارگواهی شده ، سود ( زیان ) ناشی از اجرای طرح تعیین خواد شد . سود ( زیان ) پیمان تکمیل شده را می توان به یکی از دو روش زیر محاسبه و به حساب سود و زیان اتنقال داد . روش اول : محاسبة سود هر پیمان به طور جداگانه ( محاسبة سود در صورتی که سود حاسل از هر پیمانکاری به طور جداگانه تعیین می شود ) : در این روش سود (‌زیان ) هر پیمان به ترتیب زیر محاسبه و سپس به محاسبه سود و زیان منتقل می شود : کارگواهی شده – پیمان شمارة ( x )                                        ×× پیمان شمارة ( x )  - بنای …             ×× سود پیمان شمارة ( x ) ثبت سود پیمان شمارة ( x ) و بستن ح پیمان و کارگواهی شده سود پیمان شمارة ( x )                               ×× سود و زیان                     ××بستن حساب سود پیمان شمارة ( x ) به حساب سود و زیان روش دوم : محاسبة سود و پیمان ها به طوریکه ( محاسبة سود در صورتی که سود حاصل از هر پیمانکاری به طور جداگانه تعیین نشود ) : در این روش های تمام شده و ارزش کار گواهی شدة پیمان های تکمیل شده به حساب سود و زیان پیمان ها منتقل و در نتیجة سود ( زیان ) پیمان ها با ثبت زیر به طور یکجا تعیین می شوند . سود و زیان پیمان ها                     ××کارگواهی شده – پیمان شمارة ( x )               ×× پیمان شمارة ( x )         ×× سود و زیان پیمان ها     ××ماندة‌ حساب سود و زیان پیمان ها را به طور یکجا به دست خواهد آورد ، که در پایان دورة مالی به حساب سود و زیان انتقال می یابد . بنابراین ثبت آن به شرح زیر خواهد بود : سود و زیان پیمان ها                      ×× سود و زیان                     ××بستن حساب سود و زیان پیمان ها به حساب سود و زیان 2-21- محاسبة سود پیمان های ناتمام : نظر به مخاطرات کارپیمانکاری و تعهداتی که پیمانکار در طول اجرای طرح و دورة تضمین دارد . اصل پذیرفته شده این است که اگر نسبت به سود آوری کل پیمان اطمینان لازم وجود نداشته باشد . بنابر سود شناسایی و در صورت های مالی منعکس گردد به عبارت دیگر از روشکار تکمیل شده استفاده شود . برای حسابداری پیمان های بلند مدت معمولا از روش درصد پیشرفت کار استفاده می شود یعنی سود بر مبنای درصد پیشرفت ( تکمیل ) پیمان در پایان هر دورة مالی محاسبه و اندازه گیری می گردد از آنجا که به کار گیری این روش ، خطر اشتباه در برآورد را به همراه دارد ، از این رو ، سود پیمان ناتمام زمانی شناسایی و در صورت ها مالی منعکس شود که نسبت به سود آوری و نتیجة کل پیمان نتیجة کل پیمان اطمینان لازم وجود داشته باشد . در قراردادهای مقطوع ، شرایطی که معمولا درجة اطمینان از سود آوری و نتیجة کل پیمان را فراهم می شازد عبارت است از : الف) کل در آمد قابل وصول پیمان بتواند به نحوی معقول برآورد شود . ب) مخارج لازم برای  تکمیل پیمان و همچنین درجة تکمیل پیمان در تاریخ گزارش به وضوح قابل شناسایی باشد تا عملکرد واقعی بتوان با برآورد های قبلی مقایسه شود . در قراردادهای امانی : شرایطی که معمولا درجة اطمینان از سود آوری و نتیجة کل پیمان را فراهم سازد عبارت است از : الف) مخارج قابل تخصیص به پیمان بتواند به طور آشکار شناسائی شود . ب) مخارج پیمان ، به جز آن دسته مشخصا طبق قرارداد قابل بازیافت است – بتواند به نحوی معقول برآورده شود صورت وضعیت های موقت و پرداخت هایی که بابت آن به عمل می آید جنبه موقت ، غیر قطعی و علی الحساب دارد و در نتیجه ، سود قطعی پیمان پس از خاتمة کارو تسویه حساب نهایی به پیمانکار مشخص خواهد شد چون در آمد کسب شده در هر دورة مالی نتمی تواند به عنوان درآمد قطعی پیمان به حساب آید ، از این رو برای جلوگیری از شناسایی سود واهی و انعکاس آن در صورت های مالی لازم است سود (‌زیان ) پیمانهای نا تمام در پایان هر دورة مالی محاسبه و اندازه گیری شود برخی از طریق تعیین سود پیمان های نا تمام به شرح زیر است : الف) محاسبة سود پیمان نا تمام بر اساس مخارج واقعی : در این طریق ابتدا بهای تمام شده کار گواهی شده بر اساس مخارج واقعی تعیین و سپس از تفاوت ارزش کار گواهی شده و بهای تمام شده کار گواهی شده سود پیمان ناتمام معیین می شود سود پیمان ناتمام را که بدین طریق به دست می آید اصطلاحا سود ظاهری می نامند و برای رعایت اصل احتیاط معمولا    سود ظاهری به ترتیب زیر به عنوان سود پیمان نا تمام شناسایی و در صورت های مالی منعکس می شود از آنجا که در پرداخت وجه هر صورت وضعیت ، درصدی به عنوان سپردة حسن انجام کار کسب و در خلتمة‌کار به پیمانکار مسترد می گردد برای اینکه سود دوره متناسب با وجوه دریافت شده به حساب منظور شود ، معمولا سود محاسبه شده مزبور به نسبت وجوه دریافت شده به ارزش گواهی شده نیز تعدیل می گردد . سود ظاهری = بهای تمام شدة کار واهی شده – ارزش کار گواهی شده سود تعدیل شده =                                × سود ظاهری ×  مثال : شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز پس از پلیلن ساخت یک مسجد در پایان سال   x ارزش کار گواهی شده را 1000000 ریال مخارج اجرای طرح را 780001 ریال ، موجودی مواد و مصالح در کارگاه 6300 ریال و کارگواهی شده به بهای تمام شده را 165000 ریال و وجوه دریافت شده بابت کار گواهیشده را 8800000 ریال برآورد کرد محاسبة سود پیمان ناتمام این شرکت به قرار زیر است : ارزش کار گوااهی شده کسر می شود – بهای تمام شدة کارگواهی شده : مخرج اجرای طرح        9878000کسر می شود : موجودی مواد و مصالح داخل کارگاه         63000                                                  165000 228000        9650000 1350000سود ظاهری ×  سود ظاهری ×         سود محاسبه شدة سال 1  13 ب) محاسبه سود پیمان ناتکمام بر اساس مخارج بر آوردی : چنانچه برآورد معقول از مخارج لازم برای تکمیل پیمان امکان پذیر باشد ، برای تعیین مبلغ سودی که باید در هر دورة الی ناسائی و در صورت های مالی منعکس شود ، ابتدا سود برآوردی پیمان به ترتیب زیر از تفاوا مبلغ کل پیمان تعیین وسپس سود پیمان ناتمام بر مبنای درجة تکمیل پیمان محاسبه می شود . مبلغ کارهای جدید + بهاء تغییرات مقادیر کارها + مبلغ اولیة پیمان = مبلغ کل پیمان مخارج بر آوردی برای تکمیل پیمان + مخرج واقعی انجام شده = کل مخارج برآوردی پیمان کل مخارج برآوردی پیمان – مبلغ پیمان = سود کل برآوردی پیمان برای تعیین سود پیمان ناتمام لازم است کل سود برآوردی پیمان به نسبت درجه تکمیل پیمان تعدیل شود . درجة تکمیل پیمان که برای تعیین سود و انعکاس آن در صورت های مالی به کار گرفته می شود می تواند به طرق متعددی اندازه گیری شود برای مثال از طریق الف) محاسبة نسبت مخارج واقعی انجام شده تا تاریخ گزارش به کا مخرج برآوردی پیمان . ب) اندازه گیری نسبت ارزش کار گواهی شده به مبلغ کل پیمان . ج) ترکیبی از دو طریق فوق .نحوة محاسبة سود پیمان ناتمام بر اساس مخارج برآوردی پیمان در قالب مثال زیر ارائه می شود : مثال : اطلاعات مربوط به پیمان شمارة 101 در پایان سال 1   13 به شرح زیر درست است : مبلغ اولیة پیمان                             18000000  مبلغ کارهای جدید                             1000000مخارج واقعی انجام شده تاپایان سال 1   13         9000000ارزش کار گواهی شده                         12000000کارگواهی نشده ( به بهای تمام شده )                 200000   در صورتی که مخارج برآورد برای تکمیل پیمان 5000000 ریال باشد و از هر صورت وضعیت 20% بابت سپردة حسن انجام کار کسر شود با توجه به مفروضات بالا سود پیمان شمارة 101 به ترتیب زیر محاسبه می شود . مبلغ کل پیمان = مبلغ کارهای جدید + مبلغ اولیة‌پیمان 19000000 = 1000000 + 18000000 کل مخارج براوردی پیمان = مخارج برآوردی برای تکمیل پیمان + مخارج واقعی انجام شده 14000000 = 5000000 + 9000000سود کل برآوردی پیمان  = کل مخارج برآوردی – مبلغ کل پیمان5000000 = 14000000 – 19000000سود پیمان شمارة ( 101 ) می تواند یکی از دو روش زیر محاسبه و در صورت های مالی منعکس شود : روش اول : تعیین سود بر اساس تعدیل کل سود برآوردی پینژمان نسبت به مخارج واقعی انجام شده به کل مخارج  برآوردی پیمان : برای اینکه سود محاسبه شده ماناسب با وجوه دریافت شده به حساب منظور شود : =  تعدیل سود پیمان نا تمام نسبت به وجوه دریافت شده روش دوم : تعیین سود پیمان ناتمام بر اساس تعدیل کل سود برآوردی پیمان به نسبت ارزشش کار گواهی شده به مبلغ کل پیمان سود کل برآوردی پیمان   ×  سود پیمان نا تمام برای اینکه سود محاسبه شده متناسب با وجوه دریافت شده به حساب منظور شود : تعدیل سود پیمان نا تمام نسبت به وجوه دریافت شده 2-22- نحوة محاسبة پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه : معمولا دستمزد و مزایای کارگران و سرپرستان کارگاه از محل تخواه گردان کارگاه پرداخت می شود در غیر این صورت دفتر مرکزی پس از پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه آن را به حساب یمان منظور می کند . اگر دستمزد شاغلین در کارگاه پیمان شماره   به فرض مثال 1500000 ریال باشد با فرض این که کلیة شاغلین در کارگاه مذبور بیمه باشند ، ثبت لیست دستمزد آنان در دفتر روزنامه به شرح زیر است : هزینه دستمزد                  1500000بیمه اجتماعی – 20% سهم کارفرما        300000    وزارت دارایی مالیات دستمزد             100000 سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه و بهداری    405000 دستمزد پرداختی                     1295000ثبت لیست دستمزد شاغلین کارگاه پیمان شمارة   به فرض مثال اگر دستمزدد شاغلین در کارگاه به پیمان ( 3 ) مربوط باشد از این رو هزینه دستمزد شاغلین در کارگاه مذبور با ثبت زیر به حساب پیمان شمارة ( 3 ) منتقل می شود . پیمان شماره ( 3 )         1800000هزینة دستمزد                         1500000بیمه اجتماعی – 2% سهم بیمه کارفرما             300000انتقال دستمزد و حق بیمه شاغلین کارگاه شماره (3 ) به حساب پیمان دستمزد شاغلین در کارگاه شمارة ( 3  ) و مالیات مربوط بعد از پرداخت به ترتیب زیر در دفتر روزنامه ثبت می شود : دستمزد پرداختنی               1295000وزارت دارائی – مالیات دستمزد         100000 نقد     1395000رداخت دستمزد شاغلین کارگاه به پیمان شماره ( 3 ) و مالیات مربوطه رد مورد حق بیمة شاغلین در امور پیمان ذکر این نکته ضروری است که پیمانکاران موظوند که کارکنان خود را طبق مقررات ترد سازمان تامین اجتماعی بیمه کنند در عملیات ساختمانی ، مؤسسات بخش عمومی مکلفند از هر صورت وضعیت 2/3 درصد به عنوان حق بیمه و بهداری کسب و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند بنابراین پیمانکاران شاغل در طرح های ساختمانی دولتی و وابسته به دولت تا پایان قرارداد هر ماهه لیست کارکنان مورد پیمان را که حق بیمة‌آنان به طور مقطوع 2/3 درصد از طرف کارفرما کسر می شود به سازمان تامین اجتماعی ارسال می کنند اما از این بابت حق بیمه ای به سازمان مذبور پرداخت نمی کنند چنانچه حق بیمعه مندرج در لیستهایی که توسط پیمانکار ارسال می شود بیش از مبلغ 2/3 درصد کسر شده از صورت وضعیت ها باشد پیمانکار باید مابه التفاوت را به حساب سازمان تامین اجتماعی وااریز و برگ مفاصا حساب بیمه اخذ نماید در هر حال طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی پرداخت 5 درصد بهای کل کار را از طرف کارفرما به پیمانکار موکول به اخذ برگ مفاصا حساب بیمه از سازمان تامین اجتماعی است مبلغ 2/3 درصد مزبور ارتباطی با حق بیمة کارکنان دفتر مرکزی شرکت های ساختمانی ندارد و لیست حق بیمة آنان باید جداگانه به سازمان تامین اجتماعی ارسال و مبلغ آن پرداخت شود . لیست دستمزد در مؤسسات پیمانکاری باید به گونه ای تنظیم شود که بتواند مبلغ دستمزد هر پیمان را به سهولت تعیین کرد . معمولا برای کارگرانی که در یک پیمان کار می کنند لیست دستمزد جداگانه تهیه و در پایان هفته یا ماه به حساب همان پیمان بدهکار می کند در مواردی ممکن است کارگران و سرپرستان کارگاه در طول هفته یا ماه در پیمان هایمتعددی خدمت کرده باشند برای تسهیم هزینة دستمزد این کارکنان از صورت تجزیة دستمزد استفاده می شود که در آن ساعات کارکرد کارگران در هر کارگاه درج و مبلغ دستمزد آنان به پیمانه هاب مربوطه سرشکن می شود . شرکت ایران بتون ساز صورت تجزیة دستمزد شمارة 32هفته منتهی به 30دی ماه 2 x  13پیمان شماره ( 1 )     پیمان شماره ( 2 )     پیمان شماره ( 3 )     خلاصه شمارةکارگر    ساعاتکارکرد    مبلغ     شمارةکارگر    ساعاتکارکرد    مبلغ     شمارةکارگر    ساعاتکارکرد    مبلغ     شمارةکارگر    ساعاتکارکرد    مبلغ 1213182123    103020510    25004000300020002500    2220105-    205525-    4000125012503500-    2317121822    204010105    900020000200012502500    123 755585    1400090034750-    75    14000    -    55    9000    -    85    34750    -    215    577502-23- نحوه محاسبه استهلاک اموال ، مالیات و تجهیزات : حساب اموال ، ماسین آلات وتجهیزاتی که در اختیار کارگاهها می باشد به وسیله دفتر مرکزی در دفتر کل و کارت های معین نگهداری می شود . مؤسسات پیمانکاری برای هر یک از دارائیهای ثابت از کارت معین استفاده می کنند که کلیه مشخصات دارایی در آن درج شده است ، کارت های معین ب توجه به اموال ، ماشین آلات و تجهیزاتی که در اختیار هر یک از کارگاهها می باشد تفکیک و طبقه بندی می شود . در این روش دارائیهای ارسال شده به کارگاه های نباید در حساب ها گردش کند بلکه از طریق نقل و انتقال کارت های معین ، تعداد و نوع اموال ، ماشین آلات و تجهیزاتی که در اختیار هر کارگاه می باشد در هر زمان معلوم خواهد شد با اتخاذ این روش ، هزینة استحلاک که در مؤسسات پیمانکاری ( قسم عده ای از کل مخارج طرح را تشکیل می دهد به درستی محاسبه و به حساب پیمان منظور می سود و استهلاک دارایی های ثابت به کارگرفته شده در اجرای طح را می توان به طرق مختلفی محاسبه کرد که اهم آن عبارتند از : الف) محاسبة استهلاک برای امال ، ماشین آلات و تجهیزات ک استهلاک ماشین آلات و تجهیزات به کارگرفته شده در هر پیمان را می توان با استفاده از نوح و روش های معمول در هر دورة محاسبه و با ثبت زیر به حساب پیمان انتقال داد . پیام شماره   بنای …                             ×× استهلاک انباشته – ماشین آلات                     ××ثبت استهلاک ماشین آلات به کارگرفته شده در پیمان شماره     ب) تعیین مبلغ استهلاک از طریق تعیین تفاوت های اموال ، ماشین آلات و تجهیزات در پایان و آغاز دوره : وقتی که ماشین آلات و ابزار کار در معرض خطر و خسارت قطعی رارگیرد ، نمی توان مبلغ استهلاک را با توجه به مدت کار کرد محاسبه کرد ، بلکه بهتر است در ابتدای دوره ، بهخای تمام شده ماشین آلات و تجهیزات را به حساب پیمان بدهکار و در پایان هر دورة مالی ارزش مستهلک نشدة آن را بر اساس های فروش یا بهای ارزیابی شده به حساب پیمان بدهکار و در پایان هر دورة مالی ارزش مستهلک مشده آن را بر اساس بهای فروش یا بهای ارزیابی شده به حساب پیمان بستانکار کرد ودر نتیجة کاهش قیمت ماشین آلات و تجهیزات به عنوان استهلاک در حساب پیمان منظور می شود اگر استهلاک تجهیزات به کارگرفته شده در کارگاه پیمان شمارة   به این روش محاسبه شود نحوه ثبت آن در دفتر روزنامه به شرح زیر استت : پیمان شمارة   بنای …             ×× تجهیزات         ××ثبت تجهیزات به کارگرفته شده در پیمان شمارة   در آغاز دوره تجهیزات                         ×× پیمان شماره  - بنای …     ×× ثبت بهای ارزیابی شده تجهیزات به کار گرفته شده در پیمان شماره   در خاتمه کار .2-24- مالیات پیمانکاری : در قوانین و مقررات جاری مالیاتی ، پیمانکار و مالیات پیمانکاری به طور اخص تعریف نشده اما در موارد مختلف قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 را صلاحیه هی آن دو نوع مالیات : یعنی مالیات مقطوع و مالیات بر در آمد ، در مورد عملیات پیمانکاری مقرر گردیده است . مالیات مقطوع : مالیاتی است تکلیفی که کارفرمایان : سازمان های دولتی . شهر داری ها ، مؤسسات عام المنفعد مستقل و شرکت ها ( مادة‌75 ق . م . م . ) به طور کلی و شایر اشخاص در صورتی که مبلغ کل پیمان از ده میلیون ریال بیشتر باشد مکلفند از پرداخت هایی که پیمانکاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقیوقی نسبت به هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی و حمل و نقل یا تهیة ساختمان ها و تاسیسات ، نقشه کشی ، نقشه برداری ، نظارت و محاسبات فنی می کنند 5/5% آن را کسر و به حساب تعیین شده از طرف وزارت دارایی واریز نمایند . این مالیات به دو جزء 4% و 5/1% تقسیم می شود که جزء اول یعنی 4% قطعی است یعنی جزء دوم یعنی 5/1% به عنوان پیش پرداخت مالیات پیمانکار محسوب و از مالیات متعلق به درآمد پیمانکاری قابل کسر است . واگزاری قسمتی از عملیات پیمان از طرف پیمانکار دست اول به پیمانکار دست دوم و بعد از کا مشمول مالیات مقطوع پیمانکاری نیست و پیمانکاران دست اول به عنوان کارفرما نباید از پرداخت هایی که پیمانکاران دست دوم می کنند از این بابت کسر نمایند . در مواردی که پیمانکار ، شخص خارجی مقیم خارج از کشور باشد که در ایران شعه یا نمایندگی ندارد کار فرمایان مکلفند در هر پرداخت کل مالیات متعلق شامل مالیات مقطوع به نرخ 4% و مالیات بر در آمد پیمانکاری را در منبع محاسبه و کسر و به حسابهای مقرر واریز نمایند . مالیات بر در آمد پیمانکاری : در این مورد ابتدا در آمد مشمول مالیات پیمانکاری و سپس مالیات مؤسسات پیمانکاری نسبت شرکت های سهامی و غیر سهامی به اختصار شرح داده می‌شود 1 – در آمد مشمول مالیات پیمانکاری : در آمد مشمول مالیات پیمانکاری از دو طریق تشخیص می شود : الف) رسیدگی به دفاتر :  در آمد مشمول مالیات پیمانکاری عملیات حفاری چاه های عمیق ، حمل و نقل و مهندسین مشاور ( تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات ، نقشه کشی ، نظارت و محاسبات فنی ) از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می شود ولکن در صورتی که ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تا مورد مقرر تسلیم نشود یا دفاتر ارائه نگردد و یا دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبة مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص شوند ، در آمد مشمول مالسات پیمانکاری به طریق علی السواس تشخیص خواهد شد . ب) تشخیص علی السراس :  در آمد مشمول مالیات پیمانکاری کارهای ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد اعم از اینکه دفاتر قانونی نگهداری شده یا نشده باشد و در موارد در دفاتر ،  علی السراس تشخیص می شود و عبازت است از 8% کل دریافتنی سالانه از بابت پیمان های دست اول و 4% کل دریافتنی از بابت پیمان های دست دوم . مالیات مؤسسات پیمانکاری : به غیراز مالیات مقطوعی که از هر پرداخت توسط کارفرما کسب می شود مؤسسات پیمانکاری نسبت به در آمد حاصل از عملیات پیمانکاری که حسب مورد به یکی از دو طریق فوق الزکر تعیین می شود مشمول مالیات های تناسبی و تصاعدی دیگری هستند که بنا به وضعیت حقوقی آنها مقرر گردیده است بنابر این مالیات بر در آمد مؤسسات سهامی و غیر سهامی و انفرادی را به اختصار توضیح می دهیم . الف) شرکت سهامی : در ا‚د مشمول مالیات مؤسسات پیمانکاری که به صورت شرکت سهامی هستند حسب مورد از طریق رسیدگی به دفاتر یا به طور علی الراس تشخیص می شود و مشمول مالیات های زیر است : 1-    مالیات اضافی سهم شهرداری به نرخ 3% نسبت به کل در آمد مشمول مالیات . 2-    مالیات اضافی سهم اطاق بازرگانی و صنایع ومعدن به نرخ سه و نیم در هزار نسبت به کل در آمد مشمول مالیات . 3-    مالیات سود تخصیص یافته برای تقسیم بین صاحبان سهام با نام ، اندوخته ها ، سود تقسیم شده بین صاحبان سهام بی نام و سود تقسیم نشده نسبت به کل درآمد مشمول مالیات پس از کسر مالیات اضافی سهم شهرداری ها به نرخ های زیر : -    مالیات سود تخصیص داده شده برای تقسیم سود بین صاحبان سهام با نام             به نرخ 15%-    مالیات اندوخته ها             به نرخ 25%-    مالیات سود پرداختی به صاحبان سهام بی نام و سود تقسیم نشده به نرخ‌های تصاعدی زیر : مبلغ در آمد مشمول مالیات      مازاد مشمول نرخ ردیف   نرخ     ریال       ریال   درصدتا                20000000           20000000        25تا                40000000        20000000        30تا                60000000        20000000        35تا                80000000        20000000        40تا                1000000000        20000000        45تا                2000000000        100000000        50بیش از                 200000000        نسبت به مازاد        55ب) شرکت های غیر سهامی : درآ‚د مشمول مالیات مؤسسات پیمانکاری که به صورت شرکت غیر سهامی هستند و حسب مورد از طریق رسیدگی به دفاتر یا به طور علی الراس تشخیص می شود ، مشمول مالیات های زیر  است :1-    مالیات اضافی سهم شهرداری به نرخ 3% نسبت به کل در آمد مشمول مالیات 2-    مالیات اضافی سهم اطاق بازرگانی و صنایع و معادن بهنرخ سه و نیم در هزار نسبت به کل در آمد مشمول مالیات 3-    مالیات سهم هر یک از شرکاء به نسبت تعیین شده در اساس نامه از کل در آمد مشمول مالیات پس از کسر سه در صد سهم شهرداری به نرخ های مذکور در مادة 134 ق ، م ، م به شرح  زیر :مبلغ در آمد مشمول مالیات         مازاد مشمول نرخ ردیف             نرخ ریال                        ریال                      درصد       تا        400000                400000            15تا        800000                 400000            20تا        1500000                700000            25تا        3000000                1500000            30تا        6000000                3000000            35تا        9000000                3000000            40تا        12000000                3000000            45تا        15000000                3000000            50تا        20000000                5000000            55تا        30000000                10000000            65بیش از    30000000                 نسبت به مازاد            75 در محاسبة مالیات شرکت های سهامی از منبع در آمد پیمانکاری ، موارد زیر لازم الرعایه  است : 1-    در آمد پیمانکاری از پرداخت 10 در صد مالیات شرکت معاف است . 2-    مبالغی که به عنوان پیش پرداخت مالیات پیمانکاری ( 5/1 درصد پیش پرداخت ) توسط کارفرمایان از پرداخت ها کسر واریز شده است از کل مالیات بر در آمد پیمانکاری 3-    ملاک تعیین مقادیر سود تخصیص داده شده برای تقسیم بین صاحبان سهام با نام ، اندوخته ها ، و سود پرداختنی به صاحبان سهام بس نام و سود تقسیم نشده ، تصمیمات ارکان صلاحیتدار شرکت سهامی است . اما چنانچه مجمع عمومی شرکت در مورد نحوة تقسیم سود تصمیمی اتخاذ نکرده باشد کل سود ، تقسیم نشده تلقی و مشمول نرخ های مذکور در مادة 134 می گردد . 4-    در مواردی که در آمد مشمول مالیات به طور علی الراس تشخیص می شود ، در آمد تشخیص شده با اعمال ضریب ، ملاک تعیین مالیات است و چنانچه سود خلص شرکت بیش از در آمد مشمول مالیات آن باشد قانونا مالیاتی نسبت به مبلغ اضافی تعلق نمی گیرد . تصمیمات مجمع عمومی در مورد نحوة تقسیم سود حتی در مواقعی که در دفاتر موجب تشخیص علی الواس شده باشد – در صورت تسلیم به حوزة مالیاتی در موعد مقرر – طبق نص صریح جزء ابندت مادة 80 ق ، م ، م ، ناقداست .5-    مالیات سود متعلق به ساحبان سهام با نام در صورتی که صاحب سهام غیر ایرانی باشد یا مقیم خارج از کشور باشد طبق تبصرة 8 ق، م ، م، به نرخ مقرر در مادة 134 احتساب و وصول می شود . در محاسبة مالیات شرکت های غیر سهامی از منبع در آمد پیمانکاری موارد زیر لازم الرعایه است : 1-    در آمد پیمانکاری شرکت  ها ( بطور اعم ) از پرداخت 10% مالیات شرکت معاف است . 2-    مبالغی که به عنوان پیش پرداخت مالیات ( 5/1 درصد هر پرداخت ) توسط کارفرمایان از پرداخت ها کسب و به حساب وزارت دارایی واریز گردیده است از کل مالیات بر در آمد پیمانکاری ( اعم از سود مشمول مالیات شرکاء ) قابل کسر است . 3-    سود مشمول مالیات شرکاء به علت « الف » الزام تشخیص در آ‚د به طور علی الراس در مورد کارهای ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و احتمال آن در سایر موارد و « ب » برگشت هزینه های غیر قابل  قبول از لحاظ مالیاتی ، با سودی که در واقع به شرکاء تعلق می گیرد تفاوت دارد ، اما مبنای تسهیم در هر دو مورد یکسان است . 4-    در مواردی که در امد مشمول مالیات است چنانچه سود خالص شرکت بیش از در آمد مشمول مالیات آن باشد قانونا مالیاتی نسبت به مبلغ اضافی ، اعم از مبالغی که از بابت آن بین شرکاء تقسیم می شود تعلق نمی گیرد در صورتی که شرکت زیان بدهد مالیات اعم از مالیات سود مشمول مالیات شرکاء بر اساس در آمد مشخص شده اخذ خواهد شد . ج) مؤسسات انفرادی : درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که به صورت انفرادی یا مشارکت مدنی به فعالیت های پیمانکاری اشتغال دارند حسب مورد به طور علی الراسیا از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می شود وگلا یا نسبت حصه ایشان از درآمد ، مشمول نرخ های تصاعدی ماده 134 ق .م . م . است در این مورد نیز مبالغی که توسط کارفرمایان از پرداخت ها کسر و به حساب وزارت دارایی واریز گردیده است از مالیات بر در آمد پیمانکاری مودی یا مودیان قابل کسر است . اشخاص حقیقی که منبع در آمدشان پیمانکاری است می توانند از بخشودگی مالیاتی موضوع مادة 93 ق . م . م . استفاده کنند . 2-25- نحوه نگهداری حسابهای مالیاتی : صرفنظر از اشکالاتی که در مورد احتساب مالیات بر در آمد مؤسسات پیمانکاری جود دارد ، عملیات مربوط به مالیات های قطعی و پیش پرداخت مالیات پیمانکاری در طی دوره و همچنین ذخیرةمالیات بر در آمد مشمول متالیات شرکت در پایان سال مالی الزما باید در دفاتر ثبت شود . بنابراین نگاهداری حسابهای زیر در کلیة مؤسسات پیمانکاری صرفه نظر از شکل حقوقی و چگونگی مالکیت سرمایة‌ آنها توصیه می شود . پیش پرداخت مالیات : این حساب دا ازاء کلیة مبالغی که توسط کارفرمایان از مبالغ پرداختی بابت عملیات پیمانکاری (5/1 درصد هر پرداخت ) کسر شده است بر هر کار و در پایان سال به حساب ذخیرة مالیات بر در آمد شرکت بسته می شود . مالیات قطعی پیمان ها : کلیة مبالغی که بابت عملیات پیمانکاری توسط کارفرما کسر شده است ( 4% هر پرداخت ) را می توان ابتداء به حساب مالیات قطعی پیمان ها بدهکار کرد و سپس به عنوان هزینه به حساب پیمان های مربوط انتقال داد . نگاهداری این حساب در دفتر کل ضروری نیست و می توان اقلام مربوط به کسر اینگونه مالیات توسط کارفرمایان را مستقیما به حساب پیمان های مربوط منتقل کرد در صورتی که حساب پیمان ها به طور جداگانه و با ستون بندی نگهداری شود نقل مستقیم مرجع به نظر می رسد چون آمار مبالغ کسر شده از این بابت در پایان دورة مالی به راحتی از حساب پیمان ها قابل استخراج است . ذخیره مالیات بر در آمد : مالیات احتسابی نسبت به در آمد شرکت و تقسیم سود شامل : مالیات اندوخته ها ، سود تخصیص یافته برای تقسیم و سود تقسیم نشده ، در پایان دورة مالی از احتساب تقسیم سود به این حساب منتقل ( بستانکار ) و ماندة کل حساب پیش پرداخت مالیات نیز به این حساب بسته ( بدهکار ) می شود . ماندة حساب مذبور نشان دهندة مالیاتی است که باید طرف 4 ماه پس از پایان سال مالی تادیه ( ماده 83 ق . م . م . ) و حساب و نور بسته شود . گزارش های مالی :                       Financial    reports در مؤسسات پیمانکاری گزارش های دورهای ( ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و … ) زیر باید به موقع تهیه شود : 2-26- ترازنامه همراه با : × فهرست حساب های دریافتنی و سپردة حسن انجام کار .× جول بهای تمام شده کارهای در جریان ساخت و صورت وضعیت ها .× فهرست حسابهای پرداختنی . × جدول دارائیهای ثابت واستهلاکات × فهرست مطالبات دست دوم گزارش های مذکو بالا می توند به طرق مختلفی تنظیم شود در زیر در بارة نحوة تنظیم ترازنامه و فهرست مخارج کار در جریان ساخت توضیحاتی می دهیم . ترازنامه نمونة متعارفی از ترازنامة مؤسسات پیمانکاری که در آن عناوین حساب ها درج شده است در زیل نشان داده می شود . شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز ترازنامه منتهی به 29/12/1  13دارائیهای جاری : بانک ها                             ××صندوق                             ××تخواه گردان                             ××حساب های دریافتنی                         ××کسر می شود : ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول         (××)خلص حساب های دریافتنی                    ××سپردة جنس انجام کار                        ××اسناد دریافتنی                             ××جمع دارائیهای جاری                         ××دارائیهای ثابت : ماشین آلات                             ×× اموال و تجهیزات                         ××ساختمان                             ××جمع اموال و تجهیزات                         ××کسر می شود : استهلاک انباشته                     (××)ارزش دفتری اموال و تجهیزات                     ××دارائیهای نا مشهود                         ××جمع دارائیهای ثابت                         ××جمع دارائیها                                     ×××بدهی ها و سرمایه :بدهیهای جاری : حسابهای پرداختنی                         ××اسناد پرداختنی                             ××حقوق پرداختنی                             ××پیش دریافت ها                             ×× جمع بدهی های جاری                             ××بدهی های بلند مدت : دیون رهنی                         ××وام های بلند مدت                     ××جمع بدهیها :                                     ×××حقوق صاحبان سهام ( سرمایه ) سرمایه                           ××سرمایه                            ××سود انباشته                         ××اندوخته ها                         ××جمع سرمایه                                 ××جمع بدهیها و سرمایه                             ×××2-27- جمع بدهیها و سرمایه جدول بهای تمام شده کار در جریان ساخت : جدول بهای تمام شده کار در جریان ساخت در مؤسسات پیمانکاری می تواند به نحوه زیر تهیه شود : شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز کار در جریان ساخت منتهی به 29/12/1  13 پیمان شماره            پیمان شمارة           جمع ریال            ریال            ریالخاکبرداری             ××            ××            ××پس ساری             ××            ××            ××کرسی چینی             ××            ××            ××دیوار چینی             ××            ××            ××شناژهای رلیزله گیری    ××            -            ××طاق زنی             ××            -            ××کف سازی             ××            -            ××نجاری                ××            -            ××کاشیکاری            ××            -            ××لوله کشی             ××            -            ××نازک کاری داخلی         -            -            -نماسازی             ××            -            ××محوطه سازی         -            -            -مالیات             ××            ××            ××بیمه                 ××            ××            ××کرایه ماشین آلات         ××            -            ××هزینه های عمومی         ××            ××            ×× ××            ××            ×× گزارش های عملیاتی :                     operating    reports در مؤسسات پیمانکاری ، گزارش های دوره ای ( روزانه ، ماهانه ، سدماهه ، … ) زیر اید به موقع تهیه شود . × گزارش پیشرفت کار × صورت حساب سود و زیان  گزارش پیشرفت کار : گزارش از پیشرفت کار هر پیمان باید تنظیم و ارائه شود این گزارشها جزء اسناد و مدارک حسابداری نیست اما برای کنترل های داخلی مؤسسات پیمانکاری مورد استفاده قرار می گیرد گزارش های مزبور باید بر اساس پیشرفت کلی فعالیت انجام شدة هر یک از پیمان ها تجزیه و تحلیل شود . پیمان شماره …فعالیت    تعداد کارگران    ملاحظاتتجهیزکارگاه     10    پاک کردن محوطه و تسطیح زمین 1000 متر مربع خاکبرداری     4    کودبرداری 100 متر مکعبپی سازی     3    قالب بندی و تبن ریزی 100 مترگزارش پیشرفت کار باید دارای ستون هایی برای ثبت (1) نوع فعالیت ، (2) تعداد کارگران هر فعالیت (3) میزان پیشرفت هر فعالیت باشد . 2-28- صورت حساب سود و زیان : نمونه ای از صورت حساب سود و زیان که می تواند در مؤسسات پیمانکاری تهیه شود و در صفحة بعد ارائه شود : شرکت پیمانکاری ایران پتون ساز صورت سود و زیان منتهی به 29/12/1   13 کار گواهی شده ( صورت وضعیت های تایید شده ) در آمد ها        ××کسر می شود : بهای تمام شده پیمان : هزینة مواد و مصاح         ×× هزینه کرایه ماشین آلات         ×× حقوق و دستمزد         ××جمع بهای تما شده پیمان اجرا شده                         ××سود نا ویژه پیمان                                             ××کسر می شود : هزینه عملیاتی ، تشکیلاتی                         (××)سود ویژه سال 79 قبل از کسر مالیات                         ××شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز تراز آزمایشی 29/12/1   13نام حساب                 مانده بدهکار                  مانده بستانکاربانک                         **            صندوق                     ××            تنخواه گردان                     ××حساب دریافتنی                 ××پیش پرداخت                 ××دارائیهای ثابت                 ××اسناد در دریافتنی                ××دارایی نامشهود                 ××حساب پرداختنی                 ××حساب جاری فروشندگان             ××اسناد پرداختنی                 ××پیش دریافت ها                 ××بدهی بلند مدت                 ××سرمایه                     ××کار گواهی شده                 ××در آمدهای متفرقه                ××پیمان ها                          ××هزینه اداری تشکیلاتی             ××حساب انتظامی – ضمانت نامه         ××طرف حساب انتظامی             ×× مسئله : شرکت پیمانکار ایران بتون ساز در تاریخ 13/1/79 پس از انعقاد قرارداد پیمانکار با شرکت توسعة صنایع نیرو گاه ایران جهت احداث فونداسیون تجهیزات کارگاه تعمیر ترانس کارگاه شمارة 95-2 ، مبلغ 246102250 ریال را به عنوان مبلغ کل قرارداد معرفی و مورد تایید قرار گرفت . طبق این قرارداد 25% مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت در ازای یک فقره چک به کارفرما پرداخت می شود از هر صورت وضعیت 10% به عنوان سپردة حسن انجام کار از پیمان کار کسر می گردد ککه نصف مبلغ پس از صدور گواهی موقت و مابقی پس از تحویل قطعی دریافت می گردد . همچنین به منظور تضمین حسن تعهدات پیمانکار هر زمان با امضای قرارداد معادل 5% مبلغ کل قرارداد و تسلیم یا معادل مبلغ را به حسابی که کارفرما تعیین می کند تسلیم می نماید که این مبلغ پس از اولین تحویل موقت آزاد می شود مانده حسابهای بدهکار و بستانکار این شرکت در ابتدای سال 79 به شرح زیر می باشد صندوق        5870077        جاری شرکاء         1000000تنخواه گردانها         1992700    استهلاک انباشته         3499999پیش پرداخت ها     10176755            بستانکاران         7900000سپردة دریافتنی         5284680            سرمایه    1000000دارایی ثابت مشهود     3500000    سود انباشته         15424213در طی سال مالی 1379 فعالیت های عملیاتی زیر صورت گرفته است : ( هر پرداخت ها از صندوق صورت گرفته است ) 15/1 دریافت پیش دریافت قرارداد 8-78 نیروگاه از تعمیرات نیرو به مبلغ  61525562 ریال . 23/1 خرید نقدی اشاخه نسبتی جهت پروژه جهت پروژه شرکت نیرو و پیمان شمارة 8 به مبلغ 420000 ریال . 25/1 خرید نقدی میلگرد به مبلغ 2760000 ریال و پرداخت 2000000 ریال به بستانکاران صندوق شرکت برای نصب دستگاههای کارگاه ترانس 8-78  . 6/2 خرید نقدی 4  کامیون آجر جهت پروژة پیمان 8 به مبلغ 1814600 ریال . 11/2 پرداخت وجه نقد جهت خرید آجر برای پروژه شرکت تعمیرات نیرو به مبلغ 2242300  ریال .14/2 پرداخت هزینه خرید مصالح جهت اجرای پروژه به مبلغ 1778400 ریال. 25/2 خرید میلگرد جهت اجرای پروژه و پرداخت وجه آن از صندوق شرکت به مبلغ 2430000 ریال . 26/2 پرداخت هزینه های جاری توسط تخوان و تجزیة آن توسط صندوق که 275300 ریال بابت هزینه عمومی تشکیلاتی ، 506000 ریال بابت هزینه های جاری و تنخواه گردانها به مبلغ 781300 ریال . 5/3 پرداخت بخشی از هزینه خرید و حمل بتون موضوع ق 8-78 به مبلغ 1040000 ریال 8/3 خرید 4 کامیون آجر برای فنداسیون کارگاه و پرداخت مبلغ آن به مبلغ 1812200 ریال . 13/3 دریافت مابقی 10% حسن انجام کار کسر شده از قرارداد در سال 78 و تسویه حساب قرارداد مذکور به مبلغ 5284680 ریال . 26/3 پرداخت هزینه های پروژه 8-78 از محل صندوق به مبلغ 3848400 ریال . 26/3 پرداخت هزینه های جاری شرکت از محل تنخواهه ئ تجزیة آن از محل صندوق شرکت که 1311150 ریال بابت هزینه و 1311150 ریال بابت تخواه گردان . 30/3 خرید آجر جهت ساخت پایة دستگاههای موضوع قرارداد 8-87  در شرکت تعمیرات نیرو به مبلغ 10436900 ریال . 5/4 ثبت صورت وضعیت تایید شدة شمارة یک قرارداد 8-78 با شرکت تعمیرات نیرو به مبلغ 35147460 ریال . 5/4 دریافت وجه صورت وضعیت شمارة یک تایید شده از شرکت تعمیرات نیروی موضوع قرارداد 8-78 . 8/4 پرداخت بابت یک کامیون آجر جهت پروژه 8-78 به مبلغ 479700 ریال . 10/4 پرداخت بابت هزینة خرید بتون و هرینه حمل حمل تا محل پیمان از محا سانترال بتون به مبلغ 894000 ریال پرداخت . 16/4 بابت خرید اتصالات جهت نصب دستگاه تراش و آماده سازی فنداسیون به مبلغ 173300 ریال . 18/4 پرداخت بابت خرید مصالح جهت پروژه در حال اجرا و هزینه های عمومی به ترتیب به مبلغ 5258100 ریال و 43500 ریال . 20/4 قطعی شدن مالیات پرداخت شده با ادارایه دارایی در سال 78 و تسویة حساب با اداره داراریی به مبلغ 10176755 ریال . 20/4 منظور نمودن مابقی سود سال 78 به حساب طلب هر یک از شرکاء به نصبت سرمایه ایشان به مبلغ .25/4 پرداخت هزینه کندن بتون توسط پیمانکاری و خرید میلگرد به مبلغ 4446000 ریال . 26/4 پرداخت بابت خرید سیمان و آجر به مبلغ 2074300 ریال جهت پروژه در حال احداث . 20/5 ثبت صورت وضعیت تایید شده شماره 2 موضوع قرارداد 8-78 ن در شرکت تعمیرات نیرو .23/5 دریافت وجه صورت وضعیت تایید شده شماره 2 ق 8-78 از شکرت تعمیرات نیرو . 13/7 پرداخت بابت خرید سیمان و آجر جهت اجرای پروژه به مبلغ 6680500 ریال . 17/7 پرداخت هزینة خرید بتون به مبلغ 24865000 ریال . 25/7 پرداخت مایت خرید بتون آماده و هزینه حمل آن جهت اجرای فنداسیون به مبلغ 2340000 ریال . 25/7 پرداخت هزینة‌خرید بتون به مقدار 230 تن جهن ساخت سالن ترانس به مبلغ 26017600 ریال . 19/8 پرداخت بابت هزینه ها از حمل تنخواه و تجزیة آن توسط صندق به مبلق 100.199 ریال که 510199 ریال بابت هزینة‌عمومی و 1480000 ریال بابت هزینه های جاری  26/8 پرداخت بابت خرید بتون و پرداخت هزینه‌حمل آن به مبلغ 1404000 ریال . 30/8 پرداخت هزینه های عمومی و جاری از محل تنخواه و تجزیة آن توسط صندوق به مبلغ 73000 ریال . 1/9 ثبت صورت وضعیت تایید شده شمارة 3 ارائه شده به شرکت تعمیرات نیرو . 2/9 دریافت وجه صورت وضعیت تایید شده شمارة 3 از شرکت تعمیرات نیرو . 8/9 پرداخت بابت هزینة بتون و حمل آن از  شرکت سانترال بتون به مبلغ 1656000 ریال 12/9 پرداخت بابت هزینة خرید 186 متر مربع بتون آماده از شرکت سانترال بتون به مبلغ 14943960 . 18/9 پرداخت هزینة اجرای کمپرسور با جهت کندن بتون و سیم سیاه آر ماتور بندنی به مبلغ 11643900 ریال . 25/9 پرداخت هزینة جاری از محل تنخواه وتجزیه  آن توسط صندوق که مبلغ 97500 ریال بابت هزینة عمومی ، 1820000 ریال بابت هزینة‌جاری و 1917500 ریال تنخواه گردان ها . 26/9 پرداخت مخارج جاری از محل صندوق شرکت به مبلغ 4531698 ریال . 26/9 پرداخت هزینه خرید بتون به پروژه ق 8-78 نیروگاه به مبلغ 1392000 ریال 1/10 خرید بتون جهت اجرای پروژه در حال احداث شرکت تعمیرات نیرو به مبلغ 2590000 ریال. 20/10 پرداخت هزینة‌خریدو حمل بتون از شرکت سانترال بتون 3237600 ریال . 24/10 خرید 84 متر مربع بتون آماده جهت فنداسیون شرکت تعمیرات نیرو به مبلغ 7392000 ریال . 24/10 پرداخت هزینة‌خرید بتون آماده جهت پیمان شماره 8-78 به مبلغ 1295040 ریال 26/10 پرداخت هزینة جاری شرکت از محل صندوق به محل 4200000 ریال . 26/10 خرید لوازم مصرفی مورد نیاز پروژه نصب پایه دستگاه تعمیر ترانس به مبلغ 2607500 ریال . 17/11 خرید بتون آماده از شرکت ساترال بتون به مبلغ 3154360 ریال . 9/12 پرداخت هزینة خرید و حمل بتون برای پروژة ق 8-78 به مبلغ 99624 ریال . 15/12 پرداخت خزینة خرید آجر و سیمان و کرایه حمل آن جهت دیوارکشی سالن دستگاه تراش بر مبلغ 3594800 ریال . 25/12 انتقال مانده حساب تنخواه به حساب صندوق در پایان سال 79 و تسویه حساب تنخواه به مبلغ 1992700 ریال . 28/12 ثبت صورت وضعیت تایید شده شمارة 4 قرارداد 8-78 با شرکت تعمیرات نیرو . 28/12 دریافت وجه صورت وضعیت شماره 4 تایید شده از شرکت تعمیرات نیرو . 28/12 منظور نودن نمودن بیمه کسر شده از پیمان 8-78 به حساب هزینه دوره سال 79  و دریافت مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی به مبلغ 15285943 ریال . 28/12 پرداخت دستمزد کارگران روزمره و خرید اهن براتی پرووژه 8-789 به مبلغ 7164726 ریال توضیحات اضافی : صورت وضعیت های دریافت شده و تاید شده از شرکت تعمیرات نیرو و به قرار زیر است :‌صورت وضعیت شماره را :  جزء            بدهکاری             بستانکار صندوق                 18922704 پیش دریافت                 9000000پیش پرداخت             3710010مالیات                 1757373بیمه                     1952637حساب دریافتنی             3514746سپردة‌حسن انجام کار ( %10 )‌بدهکاران                 35147460 صورت وضعیت شمارة 2 : صندوق             جزء             بدهکار         بستانکار 29619470پیش دریافت                     13530000پیش پرداخت                 5733147مالیات 5%                     2715701بیمه                         3017446حساب دریافتنی                5431403 سپردة حسن انجام کار 10%            5431403بدهکار                     54314020صورت وضعیت شمارة 3                                                               جزء                بدهکار             بستانکارصندوق                                 7473844پیش دریافت                                 11995562پیش پرداخت                             3221506اداره مالیات 5%             1260609تامین اجتماعی بیمه             1960974    حساب دریافتنی                             25212218سپردة حسن انجام کار         2521218بدهکاران                                 25212180مطلوبست :الف) افتتاح حسابهای دائمی تاریخ 6/1/79ب) ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامة شرکت ایران بتون ساز ج) انتقال ملنده حساب های دفتر روزنامه به دفتر کل د) تهیة صورت های مالی : صورت سود وزیان ، ترازنامه و تراز آزمایشی به تاریخ 29/12/79ه) ثبت بستن حساب موقت و حساب های دائمی شرکت به تاریخ 29/12/79شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز کوج صورت سود و زیان منتهی به 28/12/1379کارگواهی شده ( صورت وضعیت تایید شده ) – در آمدها    222093980کسر می شود : بهای تمام شدة پیمان : هزینة مواد و مصالح                   148118600هزینة‌کرایة ماشین آلات             1700000هزینة حقوق و دستمزد             6250000جمع بهای تمام شده پیمان اجرا شده             ( 171368600  )سود ناویژة پیمان                           50725380کسر می شود : هزینه های عملیاتی تشکیلاتی         ( 25674140  ) سود ویژة سال 79 قبل از کسر مالیات             25051240شرکت پیمانکاری ایران بتون سازترازنامه منتهی به 28/12/1379دارائیها : صندوق                         2884599بدهکاری                       11104699پیش پرداخت                 22209399حساب دریافتنی ( سپردة حسن انجام کار )  3500000دارایی ثابت  ( ماشین آلات )   1000000جاری شرکاء              جمع دارائیها                      40698697    بدهی ها : بستانکاران                11147458استهلاک انباشته           3499999سرمایه                     1000000سودسال جاری            25051240جمع بدهی ها و سرمایه         40698697 شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز تراز آزمایشی منتهی به 28/12/1379نام حساب                           مانده بدهکار        مانده بستانکارصندوق                             2884599بدهکاران پیش پرداخت                 11104699حساب دریافتنی ( سپرده حسن انجام کار ) 22209399دارایی ثابت ( ماشین آلات )         3500000جاری شرکا،                        1000000بستانکاران                                        11147458استهلاک انباشته                                 3499999سرمایه                                     1000000سود سال جاری                                             25051240کارگواهی شده                                 -------پیمان ها                    --------هزینة اداری تشکیلاتی             --------جمع                         40698697        40698697    فصل سوم:روش تحقیق3-1- روش پژوهش: این پژوهش ازنوع پژوهشهای همبستگی است ومنظورازپژوهش همبستگی این است که ارتباط بین2متغیریعنی بررسی نقش حسابداری پیمانکاری ساختمان به عنوان متغیرمستقل وتاثیرآن برتسهیل قراردادها به عنوان متغیروابسته دربانک صادرات می باشد.3-2- جامعه آماری:جامعه آماری شامل شرکتهای پیمانکاری ساختمانی به طورتصادفی انتخاب گردیده اند می باشد.3-3- نمونه آماری وحجم آن:حجم نمونه شامل شرکتهای پیمانکاری ساختمانی می باشد.3-4- روش نمونه گیری:روش نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی خوشه ای است زیراگروهی یاخوشه ای ازجامعه به عنوان نمونه انتخاب می شود.ازبین شرکت های ساختمانی 10شرکت به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی خوشه ای نمونه گیری می شود.3-5- ابزارنمونه گیری:گفتگو وبررسی اقدامات انجام شده دراین شرکت هادراین پژوهش برای اندازه گیری میزان رابطه بررسی نقش حسابداری پیمانکاری ساختمان وتاثیرآن برتسهیل قراردادهاازآماراستنباطی(ضریب همبستگی پیرسون)استفاده می شود.برای خلاصه کردن داده هاو اطلاعات ازجداول آمارتوصیفی استفاده می شود.پرسشنامه:پاسخگوی محترم پرسشنامه‌ای که در اختیار شماست یک تحقیق دانشجویی به منظور شناخت بررسی تاثیراعتیادوالدین ونقش آن بربزهکاری فرزندان. در این پرسشنامه درجه، نام و نام خانوادگی شما الزامی نیست. از شما درخواست می‌شود در ارایه اطلاعات خود صادقانه ما را یاری فرمایید. قبلاً‌ از همکاری شما متشکریم.سن: جنسیت: مرد(  ) زن(  )وضعیت تأهل: مجرد(  ) متأهل(  )وضعیت شغلی: محصل(  ) دانشجو(  ) کارمند(  ) آزاد(  ) سایر موارد(  )میزان تحصیلات شما: خواندن و نوشتن(  ) ابتدایی و راهنمایی(  ) دیپلم(  ) کارشناسی(  ) بالاتر(  )1-‌ آیا تا چه اندازه حسابداری پیمانکاری ساختمان می تواندبه روشن شدن مراحل حسابداری کمک نماید؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )2- آیاتاچه اندازه پیمانکاران می توانندباتکیه برحسابداری پیمانکاری ساختمان به تسهیل قراردادها کمک نمایند؟ خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )3- آیاتاچه میزان حسابداری پیمانکاری ساختمان می تواندباتکیه برمواردقراردادهادرعرصه بین المللی موفق باشد؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )4- آیا تا چه میزان باتکیه برحسابداری پیمانکاری ساختمان می توان به فعالیت های اقتصادی پرداخت؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )5- تا چه اندازه آموزش های صحیح درامورقراردادها می تواند در سلامت پیمان های کاری موثرباشد؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )6- تا چه اندازه عدم وجود امکانات لازم می توانددرعدم موفقیت پیمان کاری کاری موثرباشد؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )7- آیا تاچه میزان آگاهی های لازم درباره امورقراردادها می توانددراعتبارقراردادها موثراست؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )8- سردرگمی و نداشتن برنامه ریزی تاچه اندازه می توانددرعدم موفقیت قراردادها موثرباشد؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )9- آیا تاچه اندازه وجود آموزش های لازم می توانددرموفقیت امورقراردادهاموثرباشد؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )10- تاچه اندازه مدیریت امورپیمان هادرقراردادها می توانددرموفقیت آن موثرباشد؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )فصل چهارم:تجزیه وتحلیل4-1- تجزیه وتحلیلدراین پژوهش برای اندازه گیری بررسی نقش حسابداری پیمانکاری ساختمان وتاثیرآن برتسهیل قراردادهااز آحادجامعه ازآماراستنباطی(ضریب همبستگی پیرسون)استفاده می شود.برای خلاصه کردن داده هاو اطلاعات ازجداول آمارتوصیفی استفاده می شود.هدف در این تحقیق، بررسی نقش حسابداری پیمانکاری ساختمان وتاثیرآن برتسهیل قراردادهامی باشد. جهت بدست آمدن نمره نگرش فرد استفاده خواهد شد که مراحل مختلف تجزیه و تحلیل به کمک نرم افزار SPSS صورت گرفته استفصل پنجم:5-1- نتیجه گیریپرداختن به امورقراردادهادرحسابداری پیمانکاری برای تسهیل کارهای عمرانی لازم وواجب است که درانتخاب مناقصه ها وپیمانکاران مهم است.یعنی هردوطرف قراردادبایدشرایط لازم جهت اجرای درست که پیمان راداشته باشند.اگرهرکدام ازطرفین قراردادمشکلات حقوقی واطلاعاتی داشته باشندانجام امورقراردادبااشکال مواجه خواهدشد.پیمانکاران بایدباامورپیمان هاآشنایی لازم راداشته تاهنگام بستن قراردادبامشکل روبرونشوند.هنگام بستن قراردادبایددرصدی ازخطادرنظرگرفته شودتابالانس کارهابه درستی انجام گیرد.5-2- پیشنهادات:بهترآن است که کارکنان حسابداری پیمانکاری ازافرادمتخصص وکارآمدانتخاب شوندودردوره های گوناگون بازآموزی شرکت کنندتاازاطلاعات روزبرخوردارگردند.استفاده ازنرم افزارهای جدیدبرای استفاده درامورپیمانکاری لازم است که نتیجه کاررامتحول می نماید.مدیریت صحیح درهنگام کارازامورمهمی است که هم می تواندرضایت کارکنان رافراهم نماید وهم می توانددرتسهیل امورموثرباشد.آشنایی باامورحقوقی قراردادهاازابزارهای لازمه برای مدیریت وکارکنان می باشدکه درانجام کارهامفیدواقع خواهدشد. 11 فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق    4 1-1- پیشگفتار :    4 1-2- بیان مسئله:    5 1-3- اهمیت موضوع:    6 1-4- فرضیات تحقیق    7 1-5- اهداف تحقیق:    7 الف:هدف کلی    7 ب:اهداف جزئی    8 فصل دوم: ادبیات تحقیق    9 2-1- ارکان اصلی عملیات پیمانکاری :    9 2-2- انواع قراردادهای پیمانکاری :‌    9 2-3- مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکارکار :    11 2-4- خدمات تحقیقاتی و بنیادی :    12 2-5- تهیه طرح مقدماتی :    12 مرحله 2 : ارجاع کار به پیمانکار    13 2-6- دعوت از پیمانکاران برای انجام طرح :    14 2-7- تسلیم قیمت پیشنهادی و ضحانت نامه شرکت در مناقصه :    15 2-8- انتخاب پیمانکار :    16 2-9- مرحله 3 : انعقاد قراردادبا پیمانکار :    16 2-10- تعهدات و اختیارات کارفرما :    18 2-11- ضمانت نامه انجام تعهدات :    18 2-12- جریمة تاخیر :    19 2-13- مرحلة 4 : اجراء کار ( شروع عملیات ) :    19 2-14- مرحله 5 – خاتمه کار :    23 2-15-  دارائیهای جاری    29 2-16-  دارائیهای ثابت    32 2-17- بدهی ها    33 2-18- سرمایه :    35 2-19- روشهای متداول حسابداری پیمانکاری :    36 2-20- انتقال سود بستن حساب پیمان تکمیل شده :    41 2-21- محاسبة سود پیمان های ناتمام :    43 2-22- نحوة محاسبة پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه :    50 2-23- نحوه محاسبه استهلاک اموال ، مالیات و تجهیزات :    53 2-24- مالیات پیمانکاری :    55 2-25- نحوه نگهداری حسابهای مالیاتی :    64 2-26- ترازنامه همراه با :    65 2-27- جمع بدهیها و سرمایه    69 2-28- صورت حساب سود و زیان :    72 فصل سوم:روش تحقیق    87 3-1- روش پژوهش:    87 3-2- جامعه آماری:    87 3-3- نمونه آماری وحجم آن:    87 3-4- روش نمونه گیری:    87 3-5- ابزارنمونه گیری:    87 پرسشنامه:    88 فصل چهارم:تجزیه وتحلیل    91 4-1- تجزیه وتحلیل    91 فصل پنجم:    96 5-1- نتیجه گیری    96 5-2- پیشنهادات:    97 منابع    98    
منابع1)    اصول حسابداری پیمانکاری  در سازمانهای دولتی- داود اقوامی - چاپ اول 1367- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.2)    - بختیاری، پرویز. «حسابداری پیمانکاری ». انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1378.3)    - تقوی، مهدی. «مبانی علم احسابداری پیمانکاری». چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران، تهران، 1370
تاریخ ارسال: شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 04:59 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo