سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

540 لغت پرکاربرد انگلیسی با معنی

ردیفکلمهنام مرجعمعنی
1bakeryلغات دیداری - کلمه و عکسدکان نانوایى
2butcherلغات دیداری - کلمه و عکسقصاب
3cashلغات دیداری - کلمه و عکسصندوق پول
4groceryلغات دیداری - کلمه و عکسفروشگاه مواد غذایی
5potteryلغات دیداری - کلمه و عکسظروف سفالی
6mallلغات دیداری - کلمه و عکسمرکز خرید
7supermarketلغات دیداری - کلمه و عکسفروشگاه بزرگ
8American footballلغات دیداری - کلمه و عکسفوتبال آمریکایی
9badmintonلغات دیداری - کلمه و عکسبدمینتون
10baseballلغات دیداری - کلمه و عکسبازى بیس بال
11basketballلغات دیداری - کلمه و عکسبسکتبال
12sailingلغات دیداری - کلمه و عکسقایقرانی
13bowlingلغات دیداری - کلمه و عکسبازى بولینگ
14boxingلغات دیداری - کلمه و عکسبوکس
15gymnasticsلغات دیداری - کلمه و عکسژیمناستیک
16jogلغات دیداری - کلمه و عکسآهسته دویدن
17karateلغات دیداری - کلمه و عکسکاراته
18Marathonلغات دیداری - کلمه و عکسدو ماراتون
19Ping Pongلغات دیداری - کلمه و عکسپینگ پونگ
20shootingلغات دیداری - کلمه و عکستیراندازى
21soccerلغات دیداری - کلمه و عکسفوتبال
22tennisلغات دیداری - کلمه و عکستنیس
23volleyballلغات دیداری - کلمه و عکسوالیبال
24bull fightingلغات دیداری - کلمه و عکسگاو بازی
25car racingلغات دیداری - کلمه و عکسمسابقات اتومبیل رانی
26cyclingلغات دیداری - کلمه و عکسدوچرخه سوارى
27fencingلغات دیداری - کلمه و عکسشمشیربازى
28hockeyلغات دیداری - کلمه و عکسهاکى روى یخ
29horseback ridingلغات دیداری - کلمه و عکساسب سواری
30rollerskateلغات دیداری - کلمه و عکسرول اسکیت
31skiingلغات دیداری - کلمه و عکساسکى
32surfingلغات دیداری - کلمه و عکسموج سوارى
33Tai chiلغات دیداری - کلمه و عکستای چی
34wrestlingلغات دیداری - کلمه و عکسکشتى
35billiardsلغات دیداری - کلمه و عکسبیلیارد
36fishingلغات دیداری - کلمه و عکسماهیگیری
37huntingلغات دیداری - کلمه و عکسشکار
38jump ropingلغات دیداری - کلمه و عکسطناب زدن
39parachuteلغات دیداری - کلمه و عکسچتر نجات
40ringsلغات دیداری - کلمه و عکسحلقه هاى دارحلقه
41shotلغات دیداری - کلمه و عکستیراندازی
42backboardلغات دیداری - کلمه و عکستخته بسکتبال
43basketلغات دیداری - کلمه و عکسحلقه بسکتبال
44barbellلغات دیداری - کلمه و عکسهالتر
45dumbbellلغات دیداری - کلمه و عکسدمبل
46goalلغات دیداری - کلمه و عکسدروازه
47golf courseلغات دیداری - کلمه و عکسزمین گلف
48helmetلغات دیداری - کلمه و عکسکلاه ایمنی
49ice skatesلغات دیداری - کلمه و عکساسکیت یخ
50skiلغات دیداری - کلمه و عکسچوب اسکی
51stopwatchلغات دیداری - کلمه و عکسکرونومتر
52poolلغات دیداری - کلمه و عکساستخر
53table tennis batلغات دیداری - کلمه و عکسراکت تنیس روی میز
54racketلغات دیداری - کلمه و عکسراکت تنیس
55rulerلغات دیداری - کلمه و عکسخط کش
56schoolbagلغات دیداری - کلمه و عکسکیف مدرسه
57punchلغات دیداری - کلمه و عکسسوراخ کن
58dustbinلغات دیداری - کلمه و عکسسطل خاکروبه
59oldلغات دیداری - کلمه و عکسکهن سال
60shortلغات دیداری - کلمه و عکسکوتاه
61beltلغات دیداری - کلمه و عکسکمر بند
62blouseلغات دیداری - کلمه و عکسپیراهن یا جامه ی گشاد
63bootلغات دیداری - کلمه و عکسچکمه
64capلغات دیداری - کلمه و عکسکلاه نقاب دار
65dressلغات دیداری - کلمه و عکسلباس
66hatلغات دیداری - کلمه و عکسکلاه
67glassesلغات دیداری - کلمه و عکسعینک
68glovesلغات دیداری - کلمه و عکسیک جفت دستکش
69handbagلغات دیداری - کلمه و عکسکیف دستی
70jacketلغات دیداری - کلمه و عکسژاکت
71necklaceلغات دیداری - کلمه و عکسگردنبند
72pyjamasلغات دیداری - کلمه و عکسلباس خواب مردانه
73shirtلغات دیداری - کلمه و عکسپیراهن
74shortsلغات دیداری - کلمه و عکسشلوار کوتاه
75shoesلغات دیداری - کلمه و عکس(یک جفت) کفش
76skirtلغات دیداری - کلمه و عکسدامن
77slipperلغات دیداری - کلمه و عکس(یک جفت )کفش راحتى
78sneakersلغات دیداری - کلمه و عکس(یک جفت )کفش کتانى
79suitلغات دیداری - کلمه و عکسیکدست لباس
80sweaterلغات دیداری - کلمه و عکسپلوور
81socksلغات دیداری - کلمه و عکس(یک جفت )جوراب
82tieلغات دیداری - کلمه و عکسکراوات
83T-shirtلغات دیداری - کلمه و عکستی شرت
84trousersلغات دیداری - کلمه و عکسشلوار
85juiceلغات دیداری - کلمه و عکسآب میوه
86teaلغات دیداری - کلمه و عکسچای
87coffeeلغات دیداری - کلمه و عکسقهوه
88milkلغات دیداری - کلمه و عکسشیر
89breadلغات دیداری - کلمه و عکسنان
90toastلغات دیداری - کلمه و عکسنان برشته
91sandwichلغات دیداری - کلمه و عکسساندویچ
92cerealsلغات دیداری - کلمه و عکسغذایى که از غلات تهیه شده
93sugarلغات دیداری - کلمه و عکسماده قندى
94butterلغات دیداری - کلمه و عکسکره
95marmaladeلغات دیداری - کلمه و عکسهر نوع مربا همراه با ژلاتین
96chocolateلغات دیداری - کلمه و عکسشکلات
97sausageلغات دیداری - کلمه و عکسسوسیس
98knifeلغات دیداری - کلمه و عکسکارد
99spoonلغات دیداری - کلمه و عکسقاشق
100cutleryلغات دیداری - کلمه و عکسکارد و چنگال
101cupلغات دیداری - کلمه و عکسفنجان
102saucerلغات دیداری - کلمه و عکسنعلبکی
103plateلغات دیداری - کلمه و عکسبشقاب
104bowlلغات دیداری - کلمه و عکسکاسه
105glassلغات دیداری - کلمه و عکسگیلاس
106tableclothلغات دیداری - کلمه و عکسرومیزی
107napkinلغات دیداری - کلمه و عکسدستمال سفره
108cupboardلغات دیداری - کلمه و عکسگنجه ظروف غذا وغیره
109shelfلغات دیداری - کلمه و عکستاقچه
110drawerلغات دیداری - کلمه و عکسکشو
111umbrellaلغات دیداری - کلمه و عکسچتر
112doubtلغات دیداری - کلمه و عکسشک داشتن
113furiousلغات دیداری - کلمه و عکسخشمناک
114embarrassلغات دیداری - کلمه و عکسشرمسار شدن
115shockedلغات دیداری - کلمه و عکسدچار هراس سخت شده
116meanلغات دیداری - کلمه و عکسبدجنس
117painلغات دیداری - کلمه و عکسدرد
118pocketلغات دیداری - کلمه و عکسجیب
119bracesلغات دیداری - کلمه و عکسبند شلوار
120braceletلغات دیداری - کلمه و عکسدست بند
121earringلغات دیداری - کلمه و عکسگوشواره
122wristwatchلغات دیداری - کلمه و عکسساعت مچى
123bicycleلغات دیداری - کلمه و عکسدوچرخه
124motorcycleلغات دیداری - کلمه و عکسموتورسیکلت
125trainلغات دیداری - کلمه و عکسقطار
126undergroundلغات دیداری - کلمه و عکسراه اهن زیرزمینى
127busلغات دیداری - کلمه و عکساتوبوس
128carلغات دیداری - کلمه و عکساتومبیل
129lorryلغات دیداری - کلمه و عکسکامیون
130vanلغات دیداری - کلمه و عکسکامیون سر بسته
131planeلغات دیداری - کلمه و عکسهواپیما
132helicopterلغات دیداری - کلمه و عکسهلیکوپتر
133balloonلغات دیداری - کلمه و عکسبالون
134shipلغات دیداری - کلمه و عکسکشتى
135submarineلغات دیداری - کلمه و عکسزیر دریایى
136theatreلغات دیداری - کلمه و عکستئاتر
137cinemaلغات دیداری - کلمه و عکسسینما
138hang outلغات دیداری - کلمه و عکسآویختن( دست بر گردن دیگری آویختن)
139chatلغات دیداری - کلمه و عکسبا دوستان گپ زدن
140sportلغات دیداری - کلمه و عکسورزش کردن
141televisionلغات دیداری - کلمه و عکستلویزیون تماشا کردن
142shoppingلغات دیداری - کلمه و عکسخرید
143musicلغات دیداری - کلمه و عکسبه موسیقی گوش دادن
144violinلغات دیداری - کلمه و عکسویولون زدن
145pianoلغات دیداری - کلمه و عکسپیانو زدن
146bowلغات دیداری - کلمه و عکستعظیم کردن
147kissلغات دیداری - کلمه و عکسبوسیدن
148teacherلغات دیداری - کلمه و عکسمعلم
149libraryلغات دیداری - کلمه و عکسکتابخانه
150gymلغات دیداری - کلمه و عکسباشگاه
151classroomلغات دیداری - کلمه و عکسکلاس
152cafeteriaلغات دیداری - کلمه و عکسکافه تریا
153coachلغات دیداری - کلمه و عکسمربی
154fieldلغات دیداری - کلمه و عکسزمین(فوتبال)
155chalkboardلغات دیداری - کلمه و عکستخته گچی
156studentلغات دیداری - کلمه و عکسدانش آموز
157deskلغات دیداری - کلمه و عکسمیز تحریر
158computerلغات دیداری - کلمه و عکسکامپیوتر
159bookcaseلغات دیداری - کلمه و عکسقفسه کتاب
160mapلغات دیداری - کلمه و عکسنقشه
161eraserلغات دیداری - کلمه و عکسپاک کن
162notebookلغات دیداری - کلمه و عکسدفتر
163chalkلغات دیداری - کلمه و عکسگچ
164penلغات دیداری - کلمه و عکسخودکار
165sharpenerلغات دیداری - کلمه و عکستراش
166pencilلغات دیداری - کلمه و عکسمداد
167paperلغات دیداری - کلمه و عکسکاغذ
168thermometerلغات دیداری - کلمه و عکسدماسنج
169hotلغات دیداری - کلمه و عکسداغ
170warmلغات دیداری - کلمه و عکسگرم
171coldلغات دیداری - کلمه و عکسسرد
172freezingلغات دیداری - کلمه و عکسانجماد
173sunnyلغات دیداری - کلمه و عکسآفتابی
174rainyلغات دیداری - کلمه و عکسبارانی
175snowyلغات دیداری - کلمه و عکسبرفی
176cloudyلغات دیداری - کلمه و عکسابری
177thunderstormلغات دیداری - کلمه و عکسرعد و برق
178fogلغات دیداری - کلمه و عکسمه
179windyلغات دیداری - کلمه و عکسپر باد
180birthdayلغات دیداری - کلمه و عکسجشن تولد
181weddingلغات دیداری - کلمه و عکسعروسی
182anniversaryلغات دیداری - کلمه و عکسسالگرد
183thanksgivingلغات دیداری - کلمه و عکسروز شکر گزاری
184candleلغات دیداری - کلمه و عکسشمع
185brideلغات دیداری - کلمه و عکسعروس
186presentلغات دیداری - کلمه و عکسهدیه
187partyلغات دیداری - کلمه و عکسمهمانی
188redلغات دیداری - کلمه و عکسرنگ قرمز
189yellowلغات دیداری - کلمه و عکسرنگ زرد
190blackلغات دیداری - کلمه و عکسرنگ سیاه
191orangeلغات دیداری - کلمه و عکسرنگ نارنجی
192greenلغات دیداری - کلمه و عکسرنگ سبز
193purpleلغات دیداری - کلمه و عکسرنگ ارغوانی
194pinkلغات دیداری - کلمه و عکسرنگ صورتی
195blueلغات دیداری - کلمه و عکسرنگ آبی
196violetلغات دیداری - کلمه و عکسرنگ بنفش
197turquoiseلغات دیداری - کلمه و عکسرنگ فیروزه ای
198whiteلغات دیداری - کلمه و عکسرنگ سفید
199grayلغات دیداری - کلمه و عکسخاکستری
200brownلغات دیداری - کلمه و عکسرنگ قهوه ای
201beigeلغات دیداری - کلمه و عکسرنگ بژ (نخودی)
202billsلغات دیداری - کلمه و عکساسکناس
203coinلغات دیداری - کلمه و عکسسکه
204checkلغات دیداری - کلمه و عکسچک
205moneyلغات دیداری - کلمه و عکسپول
206cashierلغات دیداری - کلمه و عکسصندوقدار
207receiptلغات دیداری - کلمه و عکسرسید
208babyلغات دیداری - کلمه و عکسکودک
209springلغات دیداری - کلمه و عکسبهار
210summerلغات دیداری - کلمه و عکستابستان
211fallلغات دیداری - کلمه و عکسپاییز
212autumnلغات دیداری - کلمه و عکسپاییز
213winterلغات دیداری - کلمه و عکسزمستان
214fatherلغات دیداری - کلمه و عکسپدر
215grandmotherلغات دیداری - کلمه و عکسمادر بزرگ
216grandfatherلغات دیداری - کلمه و عکسپدر بزرگ
217brotherلغات دیداری - کلمه و عکسبرادر
218daughterلغات دیداری - کلمه و عکسدختر
219granddaughterلغات دیداری - کلمه و عکسنوه (دختر)
220grandsonلغات دیداری - کلمه و عکسنوه (پسر)
221motherلغات دیداری - کلمه و عکسمادر
222nephewلغات دیداری - کلمه و عکسپسر خواهر یا برادر
223nieceلغات دیداری - کلمه و عکسدختر برادر یا خواهر
224sisterلغات دیداری - کلمه و عکسخواهر
225sonلغات دیداری - کلمه و عکسپسر
226uncleلغات دیداری - کلمه و عکسعمو
227twinلغات دیداری - کلمه و عکسدو قلو
228groomلغات دیداری - کلمه و عکسداماد
229auntلغات دیداری - کلمه و عکسعمه
230siblingلغات دیداری - کلمه و عکسخواهر و برادر
231afraidلغات دیداری - کلمه و عکسترسیده
232angryلغات دیداری - کلمه و عکسخشمگین
233ashamedلغات دیداری - کلمه و عکسشرمنده
234boredلغات دیداری - کلمه و عکسبی حوصله
235courageousلغات دیداری - کلمه و عکسشجاع
236cruelلغات دیداری - کلمه و عکسبی رحم
237disgustedلغات دیداری - کلمه و عکسمنزجر
238excitedلغات دیداری - کلمه و عکسبرانگیخته
239frustratedلغات دیداری - کلمه و عکسنا امید
240madلغات دیداری - کلمه و عکسدیوانه
241overwhelmedلغات دیداری - کلمه و عکسغرق(غرق در ...)
242proudلغات دیداری - کلمه و عکسمغرور
243respectfulلغات دیداری - کلمه و عکسمودب
244rudeلغات دیداری - کلمه و عکسبی ادب
245sadلغات دیداری - کلمه و عکسناراحت
246scaredلغات دیداری - کلمه و عکسترس
247shyلغات دیداری - کلمه و عکسخجالتی
248stressلغات دیداری - کلمه و عکسفشار
249surprisedلغات دیداری - کلمه و عکسمتعجب
250tiredلغات دیداری - کلمه و عکسخسته
251bakeلغات دیداری - کلمه و عکسپختن
252bathلغات دیداری - کلمه و عکسحمام کردن
253blowلغات دیداری - کلمه و عکسفوت
254buildلغات دیداری - کلمه و عکسساختن
255buyلغات دیداری - کلمه و عکسخرید کردن
256carryلغات دیداری - کلمه و عکسحمل کردن
257clapلغات دیداری - کلمه و عکسکف زدن
258thinkلغات دیداری - کلمه و عکسفکر کردن
259typeلغات دیداری - کلمه و عکستایپ کردن
260tieلغات دیداری - کلمه و عکسگره زدن
261vacuumلغات دیداری - کلمه و عکسجارو برقی
262washلغات دیداری - کلمه و عکسشستن
263writeلغات دیداری - کلمه و عکسنوشتن
264throwلغات دیداری - کلمه و عکسپرتاب
265wake upلغات دیداری - کلمه و عکسبیدار شدن
266yawnلغات دیداری - کلمه و عکسدهن دره کردن
267climbلغات دیداری - کلمه و عکسبالا رفتن
268combلغات دیداری - کلمه و عکسشانه
269cookلغات دیداری - کلمه و عکسآشپز
270crawlلغات دیداری - کلمه و عکسخزیدن
271cryلغات دیداری - کلمه و عکسگریه کردن
272cutلغات دیداری - کلمه و عکسبریدن
273danceلغات دیداری - کلمه و عکسرقص
274trimلغات دیداری - کلمه و عکسچیدن
275walkلغات دیداری - کلمه و عکسراه رفتن
276yellلغات دیداری - کلمه و عکسفریاد زدن
277weighلغات دیداری - کلمه و عکسکشیدن
278tumbleلغات دیداری - کلمه و عکسجست و خیز کردن
279dressلغات دیداری - کلمه و عکسلباس پوشیدن
280fightلغات دیداری - کلمه و عکسنبرد
281laughلغات دیداری - کلمه و عکسخندیدن
282drinkلغات دیداری - کلمه و عکسنوشیدن
283fileلغات دیداری - کلمه و عکسپرونده
284ironلغات دیداری - کلمه و عکساتو زدن
285listenلغات دیداری - کلمه و عکسگوش کردن
286pullلغات دیداری - کلمه و عکسکشیدن
287digلغات دیداری - کلمه و عکسکندن
288driveلغات دیداری - کلمه و عکسرانندگی کردن
289grillلغات دیداری - کلمه و عکسبریان کردن
290jumpلغات دیداری - کلمه و عکسپریدن
291mopلغات دیداری - کلمه و عکسطی کشیدن
292diveلغات دیداری - کلمه و عکسشیرجه رفتن
293eatلغات دیداری - کلمه و عکسخوردن
294readلغات دیداری - کلمه و عکسخواندن
295playلغات دیداری - کلمه و عکسبازی کردن
296knitلغات دیداری - کلمه و عکسبافتن
297hugلغات دیداری - کلمه و عکسبغل کردن
298fallلغات دیداری - کلمه و عکسافتادن
299dreamلغات دیداری - کلمه و عکسخواب دیدن
300sweepلغات دیداری - کلمه و عکسروفتن
301swimلغات دیداری - کلمه و عکسشنا کردن
302talkلغات دیداری - کلمه و عکسصحبت کردن
303sleepلغات دیداری - کلمه و عکسخواب
304stackلغات دیداری - کلمه و عکستوده کردن
305runلغات دیداری - کلمه و عکسدویدن
306scubadiveلغات دیداری - کلمه و عکسغواصی
307sneezeلغات دیداری - کلمه و عکسعطسه
308studyلغات دیداری - کلمه و عکسمطالعه
309snoreلغات دیداری - کلمه و عکسخروپف
310bikeلغات دیداری - کلمه و عکسدوچرخه سواری
311shaveلغات دیداری - کلمه و عکسریش تراشی
312standلغات دیداری - کلمه و عکسایستادن
313stealلغات دیداری - کلمه و عکسسرقت
314stretchلغات دیداری - کلمه و عکسکش آمدن
315smileلغات دیداری - کلمه و عکسلبخند
316sitلغات دیداری - کلمه و عکسنشستن
317sewلغات دیداری - کلمه و عکسدوختن
318zooلغات دیداری - کلمه و عکسباغ وحش
319streetلغات دیداری - کلمه و عکسخیابان
320pollutionلغات دیداری - کلمه و عکسآلودگی
321townلغات دیداری - کلمه و عکسشهر
322restaurantلغات دیداری - کلمه و عکسرستوران
323receptionلغات دیداری - کلمه و عکسپذیرش
324houseلغات دیداری - کلمه و عکسخانه
325taxiلغات دیداری - کلمه و عکستاکسی
326factoryلغات دیداری - کلمه و عکسکارخانه
327trafficلغات دیداری - کلمه و عکسترافیک
328hotelلغات دیداری - کلمه و عکسهتل
329churchلغات دیداری - کلمه و عکسکلیسا
330ambulanceلغات دیداری - کلمه و عکسآمبولانس
331bridgeلغات دیداری - کلمه و عکسپل
332accidentلغات دیداری - کلمه و عکستصادف
333cemeteryلغات دیداری - کلمه و عکسقبرستان
334wheelchairلغات دیداری - کلمه و عکسویلچر
335visitلغات دیداری - کلمه و عکسعیادت
336sickلغات دیداری - کلمه و عکسبیمار
337pillلغات دیداری - کلمه و عکسحب
338feverلغات دیداری - کلمه و عکستب
339dentistلغات دیداری - کلمه و عکسدندانپزشک
340allergyلغات دیداری - کلمه و عکسحساسیت نسبت بچیزی
341doctorلغات دیداری - کلمه و عکسپزشک
342fluلغات دیداری - کلمه و عکسآنفولانزا
343injectionلغات دیداری - کلمه و عکستزریق
344hospitalلغات دیداری - کلمه و عکسبیمارستان
345medicineلغات دیداری - کلمه و عکسدارو
346nurseلغات دیداری - کلمه و عکسپرستار
347illلغات دیداری - کلمه و عکسبیمار
348surgeryلغات دیداری - کلمه و عکسعمل جراحی
349walkerلغات دیداری - کلمه و عکسواکر
350netلغات دیداری - کلمه و عکستوری
351lifeguardلغات دیداری - کلمه و عکسمامور نجات غریق
352beachلغات دیداری - کلمه و عکسساحل
353waitressلغات دیداری - کلمه و عکسپیشخدمت زن
354surgeonلغات دیداری - کلمه و عکسجراح
355policemanلغات دیداری - کلمه و عکسمامور پلیس
356pilotلغات دیداری - کلمه و عکسخلبان
357mechanicلغات دیداری - کلمه و عکسمکانیک
358singerلغات دیداری - کلمه و عکسخواننده
359waiterلغات دیداری - کلمه و عکسپیشخدمت
360barberلغات دیداری - کلمه و عکسسلمانی
361artistلغات دیداری - کلمه و عکسهنرمند
362businessmanلغات دیداری - کلمه و عکستاجر
363chefلغات دیداری - کلمه و عکسسر آشپز
364carpenterلغات دیداری - کلمه و عکسنجار
365hairdresserلغات دیداری - کلمه و عکسآرایشگر مو
366firemanلغات دیداری - کلمه و عکسمامور آتش نشانی
367mailmanلغات دیداری - کلمه و عکسپستچی
368judgeلغات دیداری - کلمه و عکسقاضی
369kingلغات دیداری - کلمه و عکسپادشاه
370queenلغات دیداری - کلمه و عکسملکه
371walletلغات دیداری - کلمه و عکسکیف پول
372saleلغات دیداری - کلمه و عکسحراج
373purseلغات دیداری - کلمه و عکسکیف پول
374lineلغات دیداری - کلمه و عکسخط
375elevatorلغات دیداری - کلمه و عکسآسانسور
376canلغات دیداری - کلمه و عکسقوطی
377stairلغات دیداری - کلمه و عکسپله
378kitchenلغات دیداری - کلمه و عکسآشپزخانه
379wallلغات دیداری - کلمه و عکسدیوار
380roomلغات دیداری - کلمه و عکساتاق
381roofلغات دیداری - کلمه و عکسبام خانه
382yardلغات دیداری - کلمه و عکسحیاط
383doorلغات دیداری - کلمه و عکسدر
384bedroomلغات دیداری - کلمه و عکساطاق خواب
385bathroomلغات دیداری - کلمه و عکسحمام
386earthلغات دیداری - کلمه و عکسزمین
387desertلغات دیداری - کلمه و عکسصحرا
388moonلغات دیداری - کلمه و عکسماه
389forestلغات دیداری - کلمه و عکسجنگل
390islandلغات دیداری - کلمه و عکسجزیره
391riverلغات دیداری - کلمه و عکسرودخانه
392volcanoلغات دیداری - کلمه و عکسآتشفشان
393lakeلغات دیداری - کلمه و عکسدریاچه
394oceanلغات دیداری - کلمه و عکساقیانوس
395smokeلغات دیداری - کلمه و عکسدود
396stoneلغات دیداری - کلمه و عکسسنگ
397rockلغات دیداری - کلمه و عکسصخره
398fireلغات دیداری - کلمه و عکسآتش
399flowerلغات دیداری - کلمه و عکسگل
400treeلغات دیداری - کلمه و عکسدرخت
401waterfallلغات دیداری - کلمه و عکسآبشار
402mountainلغات دیداری - کلمه و عکسکوه
403grassلغات دیداری - کلمه و عکسعلف
404starلغات دیداری - کلمه و عکسستاره
405sandلغات دیداری - کلمه و عکسشن
406seashellلغات دیداری - کلمه و عکسصدف
407boatلغات دیداری - کلمه و عکسقایق
408luggageلغات دیداری - کلمه و عکسبار و بنهء مسافر
409roadلغات دیداری - کلمه و عکسجاده
410tunnelلغات دیداری - کلمه و عکستونل
411wheelلغات دیداری - کلمه و عکسچرخ
412breakfastلغات دیداری - کلمه و عکسصبحانه
413lunchلغات دیداری - کلمه و عکسناهار
414meatلغات دیداری - کلمه و عکسگوشت
415watermelonلغات دیداری - کلمه و عکسهندوانه
416ladderلغات دیداری - کلمه و عکسنردبان
417fishلغات دیداری - کلمه و عکسماهی
418broccoliلغات دیداری - کلمه و عکسکلم بروکلی
419dinnerلغات دیداری - کلمه و عکسشام
420appleلغات دیداری - کلمه و عکسسیب
421ovalلغات دیداری - کلمه و عکسبیضی
422cakeلغات دیداری - کلمه و عکسکیک
423hot dogلغات دیداری - کلمه و عکسهات داگ
424lemonلغات دیداری - کلمه و عکسلیمو
425spaghettiلغات دیداری - کلمه و عکساسپاگتی
426fruitلغات دیداری - کلمه و عکسمیوه
427keyلغات دیداری - کلمه و عکسکلید
428hamburgerلغات دیداری - کلمه و عکسهمبرگر
429eggلغات دیداری - کلمه و عکستخم مرغ
430popcornلغات دیداری - کلمه و عکسذرت بو داده
431peachلغات دیداری - کلمه و عکسهلو
432turkeyلغات دیداری - کلمه و عکسبوقلمون
433saladلغات دیداری - کلمه و عکسسالاد
434riceلغات دیداری - کلمه و عکسبرنج
435hammerلغات دیداری - کلمه و عکسچکش
436cheeseburgerلغات دیداری - کلمه و عکسچیزبرگر
437paintلغات دیداری - کلمه و عکسرنگ
438pizzaلغات دیداری - کلمه و عکسپیتزا
439stadiumلغات دیداری - کلمه و عکساستادیوم
440cornلغات دیداری - کلمه و عکسذرت
441kiwiلغات دیداری - کلمه و عکسکیوی
442pointلغات دیداری - کلمه و عکسنقطه
443spinachلغات دیداری - کلمه و عکساسفناج
444sawلغات دیداری - کلمه و عکساره
445chickenلغات دیداری - کلمه و عکسجوجه
446circleلغات دیداری - کلمه و عکسدایره
447ice creamلغات دیداری - کلمه و عکسبستنی
448cheeseلغات دیداری - کلمه و عکسپنیر
449melonلغات دیداری - کلمه و عکسخربزه
450carrotلغات دیداری - کلمه و عکسهویج
451garlicلغات دیداری - کلمه و عکسسیر
452donutلغات دیداری - کلمه و عکسنان شیرینی گرد ومانند حلقه
453shrimpلغات دیداری - کلمه و عکسمیگو
454triangleلغات دیداری - کلمه و عکسمثلث
455onionلغات دیداری - کلمه و عکسپیاز
456yogurtلغات دیداری - کلمه و عکسماست
457parallelلغات دیداری - کلمه و عکسموازی
458strawberryلغات دیداری - کلمه و عکستوت فرنگی
459cherryلغات دیداری - کلمه و عکسآلبالو
460rectangleلغات دیداری - کلمه و عکسمستطیل
461milkلغات دیداری - کلمه و عکسشیر
462pastaلغات دیداری - کلمه و عکسپاستا
463grapeلغات دیداری - کلمه و عکسانگور
464cookieلغات دیداری - کلمه و عکسکلوچه
465teamلغات دیداری - کلمه و عکستیم
466mushroomلغات دیداری - کلمه و عکسقارچ
467tomatoلغات دیداری - کلمه و عکسگوجه فرنگی
468pearلغات دیداری - کلمه و عکسگلابی
469squareلغات دیداری - کلمه و عکسمربع
470bananaلغات دیداری - کلمه و عکسموز
471soupلغات دیداری - کلمه و عکسسوپ
472potatoesلغات دیداری - کلمه و عکسسیب زمینی
473pineappleلغات دیداری - کلمه و عکسآناناس
474suitcaseلغات دیداری - کلمه و عکسچمدان
475chili peppersلغات دیداری - کلمه و عکسفلفل قرمز
476grapefruitلغات دیداری - کلمه و عکسگریپ فروت
477cucumberلغات دیداری - کلمه و عکس