سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

علل و انگیزه های گرایش به اعتیاد - مقاله انگلیسی و ترجمه آن

The causes and motives, the tendency to addiction

علل و انگیزه های گرایش به اعتیاد The causes and motives, the tendency to addiction

۱- جستجوی پناهگاه : انسان کنونی با از دست دادن ارزش های معنوی دچار 1 - seeking refuge: the man is now suffering the loss of moral values اضطراب و پریشانی گردیده است و بدنبال یافتن پناهگاه و مایه آرامشی می باشد از این رو زمانی که اوضاع را بر وفق مراد خود نمی بیند به سراب ها دل می بندد. Anxiety and confusion are followed by shelter and comfort are well on these things when your heart does not close the Mirage.

۲- دوستان ناسالم : تنگناهای زندگی وبیشتر سهل انگار یها و بی دقتی ها در انتخاب دوستان موجب می گردد که افرادی به حریم خانواده ها و منازل راه یابند که هیچ نوع شایستگی دوستی و آشنایی در آنها وجود ندارد اینان همان افرادی هستند که معاشران خود را به راه های انحراف اعتیاد و آلودگی ها سوق می دهند . 2 - I unsafe: the life of bottlenecks Vbyshtr Yha lax and careless in selecting friends and the privacy to which individuals and families find homes that way, there is no merit to their friends and acquaintances in their companion These same individuals who addiction and diversion routes will lead to pollution.

۳- کام جویی در عالم خیال : مواد مخدر ، انسان ها در عالم خیال سیر می دهد و آنها را از واقعیت های زندگی دور نگه می دارد از این رو کامیابی خیالی و تسکین خاطر موقتی برای کسانی که در صحنه های واقعی زندگی موفقیتی به دست نیاورده اند عاملی جهت روی آوردن به این گونه مواد به شمار می آید: ۳- کام جویی در عالم خیال : مواد مخدر ، انسان ها در عالم خیال سیر می دهد و آنها را از واقعیت های زندگی دور نگه می دارد از این رو کامیابی خیالی و تسکین خاطر موقتی برای کسانی که در صحنه های واقعی زندگی موفقیتی به دست are not a factor for turning to these substances is considered:
۴- بیکاری و اشتغال کاذب 4 - Unemployment and employment False
۵- سابقه اعتیاد در خانواده 5 - The history of addiction in the family
۶- کنجکاوی و حساسیت دوران بلوغ 6 - curiosity and sensitivity during puberty
۷- محرومیت در خانه وخانواده 7 - denial in the family home
۸- آزادی بیش از حد 8 - freedom too
۹- فقدان ایمان ودرک فضائل انسانی 9 - Lack of faith to understand the human virtues
۱۰- محیط مساعد 10 - favorable environment
۱۱- خانواده از هم پاشیده و متزلزل 11 - families torn apart and shaken

بدین ترتیب، عواملی که موجب اعتیاد می گردند عبارتند از : Thus, factors that can cause addiction include:
۱- کمبود اعتماد به نفس : مانند فردی که در مقابل درخواست دوستانش برای کشیدن حشیش جرات مخالفت ندارد 1 - Lack of confidence: asking friends for smoking cannabis as opposed to someone who does not dare to oppose

۲- ناراحتی روانی : کسی که ناراحتی اعصاب دارد وبرای کاهش افسردگی خود مواد مصرف میکند 2 - mental illness: who are nervous of taking the bonds to reduce their depression.

۳- درد یا بیماری جسمی مزمن : مانند فردی که دچار پا درد است یا کودکی که گوش درد دارد و به جای درمان توسط پزشک خود فرد یا خانواده او به اشتباه از تریاک استفاده می کنند 3 - pain or chronic physical illness such as a person who has suffered from foot pain or ear pain in children is treated by a doctor rather than the individual or his family from the wrong use of opium

عواملی که مربوط به شرایط فرد ومحیط خارجی است : Factors that are external to the individual's environment:
۱- عوامل مخاطره امیز فردی 1 - individual risk factors
الف : دوره نوجوانی : مخاطره آمیزترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد مخدر دوره نوجوانی- دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی و کسب هویت فردی و اجتماعی- به شمار میآید. A. adolescence: the most dangerous period of life began using drugs during adolescence - the period of transition from childhood to adulthood and achieve personal and social identity - is considered.

ب : صفات شخصیتی : عوامل مختلف شخصیتی با مصرف مواد ارتباط دارند وبرخی از صفات پیش بینی کننده احتمال اعتیاد هستند از جمله عدم پذیرش ارزش های نسبی و رایج، مقاومت در مقابل منابع قدرت، نیاز شدید به استقلال، صفات ضد اجتماعی، پرخاشگری شدید، احساس فقدان کنترل بر زندگی خود، اعتماد به نفس پایین، فقدان مهارت های اجتماعی و انضباطی . (B) personality traits: personality factors are associated with drug addiction are some of the characteristics predictive of the likelihood of rejection and the relative values ​​of current, resistance power, great need for independence, anti-social traits, severe aggression, Feeling lack of control over their lives, low self-esteem, lack of social skills and discipline.

ج: اختلالات روانی : در ۷۰ درصد موارد اعتیاد با اختلالات دیگر روانپزشکی نیز همراه است . A: Mental disorders: 70% of other psychiatric disorders also are associated with addiction.

د – نگرش مثبت به مواد مخدر : افرادی که نگرشی مثبت یا خنثی به مواد مخدر دارند بیش از کسانی که دیدگاهشان منفی است در خطر اعتیاد قرار دارند مانند کسانی که از این مواد جهت کسب بزرگی، رفع دردهای جسمی و خستگی و کسب آرامش روانی استفاده می کنند . D - Positive Attitude to drugs: positive or neutral attitude to drug users who have negative views of those who are at risk of addiction to substances such as those of big business, overcome fatigue and physical pain and psychological peace of the acquisition are.

۲- عوامل مخاطره آمیز محیطی : 2 - Hazardous environmental factors:
الف – خانواده : خانواده اولین مکان رشد شخصیت ، تشکیل باورها و کسب الگوهای رفتاری برای فرد است از این رو، ناآگاهی والدین، ارتباط ضعیف والدین با فرزندان، فقدان انضباط در خانواده، خانواده متشنج یا آشفته و از هم گسیخته از نقش بسزایی در گرایش به مواد مخدر برخوردارند. A - Family: The first place to develop character, learn the beliefs and behavior patterns of individuals, therefore, ignorance of parents, parents with children of poor communication, lack of discipline in families, family tension or upset and disrupted the significant role of the orientation drug benefit.

ب – دوستان : در ۶۰ درصد موارد اولین مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان رخ می دهد چنانکه که ارتباط ودوستی با همسالان مبتلا به سوء مصرف مواد عامل مستعد کننده مهمی برای ابتلای نوجوانان به اعتیاد به شمار می آید و مصرف کنندگان این مواد برای گرفتن تائیدی جهت رفتار خود از دوستان سعی می کنند آنان را نیز به این عمل وادار نمایند . B - Friends: 60 percent of cases occur as the first drug to offer to friends who communicate with peers Vdvsty important predisposing factor for infection with drug abuse addiction is considered a juvenile and consumers to take these materials confirmed the behavior of their friends as they try to get this done.

۳- عوامل مخاطره آمیز اجتماعی 3 - Social factors in risky
الف – فقدان قوانین و مقررات جدی بر ضد خرید و فروش حمل و مصرف مواد مخدر موجب وفور و ارزانی آن می شود . A - absence of laws against serious drug dealing and that it is abundant and cheap.

ب – مصرف مواد به عنوان یک هنجار اجتماعی : در جوامعی که مصرف مواد نه تنها ضد ارزش تلقی نم یشود بلکه جزئی از آداب و سنن جامعه و یا نشان تمدن و تشخص و وسیله احترام و پذیرایی است به فراگیر شدن آن خواهد انجامید . C - drugs as a social norm: in communities where drug use is not only anti Yshvd but not considered part of the traditions of society and civilization, and UTI and the reception is to honor and would surround it.

ج – کمبود امکانات فرهنگی ، ورزشی ،تفریحی : کمبود امکانات لازم برای ارضای نیازهای طبیعی ، روانی و اجتماعی نوجوانان و جوانان از قبیل کنجکاوی، تنوع طلبی، هیجان ، ماجرا جویی و … به گسترش استعمال این مواد کمک خواهد کرد . C - lack of cultural, sports, entertainment: the lack of facilities to satisfy the needs of the natural, social, psychological and adolescents and youth, such as curiosity, diversity, justice, excitement, adventure and will help to expand the use of this material.

د- عدم دسترسی به سیتسم های خدماتی ، حمایتی ، مشاوره ای و درمانی : D - Access to a variety of services, support, counseling and therapy.
فقدان امکانات لازم و عدم دسترسی به خدماتی که در چنین مواقعی بتوان فرد را از نظر روانی مالی ، شغلی ، بهداشتی و اجتماعی حمایت نمود به افزایش گستره این مواد منجر خواهد شد . Lack of necessary facilities and lack of access to services that allow people in such times of emotional, financial, employment, health and social support to increase the scope of this material will result.

هـ -توسعه صنعتی جامعه ، فقدان مهارت کافی ، کمبود فرصت های شغلی و محرومیت اقتصادی : توسعه صنعتی ، جوامع را به سمت شهری شدن و مهاجرت از روستاها به شهرها سوق می دهد . - The development of industrial society, the lack of adequate skills, lack of employment opportunities and economic deprivation: industrialization, urbanization and migration from rural communities to move to the cities.
مهاجرت باعث می شود تا فرد با موانع جدیدی برخورد نماید و در صورت ناکامی و ناآگاهی به مصرف این گونه مواد روی آورد . With the new barriers to immigration would lead to ignorance and the failure to use such material and turned.

منبع : دکتر محمد والی پور متخصص روانپزشکی Source: Governor Mohammad Ali doctor specializing in psychiatry

تاریخ ارسال: شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1390 ساعت 05:43 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo