سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

سوالات حسابرسی و حسابداری و مدیریت مالی و پاسخ آن

حسابداری وحسابرسی audit and accounting

حسابداری وحسابرسی audit and accounting

تغییر روش حسابداری وتغییر برآورد

 

         قابلیت مقایسه یکی از ویژگیهای مهم ولازمی است که  صورتهای مالی

    

         باید  آنرا دارا باشند این ویژگی به استفاده کنندگان از صورتهای مالی

   

          کمک  می نماید که بتوانند با مقایسه روند فعلی شرکت با روند قبلی

      

           تصمیمات  مناسب وصحیحی اتخاذ نمایند.

 

           بنابراین  تهیه کنندگان صورتهای مالی جهت حفظ این ویژگی ناگزیرند

          

          در تهیه صورتهای مالی اصل دیگری تحت عنوان اصل ثبات رویه 

 

           را رعایت نمایند به عبارت دیگر تهیه کنندگان صورتهای مالی برای

        

         تهیه  صورتهای مالی سال جاری  خود  باید همان اصول ، مبانی

         

        وروشهائی   که در تهیه صورتهای مالی سال قبل بکار برده اندرا

        

        بکار گیرند تا با رعایت اصل ثبات رویه ویکنواختی امکان قابلیت

     

        مقایسه را برای   استفاده کنندگان از این صورتها را فراهم نمایند

      

         اما یکی از سوالات وموضوعات فراروی تهیه کنندگان این است

         

         که اگر در دوره  فعالیت موسسه یا شرکت  وبر اثر گذشت زمان

       

         اطلاعات جدیدی بدست آید که مدیریت شرکت ناگزیر شود روش

       

          حسابداری خود که برای دارائی  ، بدهیها ، درآمد ، هزینه ویا

         

           سایر حسابهای موسسه وشرکت استفاده  می نموده را تغییر دهد

 

            یا  متوجه شود که در محاسبات خویش اشتباه  نموده  ویا حتی

         

           با بدست آمدن  اطلاعات جدیدناگزیر شود برآوردهای  صورت

      

            گرفته که  در حسابهای خویش اعمال نموده را اصلاح نمایدپس

    

            در این صورت جهت حفظ ویژگی قابلیت مقایسه وکمک به

 

             استفاده کنندگان چه لقدامی را باید انجام دهد وبرخورد

 

            حسابرس  با این موضوع  چگونه باید باشد ؟

 

    

                  در این خصوص استاندارد حسابداری شماره 6 ایران

 

              این تغییرات را به سه بخش کلی تغییر روش حسابداری ،

 

               اصلاح اشتباه و تغییر برآورد  تقسیم نموده وسپس بیان می نماید:

 

                "  که اثر تغییر روش حسابداری واصلاح اشتباه باید بعنوان اثر

 

              انباشته در صورت سود وزیان جامع آورده شود مضافا به اینکه

 

                صورتهای مالی دوره قبل نیز با توجه به روش جدید اصلاح

 

               وارائه مجدد گرددودر خصوص تغییر در برآورد باید اثر آن در

 

               صورت سودو زیان سال جاری منعکس گردیده ونیازی به اصلاح

 

                وارائه مجدد صورتهای مالی دوره قبل    نمی باشد.

 

                در خصوص تغییر روشهای حسابداری بند 76 استاندارد

           

                حسابداری  شماره یک  پاره ای از این تغییرات را بیان نموده

 

                 وهمچنین بند 41  استاندارد شماره 6 موارد منجر به اصلاح

 

                حساب را قید نموده است

 

.                  با توجه به مطالب مطروحه فوق اگر این سوال مطرح شود که

                  

                   برخورد تهیه کنندگان صورتهای مالی در هنگام تغییر روش

 

                   استهلاک( مثلا روش استهلاک خط مستقیم به روش نزولی)

 

                   چه خواهد بود؟

 

                      مطمئنا عده ای  در وهله اول پاسخ خواهند داد که این تغییر یک

      

                        تغییر روش حسابداری است وتکلیف آن مشخص است  .

      

                       اما در این خصوص باید بگوئیم  تا قبل از تدوین استانداردهای

                    

                     حسابداری ایران تغییر روش استهلاک یک تغییر روش

 

                      حسابداری محسوب میشد ودلیل آن نیزپاسخی است

 

                     که کمیته فنی سازمان حسابرسی ( مرجع تدوین استانداردهای

 

                      حسابداری در ایران) طی  صورتجلسه شماره یک خود در تاریخ

 

                       23/07/1368 منتشر واعلام نموده است بر اساس نظر یاد شده

 

                     "  اگر روش محاسبه استهلاک تغییر نماید این تغییر یک

 

                      تغییر روش محسوب میگردد وبنابراین باید آثار انباشته

 

                       حاصل از این تغییر در صورت سود وزیان جامع منعکس

 

                       وصورتهای مالی دوره قبل نیز اصلاح وارائه مجددگردد

 

                        واگر روش استهلاک تغییر ننماید لیکن نرخ استهلاک

 

                            ( بدلیل تغییر برآورد در عمر مفید یا ارزش اسقاط)

 

 

                          تغییر نماید این تغییر یک تغییر برآورد بوده ولذا اثرآن

 

                           فقط در صورت  سود وزیان دوره تغییر منعکس

                

                      ونیازی به اصلاح وارائه صورتهای مالی دوره قبل

                     

                          نمی باشد.

 

                     همچنین کمیته مذکور معتقد است اگر تغییر نرخ استهلاک

 

                     وتغییر روش استهلاک توام صورت پذیرد این تغییرات

 

                         بعنوان تغییر برآورد تلقی خواهد شد ."

 

                     پس در اینجا ملاحظه می کنیم که پاسخ کاملا منطبق

  

                   بر استانداردهای  تدوین شده حسابداری می باشد اما

 

                  با مطالعه بند های 62 و 82   استاندارد حسابداری شماره

 

                  11که از تاریخ 1/1/1380 نیز لازم الاجرا گردیده  متوجه

 

                   می شویم تغییر روش استهلاک وتغییر نرخ هردو بعنوان تغییر

 

                    برآورد محسوب میشوند واساسا برخورد با تغییر روش استهلاک

 

                    را بعنوان تغییرروش قلمداد نمی نمایند واین  بعنوان یک استثناء

    

                     محسوب میگردد.  

نمونه سوالات حسابداری پیمانکاری

1-در چه مرحله ای از مراحل اجرای طرح از پیمانکار ضمانتنامه حسن اجرای کار دریافت میشود؟

الف – مطالعات مقدماتی             ب- ارجاع کار به پیمانکار  

  ج- انعقاد قرارداد                      د- اجرای کار

 

2- اگر در دوره تضمین نقایصی در کار مشاهده گردد:

الف – ضمانت حسن انجام کار توقیف میشود

ب- ضمانت پیش پرداخت باطل میشود

ج- کارفرما هزینه های رفع نقص را از محل پروژه عمرانی پرداخت میکند

د-هزینه های مربوط به اصلاح آن از مطالبات پیمانکار وتضمینهای اونزد کارفرما برداشت میشود

 

3-شرکت راه ساز سود پیمانهای خودرا با استفاده از روش درصدپیشرفت کار شناسائی میکند .این

شرکت در سال 1381 قراردادمقطوعی به مبلغ 6000000 ریال منعقدنموده واطلاعات زیر رانیز دردست دارد:

مخارج انجام شده                                            1860000 ریال

پیش بینی مخارج باقیمانده برای تکمیل کار            4340000 ریال

صورت وضعیت تائید شده                                 1400000 ریال

سود یا زیان پیمان :

1) 60000 ریال زیان                2) 460000 سود     

 3) 460000 زیان                    4) 200000 زیان 

 

4-شرکت پیمانکاری در سال 1381 قراردادی به مبلغ 20000000 ریال جهت ساخت یک بیمارستان منعقد نمود

اطلاعات پیمان بشرح زیر میباشد :

کل مخارج برآوردی پیمان                              16000000 ریال

سود شناسائی شده پیمان                                   2400000  ریال

درصد تکمیل پیمان                                           60%

اگر سود پیمان با روش درصد پیشرفت کار شناسائی شده باشد مخارج پیمان تا سال 1381 چه میزان است ؟

1 ) 9600000 ریال              2 ) 7000000 ریال    

 3) 6600000 ریال                4) 6400000 ریال

 

5-  شرکت پیمانکاری ایران  در سال 1381 قراردادی به مبلغ 18000000 ریال منعقد نموده واطلاعات آن

تا سال 1382 بقرار زیر میباشد

                                           29/12/ 1381           29/12/1382     

                                            ـــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــ

کل مخارج برآوردی پیمان         15600000          16200000 ریال

مخارج انباشته پیمان                7800000              12600000 ریال

اگر شرکت از روش درصد پیشرفت کار استفاده نماید چه مبلغ سود باید در سال 1382 شناسائی نماید ؟

 

1) 200000 ریال                    2) 600000 ریال    

  3) 1200000 ریال                4) 1400000 ریال

 

6-  شرکت پیمانکاری امید در ابتدای سال 1381 قراردادی به مبلغ 2700000 ریال منعقد نمود اطلاعات آ« در سال 1382 بقرار ذیل میباشد :

                                        29/12/1381              29/12/1382

                                       ــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخارج انجام شده انباشته           900000 ریال         2150000 ریال

پیش بینی مخارج باقیمانده

 برای پیمان                         1350000 ریال               --------

صورت وضعیت تائید شده      1000000 ریال        2700000 ریال

مبلغ دریافتی از

 کارفرما (انباشته )                800000 ریال        2300000 ریال

با استفاده از روش درصد تکمیل کار سود شناسائی شده در سال 1381 برابر با :

 

1) 180000 ریال                   2) 320000 ریال   

     3) 400000 ریال                4) 450000 ریال

 

7_ سود شناسائی شده در سال 1382 چه میزان میباشد ؟

1) 370000 ریال                     2 )  550000 ریال     

 3) 1500000 ریال                  4) 1700000 ریال

 

8_ سود تعدیل شده شرکت امید در سال 1381 چه میزان میباشد ؟

1) 400000 ریال                     2) 440000 ریال   

   3) 144000 ریال                   4) 140000 ریال

 

9- شرکت پیمانکاری از روش درصد پیشرفت کار استفاده مینماید در سال 1381 قراردادی به مبلغ 3000000 ریال منعقد وسایر اطلاعات آن بشرح زیر میباشد

مخارج انجام شده                      930000 ریال     

   مخارج برآوردی برای تکمیل     2170000 ریال

صورت وضعیت تائید شده            1100000  ریال      

  مبلغ دریافتی                              700000 ریال

سود یا زیان شناسائی شده برای پیمان :

 

1) صفر                              2) 30000 ریال سود   

  3) 100000 ریال زیان       4) 230000 ریال زیان

10- قراداد پیمانکاری توسط شرکت امید به مبلغ 54000000 ریال در سال 1381 منعقد گردیده  

ودر سال 1382 نیز متمم قراردادی به مبلغ 3000000 ریال منعقد گردید پیمان در سال مذکور پایان یافت

سایر اطلاعات در دست بدین شرح میباشد

                                      

                                  29/12/1381              29/12/1382

                                 ــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــ

مخارج انجام شده طی دوره 24300000 ریال       21000000 ریال

برآورد مخارج باقیمانده     0700000 ریال           __________

سود شناسائی شده در سال 1381 :

1) 24300000 ریال                     2) 27000000 ریال   

 3) 28500000 ریال                     4) 29160000 ریال

 

11- باتوجه به سوال قبل سود سال 1382 چه میزان میباشد ؟

1) 4860000 ریال                       2) 6840000 ریال 

    3) 11700000 ریال                 4) 13050000 ریال

 

12- شرکت پیمانکاری 2 قرار داد در دست اجرا دارد که هردو در سال 1381 شروع شده است

اطلاعات آن بقرار زیر میباشد :

                                             پیمان شماره 1                           پیمان شماره 2

مبلغ پیمان                                8400000 ریال                         6000000 ریال

مخارج واقعی در سال 1381         4800000 ریال                       5400000 ریال

پیش بینی مخارج باقیمانده              2400000 ریال                          1000000 ریال

صورت وضعیت تائید شده 1381      3000000 ریال                        5400000 ریال

مبلغ دریافتی از کارفرما                1800000 ریال                        5000000 ریال

به فرض آنکه ماحصل 2 پیمان مشخص باشد سود یا زیان شناسائی شده سال 1381 چه میزان میباشد ؟

1) 400000 ریال زیان                    2) 400000 ریال سود 

   3) 600000 ریال سود                   4) 800000 ریال سود

 

13- با توجه به اطلاعات سوال قبل اگر ماحصل پیمان یک مشخص نباشد در سال 1381 سود یا زیان شناسائی شده :

 

1) 800000 ریال سود                      2) 600000 ریال سود  

 3) 400000 ریال زیان                     4) 400000 ریال سود

14 – اگر هردو پیمان در سوال قبل به عنوان یک مجموعه باشند سود یا زیان سال 1381 برابر با :

1) 400000 ریال زیان                  2) 400000 سود   

    3) 600000 ریال سود             4) 800000 ریال سود

 

1۵- اطلاعات زیر مر بوط به یک پیمان منعقده در سال 1381 در دست است

 

مخارج انجام شده                                    3000000 ریال

برآورد مخارج باقیمانده برای تکمیل             12000000 ریال

سود ناخالص پیمان                                     1000000 ریال

مبلغ قطعی پیمان برابر با :

1) 15000000 ریال                       2) 20000000 ریال   

 3) 16000000 ریال                      4) 21000000 ریال

۱۶- اطلاعات زیر در دست است :

                                            29/12/1381             29/12/1382

                                            ـــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــ

حسابهای دریافتنی از کارفرما      4000000                 8000000 ریال

پیمان در دست اجرا                   30000000              58000000 ریال

صورت وضعیت تائید شده            24000000           50000000 ریال

کل مبلغ دریافتی از کارفرما در سال 1382 چه میزان است ؟

 

1) 22000000 ریال             2) 24000000 ریال  

  3) 33000000 ریال            4) 46000000 ریال

۱۷- شرکت ایران در سال 1381 قراردادی به مبلغ 50000000 ریال منعقد وپیمان را پس از سه سال تحویل داد

اطلاعات آن بشرح زیر میباشد :

                                             1381         1382                  1383

                                           ـــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــ

مخارج واقعی پیمان در

هر سال                           150000000   126000000    244000000

پیش بینی مخارج باقیمانده

برای تکمیل                       225000000  234000000    _________

شرکت پیمانکار پیشرفت کار را بر اساس مخارج واقعی به کل مخارج برآوردی اندازه گیری میکند

سود یا زیان شناسائی شده در سال 1383 برابر با :

1) 20000000 ریال                 2) 30000000 ریال 

    3) 10000000 ریال              4) 40000000 ریال

 

۱۸- زیان شناسائی شده تا سال 1383 چه میزان میباشد ؟

1) 20000000 ریال                2) 10000000 ریال  

  3) 30000000 ریال              4) 40000000 ریال

 

۱۹- هرگاه پیمان بلندمدت از چند بخش جداگانه تشکیل شده باشد در صورت تحقق کدام شرط هر بخش ازپیمان باید جداگانه در نظر گرفته شود ؟

1) در مورد هربخش قیمت جداگانه پیشنهاد شده باشد

2) مذاکرات هر بخش جداگانه صورت گرفته باشد وطرفین حق رد یا قبول هر بخش را داشته باشند

3) درآمد وهزینه های هر بخش بطور جداگانه قابل تشخیص باشد

4) هر سه مورد

 

۲۰- مبلغ قابل بازیافت پیمان ها بیانگر :

1) مازاد ارزش کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه بر کل مبالغ دریافتی ودریافتنی بابت پیشرفت کار باشد

2) مازاد مبالغ دریافتی ودریافتنی بابت پیشرفت کار بر ارزش کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه

3) مازاد مخارج تحمل شده انباشته بر هزینه های شناسائی شده انباشته وزیانهای قابل پیش بینی است

4) درآمد تحقق نیافته دریافتنی است

 

۲۱-  کدامیک از جملات زیر صحیح است

 

1) مخارج تحمل شده قبل از انعقاد پیمان در صورت انعقاد قرارداد ذر سال جاری باید به حساب هزینه دوره منظور گردد

2) هرگاه مخارج تحمل شده قبل از انعقاد پیمان به هزینه دوره وقوع منظور گردیده وپیمان در دوره بعد منعقد گردد هزینه ها باید به حساب پیمان برگشت شود

3) هرگاه ماحصل پیمان مشخص نباشد زیان شناسائی نمی شود

4) هیچکدام

       


نمونه سؤالات حسابرسی1

نمونه سؤالات حسابرسی1

با تشکر از سرکار خانم ضیائی که زحمت

 جمع آوری وتایپ مطالب را به عهده داشتند

 

 

1-تصمیم نهایی در مورد اینکه حسابرس نسبت به صاحبکار خود مستقل به نظر می رسد توسط کدام مرجع زیر اتخاذ می گردد؟

الف)حسابرسان                        ب)صاحبکار

ج)کمیته حسابرسی                  د)جامعه

2-کدام یک از عوامل زیر باعث ایجاد تقاضای استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی نمی باشد؟

الف)تضاد منافع بین استفاده کنندگان صورتهای مالی و تهیه کنندگان صورتهای مالی که مدیران هستند.

ب)توسعه دامنه مبادلات اقتصادی و عدم تخصص افراد در اضهار نظر حرفه ای.

ج)عدم دسترسی تصمیم گیرندگان به شرکتها و سازمانها.

د)مسؤلیت حسابرس جهت ارائه اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان

3- هدف حسابرس مستقل از رسیدگی به صورتهای مالی عبارت است از:

الف) حذف یا ارائه نادرست اثرات رویدادها یا مبادلات اقتصادی

ب) تعیین سوء استفاده احتمالی از دارائیهای واحد مورد رسیدگی.

ج) اظهار نظر در مورد اطلاعات و مدارک صاحب کار.

د) اظهار نظر حرفه ای نسبت به صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی و در ارتباط با مطلوبیت وضعیت.

4- مهمترین دلیل حسابرسی سالانه توسط م‍ؤسسه حسابرسی عبارتند از:

الف) اطمینان دادن به سرمایه گذاران و سایر افراد خارج از شرکت و نسبت به قابل اتکا بودن صورتهای مالی

ب) ایجاد امکان برای سلب مسئولیت شخصی از مسئولین و مدیران شرکت در مورد نقایص در صورتهای مالی

ج) برآوردن الزامات سازمان دولتی مبنی بر انجام حسایرسی

د) اطمینان از بر ملا شدن تقلب در صورت وجود

5- صورتهای مالی که در گزارش حسابرسی به آن اشاره می شود:

الف) صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته، صورت گردش وجوه نقد

ب) صورت سود و زیان،‌ترازنامه

ج) ترازنامه، سود و زیان، گردش وجوه نقد، صورت سود و زیان انباشته، یادداشتهای همراه

د) صورت تغییرات در وضعیت مالی،تراز نامه،سود و زیان،سود و زیان انباشته،یادداشتهای همراه

6-کدامیک از عبارات زیر صحیح است:

الف)حسابرس اگر اشتباهاتی را در ارقام مندرج در صورتهای مالی مشاهده کند مؤظف است راسأ اصلاحات را در دفاتر اعمال نماید.

ب)اصل افشای حقایق با اصل راز داری در تضاد است.

ج)حسابرس مستقل با توجه به رسیدگی های انجام شده مسؤل اصلی صورتهای مالی می باشد.

د)هیچکدام

7-رسیدگی به کدامیک از موارد زیر جزء وظایف حسابرس مستقل نمی باشد؟

الف)موارد عدم افشا کافی اطلاعات در صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی

ب)موارد عدم اتخاذ تصمیمات صحیح توسط مدیران درباره نحوه اداره همور جاری شرکت

ج)موارد عدم رعایت اصول حسابداری در تنظیم صورتهای مالی شرکت

د)موارد عدم رعایت قوانین و مقررات تجاری،مالیاتی و محاسباتی

8-اصل راز داری به مفهوم آن است که حسابرس می باید اسرار شرکت را:

الف)تنها در اختیار هیأت مدیره قرار دهد.

ب)تنها در اختیار کسانی قرار ده که دارای مبادلات بازرگانی با شرکت باشد.

ج)تنها در اختیار صاحبان سهام و مراجع ذی صلاح قانونی قرار دهد.

د)تنها در اختیار کسانی قرار دهند که به نوعی در شرکت مورد رسیدگی ذی نفع هستند.

9- استاندارد عملیاتی  کدام مفهوم زیر را شامل می شود:

الف)رسیدگی های جامع با رعایت استانداردهای قابل قبول حرفه ای ر شامل می شود و با دقت کافی تنظیم می شود

ب)حداقل معیار ها و اقداماتی که در هر حال حسابرسان باید از لحاظ برنامه ریزی و انجام عملیات حسابرسی در نظر بگیرند

ج)الزامات حرفه ای و نوع و حجم کا رحسابرس به منظور انجام رسیدگیهای لازم موضوع حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک و توضیحات و اطلاعات مورد نیاز

د)هر سه مورد صحیح است

10-بی توجهی عمده نسبت به استانداردهای پذیرفته شده از سوی حسابرسان ....... تلقی می شود

الف)سهل انگاری                      ب)قصور

ج)تقلب                                  د)عدم اجرای کامل قرار داد

11-حسابرسان ممکن است در مقابل چند طبقه از اشخاص زیر مسؤل باشند:

الف)مسؤلیت در مقابل صاحب کار

ب)مسؤلیت در مقابل اشخاص ثالث

ج)1و2

د)مسؤلیت در مقابل جامعه حسابرسان داخلی

12-کدام گزینه زیر مسؤلیت حسابرسان را بیان می کند:

الف) مسؤلیت ناشی از خلاف واقع یا سوء نیت

ب)مسؤلیت حاصل از قصور و اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه

ج)فقط مسؤلیت ناشی از قصور

د)1و2

13-رعایت کدام یک از موارد زیر دعاوی احتمالی علیه حسابرسان را محدود می سازد؟

الف)تاکید بیشتر بر رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای

ب)تاکید بر کیفیت به جای افزایش در کمیت گزارش ها

ج)اعمال دقت بیشتر در رسیدگی به صورتهای مالی صاحبکارانی که مشکل مالی دارند

د)هر سه مورد

14-اشخاص ثالث ذی نفع زیان دیده برای تامین زیان خود از حسابرسان باید.....را ثابت کنند.

الف)تقصیر حسابرسان در اثر سهل انگاری بوده

ب)زیان آنها در اثر اتکا به اظهار نظر حسابرسان بوده

ج)1و2

د)هیچکدام

15-کدامیک از بندهای زیر در گزارش عدم اظها نظر حذف می گردد؟

الف)بند مقدمه                         ب)بند حدود رسیدگی

ج)بند توضیحی                         د)بند اظها نظر

16-نوع و ماهیت حسابرسی در کدامیک از بندهای گزارش حسابرسی بیان می شود؟

الف)بند اظها نظر                       ب)بند توضیحی

ج)بند مقدمه                           د)حدود رسیدگی

17-مهم ترین دلیل اجرای شرکتها باری حسابرسی سالانه صورتهای مالی آنها عبارت است از:

الف)اطمینان دادن نسبت به قابل اتکا بودن صورتهای مالی

ب)برآوردن الزامات قانونی

ج)پیدا کردن تقلب و اشتباهات صورتهای مالی

د)رفع مسؤلیتهای مدیران

18-در گزارش حسابرسی موضوع استانداردهای حسابرسی در بند ......و موضوع اصول حسابداری در بند......قرار دارد.

الف)اظهار نظر- بند دامنه رسیدگی

ب)حدود رسیدگی- بند اضهار نظر

ج)بند حدود رسیدگی- بند اظهار نظر

د)بند اظهار نظر- بند میانی

19-ارائه گزارش حسابرسی به اشخاص ذی نفع(جز به سهام داران شرکت که حسابرسان را انتخاب کرده اند) وقتی عملی است که:

الف)اینگونه اشخاص مستقیما با حسابرس مکاتبه کنند.

ب)حسابرس خود راسا و بدون مجوز این کار را انجام دهد.

ج)مجمع به نمایندگی از طرف سهامداران مجوز این کار را صادر کرده باشد.

د)ممیز مالیاتی به نمایندگی از طرف این اشخاص از حسابرسان در خواست کند.

20-مسول رعایت استاندارد عملیاتی و تعیین روش حسابرسی با کدام یک از افراد زیر می باشد؟

الف)شرکا                               ب)سرپرستان

ج)حسابرسان ارشد                   د)کمک حسابرس

21-نخستین موارد توافق حسابرس و صاحبکار:

الف)برنامه ریزی حسابرس           ب)قرارداد

ج)1و2                                   د)هیچکدام

22-حسابرسان مستقل در رسیدگی به حسابهای شرکت مورد نظر به منظور صدور اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی اقدامات زیر را انجام می دهند:

الف)با بررسی و رسیدگی به ترازنامه،سود و زیان اقدام به صدور گزارش حسابرسی می نمایند.

ب)با توجه به نتیجه رسیدگی به عملیات جاری رسیدگی های نهایی را برنامه ریزی و پس از تکمیل رسیدگی ها اقدام به صدور گزارش حسابرسی می نمایند.

ج)بر اساس رسیدگی به اسناد،مدارک و دفاتر شرکت گزارش حسابرسی را تهیه می نمایند.

د)از کارشناس حسابها استفادهنموده و بر اساس نتیجه کار ایشان اقدام به صدور گزارش حسابرسی می نماید.

23-در صورت وجود محدودیت در رسیدگی که با اهمیت اساسی باشد نوع گزارش حسابرسی کدامیک ااست:

الف)مقبول                              ب)مشروط

ج)عدم اظهار نظر                      د)مردود

24-مواردی که به طور حتم در گزارش حسابرسی ضمن سال مطرح است عبارت است از:

الف)نقاط ضعف ناشی از عدم وجود کنترلهای مطلوب در سیستم کنترلهای داخلی شرکت

ب)موارد عدم رعایت قوانین و مقررات وضع شده توسط مدیریت شرکت مورد رسیدگی

ج)موارد اشکال مشاهده شده در مراحل ارزیابی سیستم کنترل و اجرای رسیدگی های عملیاتی

د)نقاط ضعف ناشی از عدم اجرای کنترل های مطلوب موجود در سیستم کنترل های داخلی شرکت مورد رسیدگی

25-در کدامیک از شرائط زیر مؤسسه حسابرسی در رابطه با تعیین حق الزحمه خود آیین رفتار حرفه ای را نقض می کند:

الف)حق الزحمه ای که پرداخت آن منوط به روشن شدن اثر گزارش حسابرسی در خواست شرکت مبنی بر در خواسست وام از بانک شرکت

ب)حق الزحمه ای که بعدا توسط دادگاه ورشکستگی تعیین خواهد شد.

ج)حق الزحمه ای که بر مبنای نوع کار باشددو نه بر مبنای زمان صرف شده

د)حق الزحمه ای که بر مبنای حق الزحمه ای حسابرسی باشد

26-یک گزارش حسابرسی مقبول معمولا کدام مطلب زیر را به صراحت بیان نمی کند:

الف)نظر حسابرس در مورد انطباق صورتهای مالی با اصول پذیرفته حسابداری

ب)رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی در اجرای عملیات حسابرسی

ج)رضایت بخش بودن ساختار کنترل داخلی

د)موضوع رسیدگی

27-حسابرس مستقل وقتی اظهار نظر منفی(مردود)نسبت به صورتهای مالی می نماید که:

الف)هیت مدیره از ارائه گواهی نامه نامه مدیران خودداری نماید.

ب)بر اساس نتایج رسیدگی اقلام دارایی و بدهی به صورت غیر واقعی در حسابها انعکاس داشته باشد.

ج)وقتی که پاسخ تأئیدیه بدهکاران دریافت نشده است.

د)وقتی که حسابرس در شمارش موجودی های جنسی پایان سال حضور نداشته باشد.

28-در خصوص انواع اظهار نظر حسابرسان کدامیک از موارد زیر غلط است؟

الف)عدم توافق مهم و اساسی باعث اظهار نظر مردود می گردد.

ب)محدودیت و ابهام مهم و غیر اساسی باعث اظهار نظر مشروط می گردد.

ج)محدودیت و ابهام مهم واساسی باعث عدم اظهار نظر حسابرسی می گردد.

د)عدم توافق مهم و اساسی باعث عدم اظهار نظر می گردد.

29-ابهام در حسابرسی به ..............تقسیم می شود.

الف)ابهام ذاتی_محدودیت رسیدگی

ب)ابهام ذاتی_خطر ذاتی

ج)ابهام ذاتی_خطر کنترل

د)هیچکدام

30-هدف از برقراری سیستم کنترل داخلی عبارت است از:

الف)حفظ منافع مالی در مقابل سوءاستفاده و تقلب و عدم کارایی مدیران و کارکنان

ب)افزایش دقت و قابلیت اعتماد اطلاعات و ایجاد تشویق در کارکنان در جهت عمل به مقررات و سیاست کلی شرکت.

ج)اظهار نظر در میزان کارایی عملیات هر یک از واحدها و ادارات یک مؤسسه.

د)همه موارد صحیح است.

31- کنترل های مربوط به مرغوبیت کالا در حوزه کدامیک از کنترلهای زیر می باشد؟

الف)کنترل مالی

ب)کنترل خارجی

ج)کنترل عملیاتی

د)کنترل حفاظتی

32-منظور از تهیه پرسشنامه کنترل داخلی کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف)ارزیابی عملکرد مدیریت

ب)ارزیابی کفایت مدارک حسابداری

ج)ارزیابی سیستم کنترل داخلی

د)ارزیابی سوددهی

33-در تقسیم بندی کنترل های حاکم بر واحد اقتصادی کنترل سرپرستی جزئ کدامیک از کنترلهای مذبور می باشد؟

الف)کنترل پایه

ب)کنترل عملیاتی

ج)کنترل انظباطی

د)کنترل هایی از خارج

34-پرسشنامه کنترل داخلی حسابداری در کدامیک از کاربرگها نگهداری می شود؟

الف)کاربرگ نهایی

ب)کاربرگ عمومی

ج)کاربرگ فرعی

د)کاربرگ تعدیل

35-در مورد پرسشنامه کنترل داخلی کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

الف)پرسشنامه کنترل داخلی با توجه به کنترلهای داخلی شرکت مورد رسیدگی به پرسشنامه کنترل داخلی پایه و استاندارد طبقه بندی شده است.

ب)پرسشنامه کنترل داخلی توسط مدیر مالی شرکت مورد رسیدگی تهیه و جهت استفاده بعدی در شرکت نگهداری می شود.

ج)با تکمیل پرسشنامه کنترل داخلی قطعأ می توان از اجرای کنترل های داخلی اطمینان حاصل نمود.

د)پرسشنامه کنترا داخلی توسط حسابدار تهیه و جهت استفاده بعدی در سوابق شرکت نگهداری می شود.

36-کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف)اصل استقلال حسابرس از جمله استانداردهای گزارشگری است.

ب)بررسی و ارزیابی کنترل داخلی از جمله استانداردهای اجرای عملیات است.

ج)داشتن برنامه حسابرسی از جمله استانداردهای عمومی است.

د)لزوم کارآمد بودن حسابرس (داشتن و صلاحیت فنی) از جمله استانداردهای عملیاتی است.

37-کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

الف)استفاده از شماره سریال چاپی برای فرمهای مورد استفاده در شرکت یک کنترل داخلی است.

ب)نگهداری حسابهای منترل مثلا بدهکاران-بستانکاران یک کنترل پایه است.

ج)تقسیم وظائف از جمله کنترل های انظباطی است.

د)لزوم رعایت استانداردهای تعیین شده از جانب اداره استاندارد یک کنترل داخلی مالی است.

38-هدف از بررسی نظام کنترل های داخلی یک شرکت توسط حسابرس مستقل...

الف)منحصرأ تهیه وتنظیم نامه مدیریت و استفاده از نتایج آن جهت ارائه به مدیران

ب)تهیه و تنطیم نامه مدیریت و استفاده از نتایج آن در حسابرسی نهایی

ج) تهیه و تنطیم نامه مدیریت و استفاده از نکات درج شده در آن توسط مجمع عمومی صاحبان سهام

د) تهیه و تنطیم نامه مدیریت جهت تنظیم گزارش حسابرسی

39-اخذ گواهی نامه مدیران (تائیدیه مدیران)به منظور:

الف)پذیرش مسؤلیت تهیه صورتهای مالی و مفاد آن می باشد

ب)تهیه کامل صورتهای مالی و اعلام اینکه کلیه وقایع مالی در صورتهای مالی افشاءشده است.

ج)تائیدیه مجدد صورتهای مالی و اعلام اینکه کلیه وقایع مالی و تعهدات در صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست درج شده است.

د)اعلام کلیه وقایع مرتبط با صورتهای مالی

40-در چه شرایطی فقدان کنترلهای انظباطی در یک شرکت از نظر حسابرس فقط ضعف کنتراهای داخلی نیست؟

الف)شرکت مورد رسیدگی تا کنون توسط هیچ حسابرس مستقلی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

ب)شرکت مورد رسیدگی یک شرکتی خدماتی بوده و فاقد پیچیدگیهای مربوط به یک شرکت تولیدی می باشد.

ج)شرکت مورد رسیدگی یک شرکت کوچک بوده و عملیات جاری آن وسعت نداشته است.

د)شرکت مورد رسیدگی موارد فقدان کنترلهای انظباطی را از طریق استقرار کنترلهای جایگزین جبران نموده باشد.

41-هدف از رسیدگی عملیاتی در طی یک دوره مالی توسط حسابرس مستقل آن است که...

الف)ضمن ارزیابی کنترلهای داخلی مستقر در شرکت و ارزیابی نتایج آن حدود رسیدگی آخر سال را تعیین نماید.

ب)برخی از آزمونهای حسابرسی انجام شود.

ج)ضمن ارزیابی کنترلهای داخلی مستقر در شرکت و ارزیابی نتایج آن از صحت عملیات بعدی اطمینان حاصل می کنیم.

د)به صحت اطلاعات مندرج در پرسشنامه کنترل داخلی اطمینان حاصل می کنیم.

42-کنترل های داخلی هر واحد اقتصادی به چند گروه تقسیم می شود؟

الف)کنترلهای مالی و عملیاتی

ب)کنترلهای مالی_کنترلهای خارج

ج)کنترلهای خارج،عملیاتی

د)هیچکدام

43-روش مربوط به ثبت سیستم کنترل داخلی کدام است؟

الف)ثبت سیستم از طریق نمودار

ب)شرح گردش عملیات

ج)1و2

د)ثبت سیستم کامپیوتری

44-پرسشنامه کنترل داخلی به چه منظوری تهیه می شود؟

الف)ارزیابی سود یا زیان دهی شرکت

ب)ارزیابی سیستم مالی شرکت

ج)ارزیابی کفایت مدیران

د)ارزیابی سیستم کنترل داخلی

45-برای ارزیابی کنترلهای داخلی از کدام ابزارکنترلی استفاده می شود؟

الف)گزارش مطلوب

ب)اظهار نظر جامع

ج)پرسشنامه کنترل داخلی

د)تشریح نمودار

46-کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف)ردیابی یعنی اینکه حسابرس صحت رویدادهای ثبت شده در سوابق مالی را در اسناد و مدارک اولیه شرکت کنترل کند.

ب)سندرسی یعنی حسابرس از وجود اسناد و مدارک مفید برای معاملات مورد رسیدگی اطمینان حاصل کند.

ج)در روش محاسبت مجدد حسابرس کلیه عملیات انجام شده توسط حسابدار را مجددأ کنترل می نماید.

د)هیچکدام

47-مشخص نمایید کدامیک از کنترلهای زیر کنترل پایه است؟

الف)تهیه صورتهای مغایرت بانکی توسط شخص مستقل از نگه دارنده حسابهای بانکی

ب)عدم دریافت وجه صورت حساب فروش توسط ثبت کننده دفتر معین بدهکاران

ج)نظارت بر استفاده ار شماره مسلسل فاکتورهای فروش

د)تهیه حسابهای معین بدهکاران و بستانکاران

48-بهترین روش کشف میزان موجودیهای صدمه دیده انبار توسط حسابرس در پایان سال عبارت است از:

الف)اخذ تاییدیه از مدیریت به منظور اطمینان از سالم بودن موجودی انبار

ب)حضور در انبار گردانی و مشاهده عینی کالا در پایان سال و مقایسه تعدا کالای کم گردش

ج)مقایسه تعدا کالاهای کم گردش

د)مقایسه گردش موجودی شرکت در سال جاری با سال قبل

49-برای اثبات نهایی مانده بدهکاران یک شرکت توسط حسابرس مستقل:

الف)مانده بدهکاران طبق دفاتر با اسناد و مدارکموجود مطابقت داده می شود.

ب)صورت ریز اقلام متشکله بدهکاران با دفتر کل مطابقت داده می شود.

ج)نسبت به ارسال تاییدیه برای بدهکاران و مقابله پاسخهای دریافتی با مانده بدهکاران اقدام شود.

د)با استفاده از روش مصاحبه شفاهی نسبت به صحت بدهی فرد اطمینان حاصل می شود.

50-در انبارگردانی به عمل آمده در موجودیهای شرکت الف مشخص گردید که تعدادی موجودیهای شمارش شده کمتر از تعدادی است که در کارتهای حسابداری انبار و دفاتر نشان داده شده،این امر می تواند علت عدم ثبت:

الف) فروشها                           ب)برگشت از فروش

ج)خرید                                  د)تخفیفات فروش

الف

ب

ج

د

1

*

2

*

3

*

4

*

5

*

6

*

7

*

8

*

9

*

10

*

11

*

12

*

13

*

14

*

15

*

16

*

17

*

18

*

19

*

20

*

21

*

22

*

23

*

24

*

25

*

26

*

27

*

28

*

29

*

30

*

31

*

32

*

33

*

34

*

35

*

36

*

37

*

38

*

39

*

40

*

41

*

42

*

43

*

44

*

45

*

46

*

47

*

48

*

49

*

50

*

 

بقیه مطالب در هفته آینده در وبلاگ قرار داده خواهد شد.

با تشکر از استاد گرامی جناب آقای عابدان پور و آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان.

+ نوشته شده در  شنبه نهم دی 1385ساعت 18:3  توسط ضیائی  |  نظر بدهید


تفاوت بین حسابرس وبازرس قانونی

 

همواره در کلاس حسابرسی یکی از سوالاتی که مطرح میشوداین است که :

آیا بین حسابرس مستقل وبازرس قانونی تفاوتی وجود دارد یاخیر ؟

در پاسخ به این پرسش باید جایگاه هر کدام مورد بررسی قرار گیرد :

      مطابق قانون شرکتهای پذیرفته شده در بورس موظفند صورتهای مالی سالانه خویش بهمراه گزارش حسابرس مستقل منتشر ودر اختیار عموم قرار دهند .

در حقیقت اگر بخواهیم حسابرسی را تعریف نمائیم میگوئیم حسابرسی عبارتست از :

رسیدگی به اسناد ومدارک مالی به طوری که حسابرس بتواند نسبت به ترازنامه وحساب سودوزیان موسسه اظهار نظر نموده وگزارش حسابرسی را تهیه نماید

بنابراین اولا حسابرس یک شخص مستقل از شرکت میباشد ثانیا نسبت به مدارک وصورتهای مالی اظهار نظر مینماید ومیزان مطابقت آنها را با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری بررسی میکند . ثا لثا رسیدگی حسابرس بر طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی صورت میگیرد رابعا حسابرس مستقل را اشخاص حقیقی وحقوقی مختلف همچون مجمع عموم ، مدیران شرکت ویا حتی اشخاص برون سازمانی میتوانند انتخاب نمایند .

صلاحیت حسابرس مستقل بر اساس آزمون وتوسط انجمن حسابداران رسمی تعیین وتائید میشود . وشرائط خاصی ازجمله داشتن شش سال سابقه حسابداری را دارا میباشد

اما بازرس قانونی :

بازرس قانونی مطابق قانون تجارت یکی از ارکان شرکتها وموسسات میباشد وشخصیت وی متکی بوجود شرکت میباشد وظایف بازرس قانونی در قانون تجارت به مراتب فراتر از وظایف حسابرسی میباشد به گونه ای که اگر بازرس قانونی تخلفی را از مدیران شرکت مشاهده نماید باید آنرا به مراجع قانونی اعلام نماید بازرس قانونی را مجمع عمومی انتخاب مینماید بازرس قانونی دارای مسوولیت مدنی بوده ودر صورت تخلف از وظایف به مجازات مختلفی همچون حبس جنحه ای محکوم میشود

برای انتخاب بازرس قانونی علاوه بر اینکه درقانون تجارت شرائطی همچون عدم محجوریت یا محکومیت قضائی وهمچنین نداشتن قرابت سببی ونسبی تا درجه سوم از طبقه اول ودوم و... پیش بینی گردیده بر طبق آئین نامه اجرائی ماده 144 قانون تجارت مصوب 1350 نیز شرائط

دیگری نیز پیش بینی گردیده است

اینک با توجه به مطالب فوق  سوالات وابهامات زیرمطرح میگردد لذا از خوانندگان محترم

 تقا ضا دارد با بیان نظرات وارائه نوشته های خویش ما را در دستیابی به پاسخ  این سوالات یاری نمایند ضمن آنکه به نظر میرسد موضوعات زیر میتواند به عنوان موضوعات تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد :

1-    آیا برای حسابرس مستقل مسوولیت حرفه ای تعیین گردیده ودر صورت تعیین آنها نحوه نظارت چگونه میباشد ؟

2-    آیا شرائط مقرر جهت بازرس قانونی کفایت میکند یا شرائط دیگری نیز لازم میباشد ؟

3- آیا انجمن حسابداران رسمی بعنوان مرجع تشخیص صلاحیت حساداران رسمی شرائط

معیین شده را رعایت نموده یا بعضا روابط را جایگزین ضوابط نموده است ؟

(دوستان محترم در پاسخ به این سوال جانب احتیاط را رعایت نموده ودر صورت منفی بودن پاسخ مستندات ونمونه هائی را که میشنا سند بیان نمایند  )

4-    بر اساس قانون سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکتهای دولتی تعیین گردیده است . آیا تاکنون سازمان حسابرسی مدیران وحسابرسان آن در کار اعلام گزارش این نوع شرکتها قصور وتخلفی داشته اند یاخیر ؟ اگر داشته اند چه بر خوردی با آنان صورت پذیرفته است ؟ به بیان دیگر نظارت بر کار بازرس قانونی شرکتهای دولتی بعهده کیست؟

تذکر : ضمن خواهش از دوستان جهت مشارکت وهمراهی در مباحث فوق با توجه به اینکه قصد داریم با مد نظر قراردادن اصل پاسخگوئی ، سازمانها ونهادهای دخیل در امر حسابداری وحسابرسی در کشور همچون سازمان حسابرسی ودیوان محاسبات و... را وادار به پاسخگوئی وشفاف سازی نمائیم لذا خوانندگان در بیان نظرات خویش بطور کاملا مستند صحبت نمایند .       

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم مرداد 1385ساعت 16:59  توسط عابدان پور(عابدانپور)  |  4 نظر


تذکر

دانشجویانی که خلاصه مطالب فصل ۳

 

و۸ و۱۱مدیریت مالی ۱ پیام نور را

 

 میخواهند چون امکان قراردادن در

 

 وبلاگ نیست لطفا اعلام نمایند

 

 تا از طریق ایمیل برایشان

 

 ارسال گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1385ساعت 20:28  توسط عابدان پور(عابدانپور)  |  14 نظر


استاندارد های حسابرسی

تعریف استانداردهای حسابرسی : روشها وموازینی که در

 انجام حسابرسی به کار گرفته میشودوباید آنچنان باشد

که حسابرس تواندنظرخودرا به عنوان یک متخصص در خصوص

 موضوع مورد رسیدگی بیان دارد.

استانداردهای حسابرسی به سه دسته:عمومی، اجرای عملیات

 و استاندارد گزارشگری  تقسیم میشوند.

 

استاندارد عمومی:

این استاندارد در حقیقت ویژگیهائی که  یک حسابرس باید

 داشته باشد بیان میدارد وخود شامل سه استاندارد زیر

میباشد:

۱- صلاحیت وآموزش فنی کافی :

حسابرس باید برای انجام حسابرسی صلاحیت فنی لازم را

دارا باشد ودرطول دوره های مشخص آموزش کافی را ببیند.

۲- استقلال : حسابرس باید از دید جامعه مستقل از

 صاحبکار به نظر برسد ومنافع مشترکی (منافع غیر

 مستقیم بااهمیت یا هرگونه منافع مستقیم

صرف نظر از اهمیت )با صاحبکار نداشته باشد.

 

۳- مراقبت حرفه ای

 

 

استاندارد اجرای عملیات :

حداقل معیارهاواقداماتی که حسابرس جهت

انجام حسابرسی ملزم به رعایت آنها میباشدو خود

 شامل سه استاندارد زیر میباشد:

۱- برنامه ریزی : جهت انجام حسابرسی برنامه ریزی

 مناسب انجام دهد.

۲- ارزیابی سیستم کنترل داخلی

۳- کسب شواهد ومدارک کافی

 

استاندارد گزارشگری :

شرائطی که حسابرس جهت تنظیم وارائه  گزارش

باید رعایت نمایدوشامل چهار استاندارد زیر میباشد:

۱-گزارش تصریح کند صورتهای مالی مطابق

 اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده یا خیر؟

۲- چنانچه درکاربرداصول حسابداری تهیه صورتهای

مالی رعایت یکنواختی نشده است آن موارد

 وشرائط ذکر گردد.

۳-چنانچه افشاء کافی در صورتهای مالی

صورت نپذیرفته در گزارش بیان دارد

۴- گزارش حاوی یک اظهار نظر در مورد

 صورتهای مالی باشد واگر نمیتواند اظهار نظر

نماید دلایل آن بیان گردد.

نکته :در بیان استانداردها رعایت ترتیب هر

 استاندارد ضروری است مثلا منظور از استاندارد

 سوم عمومی مراقبت حرفه ای میباشد.    

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم خرداد 1385ساعت 18:24  توسط عابدان پور(عابدانپور)  |  نظر بدهید


حسابرسی

فصل اول حسابرسی 1 پیام نور

1)حسابرس به خاطر کدام دلیل در حین رسیدگی ها کوشش میکند مستقل به نظر برسد؟

الف)از بین بردن احتمال خطر ومسئولیت

ب)حفظ اعتبار نزد جامعه

ج)رسیدن به استقلال واقعی

د)رعایت استانداردهای اجرای عملیات

2)تصمیم نهایی در مورد اینکه حسابرس نسبت به صاحبکار خود مستقل به نظر برسد باید توسط کدام مرجع زیر اتخاذ گردد؟

الف)حسابرسان                                     ب)صاحبکار

ج)کمیته حسابرسی                               د)جامعه

3)کدام یک از موارد زیر از اهداف حسابرسی عملیاتی نمیباشد؟

الف)ارزیابی عملکرد

ب)گزارش حسابرسی صورتهای مالی

ج)شناسایی فرصتهای بهبود عملیات

د)پیشنهاد برای بهبود عملیات یا لزوم انجام بررسی واقدامات بیشتر

4)کدام یک از موارد زیر از عوامل ایجاد تقاضای استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی نمیباشد؟

الف)تضاد منافع بین تهیه کنندگان واستفاده کنندگان اطلاعات مالی

ب)توسعه دامنه مبادلات اقتصادی وعدم تخصص افراد در اظهار نظرحرفه ای

ج)عدم دسترسی تصمیم گیرندگان  به شرکتها وسازمانها

د)مسئولیت حسابرس جهت ارائه اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان

5)کدام یک از موارد زیر جزء حسابرسی مستقل نمیباشد؟

الف)حسابرسی الزامی                           ب)حسابرسی ضمنی

ج)حسابرسی داخلی                             د)حسابرسی ترازنامه ای

6)کدام یک از موارد زیر جزءحسابرسی از نظر ماهیت قرار میگیرد؟

الف)حسابرسی داخلی                           ب)حسابرسی اختیاری

ج)بررسی سیستم کنترل داخلی              د)حسابرسی ضمنی

7)کدام یک از موارد زیر جزءحسابداری از نظر ارجاع کار قرار میگیرد؟

الف)حسابرسی سند رسی/ترازنامه ای

ب)حسابرسی الزامی/اختیاری

ج)حسابرسی ویژه

د)حسابرسی اثبات/نهایی

8)حسابرسی نهایی که جزءحسابرسی از نظر زمان طبقه بندی میگردد کدام یک از مفاهیم زیر را در بر میگیرد؟

الف)بررسی اسناد ومدارک مربوط به سیستم کنترل داخلی صاحبکار

ب)بررسی صورتهای مالی میان دوره ای

ج)بررسی اسنادو مدارک از مبدا ایجاد تا مرحله نهایی وثبت در دفاتر مالی

د)بررسی صورتهای مالی پس از اتمام دوره مالی وتصویب آن توسط هیئت مدیره شرکت

9)کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

الف)حسابرس نسبت به مطلوبیت صورتهای مالی اضهار نظر میکند.

ب)هدف حسابرس ثبت،طبقه بندی .تنظیم صورتهای مالی صاحبکار است.

ج)عضو هیئت مدیره شرکت میتواند به عنوان حسابرس مستقل همان شرکت انتخاب گردد.

د)مسئولیت حرفه ای حسابرس مستقل شرکت وحسابرس داخلی شرکت یکسان است.

10)مهمترین دلیل انجام حسابرسی سالیانه توسط یک موسسه حسابرسی عبارت است از:

الف)اطمینان دادن به سرمایه گذاران وسایر افراد خارج از شرکت نسبت به قابل اتکا بودن صورتهای مالی

ب)ایجاد امکان برای سلب مسئولیت شخصی از مسئولین ومدیران شرکت در مورد نقائص موجود در صورتهای مالی

ج)بر آوردن الزامات سازمان دولتی مبنی بر انجام حسابرسی

د)اطمینان از بر ملا شدن هر گونه تقلب در صورت وجود

فرق بین گواهی واظهار نظر:

گواهی نسبت به امر واقع ومسلمی که هیچگونه تردیدی در آن وجود ندارد صورت میگیرد در حالیکه اظهار نظر یک عقیده است نه ذکر واقعیت.

فرق بین حسابرس وبازرس:

حسابرسی اظهار نظر در خصوص مطلوبیت صورتهای مالی وحساب نهایی موسسه مورد رسیدگی است در حالیکه بازرسی کشف تقلب،اشتباه وتخلف مالی است.

حسابرسی مدیریت:

بررسی عملکرد مدیریت در مقوله های کارایی عملیات،اثر بخشی فعالیتهای انجام شده و اقتصادی بودن اینگونه فعالیتها را حسابرسی مدیریت  میگویند.

حسابرسی عملکرد:

بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنها است.

پاسخنامه

الف

ب

ج

د

1

*

2

*

3

*

4

*

5

*

6

*

7

*

8

*

9

*

10

*

+ نوشته شده در  شنبه سی ام اردیبهشت 1385ساعت 17:5  توسط   |  3 نظر


نمونه سوالات مدیریت مالی (1)پیام نور

با تقدیر وتشکر از دانشجوی محترم سرکار خانم ضیائی

 

که زحمت نگارش مطالب مدیریت مالی را به عهده گرفتند.

 

 

 

تذکر: اگرچه تستها مربوط به آزمون سراسری  بوده

 

 لیکن در امتحانات پیام نور نیز عینا آورده شده است.

 

 

 

آب دریا را اگر نتوان کشید      هم بقدر تشنگی بتوان چشید

 

 

 

 

نمونه سوالات فصل اول مدیریت مالی(1)،پیام نور:

 

1)نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادی در یک شرکت تابعی از:

 

الف)نرخ بهره بدون ریسک     ب)میزان ریسک تجاری شرکت

ج)میزان ریسک مالی             د)هر سه عامل فوق الذکر

 

2)در یک سازمان انتفاعی هدف نهایی از دیدگاه مدیریت مالی چیست؟

 

الف)به حداکثر رساندن سود

  ب)به حد اکثر رساندن فروش

ج)به حد اکثر رساندن رضایت کارکنان

د)به حد اکثر رساندن ارزش حقوق صاحبان سهام

 

3)کدام یک از موارد زیر بهترین تعریف در مورد هدف مدیر مالی شرکت است؟

 

الف)به ماکزیمم رساندن سود

 ب)به ماکزیمم رساندن عایدی هر سهم

ج)پذیرش ریسک متعادل

 د)به ماکزیمم رساندن سود قبل از کسر بهره ومالیات شرکت

 

 

سوالات تشریحی:

 

4)مدیریت دارایی ها یکی از وظایف مدیر مالی است.آنراتوضیح دهید.؟

 

پاسخنامه :

 

الف

ب

ج

د

1

٭

2

٭

3

٭

 

نمونه سوالات فصل دوم مدیریت مالی 1،پیام نور:

 

1)شرکتی وامی به مبلغ30.000.000ریال با نرخ بهره 2۰% از یک بانک دریافت نموده وتعهد کرده آنرا طی 3قسط سالانه که مبلغ هر قسط برابر با3/1 مبلغ وام به اضافه بهره متعلقه باشد پرداخت نماید. مطلوب است مبلغ قسط دوم؟(سراسری)

 

الف)14 میلیون   ب)16 میلیون   ج)14.2 میلیون   د)12 میلیون

 

2)شخصی قطعه زمینی را 2سال قبل به مبلغ یک میلیون ریال خریداری نمود وامروز آنرا به مبلغ دو میلیون ریال فروخت.مطلوب است نرخ بازده سالانه؟(متوسط نرخ افزایش سالیانه)(سراسری 71)

 

الف)50%        ب)100%        ج)41.42%        د)200%

 

3)اگر نرخ بهره مرکب حساب پس اندازی سالانه19% باشدبعد از چندسال مانده حساب پس انداز 2 برابر خواهد شد؟(سراسری72)

 

الف)4            ب)5              ج)3            د)10.56

 

4)شخصی 25 میلیون ریال وام یکساله با نرخ 12% که در ابتا کسر میشود دریافت نمود هزینه های کارشناسی و غیره بالغ بر 1% مبلغ وام بود نرخ بهذه موثر چند درصد است؟(سراسری 74)

 

الف)12.1        ب)13           ج)13.6            د)14.9

 

5)اگر سود شرکتی 2 سال قبل برابر با100 میلیون ریال ومیزان سود شرکت در حال حاضر برابر با225 میلیون ریال باشد متوسط نرخ رشد سالانه شرکت چند درصد بوده است؟(سراسری 76)

 

الف)50            ب)60               ج)70                د)125

 

6)اگر فردی بخواهد 5 سال بعد 2000 ریال در اختیار داشته باشد با فرض نرخ بهره 10%در زمان حال باید چه مقدار پس انداز کند؟(سراسری 78)

 

الف)1356        ب)1360           ج) 1242            د)1365

 

7)اگر نرخ بهره ماهانه در سه ماهه اول 2%ودر سه ماهه دوم3% باشد مبلغ36000 ریال امروز بعد از 6 ماه چند ریال میشود؟(سراسری81)

 

الف)35562          ب)38000        ج)41746          د)51515

 

8)در صورتی که سود اوراق مشارکت 20%و هر سه ماهه پرداخت شود نرخ بازده موثر آن چند درصد است؟(سراسری80)

 

الف) 20            ب) 21               ج)21.55            د)22

9)اگر فاکتور تنزیل نرخ بازده داخلی 0.861 بین فاکتور ونرخ 5 درصد0.864 و6درصد0.840قرار گیرد نرخ بازده داخلی برابر است با:

(سراسری82)

 

الف)6.125%       ب)6.875%        ج)5.125%          د)5.875%

10)ارزش فعلی جریان های نقدی زیر را با 10%مبلغ 5567 ریال است مبلغ جریان نقدی دوم چند ریال است؟(سراسری79)

 

ریال

4000           ؟            1000            0

سال

سوم           دوم              اول            0

 

الف)1653           ب)1818           ج)2000           د)3000

 

 

 

سوالات تشریحی :

 

11)یک سهم عادی سه سال قبل به قیمت20 واحد پولی خریداری شدوامروز به همان 20واحد پولی فروخته شده است.در آخر هر سال 1.5 واحد پولی به صاحب سهم سود سهام نقدی پرداخت شده است.نرخ بهره سالانه برای این سرمایه گذاری چه مقدار است؟

 

12)اگر نرخ بهره ماهیانه 1.25 درصد باشد چه مقدار باید در هر ماه قسط پرداخت شود تا یک وام 2000 واحد پولی در 18 ماه مستهلک شود؟

 پاسخنامه فصل دوم مدیریت مالی 1:

 

الف

ب

ج

د

1

 ٭

2

٭

3

٭

4

٭

5

٭

6

٭

7

٭

8

٭

9

٭

10

٭

 

پاسخ سوال ۱۱:

A=P(A/P 1.25% 18)→A=2000*623%=124.6

   

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1385ساعت 18:45  توسط   |  3 نظر


خلاصه فصل دوم مدیریت مالی (1 )،پیام نور

خلاصه فصل دوم مدیریت مالی (1 )،پیام نور

 

ارزش زمانی پول:

 

بهره:هزینه استفاده از اعتبار یا منابع مالی دیگران را بهره می نامند که معمولا بصورت درصدی از مبلغ استفاده شده در مدت زمان استفاده محاسبه میشود.

مبلغ محاسبه شده برای پرداخت کننده هزینه و برای دریافت کننده سود میباشد.

شخصی مبلغ 1000 ریال از بانک دریافت مینماید وتعهد میکند که در پایان سال وجه دریافتی را به همراه 10 درصد بیشتر  به بانک باز پرداخت نمایدبنابراین شخص مورد بحث در پایان سال علاوه بر 1000ریال اصل پول مبلغ10%*1000=100ریال (مجموعا 1100) بعنوان هزینه استفاده از پول که همان بهره میباشد پرداخت نماید پس خواهیم داشت:

 

1100=10%1000+1000یعنی1100=(100/10+1)1000

بنابراین اگر این شخص مقدار بهره مورد پرداختیش راr%در نظر بیگیریم در پایان سال اول بابت aریال دریافتی خود مبلغ (1+r%)a  پرداخت نماید.

اگر rبرابر با نرخ تورم باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 

در اینصورت بانک در حقیقت سودی دریافت ننموده بلکه در حقیقت توانسته

 

 قدرت خرید خویش را حفظ نمایدپس در حقیقت1000 ریال سال جاری برابر با

 

1100 ریال سال آتی می باشد در این حالت به زبان مالی خواهیم گفت:

 

1100 ریال ارزش آتی 1000ریال سال جاری می باشد.

یا

1000 ریال سال جاری ارزش فعلی 1100 ریال سال آتی خواهد بود.

قرارداد1:در این کتاب ارزش فعلی را با  pوارزش آتی را باf بیان مینماییم.

اکنون اگر ارزش آتی pریال را در سال nبعد خواهیم داشت:

F=p*(1+r%)^n

واگر ارزش فعلی مبلغ fریال را بخواهیم داریم:

                                                                 p=f *1/(1+r%)^n

قرارداد2:به مقدار (r%+1)^nعامل بهره مرکب یا عامل ارزش ذاتی میگویند که آنرا با CVIFیاf/p نشان میدهند.

 

قرارداد3:به مقدار 1/(r%+1)^nعامل ارزش فعلی (تبدیل کننده به ارز ش فعلی)یا عامل بهره ارزش فعلی میگویند وآنرا با PVIFیا   p/fنشان میدهند.

 

تبصره:در فرمولهای ارزش فعلی یا ارزش مرکب فرض بر محاسبه سالیانه می باشد واگر بخواهیم بهره بیش از یکباردر سال پرداخت یا دریافت نماییم فرمول به صورت((r%/m)+1)^m*nکه در آن mبیانگر دفعات پرداخت بهره در یکسال میباشد بیان میگردد.

 

اقساط سالیانه:فرض کنید شخصی بطور سالینه هر سال مبلغaریال در بانک با نرخ rسرمایه گذاری میکند این شخص در پایان سال اول مبلغa(1+r%)خواهد داشت وچون در سال دوم مبلغ aریال دیگر به سرمایه گذاری خود اضافه میکند لذا در پایان سال دوم(در اول سال سوم) موجودی وی به قرار زیر محاسبه میشود:

                                                            (a(1+R%))(1+R%)       +a(1+R%)                   

 بابت مبلغ سال دوم  + بابت مبلغ سال اول

به همین ترتیب مبلغ حاصل از سرمایه گذاری محاسبه میشود در این حالت برای محاسبه مبلغ سرمایه گذاری در سال nام از فرمول

F1=A(CVIFa)=A(F/A r n)   استفاده میکنیم.بهCVIFaیا(F/A)عامل ارزش مرکب اقساط گفته میشود 

حال در نظر بگیرید شخص مورد نظر میخواهدارزش فعلی مبلغ f1را بدست آورد در اینصورت باید از حاصلضربf1در PVIFاستفاده نماید اما راه حل ساده تر آن است که از فرمول :

A=(PVIFa)=A(p/A r n)که آنرا با P/Aنمایش داده وعامل ارزش فعلی اقساط گویند استفاده نمود.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1385ساعت 18:27  توسط   |  نظر بدهید


حسابداری پیمانکاری

 توجه : مطالب درج شده حاصل کارهای انجام شده

 

توسط دانشجوی محترم سرکار خانم میرنیام

 

میباشد که ضمن تشکر از ایشان در وبلاگ قرار میگیرد.

 

نکاتی پیرامون حسابداری پیمانکاری با توجه به استانداردهای حسابداری ایران:

درآمد پیمان‌ باید در برگیرنده‌ موارد زیر باشد :

 الف‌. مبلغ‌ اولیه‌ درآمد که‌ در پیمان‌ مورد توافق‌ قرار گرفته‌ است‌.

 ب . تغییر در میزان‌ کار پیمان‌، ادعا و سایر دریافتهای‌ تشویقی‌ در ارتباط‌ با عملیات‌ پیمان‌:

 1. تا میزانی‌ که‌ احتمال‌ رود این‌ موارد منجر به‌ درآمد گردد.

 2. این‌ موارد را بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد.

 

 . درآمد پیمان‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ مابه‌ازای‌ دریافتی‌ یا دریافتنی‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود. اندازه‌گیری‌ درآمد پیمان‌ تحت‌ تأثیر ابهامات‌ گوناگونی‌ است‌ که‌ به‌ نتیجه‌ رویدادهای‌ آتی‌ بستگی‌ دارد. براوردها اغلب‌ با وقوع‌ رویدادها و رفع‌ ابهامات‌ تجدید نظر می‌شود. بدین‌ ترتیب‌ مبلغ‌ درآمد پیمان‌ ممکن‌ است‌ از دوره‌ای‌ به‌ دوره‌ دیگر تغییر کند. برای‌ مثال‌ :

 الف‌. پیمانکار و کارفرما ممکن‌ است‌ در دوره‌ای‌ پس‌ از دوره‌ انعقاد پیمان‌، در مورد تغییرات‌ یا ادعاهایی‌ که‌ موجب‌ افزایش‌ یا کاهش‌ درآمد پیمان‌ گردد، به‌ توافق‌ برسند،

 ب . مبلغ‌ درآمد مورد توافق‌ در یک‌ پیمان‌ مقطوع‌ ممکن‌ است‌ به‌ موجب‌ مفاد پیمان‌، از جمله‌ تعدیل‌ آحاد بها، افزایش‌ یابد،

ج . مبلغ‌ درآمد پیمان‌ ممکن‌ است‌ در نتیجه‌ جرایم تأخیر در تکمیل‌ کار، کاهش‌ یابد، 

 د . در مواردی‌ که‌ پیمان‌ مقطوع‌ متضمن‌ نرخ‌ ثابت‌ برای‌ هر واحد محصول‌ است‌، با افزایش‌ تعداد واحدها، درآمد پیمان‌ افزایش‌ می‌یابد.

 

  تغییر پیمان‌ عبارت‌ است‌ از دستور کارفرما مبنی‌ بر تغییر در دامنه‌ کاری‌ که‌ قرار است‌ طبق‌ مفاد پیمان‌ انجام‌ شود. تغییر ممکن‌ است‌ موجب‌ افزایش‌ یا کاهش‌ درآمد پیمان‌ شود. برای‌ نمونه‌، می‌توان‌ از تغییر در مشخصات‌ یا طراحی‌ یک‌ دارایی‌ و تغییر در مدت‌ پیمان‌ نام‌ برد. تغییر زمانی‌ در درآمد پیمان‌ منظور می‌شود که‌ :

 الف‌. تصویب‌ تغییر و مبلغ‌ درآمد حاصله‌ توسط‌ کارفرما محتمل‌ باشد، 

 ب . مبلغ‌ درآمد را بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد.

 

 ادعا عبارت‌ از مبالغی‌ است‌ که‌ پیمانکار از کارفرما یا شخص‌ ثالث‌ به‌ عنوان‌ جبران‌ هزینه‌هایی‌ مطالبه‌ می‌کند که‌ در مبلغ‌ پیمان‌ منظور نشده‌ است‌. برای‌ مثال‌ ادعا ممکن‌ است‌ ناشی‌ از اشتباه‌ در مشخصات‌ یا طراحی‌، تأخیر ایجاد شده‌ توسط‌ کارفرما و تغییرات‌ مورد اختلاف‌ در میزان‌ کار پیمان‌ باشد. اندازه‌گیری‌ مبالغ‌ درآمد حاصل‌ از ادعا متضمن‌ درجه‌ بالایی‌ از ابهام‌ است‌ و اغلب‌ بستگی‌ به‌ نتیجه‌ مذاکرات‌ دارد. بنابراین‌ ادعا تنها زمانی‌ در درآمد پیمان‌ منظور می‌شود که‌ :

الف‌. مذاکرات‌ به‌ مرحله‌ پیشرفته‌ای‌ رسیده‌ باشد، به‌گونه‌ای‌ که‌ قبول‌ ادعا از سوی‌ کارفرما محتمل‌ باشد، 

 ب . مبلغی‌ را که‌ احتمالاً مورد قبول‌ کارفرماست‌، بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد.

دریافتهای‌ تشویقی‌، مبالغی‌ است‌ اضافی‌ که‌ درصورت‌ نیل‌ به‌ استانداردهای‌ عملکرد تعیین‌شده‌ یا افزون‌بر آن‌، توسط‌ پیمانکار دریافت‌ می‌شود. برای‌ مثال‌ ممکن‌ است‌ در پیمان‌ پیش‌بینی‌ شود که‌ درصورت‌ تکمیل‌ موضوع‌ پیمان‌ قبل‌ از موعد مقرر، پرداختهای‌ تشویقی‌ به‌ پیمانکار صورت‌ گیرد. دریافتهای‌ تشویقی‌ را زمانی‌ می‌توان‌ در درآمد پیمان‌ منظور کرد که‌:  

الف‌. پیمان‌ تا حدی‌ پیشرفت‌ کرده‌ باشد که‌ نیل‌ به‌ استانداردهای‌ عملکرد تعیین‌ شده‌ یا افزونبر آن‌، محتمل‌ باشد.

 ب . مبلغ‌ دریافت‌ تشویقی‌ را بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد.

مخارج پیمان

 مخارج پیمان باید مشتمل بر موارد زیر باشد :

الف . مخارجی که مستقیماً با یک پیمان مشخص مرتبط است ،

ب . مخارجی که بین پیمانهامشترک بوده و تسهیم آن به پیمانهای جداگانه امکان پذیر است ، و

ج . سایر مخارجی که به موجب مفاد پیمان مشخصاً قابل مطالبه از کارفرما است .

 مخارج مستقیم یک پیمان در برگیرنده مواردی از قبیل کار مستقیم (شامل سرپرستی و نظارت مستقیم )، مواد اولیه مصرفی ، استهلاک و اجاره ماشین آلات و تجهیزات ، مخارج جابجایی مواد، ماشین آلات و تجهیزات ، مخارج مستقیم طراحی و کمک فنی ، مخارج براوردی کارهای اصلاحی و تضمینی و ادعا توسط اشخاص ثالث است . این مخارج را می توان به میزان درآمدهای اتفاقی خارج از شمول تعریف درآمد پیمان (از قبیل درآمد حاصل از فروش مواد و ماشین آلات اضافی ) کاهش داد.

 مخارج مشترک قابل تسهیم بین پیمانهای مختلف مشتمل بر حق بیمه ، مخارج غیرمستقیم طراحی و کمک فنی و سربار پیمان است . این مخارج برحسب ماهیت آن طبقه بندی و با اعمال یکنواخت روشهای سیستماتیک و معقول به پیمانهای مختلف تخصیص می یابد. تخصیص مزبور مبتنی بر سطح معمول فعالیت واحد تجاری است . سربار پیمان در برگیرنده مواردی از قبیل مخارج تهیه و پردازش لیست حقوق کارکنان پیمان است . مخارج مشترک همچنین می تواند با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان حسابداری مخارج تأمین مالی ، دربرگیرنده مخارج استقراض مرتبط با پیمانها نیز باشد.

 سایر مخارجی که به موجب مفاد پیمان مشخصاً قابل مطالبه از کارفرما است ، دربرگیرنده مواردی از قبیل مخارج اداری عمومی و مخارج توسعه می باشد که جبران آن به طور مشخص در پیمان قید شده است .

 مخارجی را که نمی توان به فعالیت پیمانکاری یا به یک پیمان مشخص مربوط دانست جزء مخارج پیمان منظور نمی شود. نمونه هایی از این مخارج عبارت است از مخارج اداری ، عمومی و فروش ، مخارج تحقیق و توسعه که جبران آن در پیمان مشخص نشده و استهلاک ماشین آلات و تجهیزاتی که در فعالیت پیمانکاری استفاده نشده است .

. مخارج تحمل شده قبل از انعقاد پیمان ، درصورت انعقاد پیمان در دوره جاری یا حصول اطمینان از انعقاد پیمان در دوره بعد، به حساب پیمان منظور می شود. هرگاه این مخارج به عنوان هزینه دوره ای که در آن وقوع یافته محسوب شود و پیمان در دوره بعد منعقد گردد، چنین مخارجی را نباید به حساب پیمان برگشت داد.

شناخت درآمد و هزینه های پیمان‌‌‌

 با توجه‌ به‌ ماهیت‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌، چنانچه‌ به‌ سبب‌ طولانی‌بودن‌ مدت‌ لازم‌ برای‌ تکمیل‌ این‌ پیمانها، تا زمان‌ تکمیل‌ آنها، درآمد و هزینه‌ای‌ به‌ حساب‌ گرفته‌ نشود، ممکن‌ است‌ صورت‌ سود و زیان‌ تصویر چندان‌ مطلوبی‌ از فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ در طول‌ سال‌ ارائه‌ نکند، بلکه‌ تنها ماحصل‌ (سود یا زیان‌) پیمانهایی‌ را که‌ در پایان‌ سال‌ تکمیل‌ شده‌ است‌ منعکس‌ کند. بنابراین‌، مقتضی‌ است‌ که‌ در جریان‌ پیشرفت‌ پیمانها، با رعایت‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، درآمدی‌ را که‌ می‌توان‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ آن‌ اطمینان‌ حاصل‌ کرد، به‌ حساب‌ گرفت‌. تعیین‌ میزان‌ درآمد و هزینه‌ دوره‌ توسط‌ واحد تجاری‌ باید به‌گونه‌ای‌ صورت‌ گیرد که‌ با نوع‌ عملیات‌ و صنعت‌ مورد فعالیت‌ تناسب‌ داشته‌ باشد.

 هرگاه‌ بتوان‌ ماحصل‌ یک‌ پیمان‌ بلندمدت‌ را به‌ گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا براورد کرد، باید سهم‌ مناسبی‌ از درآمد و مخارج‌ کل‌ پیمان‌ (با توجه‌ به‌ میزان‌ تکمیل‌ پیمان‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌ و متناسب‌ با نوع‌ عملیات‌ و صنعت‌ مورد فعالیت‌) به‌ ترتیب‌ به‌ عنوان‌ درآمد و هزینه‌ شناسایی‌ شود.

 شناخت‌ درآمد و هزینه‌ دوره‌ براساس‌ میزان‌ تکمیل‌ پیمان‌، اغلب‌ "روش‌ درصد تکمیل‌ پیمان‌" نامیده‌ می‌شود. طبق‌ این‌ روش‌، درآمد پیمان‌ با مخارج‌ تحمل‌ شده‌ جهت‌ نیل‌ به‌ آن‌ میزان‌ از تکمیل‌ تطابق‌ داده‌ می‌شود و در نتیجه‌ درآمد، هزینه‌ و سود یا زیان‌ کار انجام‌شده‌ درصورت‌ سود و زیان‌ انعکاس‌ می‌یابد.

 هرگاه‌ ماحصل‌ یک‌ پیمان‌ بلندمدت‌ را نتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا براورد کرد : الف‌. درآمد باید تا میزان‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ای‌که‌ احتمال‌ بازیافت‌ آن‌ وجود دارد شناسایی‌ شود، 

 ب‌ . مخارج‌ پیمان‌ باید در دوره‌ وقوع‌ به‌ عنوان‌ هزینه‌ شناسایی‌ شود .

 در مراحل‌ اولیه‌ پیمان‌، غالباً وضعیت‌ به‌ صورتی‌ است‌ که‌ ماحصل‌ پیمان‌ را نمی‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا براورد کرد. بااین‌حال‌، ممکن‌ است‌ این‌ احتمال‌ وجود داشته‌ باشد که‌ واحد تجاری‌، مخارج‌ تحمل‌شده‌ پیمان‌ را بازیافت‌ کند. بنابراین‌، درآمد پیمان‌ تنها تا میزان‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ای‌ که‌ انتظار بازیافت‌ آن‌ می‌رود، شناسایی‌ می‌گردد. از آنجا که‌ ماحصل‌ پیمان‌ را نمی‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا براورد کرد، سودی‌ شناسایی‌ نمی‌شود. از سوی‌ دیگر اگرچه‌ ماحصل‌ پیمان‌ را نمی‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌اتکا براورد کرد، احتمال‌ دارد که‌ کل‌ مخارج‌ پیمان‌ از کل‌ درآمد پیمان‌ تجاوز کند. در چنین‌ مواردی‌، هرگونه‌ مازاد کل‌ مخارج‌ بر درآمد پیمان‌ طبق‌ بند 24 فوراً به‌ عنوان‌ هزینه‌ دوره‌ شناسایی‌ می‌شود.

  هرگاه‌ انتظار رود که‌ پیمان‌ منجر به‌ زیان‌ گردد (کل‌ مخارج‌ پیمان‌ از کل‌ درآمد پیمان‌ تجاوز کند)، باید زیان‌ مربوط‌، فوراً به‌ عنوان‌ هزینه‌ دوره‌ شناسایی‌ شود.

  چنانچه‌ فزونی‌ کل‌ مخارج‌ پیمان‌ بر درآمد آن‌ محتمل‌ باشد، زیان‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ باید فوراً به‌ عنوان‌ هزینه‌ دوره‌ شناسایی‌ شود. در تعیین‌ کل‌ مخارج‌ پیمان‌ نه‌ تنها مجموع‌ مخارج‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ و مجموع‌ مخارج‌ تخمینی‌ بعدی‌ تا مرحله‌ تکمیل‌ مد نظر قرار می‌گیرد، بلکه‌ مخارج‌ آتی‌ کارهای‌ اصلاحی‌، کارهای‌ تضمینی‌ و هرگونه‌ کارهای‌ مشابهی‌ که‌ تحت‌ شرایط‌ پیمان‌ قابل‌ بازیافت‌ نیست‌، نیز در محاسبه‌ منظور می‌شود. در بررسی‌ مخارج‌ تخمینی‌ بعدی‌ تا مرحله‌ تکمیل‌ و نیز مخارج‌ آتی‌، افزایشهای‌ احتمالی‌ حقوق‌ و دستمزد، قیمت‌ مواد و مصالح‌ و سایر مخارج‌ پیمان‌ نیز در نظر گرفته‌ می‌شود. همچنین‌ در مواردی‌ که‌ پیمانهای‌ غیر سودآور، دارای‌ چنان‌ ابعادی‌ باشد که‌ بتوان‌ انتظار داشت‌ بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از ظرفیت‌ واحد تجاری‌ را برای‌ مدت‌ زیادی‌ اشغال‌ کند، مخارج‌ اداری‌ مربوط‌ را که‌ قرار است‌ واحد تجاری‌ طی‌ مدت‌ تکمیل‌ پیمان‌ متحمل‌ گردد نیز در محاسبه‌ رقم‌ زیان‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ منظور می‌شود. 

افشا در صورت سود و زیان

   صورت‌ سود و زیان‌ باید اقلام‌ زیر را به‌ طور جداگانه‌ منعکس‌ کند :

 الف‌ . درآمد شناسایی‌ شده‌ دوره‌ (درآمد پیمان‌)

 ب‌ . هزینه‌ شناسایی‌ شده‌ دوره‌ (بهای‌ تمام‌شده‌ پیمان‌) شامل‌ هزینه‌ شناسایی‌ شده‌ پیمان‌ طی‌ دوره‌ و زیان‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ .

. در پیمانهای‌ مقطوع‌، ماحصل‌ پیمان‌ بلندمدت‌ را زمانی‌ می‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد که‌ تمامی‌ شرایط‌ زیر برقرار باشد:

 الف‌. درآمد پیمان‌ را بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد

 ب‌ . جریان‌ ورودی‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با پیمان‌ به‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد

 ج‌ . مخارج‌ پیمان‌ تا زمان‌ تکمیل‌ پیمان‌ و همچنین‌ درصد تکمیل‌ پیمان‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌ را بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد

 د . مخارج‌ مربوط‌ به‌ پیمان‌ را بتوان‌ به‌ وضوح‌ تشخیص‌ داد و به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد تا مقایسه‌ مخارج‌ واقعی‌ تحمل‌شده‌ پیمان‌ با براوردهای‌ قبلی‌ آنها میسر گردد

در پیمانهای‌ امانی‌، ماحصل‌ پیمان‌ بلندمدت‌ را زمانی‌ می‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد که‌ کلیه‌ شرایط‌ زیر برقرار باشد ؛

 الف‌. جریان‌ ورودی‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با پیمان‌ به‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد

 ب‌ . مخارج‌ مربوط‌ به‌ پیمان‌ را اعم‌ از اینکه‌ طبق‌ مفاد پیمان‌ مشخصاً قابل‌ بازیافت‌ باشد یا نباشد، بتوان‌ به‌ وضوح‌ تشخیص‌ داد و به‌گونچنانچه‌ میزان‌ تکمیل‌ با مراجعه‌ به‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ پیمان‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ تعیین‌ گردد، تنها آن‌ بخش‌ از مخارج‌ پیمان‌ که‌ منعکس‌ کننده‌ کار انجام‌ شده‌ است‌ در مخارج‌ تحمل‌شده‌ پیمان‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ منظور می‌گردد. مثالهایی‌ از مخارج‌ پیمان‌ که‌ در مخارج‌ تحمل‌شده‌ منظور نمی‌شود عبارت‌ است‌ از :

 الف‌. مخارج‌ پیمان‌ که‌ مرتبط‌ با فعالیت‌ آتی‌ پیمان‌ است‌، از قبیل‌ مواد و مصالح‌ تحویلی‌ به‌ کارگاه‌ یا کنار گذاشته‌ شده‌ جهت‌ پیمان‌ که‌ تا کنون‌ در پیمان‌ مربوط‌ استفاده‌ نشده‌ است‌ (به‌جز مواد و مصالحی‌ که‌ مشخصاً جهت‌ پیمان‌ مزبور ساخته‌ شده‌ باشد)

ب‌ . مبالغ‌ پرداختی‌ به‌ پیمانکاران‌ دست‌ دوم‌ قبل‌ از انجام‌ کار مندرج‌ در پیمان‌ فرعی‌.

 آن‌ بخش‌ از مخارج‌ پیمان‌ که‌ بازیافت‌ آن‌ غیر محتمل‌ است‌ فوراً به‌ عنوان‌ هزینه‌ شناسایی‌ می‌شود. نمونه‌هایی‌ از این‌ مخارج‌ مربوط‌ به‌ پیمانهایی‌ می‌شود که‌:

 الف‌. به‌ طور کامل‌ قابل‌ اجرا نیست‌ بدین‌ معنی‌ که‌ اعتبار آن‌ به‌گونه‌ای‌ جدی‌ مورد سؤال‌ است‌،

 ب‌ . تکمیل‌ آنها منوط‌ به‌ نتیجه‌ دعاوی‌ حقوقی‌ در جریان‌ یا مقررات‌ قانونی‌ درحال‌ تصویب‌ باشد،

 ج‌ . احتمال‌ مصادره‌ یا تخریب‌ اموال‌ آنها برود، د . کارفرمای‌ آنها قادر به‌ ایفای‌ تعهدات‌ خود طبق‌ پیمان‌ نباشد.

د . پیمانکار آنها قادر به‌ تکمیل‌ پیمان‌ یا ایفای‌ تعهدات‌ خود طبق‌ پیمان‌ نباشد.

ه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کردد.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 05:53 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo