+ افزایش حقوق سال ۹۷
+ در محاسبات استهلاک سال 95 چه نکاتی از قوانین جدید را باید در نظر داشته باشیم؟
+ استهلاک دارایی موضوع ماده ۱۴۹قانون مالیات های مستقیم
+ نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ درسال 95
+ نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ درسال ۹۶
+ قانون برگزاری مناقصات بهمراه آیین نامه های آن
+ تخفات و جرایم مالیات و نرخ بر ارزش افزوده
+ نرخ مالیات برارزش افزوده در سالهای مختلف
+ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396
+ دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴